Thursday, 2018-12-06

*** masahito has joined #congress01:30
*** masahito has quit IRC05:56
*** masahito has joined #congress06:02
*** masahito has quit IRC09:56
*** ramineni has joined #congress10:32
*** ramineni has quit IRC23:21
*** ramineni has joined #congress23:34

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!