Wednesday, 2017-08-23

*** edmondsw has quit IRC00:00
*** baojg has joined #openstack-dev00:00
*** baojg has quit IRC00:06
*** mbenz has quit IRC00:06
*** rmcall has quit IRC00:07
*** baojg has joined #openstack-dev00:07
*** baojg has quit IRC00:12
*** baojg has joined #openstack-dev00:13
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev00:14
*** yamamoto_ has joined #openstack-dev00:15
*** efried has quit IRC00:15
*** dmellado has quit IRC00:15
*** baojg has quit IRC00:17
*** signed8bit_Zzz is now known as signed8b_00:18
*** baojg has joined #openstack-dev00:18
*** signed8b_ has quit IRC00:18
*** signed8bit has joined #openstack-dev00:19
*** dmellado has joined #openstack-dev00:19
*** Manuel_112 has quit IRC00:20
*** yamamoto_ has quit IRC00:20
*** user_____ has quit IRC00:20
*** mattmceuen has joined #openstack-dev00:22
*** user_____ has joined #openstack-dev00:22
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev00:23
*** efried has joined #openstack-dev00:25
*** makowals has quit IRC00:30
*** baojg has quit IRC00:32
*** baojg has joined #openstack-dev00:32
*** baojg has quit IRC00:33
*** charcol has quit IRC00:34
*** charcol has joined #openstack-dev00:35
*** signed8bit is now known as signed8bit_Zzz00:39
*** makowals has joined #openstack-dev00:41
*** limao has joined #openstack-dev00:44
*** yamahata has quit IRC00:47
*** iyamahat has quit IRC00:48
*** mriedem1 has joined #openstack-dev00:50
*** mriedem has quit IRC00:51
*** makowals has quit IRC00:53
*** vhosakot has quit IRC00:56
*** zhurong has joined #openstack-dev00:57
*** nkinder has quit IRC00:58
*** dixiaoli has joined #openstack-dev00:59
*** gmann has quit IRC01:00
*** gmann has joined #openstack-dev01:01
*** priteau has joined #openstack-dev01:03
*** efried has quit IRC01:03
*** makowals has joined #openstack-dev01:07
*** priteau has quit IRC01:07
*** spligak has quit IRC01:08
*** mriedem1 is now known as mriedem01:10
*** signed8bit_Zzz is now known as signed8bit01:10
*** signed8bit is now known as signed8bit_Zzz01:11
*** efried has joined #openstack-dev01:13
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev01:16
*** yamamoto_ has joined #openstack-dev01:16
*** mattmceuen has quit IRC01:18
*** mriedem has quit IRC01:20
*** Manuel_112 has quit IRC01:20
*** ijw has joined #openstack-dev01:23
*** ijw has quit IRC01:23
*** yamamoto_ has quit IRC01:23
*** tovin07_ has joined #openstack-dev01:25
*** jamesmcarthur has quit IRC01:27
*** gyee has quit IRC01:29
*** makowals has quit IRC01:30
*** edmondsw has joined #openstack-dev01:43
*** renmak__ has quit IRC01:44
*** renmak_ has quit IRC01:44
*** jathan has joined #openstack-dev01:45
*** feisky has joined #openstack-dev01:46
*** signed8bit_Zzz is now known as signed8bit01:46
*** signed8bit has quit IRC01:47
*** jathan has quit IRC01:47
*** edmondsw has quit IRC01:48
*** jathan has joined #openstack-dev01:50
*** sam_nowitzki has joined #openstack-dev01:53
*** thorst_afk has quit IRC01:53
*** gouthamr has joined #openstack-dev01:56
*** jathan has quit IRC01:57
*** makowals has joined #openstack-dev01:57
*** jathan has joined #openstack-dev01:57
*** jathan has quit IRC02:02
*** makowals has quit IRC02:03
*** jathan has joined #openstack-dev02:04
*** haleyb is now known as haleyb|out02:05
*** jathan has quit IRC02:08
*** jathan has joined #openstack-dev02:08
*** jathan has quit IRC02:10
*** jathan has joined #openstack-dev02:12
*** ldl has joined #openstack-dev02:15
*** dixiaoli has quit IRC02:15
*** jathan has quit IRC02:16
*** jathan has joined #openstack-dev02:16
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev02:16
*** jathan has quit IRC02:18
*** jathan has joined #openstack-dev02:18
*** dixiaoli has joined #openstack-dev02:19
*** yamamoto has joined #openstack-dev02:19
*** jathan has quit IRC02:20
*** jathan has joined #openstack-dev02:20
*** Manuel_112 has quit IRC02:21
*** jathan has quit IRC02:23
*** jathan has joined #openstack-dev02:23
*** yamamoto has quit IRC02:25
*** renmak_ has joined #openstack-dev02:25
*** renmak__ has joined #openstack-dev02:25
*** esberglu has joined #openstack-dev02:25
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev02:28
*** Poornima has joined #openstack-dev02:29
*** esberglu has quit IRC02:29
*** makowals has joined #openstack-dev02:31
*** baojg has joined #openstack-dev02:35
*** weshay is now known as weshay_PTO_AM02:37
*** jamesmcarthur has quit IRC02:38
*** renmak_ has quit IRC02:39
*** renmak__ has quit IRC02:39
*** jathan has quit IRC02:40
*** changlp has joined #openstack-dev02:42
*** jathan has joined #openstack-dev02:43
*** baojg has quit IRC02:43
*** sree has joined #openstack-dev02:45
*** jathan has quit IRC02:45
*** jathan has joined #openstack-dev02:45
*** jathan has quit IRC02:47
*** jathan has joined #openstack-dev02:48
*** sree has quit IRC02:49
*** jathan has quit IRC02:50
*** jathan has joined #openstack-dev02:50
*** jamesbenson has joined #openstack-dev02:50
*** qlixed has quit IRC02:52
*** Poornima has quit IRC02:53
*** jathan has quit IRC02:53
*** jathan has joined #openstack-dev02:53
*** jamesbenson has quit IRC02:55
*** thorst_afk has joined #openstack-dev02:56
*** thorst_afk has quit IRC02:56
*** zhurong has quit IRC02:58
*** xlark has quit IRC02:59
*** xlark has joined #openstack-dev02:59
*** priteau has joined #openstack-dev03:03
*** spligak has joined #openstack-dev03:04
*** priteau has quit IRC03:08
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev03:17
