Wednesday, 2018-03-07

*** oikiki has quit IRC00:02
*** oikiki has joined #openstack-10100:04
*** jdavis has joined #openstack-10100:08
*** jdavis has quit IRC00:08
*** jpsandiego42 has quit IRC00:13
*** dpawar has quit IRC00:26
*** ipsecguy has quit IRC00:39
*** xinliang has quit IRC00:41
*** rama_y has quit IRC00:45
*** armstrong has quit IRC00:48
*** ipsecguy has joined #openstack-10100:51
*** kimuraya has joined #openstack-10100:52
*** xinliang has joined #openstack-10100:54
*** kimuraya has quit IRC00:55
*** kimuraya has joined #openstack-10100:56
*** yjk has quit IRC01:06
*** germs has joined #openstack-10101:06
*** germs has quit IRC01:06
*** germs has joined #openstack-10101:06
*** germs has quit IRC01:11
*** oikiki has quit IRC01:44
*** oikiki has joined #openstack-10101:45
*** oikiki has quit IRC02:24
*** germs has joined #openstack-10102:25
*** germs has quit IRC02:29
*** oikiki has joined #openstack-10102:52
*** oikiki has quit IRC02:58
*** martial has joined #openstack-10103:22
*** martial has quit IRC03:22
*** yjk has joined #openstack-10103:27
*** fragatina has quit IRC03:53
*** links has joined #openstack-10103:59
*** mdarnell has joined #openstack-10104:05
*** fragatina has joined #openstack-10104:14
*** fragatina has quit IRC04:18
*** jpsandiego42 has joined #openstack-10104:20
*** kimuraya has quit IRC04:21
*** links has quit IRC04:25
*** germs has joined #openstack-10104:26
*** germs has quit IRC04:26
*** germs has joined #openstack-10104:26
*** links has joined #openstack-10104:27
*** fragatina has joined #openstack-10104:29
*** germs has quit IRC04:31
*** atoth has quit IRC04:33
*** fragatina has quit IRC04:33
*** sidx64 has joined #openstack-10104:35
*** mdarnell has quit IRC04:36
*** fragatina has joined #openstack-10104:37
*** sidx64 has quit IRC04:38
*** psachin has joined #openstack-10104:40
*** rama_y has joined #openstack-10104:53
*** tshefi has joined #openstack-10104:56
*** tshefi has quit IRC05:02
*** fragatina has quit IRC05:03
*** fragatina has joined #openstack-10105:06
*** fragatina has quit IRC05:06
*** fragatina has joined #openstack-10105:10
*** rama_y has quit IRC05:10
*** udesale has joined #openstack-10105:10
*** fragatin_ has joined #openstack-10105:11
*** fragatina has quit IRC05:14
*** dpawar has joined #openstack-10105:19
*** dhajare has joined #openstack-10105:27
*** ThomasS has quit IRC05:33
*** sidx64 has joined #openstack-10105:59
*** cshastri has joined #openstack-10106:00
*** sidx64 has quit IRC06:04
*** rcernin_ has joined #openstack-10106:18
*** lucky_ has joined #openstack-10106:19
*** lucky_ has quit IRC06:20
*** rcernin has quit IRC06:21
*** sidx64 has joined #openstack-10106:26
*** germs has joined #openstack-10106:27
*** germs has quit IRC06:27
*** germs has joined #openstack-10106:27
*** germs has quit IRC06:31
*** sidx64 has quit IRC06:32
*** sidx64 has joined #openstack-10106:39
*** links has quit IRC06:41
*** ThomasS has joined #openstack-10106:47
*** sidx64 has quit IRC06:49
*** links has joined #openstack-10106:52
*** rcernin has joined #openstack-10107:05
*** rcernin_ has quit IRC07:06
*** sidx64 has joined #openstack-10107:32
*** tshefi has joined #openstack-10107:34
*** pcaruana has joined #openstack-10107:54
*** pcaruana has quit IRC07:55
*** pcaruana has joined #openstack-10107:55
*** tssurya has joined #openstack-10108:09
*** jtomasek has joined #openstack-10108:22
*** tesseract