Friday, 2015-03-20

*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:00
*** hichihara has joined #openstack-meeting00:00
*** tsekiyam_ has joined #openstack-meeting00:01
*** tsekiyama has quit IRC00:01
*** tsekiyam_ has quit IRC00:01
*** dane_leblanc has joined #openstack-meeting00:01
*** padkrish has quit IRC00:01
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:02
*** tsekiyama has quit IRC00:02
*** rbak has quit IRC00:02
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:03
*** dannywilson has quit IRC00:03
*** tsekiyama has quit IRC00:03
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:04
*** jckasper has quit IRC00:04
*** tsekiyama has quit IRC00:04
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:04
*** achanda has quit IRC00:05
*** tsekiyama has quit IRC00:05
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:05
*** baoli has quit IRC00:06
*** tsekiyama has quit IRC00:06
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:06
*** baoli_ has joined #openstack-meeting00:07
*** tsekiyama has quit IRC00:07
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:08
*** tsekiyama has quit IRC00:08
*** baoli_ has quit IRC00:08
*** asselin_ has joined #openstack-meeting00:08
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:08
*** garyh has quit IRC00:09
*** tsekiyama has quit IRC00:09
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:09
*** tsekiyama has quit IRC00:10
*** hemna has quit IRC00:10
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:10
*** adiantum has joined #openstack-meeting00:10
*** oomichi has joined #openstack-meeting00:11
*** tsekiyama has quit IRC00:11
*** garyh has joined #openstack-meeting00:11
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:11
*** emagana has quit IRC00:11
*** tsekiyama has quit IRC00:12
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:12
*** tsekiyam_ has joined #openstack-meeting00:13
*** tsekiyama has quit IRC00:13
*** tsekiyam_ has quit IRC00:14
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:14
*** vivek-eb_ has quit IRC00:14
*** rmoe has quit IRC00:15
*** yamamoto has joined #openstack-meeting00:15
*** tsekiyam_ has joined #openstack-meeting00:16
*** tsekiyama has quit IRC00:16
*** tsekiyam_ has quit IRC00:17
*** IanGovett has quit IRC00:17
*** tiswanso_ has quit IRC00:17
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:17
*** _amrith_ is now known as amrith00:17
*** tsekiyama has quit IRC00:17
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:18
*** sdake_ has joined #openstack-meeting00:19
*** tsekiyama has quit IRC00:19
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:19
*** tsekiyam_ has joined #openstack-meeting00:20
*** tsekiyama has quit IRC00:20
*** tsekiyam_ has quit IRC00:20
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:21
*** tsekiyama has quit IRC00:21
*** sdake__ has joined #openstack-meeting00:21
*** sdake has quit IRC00:22
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:22
*** j05h has joined #openstack-meeting00:22
*** tsekiyama has quit IRC00:22
*** banix has quit IRC00:23
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:23
*** JRobinson__ is now known as JRobinson__afk00:23
*** tsekiyama has quit IRC00:23
*** stevemar has joined #openstack-meeting00:23
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:24
*** sdake_ has quit IRC00:25
*** tsekiyama has quit IRC00:25
*** tsekiyam_ has joined #openstack-meeting00:25
*** tsekiyam_ has quit IRC00:25
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:26
*** tsekiyama has quit IRC00:26
*** dprince has joined #openstack-meeting00:26
*** JRobinson__afk is now known as JRobinson__00:26
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:27
*** tsekiyama has quit IRC00:27
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:27
*** tsekiyama has quit IRC00:28
*** tsekiyam_ has joined #openstack-meeting00:28
*** alop has quit IRC00:29
*** tsekiyam_ has quit IRC00:29
*** garyh has quit IRC00:29
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:29
*** tsekiyama has quit IRC00:30
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:30
*** rmoe has joined #openstack-meeting00:30
*** tsekiyama has quit IRC00:31
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:31
*** tsekiyama has quit IRC00:32
*** dflorea has quit IRC00:32
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:32
*** tsekiyama has quit IRC00:33
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:33
*** tsekiyama has quit IRC00:34
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:34
