Sunday, 2014-11-02

*** SergeyLukjanov has quit IRC17:14
*** bauzas_znc has quit IRC17:14
*** DinaBelova has quit IRC17:14
*** jdandrea has quit IRC17:14
*** bauzas_znc has joined #openstack-blazar17:20
*** jdandrea has joined #openstack-blazar17:20
*** SergeyLukjanov has joined #openstack-blazar17:20
*** DinaBelova has joined #openstack-blazar17:20

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!