has joined #openstack-10108:22
*** jtomasek has quit IRC08:22
*** jtomasek has joined #openstack-10108:24
*** germs has joined #openstack-10108:27
*** germs has quit IRC08:27
*** germs has joined #openstack-10108:27
*** germs has quit IRC08:32
*** cshastri has quit IRC08:42
*** rcernin has quit IRC08:42
*** cshastri has joined #openstack-10108:43
*** kmy has quit IRC08:53
*** kmy has joined #openstack-10108:56
*** tshefi has quit IRC09:00
*** dpawar has quit IRC09:03
*** dpawar has joined #openstack-10109:09
*** mrch_ has joined #openstack-10109:10
*** salmankhan has joined #openstack-10109:12
*** mrch_ has quit IRC09:15
*** dpawar has quit IRC09:17
*** salmankhan has quit IRC09:29
*** yjk has quit IRC09:31
*** oikiki has joined #openstack-10109:57
*** dpawar has joined #openstack-10110:01
*** oikiki has quit IRC10:03
*** dpawar has quit IRC10:24
*** kei-ichi has quit IRC10:26
*** kei-ichi has joined #openstack-10110:27
*** germs has joined #openstack-10110:28
*** germs has quit IRC10:28
*** germs has joined #openstack-10110:28
*** germs has quit IRC10:33
*** salmankhan has joined #openstack-10110:33
*** salmankhan has quit IRC10:34
*** salmankhan1 has joined #openstack-10110:34
*** salmankhan1 has quit IRC10:36
*** salmankhan has joined #openstack-10110:45
*** salmankhan has quit IRC11:15
*** udesale_ has joined #openstack-10111:19
*** salmankhan has joined #openstack-10111:20
*** udesale has quit IRC11:21
*** udesale has joined #openstack-10111:21
*** udesale_ has quit IRC11:24
*** aniketh has joined #openstack-10111:31
*** udesale has quit IRC11:36
*** diablo_rojo has quit IRC11:57
*** csatari has quit IRC12:02
*** csatari has joined #openstack-10112:04
*** gameon has joined #openstack-10112:16
*** ttsiouts has quit IRC12:18
*** ttsiouts has joined #openstack-10112:19
*** mattoliverau has quit IRC12:21
*** mattoliverau has joined #openstack-10112:22
*** dpawar has joined #openstack-10112:23
*** psachin has quit IRC12:27
*** dpawar has quit IRC12:28
*** germs has joined #openstack-10112:29
*** germs has quit IRC12:29
*** germs has joined #openstack-10112:29
*** dpawar has joined #openstack-10112:29
*** germs has quit IRC12:34
*** udesale has joined #openstack-10112:39
*** gameon has quit IRC12:43
*** cshastri has quit IRC12:53
*** cshastri has joined #openstack-10113:01
*** atoth has joined #openstack-10113:23
*** pchavva has joined #openstack-10113:25
*** sidx64 has quit IRC13:35
*** dpawar has quit IRC13:49
*** mmethot has joined #openstack-10113:51
*** germs has joined #openstack-10114:08
*** germs has quit IRC14:08
*** germs has joined #openstack-10114:08
*** germs has quit IRC14:09
*** germs has joined #openstack-10114:09
*** germs has quit IRC14:09
*** germs has joined #openstack-10114:09
*** diablo_rojo has joined #openstack-10114:19
*** yjk has joined #openstack-10114:27
*** germs has quit IRC14:33
*** salmankhan1 has joined #openstack-10114:33
*** salmankhan1 has quit IRC14:33
*** salmankhan has quit IRC14:33
*** links has quit IRC14:37
*** cshastri has quit IRC14:51
*** salmankhan has joined #openstack-10114:52
*** mmethot has quit IRC14:57
*** mmethot has joined #openstack-10114:57
*** tssurya has quit IRC15:00
*** Newton_ has joined #openstack-10115:07
*** Newton_ has quit IRC15:12
*** tssurya has joined #openstack-10115:18
*** rama_y has joined #openstack-10115:26
*** aniketh has quit IRC15:29
*** germs has joined #openstack-10115:31