*** leeantho has quit IRC00:34
*** tsekiyama has quit IRC00:34
*** ddieterly has joined #openstack-meeting00:35
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:35
*** tsekiyama has quit IRC00:35
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:36
*** tsekiyama has quit IRC00:37
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:37
*** tsekiyama has quit IRC00:37
*** markvoelker has quit IRC00:37
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:38
*** tsekiyama has quit IRC00:38
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:39
*** tsekiyama has quit IRC00:39
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:40
*** tsekiyama has quit IRC00:40
*** adalbas has joined #openstack-meeting00:41
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:41
*** tsekiyama has quit IRC00:41
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:42
*** tsekiyama has quit IRC00:43
*** tsekiyam_ has joined #openstack-meeting00:43
*** tsekiyam_ has quit IRC00:43
*** adalbas has quit IRC00:44
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:44
*** asettle has quit IRC00:44
*** tsekiyama has quit IRC00:44
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:45
*** yeungp1 has quit IRC00:45
*** tsekiyama has quit IRC00:45
*** adiantum has quit IRC00:45
*** adiantum has joined #openstack-meeting00:45
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:46
*** tsekiyama has quit IRC00:46
*** ddieterly has quit IRC00:46
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:46
*** tsekiyama has quit IRC00:47
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:47
*** tsekiyama has quit IRC00:48
*** JRobinson__ has quit IRC00:48
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:48
*** tsekiyama has quit IRC00:49
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:49
*** tsekiyama has quit IRC00:50
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:50
*** tsekiyama has quit IRC00:51
*** ddieterly has joined #openstack-meeting00:51
*** rushil has quit IRC00:51
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:51
*** bknudson has joined #openstack-meeting00:51
*** tsekiyama has quit IRC00:51
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:52
*** tsekiyama has quit IRC00:53
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:53
*** tsekiyama has quit IRC00:53
*** fnaval has quit IRC00:54
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:54
*** j05h has quit IRC00:54
*** tsekiyama has quit IRC00:54
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:55
*** tsekiyam_ has joined #openstack-meeting00:56
*** tsekiyama has quit IRC00:56
*** tsekiyam_ has quit IRC00:56
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:57
*** tsekiyama has quit IRC00:57
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting00:58
*** tsekiyam_ has joined #openstack-meeting00:59
*** tsekiyama has quit IRC00:59
*** fnaval has joined #openstack-meeting01:01
*** Sukhdev has joined #openstack-meeting01:02
*** s3wong has quit IRC01:04
*** sreshetn1 has joined #openstack-meeting01:05
*** banix has joined #openstack-meeting01:06
*** dims has joined #openstack-meeting01:08
*** sreshetn1 has quit IRC01:09
*** asettle has joined #openstack-meeting01:10
*** DaveJ__ has quit IRC01:10
*** ddieterl_ has joined #openstack-meeting01:11
*** ddieterly has quit IRC01:12
*** fabiog has quit IRC01:12
*** ivar-lazzaro has quit IRC01:13
*** fabiog has joined #openstack-meeting01:15
*** markvoelker has joined #openstack-meeting01:17
*** shwetaap has joined #openstack-meeting01:17
*** asettle has quit IRC01:19
*** asettle has joined #openstack-meeting01:19
*** vivek-ebay has joined #openstack-meeting01:20
*** Sukhdev has quit IRC01:21
*** JRobinson__ has joined #openstack-meeting01:21
*** prad has quit IRC01:21
*** markvoelker has quit IRC01:22
*** banix has quit IRC01:22
*** vivek-ebay has quit IRC01:22
*** otter768 has joined #openstack-meeting01:23
*** vivek-ebay has joined #openstack-meeting01:23
*** claudiub has quit IRC01:24
*** aranjan has quit IRC01:25
*** shwetaap1 has joined #openstack-meeting01:25
*** dmorita has quit IRC01:26
*** otter768 has quit IRC01:27
*** Apoorva has quit IRC01:28
*** shwetaap has quit IRC01:28
*** novas0x2a|laptop has quit IRC01:30
*** garyh has joined #openstack-meeting01:30
*** Daisy_ has joined #openstack-meeting01:30
*** tiswanso has joined #openstack-meeting01:33
*** vivek-ebay has quit IRC01:36
*** epico has joined #openstack-meeting01:38
*** baoli has joined #openstack-meeting01:39
*** garyh has quit IRC01:40
*** banix has joined #openstack-meeting01:40
*** virmitio has left #openstack-meeting01:41
*** Mandell has quit IRC01:42
*** JRobinson__ is now known as JRobinson__afk01:42
*** JRobinson__afk has quit IRC01:43
*** JRobinson__ has joined #openstack-meeting01:45
*** ddieterl_ has quit IRC01:45
*** baoli_ has joined #openstack-meeting01:45
*** ddieterly has joined #openstack-meeting01:45
*** harlowja_ is now known as harlowja_away01:46
*** otter768 has joined #openstack-meeting01:46
*** J_Robinson has joined #openstack-meeting01:48
*** baoli has quit IRC01:48
*** garyh has joined #openstack-meeting01:49
*** JRobinson__ has quit IRC01:49
*** Apoorva has joined #openstack-meeting01:53
*** asettle has quit IRC01:58
*** tiswanso has quit IRC01:58
*** garyh has quit IRC02:00
*** tiswanso has joined #openstack-meeting02:01
*** asettle has joined #openstack-meeting02:02
*** nati_ueno has quit IRC02:03
*** unicell1 has quit IRC02:04
*** asselin_ has quit IRC02:04
*** pritesh has joined #openstack-meeting02:09
*** yamahata has quit IRC02:11
*** nelsnels_ has joined #openstack-meeting02:12
*** fabiog has quit IRC02:12
*** sigmavirus24 is now known as sigmavirus24_awa02:14
*** nelsnelson has quit IRC02:14
*** tiswanso has quit IRC02:15
*** mspreitz has joined #openstack-meeting02:17
*** markvoelker has joined #openstack-meeting02:18
*** yeungp has joined #openstack-meeting02:18
*** noslzzp has quit IRC02:18
*** Apoorva has quit IRC02:19
*** J_Robinson has quit IRC02:20
*** JRobinson__ has joined #openstack-meeting02:21
*** zhhuabj has joined #openstack-meeting02:21
*** markvoelker has quit IRC02:22
*** sdake__ has quit IRC02:25
*** sdake has joined #openstack-meeting02:25
*** pritesh has quit IRC02:28
*** jckasper has joined #openstack-meeting02:28
*** kaisers1 has joined #openstack-meeting02:31
*** kaisers has quit IRC02:32
*** haomaiwang has joined #openstack-meeting02:35
*** nati_ueno has joined #openstack-meeting02:37
*** unicell has joined #openstack-meeting02:38
*** mspreitz has quit IRC02:41
*** achanda has joined #openstack-meeting02:45
*** ujuc has joined #openstack-meeting02:45
*** unicell has quit IRC02:45
*** unicell has joined #openstack-meeting02:48
*** yeungp has quit IRC02:49
*** pritesh has joined #openstack-meeting02:50
*** BrianShang has quit IRC02:50
*** weshay has quit IRC02:51
*** weshay has joined #openstack-meeting02:52
*** BrianShang has joined #openstack-meeting02:52
*** pritesh has quit IRC02:52
*** JRobinson__ has quit IRC02:53
*** amotoki has joined #openstack-meeting02:53
*** sreshetn1 has joined #openstack-meeting02:53
*** chandankumar_ has joined #openstack-meeting02:54
*** khaldrogox has joined #openstack-meeting02:55
*** asettle has quit IRC02:55
*** JRobinson__ has joined #openstack-meeting02:57
*** JRobinson__ has quit IRC02:57
*** greghaynes has quit IRC02:58
*** sreshetn1 has quit IRC02:58
*** garyh has joined #openstack-meeting03:00
*** JRobinson__ has joined #openstack-meeting03:00
*** asettle has joined #openstack-meeting03:02
*** mwagner_lap has joined #openstack-meeting03:03
*** ddieterly has quit IRC03:04
*** padkrish has joined #openstack-meeting03:04
*** padkrish has quit IRC03:05
*** padkrish has joined #openstack-meeting03:05
*** sdake_ has joined #openstack-meeting03:05
*** subscope_ has joined #openstack-meeting03:05
*** greghaynes has joined #openstack-meeting03:06
*** xyang1 has joined #openstack-meeting03:08
*** radez is now known as radez_g0n303:09
*** sdake has quit IRC03:10
*** garyh has quit IRC03:10
*** sdake has joined #openstack-meeting03:10
*** amotoki has quit IRC03:11
*** jckasper has quit IRC03:13
*** sdake_ has quit IRC03:14
*** zhhuabj has quit IRC03:14
*** zhhuabj has joined #openstack-meeting03:14
*** khaldrogox has quit IRC03:15
*** jecarey has joined #openstack-meeting03:15
*** coolsvap has joined #openstack-meeting03:16
*** nelsnels_ has quit IRC03:18
*** chandankumar_ has quit IRC03:18
*** markvoelker has joined #openstack-meeting03:19
*** khaldrogox has joined #openstack-meeting03:19
*** dims has quit IRC03:20
*** markvoelker has quit IRC03:23
*** coolsvap|afk has joined #openstack-meeting03:23
*** noslzzp has joined #openstack-meeting03:23
*** khaldrogox has quit IRC03:24
*** chandankumar_ has joined #openstack-meeting03:24
*** shwetaap has joined #openstack-meeting03:25
*** coolsvap has quit IRC03:25
*** coolsvap|afk is now known as coolsvap03:26
*** khaldrogox has joined #openstack-meeting03:26
*** coolsvap is now known as coolsvap|afk03:26
*** coolsvap|afk is now known as coolsvap03:27
*** otter768 has quit IRC03:27
*** shwetaap1 