*** yamamoto has joined #openstack-dev03:21
*** Manuel_112 has quit IRC03:22
*** yamamoto has quit IRC03:27
*** nicolasbock has quit IRC03:27
*** renmak_ has joined #openstack-dev03:30
*** renmak__ has joined #openstack-dev03:30
*** renmak_ has quit IRC03:31
*** renmak__ has quit IRC03:31
*** renmak_ has joined #openstack-dev03:32
*** edmondsw has joined #openstack-dev03:32
*** edmondsw has quit IRC03:36
*** renmak_ has quit IRC03:36
*** renmak_ has joined #openstack-dev03:37
*** dhajare has joined #openstack-dev03:37
*** Guest13 has joined #openstack-dev03:40
*** renmak_ has quit IRC03:40
*** renmak_ has joined #openstack-dev03:40
*** gkadam has joined #openstack-dev03:40
*** renmak__ has joined #openstack-dev03:41
*** limao has quit IRC03:42
*** cloudnull has quit IRC03:43
*** limao has joined #openstack-dev03:43
*** tinwood has quit IRC03:44
*** tinwood_ has joined #openstack-dev03:44
*** renmak_ has quit IRC03:44
*** renmak__ has quit IRC03:44
*** cloudnull has joined #openstack-dev03:47
*** anilvenkata has joined #openstack-dev03:48
*** esberglu has joined #openstack-dev03:49
*** esberglu has quit IRC03:54
*** nplanel has joined #openstack-dev03:55
*** thorst_afk has joined #openstack-dev03:57
*** yamamoto has joined #openstack-dev03:59
*** armax has quit IRC04:00
*** ijw has joined #openstack-dev04:00
*** armax has joined #openstack-dev04:00
*** armax has quit IRC04:01
*** armax has joined #openstack-dev04:01
*** armax has quit IRC04:02
*** armax has joined #openstack-dev04:02
*** thorst_afk has quit IRC04:02
*** armax has quit IRC04:02
*** markvoelker has quit IRC04:03
*** armax has joined #openstack-dev04:03
*** armax has quit IRC04:03
*** ijw has quit IRC04:05
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev04:18
*** Manuel_112 has quit IRC04:22
*** mvk_ has joined #openstack-dev04:31
*** yamamoto has quit IRC04:34
*** mkrcmari__ has joined #openstack-dev04:35
*** yamamoto has joined #openstack-dev04:35
*** mvk_ has quit IRC04:35
*** claudiub has joined #openstack-dev04:36
*** yamamoto has quit IRC04:38
*** rmcall has joined #openstack-dev04:38
*** sree has joined #openstack-dev04:39
*** makowals has quit IRC04:42
*** mvk has joined #openstack-dev04:43
*** mkrcmari__ has quit IRC04:46
*** MattMan_1 has quit IRC04:46
*** MattMan_1 has joined #openstack-dev04:46
*** dsariel has joined #openstack-dev04:47
*** makowals has joined #openstack-dev04:51
*** makowals has quit IRC04:57
*** mvk has quit IRC04:58
*** pbourke has quit IRC04:58
*** thorst_afk has joined #openstack-dev04:58
*** pbourke has joined #openstack-dev05:00
*** jtomasek_ has joined #openstack-dev05:01
*** makowals has joined #openstack-dev05:01
*** kukacz has quit IRC05:02
*** njohnston has quit IRC05:02
*** amorin has quit IRC05:02
*** jtomasek has quit IRC05:02
*** roolebo has quit IRC05:02
*** mrhillsman has quit IRC05:02
*** ltomasbo has quit IRC05:02
*** dims has quit IRC05:02
*** aspiers has quit IRC05:02
*** sdake has quit IRC05:02
*** masteinhauser has quit IRC05:02
*** jamespage has quit IRC05:02
*** jbryce has quit IRC05:02
*** mordred has quit IRC05:02
*** afazekas has quit IRC05:02
*** adam_g has quit IRC05:02
*** eglute has quit IRC05:02
*** d34dh0r53 has quit IRC05:02
*** dhellmann has quit IRC05:02
*** redondo-mk has quit IRC05:02
*** th3g1z has quit IRC05:02
*** lenards has quit IRC05:02
*** hogepodge has quit IRC05:02
*** ildikov has quit IRC05:02
*** tommylikehu has quit IRC05:02
*** geekinutah has quit IRC05:02
*** apopovych has quit IRC05:02
*** AMZ_ has quit IRC05:02
*** chaology has quit IRC05:02
*** evgenyl has quit IRC05:02
*** kencjohnston_ has quit IRC05:02
*** Tribaal has quit IRC05:02
*** andrewbogott has quit IRC05:02
*** rackertom has quit IRC05:02
*** sweston has quit IRC05:02
*** ltomasbo has joined #openstack-dev05:02
*** apopovych has joined #openstack-dev05:02
*** ildikov has joined #openstack-dev05:02
*** aspiers has joined #openstack-dev05:02
*** mrhillsman has joined #openstack-dev05:02
*** afazekas has joined #openstack-dev05:02
*** tommylikehu has joined #openstack-dev05:02
*** evgenyl has joined #openstack-dev05:02
*** hogepodge has joined #openstack-dev05:02
*** sweston has joined #openstack-dev05:02
*** jamespage has joined #openstack-dev05:02
*** thorst_afk has quit IRC05:02
*** amorin has joined #openstack-dev05:02
*** AMZ_ has joined #openstack-dev05:02
*** dhellmann has joined #openstack-dev05:03
*** chaology has joined #openstack-dev05:03
*** andrewbogott has joined #openstack-dev05:03
*** sdake has joined #openstack-dev05:03
*** sdake has quit IRC05:03
*** sdake has joined #openstack-dev05:03
*** rackertom has joined #openstack-dev05:03
*** redondo-mk has joined #openstack-dev05:03
*** Tribaal has joined #openstack-dev05:03
*** roolebo has joined #openstack-dev05:03
*** geekinutah has joined #openstack-dev05:03
*** lenards has joined #openstack-dev05:03
*** mordred has joined #openstack-dev05:03
*** jcook has quit IRC05:04
*** iyamahat has joined #openstack-dev05:04
*** d34dh0r53 has joined #openstack-dev05:04
*** eglute has joined #openstack-dev05:04
*** priteau has joined #openstack-dev05:04
*** kencjohnston has joined #openstack-dev05:04
*** rha has quit IRC05:04
*** adam_g has joined #openstack-dev05:04
*** njohnston has joined #openstack-dev05:04
*** dims has joined #openstack-dev05:04
*** radez has quit IRC05:06
*** kukacz has joined #openstack-dev05:06
*** jcook has joined #openstack-dev05:07
*** rha has joined #openstack-dev05:08
*** priteau has quit IRC05:09
*** radez has joined #openstack-dev05:11
*** mvk has joined #openstack-dev05:12
*** vaishali has quit IRC05:15
*** vaishali has joined #openstack-dev05:15
*** basilAB has quit IRC05:15
*** basilAB has joined #openstack-dev05:16
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev05:19
