Sunday, 2014-08-17

*** shakayumi has quit IRC00:08
*** shakayumi has joined #openstack-blazar00:35
*** shakayumi has quit IRC00:47
*** shakamunyi has joined #openstack-blazar17:19
*** bauzas has quit IRC19:30
*** bauzas has joined #openstack-blazar19:31
*** shakayumi has joined #openstack-blazar21:09
*** shakamunyi has quit IRC21:12

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!