has quit IRC03:28
*** emagana has joined #openstack-meeting03:28
*** tsekiyam_ has quit IRC03:29
*** otter768 has joined #openstack-meeting03:29
*** spzala has quit IRC03:30
*** khaldrogox has quit IRC03:30
*** darrenc is now known as darren_afk03:33
*** hemna has joined #openstack-meeting03:34
*** padkrish has quit IRC03:35
*** vivek-ebay has joined #openstack-meeting03:36
*** khaldrogox has joined #openstack-meeting03:38
*** darren_afk is now known as darrenc03:38
*** otter768 has quit IRC03:39
*** khaldrogox has quit IRC03:39
*** gyee has quit IRC03:41
*** vishwanathj has quit IRC03:44
*** vishwanathj has joined #openstack-meeting03:44
*** padkrish has joined #openstack-meeting03:47
*** zehicle has quit IRC03:48
*** Daisy__ has joined #openstack-meeting03:48
*** achanda has quit IRC03:49
*** Daisy_ has quit IRC03:49
*** ujuc has quit IRC03:51
*** asettle has quit IRC03:52
*** Daisy__ has quit IRC03:53
*** ujuc has joined #openstack-meeting03:54
*** armax has quit IRC03:55
*** asettle has joined #openstack-meeting03:56
*** asettle has quit IRC03:56
*** asettle has joined #openstack-meeting03:57
*** aranjan has joined #openstack-meeting03:59
*** achanda has joined #openstack-meeting03:59
*** ajayaa has joined #openstack-meeting04:01
*** hemna has quit IRC04:01
*** achanda has quit IRC04:01
*** lvh is now known as least_authority_04:02
*** dannywilson has joined #openstack-meeting04:02
*** least_authority_ is now known as lvh04:02
*** JRobinson__ is now known as JRobinson__afk04:05
*** ddieterly has joined #openstack-meeting04:05
*** dannywilson has quit IRC04:05
*** dannywilson has joined #openstack-meeting04:06
*** nati_ueno has quit IRC04:07
*** Sukhdev has joined #openstack-meeting04:08
*** amotoki has joined #openstack-meeting04:09
*** zehicle has joined #openstack-meeting04:09
*** ddieterly has quit IRC04:09
*** JRobinson__afk has quit IRC04:10
*** achanda has joined #openstack-meeting04:12
*** vivek-eb_ has joined #openstack-meeting04:12
*** Mandell has joined #openstack-meeting04:12
*** vivek-ebay has quit IRC04:14
*** achanda has quit IRC04:15
*** markvoelker has joined #openstack-meeting04:19
*** JRobinson__ has joined #openstack-meeting04:21
*** mmedvede has joined #openstack-meeting04:21
*** markvoelker has quit IRC04:24
*** dims has joined #openstack-meeting04:25
*** wuhg has joined #openstack-meeting04:26
*** khaldrogox has joined #openstack-meeting04:27
*** banix has quit IRC04:27
*** eghobo has joined #openstack-meeting04:27
*** yatin has joined #openstack-meeting04:31
*** khaldrogox has quit IRC04:32
*** dims has quit IRC04:32
*** asettle has quit IRC04:35
*** chandankumar_ has quit IRC04:36
*** JRobinson__ has quit IRC04:38
*** padkrish_ has joined #openstack-meeting04:38
*** padkrish has quit IRC04:38
*** sreshetn1 has joined #openstack-meeting04:42
*** khaldrogox has joined #openstack-meeting04:43
*** noslzzp has quit IRC04:44
*** BrianShang_ has joined #openstack-meeting04:46
*** sreshetn1 has quit IRC04:47
*** nati_ueno has joined #openstack-meeting04:48
*** neeti has joined #openstack-meeting04:48
*** BrianShang has quit IRC04:49
*** khaldrogox has quit IRC04:51
*** padkrish_ has quit IRC04:53
*** padkrish has joined #openstack-meeting04:53
*** Sukhdev has quit IRC04:53
*** eghobo has quit IRC04:54
*** baoli_ has quit IRC04:57
*** padkrish has quit IRC04:57
*** yamahata has joined #openstack-meeting04:58
*** amotoki_ has joined #openstack-meeting05:00
*** nati_ueno has quit IRC05:01
*** sigmavirus24_awa is now known as sigmavirus2405:02
*** nati_ueno has joined #openstack-meeting05:03
*** pradipta has joined #openstack-meeting05:04
*** ddieterly has joined #openstack-meeting05:06
*** nati_ueno has quit IRC05:06
*** rushiagr_away is now known as rushiagr05:07
*** mdbooth has quit IRC05:07
*** ajayaa has quit IRC05:08
*** achanda has joined #openstack-meeting05:08
*** chandankumar has joined #openstack-meeting05:09
*** ddieterly has quit IRC05:10
*** mdbooth has joined #openstack-meeting05:11
*** nati_ueno has joined #openstack-meeting05:19
*** markvoelker has joined #openstack-meeting05:20
*** garyh has joined #openstack-meeting05:21
*** nati_ueno has quit IRC05:24
*** markvoelker has quit IRC05:25
*** coolsvap is now known as coolsvap|afk05:28
*** enterprisedc has quit IRC05:29
*** absubram has quit IRC05:30
*** dmacpher has joined #openstack-meeting05:30
*** garyh has quit IRC05:31
*** shwetaap has quit IRC05:33
*** alexpilotti has quit IRC05:35
*** coolsvap|afk is now known as coolsvap05:36
*** eghobo has joined #openstack-meeting05:38