*** sridharg has joined #openstack-dev05:19
*** edmondsw has joined #openstack-dev05:19
*** priteau has joined #openstack-dev05:21
*** mrodden has quit IRC05:23
*** Manuel_112 has quit IRC05:23
*** sridharg has quit IRC05:24
*** edmondsw has quit IRC05:24
*** mvk has quit IRC05:26
*** Guest13 has quit IRC05:26
*** mrodden has joined #openstack-dev05:26
*** mvk has joined #openstack-dev05:27
*** sridharg has joined #openstack-dev05:27
*** sridharg has quit IRC05:29
*** sridharg has joined #openstack-dev05:29
*** zhurong has joined #openstack-dev05:31
*** sridharg has quit IRC05:33
*** sridharg has joined #openstack-dev05:33
*** amotoki has joined #openstack-dev05:34
*** mvk_ has joined #openstack-dev05:34
*** sridharg has quit IRC05:35
*** sridharg has joined #openstack-dev05:35
*** sridharg has quit IRC05:35
*** baoli has joined #openstack-dev05:36
*** mvk has quit IRC05:37
*** esberglu has joined #openstack-dev05:37
*** yamamoto has joined #openstack-dev05:38
*** lpetrut has joined #openstack-dev05:39
*** Poornima_K has joined #openstack-dev05:41
*** esberglu has quit IRC05:42
*** yamamoto has quit IRC05:44
*** baoli_ has joined #openstack-dev05:49
*** baoli has quit IRC05:52
*** baoli has joined #openstack-dev05:55
*** charcol has quit IRC05:57
*** baoli_ has quit IRC05:58
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev05:58
*** priteau has quit IRC05:59
*** thorst_afk has joined #openstack-dev05:59
*** itzikb has joined #openstack-dev06:01
*** baoli has quit IRC06:02
*** baoli has joined #openstack-dev06:03
*** sree has quit IRC06:03
*** markvoelker has joined #openstack-dev06:04
*** sree has joined #openstack-dev06:04
*** thorst_afk has quit IRC06:04
*** yasemin has joined #openstack-dev06:05
*** coolsvap has joined #openstack-dev06:06
yaseminhi, everybody. İ try do install devstack, but git clone git://git.openstack.org/openstack/requirements.git command get error06:06
yasemindid you know any bugs about that ?06:06
*** mpeterson has joined #openstack-dev06:06
*** itzikb has quit IRC06:07
*** slaweq has joined #openstack-dev06:08
*** sree has quit IRC06:08
*** slaweq has quit IRC06:12
*** lpetrut has quit IRC06:12
*** shardy has joined #openstack-dev06:13
*** kornicameister has joined #openstack-dev06:13
*** vishwana_ has joined #openstack-dev06:15
*** iyamahat_ has joined #openstack-dev06:15
*** iyamahat has quit IRC06:16
*** ddyer2 has joined #openstack-dev06:16
*** rcernin has joined #openstack-dev06:16
*** ddyer has quit IRC06:17
*** vishwanathj has quit IRC06:18
*** zeusal has joined #openstack-dev06:18
*** tovin07_ has quit IRC06:20
*** kevinbenton has quit IRC06:22
*** kevinbenton has joined #openstack-dev06:24
*** jamesbenson has joined #openstack-dev06:27
*** baoli has quit IRC06:28
*** sree has joined #openstack-dev06:29
*** eezhova has joined #openstack-dev06:30
*** sree has quit IRC06:30
*** jamesbenson has quit IRC06:31
*** takamatsu has joined #openstack-dev06:33
*** kashyap has joined #openstack-dev06:37
*** lpetrut has joined #openstack-dev06:37
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev06:37
*** yasemin has quit IRC06:37
*** markvoelker has quit IRC06:38
*** Guest13 has joined #openstack-dev06:38
*** yamamoto has joined #openstack-dev06:40
*** hseipp has joined #openstack-dev06:40
*** eroux has joined #openstack-dev06:42
*** tobiajo has joined #openstack-dev06:43
*** jamesmcarthur has quit IRC06:43
Dinesh_Bhormtreinish: Hi, you there?06:44
*** baoli has joined #openstack-dev06:45
*** yamamoto has quit IRC06:46
*** gouthamr has quit IRC06:47
Dinesh_Bhormtreinish: Are you going to update this two: https://review.openstack.org/#/c/490903/, https://review.openstack.org/#/c/490904/ ? Or should I take up those?06:47
*** baoli has quit IRC06:49
*** limao has quit IRC06:49
*** baoli has joined #openstack-dev06:51
*** Guest13 has left #openstack-dev06:52
*** itzikb has joined #openstack-dev06:53
*** tovin07_ has joined #openstack-dev06:55
*** limao has joined #openstack-dev06:55
*** baoli has quit IRC06:55
*** yamamoto has joined #openstack-dev06:55
*** eroux has quit IRC06:58
*** shardy has quit IRC06:58
*** shardy has joined #openstack-dev06:59
*** jbryce has joined #openstack-dev07:00
*** thorst_afk has joined #openstack-dev07:00
*** masteinhauser has joined #openstack-dev07:00
*** th3g1z has joined #openstack-dev07:01
ldlok07:03
*** lpetrut has quit IRC07:03
*** jpich has joined #openstack-dev07:04
*** thorst_afk has quit IRC07:05
*** charcol has joined #openstack-dev07:07
*** edmondsw has joined #openstack-dev07:08
*** pcaruana has joined #openstack-dev07:11
*** edmondsw has quit IRC07:12
*** armaan has joined #openstack-dev07:14
*** jprovazn has joined #openstack-dev07:15
*** tesseract-RH has joined #openstack-dev07:17
*** eezhova has quit IRC07:21
*** iyamahat_ has quit IRC07:23
*** esberglu has joined #openstack-dev07:26
*** charcol has quit IRC07:27
*** baoli has joined #openstack-dev07:28
*** dixiaoli_ has joined #openstack-dev07:29
*** esberglu has quit IRC07:30
*** baoli has quit IRC07:32
*** dixiaoli has quit IRC07:32
*** iyamahat_ has joined #openstack-dev07:34
*** markvoelker has joined #openstack-dev07:35
*** iyamahat_ has quit IRC07:41
*** AnilV4 has joined #openstack-dev07:42
*** AnilV4 has quit IRC07:46
*** snica_away is now known as stefannica07:47
*** eezhova has joined #openstack-dev07:49
*** athomas has joined #openstack-dev07:49
*** gamado has joined #openstack-dev07:53
*** ioggstream has joined #openstack-dev07:55
*** etingof has quit IRC07:55
*** jathan has quit IRC07:57
*** thorst_afk has joined #openstack-dev08:01
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev08:02
