Tuesday, 2014-10-14

*** shakayumi has quit IRC01:02
*** shakayumi has joined #openstack-blazar01:05
*** shakamunyi has joined #openstack-blazar01:56
*** shakayumi has quit IRC01:57
*** shakamunyi has quit IRC02:34
*** shakamunyi has joined #openstack-blazar02:35
*** shakayumi has joined #openstack-blazar02:46
*** DinaBelova2 has joined #openstack-blazar02:52
*** shakamunyi has quit IRC02:54
*** DinaBelova has quit IRC02:54
*** DinaBelova2 is now known as DinaBelova02:54
*** k4n0 has joined #openstack-blazar06:24
*** shakayumi has quit IRC06:34
*** bauzas has quit IRC08:44
*** bauzas has joined #openstack-blazar08:44
*** k4n0 has quit IRC09:01
*** k4n0 has joined #openstack-blazar09:15
*** k4n0 has quit IRC10:33
*** k4n0 has joined #openstack-blazar12:14
*** shakayumi has joined #openstack-blazar12:35
*** shakayumi has quit IRC12:35
*** k4n0 has quit IRC14:42
*** shakayumi has joined #openstack-blazar16:48
*** shakayumi has quit IRC19:04
*** shakayumi has joined #openstack-blazar19:05
*** shakayumi has quit IRC20:04
*** shakayumi has joined #openstack-blazar20:05
*** shakayumi has quit IRC20:20
*** shakayumi has joined #openstack-blazar20:20
*** openstackgerrit has quit IRC20:36
*** openstackgerrit has joined #openstack-blazar23:02

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!