*** dflorea has joined #openstack-meeting05:39
*** Gerald_K has joined #openstack-meeting05:42
*** rushiagr is now known as rushiagr_away05:42
*** sreshetn1 has joined #openstack-meeting05:43
*** rhefner has joined #openstack-meeting05:44
*** enterprisedc has joined #openstack-meeting05:44
*** rhefner has left #openstack-meeting05:44
*** mdbooth has quit IRC05:45
*** sreshetn1 has quit IRC05:48
*** mdbooth has joined #openstack-meeting05:50
*** reed has quit IRC05:55
*** eghobo_ has joined #openstack-meeting05:55
*** Daisy_ has joined #openstack-meeting05:56
*** yatin has quit IRC05:57
*** eghobo has quit IRC05:58
*** dannywilson has quit IRC05:58
*** Gerald_K has quit IRC05:59
*** rushiagr_away is now known as rushiagr05:59
*** xyang1 has quit IRC06:00
*** pradipta has quit IRC06:00
*** padkrish has joined #openstack-meeting06:04
*** sdake_ has joined #openstack-meeting06:04
*** pradipta has joined #openstack-meeting06:04
*** prazumovsky has joined #openstack-meeting06:06
*** eghobo_ has quit IRC06:06
*** vivek-eb_ has quit IRC06:07
*** eghobo has joined #openstack-meeting06:07
*** padkrish has quit IRC06:08
*** sdake has quit IRC06:08
*** yatin has joined #openstack-meeting06:12
*** adahms has quit IRC06:14
*** pradipta has quit IRC06:15
*** mdbooth has quit IRC06:17
*** dims has joined #openstack-meeting06:18
*** emagana has quit IRC06:18
*** sdake has joined #openstack-meeting06:18
*** sreshetn1 has joined #openstack-meeting06:19
*** markvoelker has joined #openstack-meeting06:21
*** Murali has joined #openstack-meeting06:21
*** sdake_ has quit IRC06:22
*** mdbooth has joined #openstack-meeting06:23
*** dims has quit IRC06:24
*** marios has joined #openstack-meeting06:24
*** markvoelker has quit IRC06:26
*** dmacpher has quit IRC06:26
*** ajayaa has joined #openstack-meeting06:27
*** Gerald_K has joined #openstack-meeting06:27
*** jprovazn has joined #openstack-meeting06:27
*** rajeshr has joined #openstack-meeting06:29
*** Gerald_K has quit IRC06:32
*** garyh has joined #openstack-meeting06:32
*** fifieldt has joined #openstack-meeting06:32
*** eghobo has quit IRC06:36
*** comay has quit IRC06:37
*** shankar has joined #openstack-meeting06:40
*** numan has joined #openstack-meeting06:41
*** ajayaa has quit IRC06:41
*** garyh has quit IRC06:42
*** subscope_ has quit IRC06:42
*** dflorea has quit IRC06:42
*** dflorea has joined #openstack-meeting06:43
*** jyuso1 has joined #openstack-meeting06:44
*** sigmavirus24 is now known as sigmavirus24_awa06:44
*** dflorea has quit IRC06:48
*** eghobo has joined #openstack-meeting06:49
*** emagana has joined #openstack-meeting06:49
*** mrunge has joined #openstack-meeting06:52
*** pradipta has joined #openstack-meeting06:53
*** killer_prince is now known as lazy_prince06:53
*** ajayaa has joined #openstack-meeting06:53
*** emagana has quit IRC06:54
*** yamahata has quit IRC06:58
*** zhhuabj has quit IRC06:58
*** yamahata has joined #openstack-meeting06:58
*** zhhuabj has joined #openstack-meeting06:58
*** fnaval has quit IRC07:02
*** fnaval has joined #openstack-meeting07:03
*** pkoniszewski has joined #openstack-meeting07:04
*** fnaval has quit IRC07:07
*** ddieterly has joined #openstack-meeting07:08
*** sahid has joined #openstack-meeting07:09
*** coolsvap is now known as coolsvap_07:09
*** scheuran has joined #openstack-meeting07:10
*** ddieterly has quit IRC07:12
*** emagana has joined #openstack-meeting07:15
*** rushiagr is now known as rushiagr_away07:16
*** achanda has quit IRC07:17
*** emagana_ has joined #openstack-meeting07:18
*** emagana has quit IRC07:20
*** eghobo has quit IRC07:20
*** ajayaa has quit IRC07:21
*** markvoelker has joined #openstack-meeting07:22
*** emagana_ has quit IRC07:23
*** markvoelker has quit IRC07:27
*** achanda has joined #openstack-meeting07:29
*** bobmel has joined #openstack-meeting07:33
*** zhhuabj has quit IRC07:34
*** zhhuabj has joined #openstack-meeting07:34
*** yatin has quit IRC07:39
*** ajayaa has joined #openstack-meeting07:40
*** garyh has joined #openstack-meeting07:42
*** rushiagr_away is now known as rushiagr07:46
*** jtomasek has quit IRC07:46
*** ildikov has quit IRC07:48
*** TobiasE has joined #openstack-meeting07:48
*** e0ne has joined #openstack-meeting07:51
*** garyh has quit IRC07:53
*** ibiris_away is now known as ibiris07:55
*** Gerald_K has joined #openstack-meeting07:55
*** jtomasek has joined #openstack-meeting07:56
*** moha_hunt has joined #openstack-meeting07:57
*** asselin_ has joined #openstack-meeting08:00
*** jcoufal has joined #openstack-meeting08:01