*** openstackgerrit has quit IRC08:03
*** hseipp has quit IRC08:05
*** thorst_afk has quit IRC08:05
*** jamesmcarthur has quit IRC08:06
*** yassine has joined #openstack-dev08:06
*** markvoelker has quit IRC08:08
zeusalHi, I need your help. https://review.openstack.org/#/c/487283/  What is the next step?08:11
*** etingof has joined #openstack-dev08:14
*** sridharg has joined #openstack-dev08:14
*** gamado has quit IRC08:18
*** lucas-afk is now known as lucasagomes08:18
*** paramite has joined #openstack-dev08:20
*** slaweq has joined #openstack-dev08:32
*** rmcall has quit IRC08:34
*** yamamoto has quit IRC08:35
*** dosaboy has joined #openstack-dev08:38
*** mgoddard has joined #openstack-dev08:39
*** njohnston has quit IRC08:47
*** njohnston has joined #openstack-dev08:47
*** SotK has quit IRC08:48
*** SotK has joined #openstack-dev08:49
*** sweston has quit IRC08:51
*** jamespage has quit IRC08:51
*** mrhillsman has quit IRC08:51
*** fmccrthy has quit IRC08:51
*** rwsu has joined #openstack-dev08:51
*** lenards has quit IRC08:52
*** redondo-mk has quit IRC08:52
*** fmccrthy has joined #openstack-dev08:52
*** sweston has joined #openstack-dev08:52
*** jamespage has joined #openstack-dev08:52
*** mrhillsman has joined #openstack-dev08:52
*** redondo-mk has joined #openstack-dev08:52
*** lenards has joined #openstack-dev08:52
*** cdent has joined #openstack-dev08:53
*** tinwood_ is now known as tinwood08:55
*** yassine has quit IRC08:55
*** lpetrut has joined #openstack-dev08:55
*** edmondsw has joined #openstack-dev08:56
*** sree has joined #openstack-dev08:58
*** yamamoto has joined #openstack-dev08:59
*** electrofelix has joined #openstack-dev09:00
*** edmondsw has quit IRC09:00
*** thorst_afk has joined #openstack-dev09:02
fricklerzeusal: One of the core reviewers will have to set Workflow+1, then another round of tests will run and if these are successful, your patch will get merged into master. I'd suggest to wait another couple of days and if then nothing has happened, ask again in #openstack-neutron09:02
*** tuanluong has joined #openstack-dev09:04
*** markvoelker has joined #openstack-dev09:06
*** thorst_afk has quit IRC09:06
*** e0ne has joined #openstack-dev09:07
*** etingof has quit IRC09:08
*** esberglu has joined #openstack-dev09:14
*** ihrachys_ has joined #openstack-dev09:15
*** sdake has quit IRC09:15
*** lenards has quit IRC09:16
*** leifz has quit IRC09:16
*** sdake has joined #openstack-dev09:16
*** leifz has joined #openstack-dev09:16
*** lenards has joined #openstack-dev09:16
*** sdake is now known as Guest2894309:16
*** ihrachys has quit IRC09:17
*** esberglu has quit IRC09:18
*** etingof has joined #openstack-dev09:21
*** armaan has quit IRC09:22
*** cdent has quit IRC09:22
zeusalHi frickler, thank you for your help.09:23
*** limao has quit IRC09:26
*** dalgaaf has quit IRC09:29
*** rraja has joined #openstack-dev09:30
*** dalgaaf has joined #openstack-dev09:31
*** armaan has joined #openstack-dev09:35
*** armaan has quit IRC09:35
*** armaan has joined #openstack-dev09:35
*** markvoelker has quit IRC09:39
*** shay has quit IRC09:41
*** sshnaidm|off is now known as sshnaidm09:42
*** jamesbenson has joined #openstack-dev09:48
*** gfidente has joined #openstack-dev09:48
*** gfidente has quit IRC09:48
*** gfidente has joined #openstack-dev09:48
*** tuanluong has quit IRC09:48
*** Manuel_112 has quit IRC09:49
*** tovin07_ has quit IRC09:49
*** dixiaoli_ has quit IRC09:52
*** jamesbenson has quit IRC09:52
*** mkrcmari__ has joined #openstack-dev09:55
*** mvk_ has quit IRC09:58
*** thorst_afk has joined #openstack-dev10:02
*** flaviosr has quit IRC10:03
*** feisky has quit IRC10:06
*** flaviosr has joined #openstack-dev10:06
*** thorst_afk has quit IRC10:07
*** nplanel has quit IRC10:07
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev10:08
*** nicolasbock has joined #openstack-dev10:12
*** yassine has joined #openstack-dev10:15
*** nicolasbock has quit IRC10:16
*** thefallenlad has joined #openstack-dev10:28
*** nicolasbock has joined #openstack-dev10:28
*** armaan has quit IRC10:30
*** armaan has joined #openstack-dev10:30
*** dtantsur|afk is now known as dtantsur10:30
*** sam_nowitzki has quit IRC10:35
*** markvoelker has joined #openstack-dev10:36
*** jkilpatr has quit IRC10:42
*** edmondsw has joined #openstack-dev10:44
*** _jbadiapa has joined #openstack-dev10:46
*** akrivoka has joined #openstack-dev10:47
*** edmondsw has quit IRC10:48
*** jbadiapa_ has quit IRC10:48
*** stefannica is now known as snica_away10:48
*** zhurong has quit IRC10:49
*** ekuris has quit IRC10:58
*** armaan has quit IRC10:58
*** armaan has joined #openstack-dev10:58
*** shardy has quit IRC11:01
*** esberglu has joined #openstack-dev11:02
*** dsariel is now known as dsariel|afk11:02
*** thorst_afk has joined #openstack-dev11:03
*** snica_away is now known as stefannica11:05
*** esberglu has quit IRC11:06
*** thorst_afk has quit IRC11:08
*** jprovazn has quit IRC11:08
*** markvoelker has quit IRC11:09
*** tobiajo has quit IRC11:11
*** yamamoto has quit IRC11:11
*** yamamoto has joined #openstack-dev11:18
*** jkilpatr has joined #openstack-dev11:20
*** limao has joined #openstack-dev11:20
*** tobiajo has joined #openstack-dev11:21
*** limao_ has joined #openstack-dev11:27
*** limao has quit IRC11:27
*** sree has quit IRC11:29
*** baoli has joined #openstack-dev11:29
*** sree has joined #openstack-dev11:29
*** sree has quit IRC11:33
*** baoli has quit IRC11:34
*** yamamoto has quit IRC11:36
*** hseipp has joined #openstack-dev11:40
*** yamamoto has joined #openstack-dev11:40
*** yasemin has joined #openstack-dev11:45
*** sree has joined #openstack-dev11:46
*** cristicalin has joined #openstack-dev11:49
*** parlakisik has joined #openstack-dev11:50
*** gmoro has joined #openstack-dev11:54
*** _jbadiapa has quit IRC11:54
