Thursday, 2016-01-07

*** ybathia has quit IRC01:04
*** ybathia has joined #openstack-blazar01:04
*** ybathia has quit IRC01:09
*** ybathia has joined #openstack-blazar01:35
*** ybathia_ has joined #openstack-blazar01:36
*** ybathia has quit IRC01:39
*** ybathia_ has quit IRC01:41
*** harshs has quit IRC02:01
*** harshs has joined #openstack-blazar02:36
*** harshs has quit IRC02:51
*** harshs has joined #openstack-blazar04:42
*** DinaBelova has quit IRC05:21
*** DinaBelova has joined #openstack-blazar05:22
*** harshs has quit IRC05:54
*** paramite has joined #openstack-blazar10:07
*** paramite is now known as paramite|afk10:58
*** paramite|afk is now known as paramite12:01
*** harshs has joined #openstack-blazar13:35
*** harshs has quit IRC14:13
*** Kevin_Zheng has quit IRC14:42
*** harshs has joined #openstack-blazar16:28
*** harshs has quit IRC16:33
*** paramite is now known as paramite|afk18:11
*** paramite|afk is now known as paramite18:42
*** paramite is now known as paramite|afk19:19
*** harshs has joined #openstack-blazar19:29
*** harshs has quit IRC19:44
*** harshs has joined #openstack-blazar19:46
*** harshs has quit IRC20:04
*** openstackgerrit has quit IRC20:23
*** openstackgerrit has joined #openstack-blazar20:24
*** harshs has joined #openstack-blazar21:24
*** paramite|afk is now known as paramite21:43
*** paramite is now known as paramite|afk21:48
*** DinaBelova has quit IRC21:50
*** DinaBelova has joined #openstack-blazar21:51
*** harshs has quit IRC21:58
*** harshs has joined #openstack-blazar22:52

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!