*** asselin_ has quit IRC08:05
*** sergef has joined #openstack-meeting08:05
*** Gerald_K has quit IRC08:06
*** eghobo has joined #openstack-meeting08:06
*** __mimir has joined #openstack-meeting08:08
*** eghobo_ has joined #openstack-meeting08:08
*** ddieterly has joined #openstack-meeting08:08
*** __mimir has quit IRC08:09
*** dims has joined #openstack-meeting08:09
*** __mimir has joined #openstack-meeting08:09
*** eghobo has quit IRC08:11
*** oomichi has quit IRC08:12
*** emagana has joined #openstack-meeting08:12
*** Longgeek has joined #openstack-meeting08:12
*** ddieterly has quit IRC08:13
*** ominakov has joined #openstack-meeting08:13
*** fzdarsky has joined #openstack-meeting08:15
*** dulek has joined #openstack-meeting08:15
*** yatin has joined #openstack-meeting08:16
*** yatin has joined #openstack-meeting08:16
*** emagana has quit IRC08:17
*** jichen has joined #openstack-meeting08:17
*** dims has quit IRC08:18
*** _nadya_ has joined #openstack-meeting08:19
*** _nadya_ has quit IRC08:19
*** e0ne has quit IRC08:19
*** ndipanov has joined #openstack-meeting08:20
*** matrohon has joined #openstack-meeting08:22
*** markvoelker has joined #openstack-meeting08:22
*** achanda has quit IRC08:23
*** achanda has joined #openstack-meeting08:27
*** ildikov has joined #openstack-meeting08:27
*** markvoelker has quit IRC08:27
*** ajayaa has quit IRC08:28
*** lsmola has quit IRC08:28
*** ajayaa has joined #openstack-meeting08:28
*** boris-42 has quit IRC08:32
*** Fdot has joined #openstack-meeting08:32
*** bobmel has quit IRC08:39
*** bobmel has joined #openstack-meeting08:40
*** adiantum has quit IRC08:41
*** watanabe_isao has quit IRC08:42
*** ygbo has joined #openstack-meeting08:43
*** lsmola has joined #openstack-meeting08:44
*** aepifanov has joined #openstack-meeting08:45
*** zz_ttrifonov is now known as ttrifonov08:49
*** achanda has quit IRC08:50
*** eghobo_ has quit IRC08:50
*** marun has quit IRC08:51
*** garyh has joined #openstack-meeting08:53
*** stevemar has quit IRC08:54
*** eghobo has joined #openstack-meeting08:56
*** andreykurilin_ has joined #openstack-meeting08:58
*** dannywilson has joined #openstack-meeting08:59
*** bauzas is now known as bauwser09:00
*** lazy_prince is now known as killer_prince09:00
*** ajayaa has quit IRC09:02
*** andreykurilin_ has quit IRC09:03
*** dannywilson has quit IRC09:03
*** garyh has quit IRC09:04
*** andreykurilin_ has joined #openstack-meeting09:04
*** ildikov has quit IRC09:06
*** emagana has joined #openstack-meeting09:07
*** vivek-ebay has joined #openstack-meeting09:08
*** andreykurilin__ has joined #openstack-meeting09:08
*** yamahata has quit IRC09:09
*** andreykurilin_ has quit IRC09:09
*** ___mimir has joined #openstack-meeting09:10
*** emagana has quit IRC09:11
*** vivek-ebay has quit IRC09:12
*** __mimir has quit IRC09:13
*** ttrifonov is now known as zz_ttrifonov09:14
*** zz_ttrifonov is now known as ttrifonov09:15
*** ajayaa has joined #openstack-meeting09:15
*** ttrifonov is now known as zz_ttrifonov09:17
*** zz_ttrifonov is now known as ttrifonov09:18
*** eghobo has quit IRC09:18
*** eghobo has joined #openstack-meeting09:19
*** ajo has joined #openstack-meeting09:20
*** ttrifonov is now known as zz_ttrifonov09:20
*** zz_ttrifonov is now known as ttrifonov09:21
*** fzdarsky is now known as fzdarsky|afk09:23
*** markvoelker has joined #openstack-meeting09:23
*** Longgeek has quit IRC09:24
*** eghobo has quit IRC09:24
*** Longgeek has joined #openstack-meeting09:25
*** zz_johnthetubagu is now known as johnthetubaguy09:25
*** andreykurilin__ has quit IRC09:27
*** andreykurilin_ has joined #openstack-meeting09:27
*** derekh has joined #openstack-meeting09:28
*** markvoelker has quit IRC09:28
*** pradipta has quit IRC09:30
*** Longgeek has quit IRC09:30
*** sreshetn1 has quit IRC09:32
*** mtreinish has quit IRC09:35
*** mtreinish has joined #openstack-meeting09:36
*** amotoki has quit IRC09:37
*** _nadya_ has joined #openstack-meeting09:40
*** andreykurilin_ has quit IRC09:43
*** fzdarsky|afk is now known as fzdarsky09:46
*** linuxhermit has joined #openstack-meeting09:47
*** linuxhermit is now known as jasonamyers09:47
*** jasonamyers has left #openstack-meeting09:48
*** ominakov has quit IRC09:49
*** ominakov has joined #openstack-meeting09:50
*** pkoniszewski has quit IRC09:50
*** pkoniszewski has joined #openstack-meeting09:50
*** sreshetn1 has joined #openstack-meeting09:53
*** hichihara has quit IRC09:56
*** emagana has joined #openstack-meeting10:01
*** yamamoto has quit IRC10:02