*** parlakisik has quit IRC11:54
*** admcleod has joined #openstack-dev11:57
*** brault has quit IRC11:57
*** lucasagomes is now known as lucas-hungry12:01
*** ansmith_ has quit IRC12:01
*** bobh has joined #openstack-dev12:02
*** thorst_afk has joined #openstack-dev12:03
*** bobh has quit IRC12:03
*** ekuris has joined #openstack-dev12:07
*** limao_ has quit IRC12:07
*** markvoelker has joined #openstack-dev12:07
*** limao has joined #openstack-dev12:07
*** morazi has joined #openstack-dev12:09
*** _jbadiapa has joined #openstack-dev12:10
*** ragiman has joined #openstack-dev12:11
*** McNinja has quit IRC12:12
*** bgmccollum has quit IRC12:12
*** nplanel has joined #openstack-dev12:12
*** leifz has quit IRC12:12
*** kencjohnston has quit IRC12:12
*** ildikov has quit IRC12:12
*** beisner has quit IRC12:12
*** ggherdov- has quit IRC12:12
*** knikolla has quit IRC12:13
*** ansmith has quit IRC12:13
*** leifz has joined #openstack-dev12:13
*** McNinja has joined #openstack-dev12:14
*** ragiman has quit IRC12:14
*** bgmccollum has joined #openstack-dev12:14
*** ragiman has joined #openstack-dev12:14
*** kencjohnston has joined #openstack-dev12:14
*** ildikov has joined #openstack-dev12:14
*** beisner has joined #openstack-dev12:14
*** knikolla has joined #openstack-dev12:15
*** brault has joined #openstack-dev12:17
*** cristicalin has quit IRC12:18
*** jcoufal has joined #openstack-dev12:19
*** markvoelker has quit IRC12:19
*** markvoelker has joined #openstack-dev12:20
*** cristicalin has joined #openstack-dev12:20
*** brault has quit IRC12:22
*** brault has joined #openstack-dev12:22
*** dtroyer has quit IRC12:23
*** jaypipes has joined #openstack-dev12:23
*** dutsmoc has quit IRC12:23
*** comstud has joined #openstack-dev12:28
*** cristicalin has quit IRC12:31
*** markvoelker has quit IRC12:32
*** edmondsw has joined #openstack-dev12:32
*** dtroyer has joined #openstack-dev12:32
*** markvoelker has joined #openstack-dev12:34
*** donghao has joined #openstack-dev12:36
*** edmondsw has quit IRC12:36
*** ldl has quit IRC12:38
*** ldl has joined #openstack-dev12:38
*** ldl has quit IRC12:43
*** gkadam has quit IRC12:43
*** cdent has joined #openstack-dev12:43
*** esberglu has joined #openstack-dev12:48
*** zeusal has quit IRC12:54
*** shardy has joined #openstack-dev12:55
*** eharney has joined #openstack-dev13:00
*** mriedem has joined #openstack-dev13:01
*** lucas-hungry is now known as lucasagomes13:03
*** bobh has joined #openstack-dev13:05
*** kgiusti has joined #openstack-dev13:08
*** lucasxu has joined #openstack-dev13:10
*** edmondsw has joined #openstack-dev13:13
*** nkinder has joined #openstack-dev13:15
*** dsariel|afk has quit IRC13:16
*** signed8bit has joined #openstack-dev13:17
*** baojg has joined #openstack-dev13:21
*** makowals_ has joined #openstack-dev13:23
*** makowals has quit IRC13:25
*** bnemec has joined #openstack-dev13:26
*** noslzzp has quit IRC13:27
*** noslzzp has joined #openstack-dev13:28
*** ansmith has joined #openstack-dev13:28
*** igordc has joined #openstack-dev13:29
*** yasemin has quit IRC13:33
*** baojg has quit IRC13:34
*** sree has quit IRC13:35
*** cdent has quit IRC13:36
*** sree has joined #openstack-dev13:36
*** david-lyle has quit IRC13:36
*** nplanel has quit IRC13:37
*** ekuris has quit IRC13:37
*** sree has quit IRC13:40
*** egallen has joined #openstack-dev13:41
*** jaypipes has quit IRC13:42
*** ansmith_ has joined #openstack-dev13:43
*** gouthamr has joined #openstack-dev13:46
*** baojg has joined #openstack-dev13:47
*** baojg has quit IRC13:47
*** noslzzp has quit IRC13:48
*** baojg has joined #openstack-dev13:48
*** noslzzp has joined #openstack-dev13:49
*** gouthamr has quit IRC13:49
*** gouthamr has joined #openstack-dev13:49
*** awaugama has joined #openstack-dev13:52
*** ekuris has joined #openstack-dev13:52
*** ijw has joined #openstack-dev13:55
*** limao has quit IRC13:58
*** armaan has quit IRC13:58
*** itzikb has quit IRC13:58
*** baojg has quit IRC14:03
*** hamzy has quit IRC14:05
*** rarcea has joined #openstack-dev14:08
*** marst has joined #openstack-dev14:09
*** baojg has joined #openstack-dev14:09
*** sshnaidm is now known as sshnaidm|afk14:09
*** david-lyle has joined #openstack-dev14:10
*** jathan has joined #openstack-dev14:10
*** armax has joined #openstack-dev14:11
*** ggherdov- has joined #openstack-dev14:11
*** eezhova has quit IRC14:12
*** Poornima_K has quit IRC14:13
*** baojg has quit IRC14:15
*** coolsvap has quit IRC14:25
*** makowals_ has quit IRC14:26
hrybackidtroyer: if you have time, could you take a look at https://review.openstack.org/#/c/290253/ and let me know if I was able to address your concerns?14:31
*** eezhova has joined #openstack-dev14:32
*** baoli has joined #openstack-dev14:32
*** baoli has quit IRC14:33
*** cdent has joined #openstack-dev14:41
*** gyee has joined #openstack-dev14:41
*** jamesbenson has joined #openstack-dev14:41
*** hamzy has joined #openstack-dev14:43
*** designbybeck has joined #openstack-dev14:44
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev14:46
*** mkrcmari__ has quit IRC14:47
*** mvk has joined #openstack-dev14:48
*** mikeoutland has joined #openstack-dev14:49
*** slaweq has quit IRC14:50
*** dhajare has quit IRC14:52
*** lihi has quit IRC14:52
*** dimak has quit IRC14:52
*** oanson has quit IRC14:53
*** lihi has joined #openstack-dev14:54
*** oanson has joined #openstack-dev14:54
*** dimak has joined #openstack-dev14:54
dtroyerhrybacki: yes, thanks +214:55
*** bobh has quit IRC14:56
hrybackidtroyer: ack, thanks!14:57