*** germs has quit IRC15:31
*** germs has joined #openstack-10115:31
*** germs has quit IRC15:32
*** germs has joined #openstack-10115:35
*** germs has quit IRC15:35
*** germs has joined #openstack-10115:35
*** lanyyyy has joined #openstack-10115:41
*** udesale has quit IRC15:45
*** lanyyyy has quit IRC15:48
*** oikiki has joined #openstack-10115:50
*** dpawar has joined #openstack-10115:52
*** dpawar has quit IRC15:52
*** tshefi has joined #openstack-10115:52
*** dpawar has joined #openstack-10115:53
*** tssurya has quit IRC16:00
*** pcaruana has quit IRC16:10
*** tssurya has joined #openstack-10116:18
*** Newton_ has joined #openstack-10116:42
*** Newton_ has left #openstack-10116:43
*** zuspiel has joined #openstack-10116:55
*** tshefi has quit IRC16:56
*** fragatin_ has quit IRC16:58
*** rama_y has quit IRC17:02
*** fragatina has joined #openstack-10117:03
*** fragatina has quit IRC17:06
*** dhajare has quit IRC17:18
*** cshastri has joined #openstack-10117:27
*** oikiki has quit IRC17:28
*** oikiki has joined #openstack-10117:28
*** fragatina has joined #openstack-10117:31
*** dpawar has quit IRC17:33
*** salmankhan has quit IRC17:41
*** salmankhan has joined #openstack-10117:42
*** salmankhan has quit IRC17:43
*** salmankhan has joined #openstack-10117:43
*** fragatina has quit IRC17:44
*** rama_y has joined #openstack-10117:46
*** salmankhan1 has joined #openstack-10117:52
*** yjk has quit IRC17:53
*** salmankhan has quit IRC17:55
*** salmankhan1 is now known as salmankhan17:55
*** pcaruana has joined #openstack-10117:57
*** fragatina has joined #openstack-10118:03
*** cshastri has quit IRC18:10
*** pchavva has quit IRC18:19
*** tshefi has joined #openstack-10118:23
*** dhajare has joined #openstack-10118:24
*** salmankhan has quit IRC18:30
*** tssurya has quit IRC18:51
*** tesseract has quit IRC18:53
*** dbecker has joined #openstack-10118:57
*** pchavva has joined #openstack-10119:02
*** dbecker has quit IRC19:47
*** rama_y_ has joined #openstack-10119:52
*** rama_y has quit IRC19:52
*** fragatin_ has joined #openstack-10119:52
*** germs_ has joined #openstack-10119:52
*** sidx64 has joined #openstack-10119:52
*** germs__ has joined #openstack-10119:54
*** fragatina has quit IRC19:54
*** germs has quit IRC19:54
*** germs_ has quit IRC19:57
*** germs__ is now known as germs19:58
*** germs has quit IRC19:58
*** germs has joined #openstack-10119:58
*** dhajare has quit IRC20:02
*** sidx64_ has joined #openstack-10120:09
*** sidx64 has quit IRC20:11
*** tssurya_ has joined #openstack-10120:21
*** jtomasek has quit IRC20:24
*** sidx64_ has quit IRC20:32
*** pcaruana has quit IRC21:12
*** oikiki has quit IRC21:29
*** oikiki has joined #openstack-10121:30
*** tshefi has quit IRC22:11
*** openstackstatus has quit IRC22:13
*** openstack has joined #openstack-10122:16
*** ChanServ sets mode: +o openstack22:16
*** BH23 has joined #openstack-10122:17
*** dbecker has joined #openstack-10122:26
*** dbecker has quit IRC22:31
*** rcernin has joined #openstack-10122:37
*** openstackstatus has quit IRC22:42
*** openstack has joined #openstack-10122:45
*** ChanServ sets mode: +o openstack22:45
*** dachilco has joined #openstack-10123:00
*** xnbya has quit IRC23:09
*** xnbya has joined #openstack-10123:28
*** dachilco has quit IRC23:34
*** pchavva has quit IRC23:35
*** tssurya_ has quit IRC23:47

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!