*** sreshetn1 has quit IRC10:02
*** garyh has joined #openstack-meeting10:04
*** emagana has quit IRC10:05
*** yamamoto has joined #openstack-meeting10:05
*** sileht has quit IRC10:07
*** e0ne has joined #openstack-meeting10:08
*** phil__ has joined #openstack-meeting10:08
*** eghobo has joined #openstack-meeting10:09
*** ddieterly has joined #openstack-meeting10:10
*** epico has quit IRC10:11
*** dimsum__ has joined #openstack-meeting10:11
*** Daisy_ has quit IRC10:13
*** ddieterly has quit IRC10:14
*** garyh has quit IRC10:15
*** DaSchab has joined #openstack-meeting10:19
*** sileht has joined #openstack-meeting10:22
*** markvoelker has joined #openstack-meeting10:24
*** yamamoto has quit IRC10:25
*** Longgeek has joined #openstack-meeting10:26
*** yamamoto has joined #openstack-meeting10:27
*** yamamoto has quit IRC10:28
*** markvoelker has quit IRC10:29
*** eghobo_ has joined #openstack-meeting10:29
*** DaSchab has quit IRC10:30
*** DaSchab has joined #openstack-meeting10:31
*** Longgeek has quit IRC10:31
*** aranjan has quit IRC10:32
*** eghobo has quit IRC10:32
*** ___mimir has quit IRC10:33
*** erlon has joined #openstack-meeting10:42
*** BrianShang_ has quit IRC10:48
*** BrianShang has joined #openstack-meeting10:49
*** eghobo_ has quit IRC10:50
*** ___mimir has joined #openstack-meeting10:51
*** eghobo has joined #openstack-meeting10:51
*** yamamoto has joined #openstack-meeting10:52
*** killer_prince is now known as lazy_prince10:54
*** enikanorov has quit IRC10:54
*** emagana has joined #openstack-meeting10:55
*** e0ne is now known as e0ne_10:55
*** enikanorov has joined #openstack-meeting10:55
*** rajeshr has quit IRC10:56
*** e0ne_ is now known as e0ne10:57
*** rushiagr is now known as rushiagr_away10:58
*** zhhuabj has quit IRC10:59
*** emagana has quit IRC11:00
*** BrianShang has quit IRC11:01
*** Longgeek has joined #openstack-meeting11:01
*** BrianShang has joined #openstack-meeting11:02
*** fzdarsky is now known as fzdarsky|lunch11:02
*** eghobo has quit IRC11:03
*** enikanorov has quit IRC11:04
*** enikanorov has joined #openstack-meeting11:05
*** enikanorov has quit IRC11:06
*** enikanorov has joined #openstack-meeting11:07
*** _nadya_ has quit IRC11:09
*** mpaolino has joined #openstack-meeting11:09
*** ddieterly has joined #openstack-meeting11:11
*** zhhuabj has joined #openstack-meeting11:12
*** baoli has joined #openstack-meeting11:13
*** baoli has quit IRC11:13
*** pradipta has joined #openstack-meeting11:14
*** ddieterly has quit IRC11:15
*** garyh has joined #openstack-meeting11:16
*** jcoufal has quit IRC11:16
*** zhhuabj has quit IRC11:21
*** yatin has quit IRC11:24
*** enikanorov has quit IRC11:26
*** garyh has quit IRC11:26
*** enikanorov has joined #openstack-meeting11:27
*** Murali has quit IRC11:29
*** Fdot has quit IRC11:29
*** enikanorov has quit IRC11:30
*** francois has quit IRC11:31
*** enikanorov has joined #openstack-meeting11:31
*** DaSchab has quit IRC11:37
*** zhhuabj has joined #openstack-meeting11:38
*** enikanorov has quit IRC11:39
*** eghobo has joined #openstack-meeting11:39
*** enikanorov has joined #openstack-meeting11:40
*** ajo has quit IRC11:42
*** otter768 has joined #openstack-meeting11:42
*** jlanoux has joined #openstack-meeting11:43
*** ajo has joined #openstack-meeting11:43
*** dprince has quit IRC11:43
*** ajo has quit IRC11:44
*** ajo has joined #openstack-meeting11:44
*** claudiub has joined #openstack-meeting11:45
*** haomaiwang has quit IRC11:45
*** mestery is now known as mestery_afk11:45
*** ominakov has quit IRC11:47
*** otter768 has quit IRC11:47
*** emagana has joined #openstack-meeting11:49
*** e0ne is now known as e0ne_11:49
*** thomasem has joined #openstack-meeting11:51
*** emagana has quit IRC11:54
*** yatin has joined #openstack-meeting11:54
*** fifieldt has quit IRC11:54
*** fifieldt_ has joined #openstack-meeting11:54
*** dulek has quit IRC11:57
*** sdake has quit IRC11:57
*** fifieldt__ has joined #openstack-meeting11:58
*** francois has joined #openstack-meeting11:58
*** eghobo has quit IRC11:58
*** pelix has joined #openstack-meeting11:59
*** thomasem has quit IRC11:59
*** e0ne_ is now known as e0ne11:59
*** fifieldt_ has quit IRC12:00
*** dulek has joined #openstack-meeting12:01
*** markvoelker has joined #openstack-meeting12:03
*** IanGovett has joined #openstack-meeting12:03
*** moha_hunt has quit IRC12:05
*** eharney has quit IRC12:07
*** noslzzp has joined #openstack-meeting12:07
*** fzdarsky|lunch is now known as fzdarsky12:07
*** dneary has joined #openstack-meeting12:09
*** yatin