*** armaan has joined #openstack-dev14:58
*** xarses has joined #openstack-dev14:59
*** ekuris has quit IRC14:59
*** mikeoutland has quit IRC15:01
*** armaan has quit IRC15:02
*** donghao has quit IRC15:03
*** Manuel_112 has quit IRC15:04
*** nplanel has joined #openstack-dev15:05
*** sshnaidm|afk is now known as sshnaidm15:06
*** yamamoto has quit IRC15:09
*** makowals has joined #openstack-dev15:12
*** lucasxu has quit IRC15:13
*** ekuris has joined #openstack-dev15:15
*** jamesmcarthur has quit IRC15:16
*** cdub has joined #openstack-dev15:17
*** thefallenlad_ has joined #openstack-dev15:20
*** makowals has quit IRC15:20
*** yamamoto has joined #openstack-dev15:21
*** thefallenlad has quit IRC15:22
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev15:22
*** ragiman has quit IRC15:24
*** renmak_ has joined #openstack-dev15:25
*** renmak__ has joined #openstack-dev15:25
*** yassine has quit IRC15:25
*** nkinder has quit IRC15:30
*** dsariel has joined #openstack-dev15:31
*** sree has joined #openstack-dev15:32
*** yamamoto has quit IRC15:32
*** rraja has quit IRC15:33
*** yamamoto has joined #openstack-dev15:33
*** tobiajo has quit IRC15:35
*** thefallenlad_ has quit IRC15:37
*** jamesmcarthur has quit IRC15:38
*** evrardjp has quit IRC15:41
*** evrardjp has joined #openstack-dev15:41
*** nkinder has joined #openstack-dev15:45
*** caboucha has joined #openstack-dev15:45
*** renmak__ has quit IRC15:46
*** renmak_ has quit IRC15:46
*** bnemec has quit IRC15:46
*** eharney has quit IRC15:46
*** bnemec has joined #openstack-dev15:47
*** lucasxu has joined #openstack-dev15:49
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev15:50
*** ihrachys_ is now known as ihrachys15:51
*** Rockyg has joined #openstack-dev15:53
*** dixiaoli has joined #openstack-dev15:53
*** vhosakot has joined #openstack-dev15:55
*** sree has quit IRC15:55
*** bobh has joined #openstack-dev15:56
*** jathan has quit IRC15:56
*** xyang1 has joined #openstack-dev15:57
*** yamamoto has quit IRC15:57
*** dixiaoli has quit IRC15:57
*** sree has joined #openstack-dev15:58
*** xemdetia has joined #openstack-dev15:58
*** mpeterson has quit IRC15:59
*** Guest28943 is now known as sdake16:00
*** sdake has joined #openstack-dev16:00
*** bobh has quit IRC16:01
*** sree has quit IRC16:02
*** eharney has joined #openstack-dev16:03
*** jathan has joined #openstack-dev16:04
*** nplanel has quit IRC16:04
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev16:05
kmalloctonyb: fwiw looks like octaviaclient isn't actually using it, the proposal-bot update once it's out of g-r should catch it (it's only in requirements.txt)16:06
kmalloctonyb: positional lib that is16:06
*** bnemec has quit IRC16:06
kmallocbut nbd waiting on octaviaclient's drop16:07
*** anilvenkata has quit IRC16:08
*** jkilpatr has quit IRC16:08
*** ldl has joined #openstack-dev16:09
*** Manuel_112 has quit IRC16:10
*** Rocky_g has joined #openstack-dev16:11
*** markvoelker_ has joined #openstack-dev16:11
*** Adri2000 has quit IRC16:11
*** Adri2000 has joined #openstack-dev16:12
*** Adri2000 has quit IRC16:12
*** Adri2000 has joined #openstack-dev16:12
*** ldl has quit IRC16:13
*** Rockyg has quit IRC16:13
*** markvoelker has quit IRC16:13
*** dhajare has joined #openstack-dev16:16
*** coolsvap has joined #openstack-dev16:16
*** shardy has quit IRC16:16
*** anilvenkata has joined #openstack-dev16:19
*** jamesbenson has quit IRC16:23
*** eezhova has quit IRC16:24
*** weshay_PTO_AM is now known as weshay16:25
*** ioggstream has quit IRC16:26
*** rosmaita has joined #openstack-dev16:28
*** jamesbenson has joined #openstack-dev16:28
*** dtantsur is now known as dtantsur|afk16:29
*** rcernin has quit IRC16:29
*** rarcea has quit IRC16:29
*** nkinder has quit IRC16:29
*** ijw has quit IRC16:30
*** e0ne has quit IRC16:32
*** stefannica is now known as snica_away16:33
*** openstackgerrit has joined #openstack-dev16:35
openstackgerritChris Dent proposed openstack/governance master: Add Reduce Development Complexity top-5  https://review.openstack.org/49640416:35
*** tserong has quit IRC16:36
*** finalriposte has quit IRC16:37
*** finalriposte has joined #openstack-dev16:39
*** sree has joined #openstack-dev16:40
lbragstadjohnthetubaguy: i took a stab at parsing the bm/vm etherpads from boston16:45
lbragstadjohnthetubaguy: and moved some of the top content to the etherpad for the PTG16:45
lbragstadhttps://etherpad.openstack.org/p/queens-PTG-vmbm16:45
*** nkinder has joined #openstack-dev16:46
lbragstadjohnthetubaguy: i want to check in with you before i start modifying too much, is there an intended direction you want to lay out in that etherpad?16:46
*** jathan has quit IRC16:47
*** jathan has joined #openstack-dev16:47
*** jpich has quit IRC16:48
*** dhajare has quit IRC16:51
*** Guest35133 is now known as geguileo16:52
*** geguileo is now known as Guest6055216:52
*** jkilpatr has joined #openstack-dev16:53
*** jathan73_ has joined #openstack-dev16:53
*** jathan has quit IRC16:53
*** jathan73_ is now known as jathan16:53
*** jamesmcarthur has quit IRC16:54
*** signed8bit is now known as signed8bit_Zzz16:54
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev16:55
*** mgoddard has quit IRC16:55
*** sree has quit IRC16:56
*** jcoufal has quit IRC16:56
*** sree has joined #openstack-dev16:56
*** jamesbenson has quit IRC16:57
*** signed8bit_Zzz is now known as signed8bit16:58
*** jamesbenson has joined #openstack-dev17:00
*** sree has quit IRC17:01
*** dhajare has joined #openstack-dev17:03
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev17:06
*** lucasagomes is now known as lucas-afk17:07
*** pcaruana has quit IRC17:08
*** bobmel_ has quit IRC17:08
*** ijw has joined #openstack-dev17:08
*** Manuel_112 has quit IRC17:10
*** andrewbogott has quit IRC17:11
*** andrewbogott has joined #openstack-dev17:11
*** bobmel has joined #openstack-dev17:12
*** hseipp has quit IRC17:12
*** tesseract-RH has quit IRC17:12
*** cdub has quit IRC17:13
*** xlark has quit IRC17:16
*** jamesbenson has quit IRC17:17
*** jamesbenson has joined #openstack-dev17:21
*** Rocky_g has quit IRC17:21
*** mriedem has quit IRC17:23
*** makowals has joined #openstack-dev17:29
*** bobh has joined #openstack-dev17:29
*** mvk_ has joined #openstack-dev17:30
*** jathan is now known as jathan7317:31
*** vhosakot has quit IRC17:32
*** jathan73 has quit IRC17:32
*** jathan73 has joined #openstack-dev17:32
*** mkrcmari__ has joined #openstack-dev17:33
*** mvk has quit IRC17:33
*** vhosakot has joined #openstack-dev17:33
*** mgoddard has joined #openstack-dev17:34
*** rcernin has joined #openstack-dev17:34
*** lpetrut has quit IRC17:35
*** parlakisik has joined #openstack-dev17:35
*** mvk_ has quit IRC17:35
*** alex_xu has quit IRC17:37
*** bobmel has quit IRC17:39
*** ikhan has joined #openstack-dev17:39
*** bobmel has joined #openstack-dev17:39
*** parlakisik has quit IRC17:39
*** electrofelix has quit IRC17:40
*** mriedem has joined #openstack-dev17:41
*** diablo_rojo has joined #openstack-dev17:42
*** alex_xu has joined #openstack-dev17:42
*** slaweq has joined #openstack-dev17:44
*** jcoufal has joined #openstack-dev17:46
*** lathiat has quit IRC17:46
*** slaweq has quit IRC17:49
*** rmcall has joined #openstack-dev17:49
*** TxGirlGeek has joined #openstack-dev17:49
*** diablo_rojo has quit IRC17:50
*** diablo_rojo has joined #openstack-dev17:50
*** dhajare has quit IRC17:52
*** vhosakot has quit IRC17:54
*** vhosakot has joined #openstack-dev17:55
*** Guest60552 is now known as geguileo17:55
*** gouthamr has quit IRC17:57
*** xemdetia_ has joined #openstack-dev17:57
*** gouthamr has joined #openstack-dev17:59
*** iyamahat has joined #openstack-dev18:00
*** e0ne has joined #openstack-dev18:00
*** mperezco has quit IRC18:00
*** xemdetia has quit IRC18:01
*** jamesmcarthur has quit IRC18:01
*** gfidente has quit IRC18:04
*** sridharg has quit IRC18:04
*** dhajare has joined #openstack-dev18:05
*** spligak_ has joined #openstack-dev18:06
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev18:06
*** spligak has quit IRC18:07
*** lpetrut has joined #openstack-dev18:09
*** Manuel_112 has quit IRC18:11
*** e0ne has quit IRC18:13
*** yamahata has joined #openstack-dev18:16
*** ansmith__ has joined #openstack-dev18:19
*** ansmith__ has quit IRC18:19
*** e0ne has joined #openstack-dev18:22
*** dixiaoli has joined #openstack-dev18:24
*** coolsvap has quit IRC18:25
*** dixiaoli has quit IRC18:28
*** mkrcmari__ has quit IRC18:28
*** ansmith has quit IRC18:31
*** makowals has quit IRC18:31
*** ansmith_ has quit IRC18:32
*** e0ne has quit IRC18:33
*** tserong has joined #openstack-dev18:34
*** jcoufal has quit IRC18:36
*** jcoufal has joined #openstack-dev18:38
*** e0ne has joined #openstack-dev18:40
*** nkinder has quit IRC18:42
*** eezhova has joined #openstack-dev18:42
*** dhajare has quit IRC18:42
*** brault has quit IRC18:44
*** etingof has quit IRC18:44
*** slaweq has joined #openstack-dev18:45
*** eezhova has quit IRC18:45
*** egallen has quit IRC18:47
*** rcernin has quit IRC18:47
*** ansmith_ has joined #openstack-dev18:49
*** ansmith has joined #openstack-dev18:49
*** slaweq has quit IRC18:51
*** jtomasek_ has quit IRC18:52
*** akrivoka has quit IRC18:54
*** diablo_rojo has quit IRC18:55
*** nkinder has joined #openstack-dev18:56
*** shardy has joined #openstack-dev18:57
*** ioggstream has joined #openstack-dev18:57
*** mgoddard has quit IRC18:57
*** user_____ has quit IRC18:58
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev18:59
*** spligak_ has quit IRC18:59
*** etingof has joined #openstack-dev19:00
*** diablo_rojo has joined #openstack-dev19:05
*** rmcall has quit IRC19:07
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev19:07
*** ansmith has quit IRC19:09
*** ansmith has joined #openstack-dev19:10
*** Manuel_112 has quit IRC19:13
*** ansmith_ has quit IRC19:13
*** ijw has quit IRC19:13
*** spryor has joined #openstack-dev19:16
*** ijw has joined #openstack-dev19:21
*** ioggstream has quit IRC19:24
*** ansmith_ has joined #openstack-dev19:26
*** ijw has quit IRC19:28
*** ijw has joined #openstack-dev19:29
*** paramite has quit IRC19:30
*** baoli has joined #openstack-dev19:34
*** slaweq has joined #openstack-dev19:38
*** baoli has quit IRC19:38
*** itzikb has joined #openstack-dev19:42
*** mgoddard has joined #openstack-dev19:44
*** user_____ has joined #openstack-dev19:50
*** user_____ has quit IRC19:55
*** eezhova has joined #openstack-dev19:56
*** awaugama has quit IRC19:58
*** shardy has quit IRC20:00
*** jamesmcarthur has quit IRC20:00
*** nkinder has quit IRC20:07
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev20:10
*** rmcall has joined #openstack-dev20:12
*** Manuel_112 has quit IRC20:14
*** ansmith has quit IRC20:17
*** ansmith_ has quit IRC20:17
*** takamatsu has quit IRC20:20
*** jkilpatr has quit IRC20:22
*** ekuris has quit IRC20:28
*** eezhova has quit IRC20:33
*** vhosakot has quit IRC20:35
*** rcernin has joined #openstack-dev20:35
*** awaugama has joined #openstack-dev20:37
*** lucasxu has quit IRC20:38
*** lucasxu has joined #openstack-dev20:38
*** eharney has quit IRC20:40
*** mgoddard has quit IRC20:43
*** kgiusti has left #openstack-dev20:43
*** ekuris has joined #openstack-dev20:43
*** jcoufal has quit IRC20:43
*** diablo_rojo has quit IRC20:44
*** lucasxu has quit IRC20:48
*** e0ne has quit IRC20:52
*** armaan has joined #openstack-dev20:52
*** gouthamr has quit IRC20:58
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev21:11
*** Manuel_112 has quit IRC21:15
*** caboucha has quit IRC21:16
*** vhosakot has joined #openstack-dev21:19
*** sasheto has quit IRC21:26
*** thorst_afk has quit IRC21:27
*** sree has joined #openstack-dev21:27
*** armaan has quit IRC21:28
*** thorst_afk has joined #openstack-dev21:28
*** jkilpatr has joined #openstack-dev21:29
*** armaan has joined #openstack-dev21:29
*** edmondsw has quit IRC21:30
*** egallen has joined #openstack-dev21:32
*** sree has quit IRC21:32
*** thorst_afk has quit IRC21:32
*** vhosakot has quit IRC21:32
*** vhosakot has joined #openstack-dev21:32
*** armaan has quit IRC21:33
*** gouthamr has joined #openstack-dev21:35
*** aludwar has quit IRC21:36
*** aludwar has joined #openstack-dev21:37
*** aludwar has quit IRC21:37
*** aludwar has joined #openstack-dev21:38
*** cdent has quit IRC21:39
*** morazi has quit IRC21:42
*** slaweq has quit IRC21:51
tonybkmalloc: Right but if we remove it from g-r when the bot runs on python-octavia client it will abort as from the bots POV they have unlisted requirements.21:52
tonybkmalloc: so leavign it there would have caused the bot to fail to update *any* requirements21:52
*** ijw has quit IRC21:53
kmalloctonyb: will that be an issue for the other projects that have it in requirments?21:53
tonybkmalloc: anyway it's moot as the removal from python-octaviaclient has merged21:53
kmallocthere are 2 others21:53
tonybkmalloc: really which 2? I thought I checked?21:53
*** parlakisik has joined #openstack-dev21:53
kmallochttp://codesearch.openstack.org/?q=positional&i=nope&files=requirements&repos=21:53
tonybkmalloc: perhaps they don't subscribe to requirements syncing?21:53
kmalloclooks like faafo, osops-tools-contrib rpm-packaging fuel-contrail21:54
kmallocmaybe they don't21:54
tonybkmalloc: Oh yeah they're okay because we don't sync to them.  they can do waht that want21:54
kmalloccool21:54
kmallocwfgm21:54
kmallocwfm*21:54
* tonyb really like the one pulling direct from git ;P21:54
kmallocthanks for helping on this!21:54
tonybkmalloc: np.  I'm all for removing unused/flawed stuff.21:55
kmallochappy i get to stop maintaining positional21:55
tonybkmalloc: I didn't want to block on the octaviaclient thing so I did the bits I could to keep it moving :)21:55
tonybkmalloc: LOL21:55
*** ijw has joined #openstack-dev21:56
kmallocbasically not my problem anymore! and... it should make the code better in general, the decorator makes it hard to debug and makes things sloppy21:56
kmallocthe best way to get that functionality - use py321:56
kmalloc;)21:56
tonybkmalloc: :)  I thought jamielennox was suggesting moving to wrapper? /me can't recall the exact name21:56
kmallocmaybe?21:57
tonybwrapt21:57
kmalloc*shrug* again. not really my problem anymore ^_^21:57
tonyb:)21:57
kmalloci've already pushed a "this is not maintained" release to pypi21:57
kmallocthe docs say so, status is now "7 - inactive" and such.21:57
*** xyang1 has quit IRC21:58
*** parlakisik has quit IRC21:58
tonybkmalloc: #winning21:58
kmallocexactly!21:58
*** awaugama has quit IRC22:00
tonybkmalloc: +W'd22:00
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev22:00
kmalloctyvm!~22:00
*** thorst_afk has joined #openstack-dev22:02
*** armax has quit IRC22:03
*** egallen has quit IRC22:04
*** parlakisik has joined #openstack-dev22:06
*** jamesbenson has quit IRC22:06
*** spryor has quit IRC22:06
*** spryor has joined #openstack-dev22:06
*** ijw has quit IRC22:07
*** jamesbenson has joined #openstack-dev22:08
*** diablo_rojo has joined #openstack-dev22:08
*** parlakisik has quit IRC22:11
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev22:11
*** jamesbenson has quit IRC22:12
*** xemdetia_ has quit IRC22:13
*** jamesmcarthur has quit IRC22:14
*** Manuel_112 has quit IRC22:16
*** ihrachys has quit IRC22:18
*** lpetrut has quit IRC22:19
*** ijw has joined #openstack-dev22:20
*** bobh has quit IRC22:21
*** thorst_afk has quit IRC22:21
*** thorst_afk has joined #openstack-dev22:21
*** thorst_afk has quit IRC22:25
*** limao has joined #openstack-dev22:27
*** vhosakot has quit IRC22:29
*** vhosakot has joined #openstack-dev22:29
*** vhosakot_ has joined #openstack-dev22:32
*** vhosakot has quit IRC22:34
*** marst has quit IRC22:36
*** yassine has joined #openstack-dev22:40
*** thorst_afk has joined #openstack-dev22:42
*** thorst_afk has quit IRC22:42
*** claudiub has quit IRC22:49
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev22:50
*** jamesmcarthur has quit IRC22:55
*** armax has joined #openstack-dev22:56
*** signed8bit is now known as signed8bit_Zzz23:00
*** xarses has quit IRC23:02
*** djinni_ has joined #openstack-dev23:06
*** djinni has quit IRC23:07
*** armaan has joined #openstack-dev23:09
*** athomas has quit IRC23:11
*** vhosakot_ has quit IRC23:12
*** Manuel_112 has joined #openstack-dev23:12
*** limao_ has joined #openstack-dev23:16
*** Manuel_112 has quit IRC23:16
*** limao has quit IRC23:17
*** signed8bit_Zzz is now known as signed8bit23:19
*** jathan73 has quit IRC23:23
*** sree has joined #openstack-dev23:29
*** lathiat has joined #openstack-dev23:32
*** sree has quit IRC23:33
*** baoli has joined #openstack-dev23:34
tonybkmalloc: and it's gone, have a good night :)23:34
*** baoli has quit IRC23:39
*** thorst_afk has joined #openstack-dev23:43
*** charcol has joined #openstack-dev23:44
kmalloctonyb: thanks!23:47
*** ijw has quit IRC23:47
*** thorst_afk has quit IRC23:48
*** jamesmcarthur has joined #openstack-dev23:52
*** bnemec has joined #openstack-dev23:54
*** jamesmcarthur has quit IRC23:56
*** signed8bit is now known as signed8bit_Zzz23:57
*** ijw has joined #openstack-dev23:58

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!