has quit IRC12:09
*** rfolco has joined #openstack-meeting12:10
*** dprince has joined #openstack-meeting12:11
*** ibiris is now known as ibiris_away12:11
*** ddieterly has joined #openstack-meeting12:11
*** shankar has quit IRC12:13
*** jlanoux has quit IRC12:14
*** pradipta has quit IRC12:15
*** rbowen has joined #openstack-meeting12:15
*** radez_g0n3 is now known as radez12:16
*** ddieterly has quit IRC12:16
*** radez_g0n3 has joined #openstack-meeting12:16
*** radez_g0n3 is now known as radez12:16
*** edleafe is now known as figleaf12:20
*** aysyd has joined #openstack-meeting12:21
*** prazumovsky has quit IRC12:22
*** ibiris_away is now known as ibiris12:22
*** jaypipes has joined #openstack-meeting12:22
*** garyh has joined #openstack-meeting12:27
*** Longgeek has quit IRC12:27
*** DaveJ__ has joined #openstack-meeting12:27
*** baoli has joined #openstack-meeting12:29
*** bknudson has quit IRC12:29
*** sdake has joined #openstack-meeting12:30
*** baoli has quit IRC12:34
*** adalbas has joined #openstack-meeting12:36
*** garyh has quit IRC12:37
*** adalbas has quit IRC12:41
*** e0ne is now known as e0ne_12:41
*** Longgeek has joined #openstack-meeting12:42
*** ajo has quit IRC12:43
*** unicell1 has joined #openstack-meeting12:43
*** ajo has joined #openstack-meeting12:43
*** emagana has joined #openstack-meeting12:43
*** dane_leblanc has quit IRC12:44
*** e0ne_ is now known as e0ne12:44
*** unicell has quit IRC12:44
*** thomasem has joined #openstack-meeting12:45
*** thomasem has quit IRC12:46
*** thomasem has joined #openstack-meeting12:47
*** thomasem has quit IRC12:47
*** emagana has quit IRC12:48
*** chandankumar has quit IRC12:50
*** ddieterly has joined #openstack-meeting12:50
*** sdake_ has joined #openstack-meeting12:52
*** thomasem has joined #openstack-meeting12:52
*** adalbas has joined #openstack-meeting12:53
*** ddieterly has quit IRC12:53
*** pelix has quit IRC12:53
*** bknudson has joined #openstack-meeting12:54
*** baoli has joined #openstack-meeting12:54
*** sdake has quit IRC12:55
*** baoli has quit IRC12:58
*** baoli has joined #openstack-meeting12:59
*** ChuckC_ has joined #openstack-meeting13:00
*** ChuckC has quit IRC13:01
*** neelashah has joined #openstack-meeting13:01
*** neelashah1 has joined #openstack-meeting13:01
*** bradjones has joined #openstack-meeting13:01
*** Fdot has joined #openstack-meeting13:03
*** VW_ has joined #openstack-meeting13:04
*** sreshetn1 has joined #openstack-meeting13:05
*** dulek has quit IRC13:05
*** neelashah has quit IRC13:05
*** dulek has joined #openstack-meeting13:05
*** ChuckC_ has quit IRC13:05
*** dane_leblanc has joined #openstack-meeting13:07
*** mattgriffin has joined #openstack-meeting13:09
*** enikanorov has quit IRC13:09
*** enikanorov has joined #openstack-meeting13:11
*** rbowen is now known as DrBacchus13:11
*** DrBacchus is now known as rbowen13:11
*** eharney has joined #openstack-meeting13:15
*** xyang1 has joined #openstack-meeting13:16
*** ijw has joined #openstack-meeting13:18
*** ChuckC_ has joined #openstack-meeting13:19
*** ijw has quit IRC13:20
*** ijw has joined #openstack-meeting13:20
*** ijw has quit IRC13:20
*** absubram has joined #openstack-meeting13:21
*** ijw has joined #openstack-meeting13:21
*** jckasper has joined #openstack-meeting13:22
*** ildikov has joined #openstack-meeting13:23
*** JoshNang has quit IRC13:24
*** pkoniszewski has quit IRC13:25
*** eharney has quit IRC13:25
*** JoshNang has joined #openstack-meeting13:26
*** eharney has joined #openstack-meeting13:26
*** dimsum__ has quit IRC13:27
*** britthouser has quit IRC13:28
*** zeddii has joined #openstack-meeting13:31
*** neeti has quit IRC13:31
*** eharney has quit IRC13:33
*** Longgeek has quit IRC13:34
*** amotoki_ has quit IRC13:35
*** amotoki has joined #openstack-meeting13:35
*** figleaf has quit IRC13:37
*** emagana has joined #openstack-meeting13:37
*** garyh has joined #openstack-meeting13:37
*** edleafe has joined #openstack-meeting13:38
*** wuhg has quit IRC13:39
*** rhe00 has quit IRC13:41
*** rhe00 has joined #openstack-meeting13:42
*** emagana has quit IRC13:42
*** yapeng has joined #openstack-meeting13:43
*** otter768 has joined #openstack-meeting13:43
*** tochi has quit IRC13:43
*** ddieterly has joined #openstack-meeting13:43
*** otter768 has quit IRC13:48
*** garyh has quit IRC13:48
*** ildikov has quit IRC13:48
*** eharney has joined #openstack-meeting13:49
*** mtanino has joined #openstack-meeting13:50
*** dimsum__ has joined #openstack-meeting13:51
*** raginbajin has quit IRC13:53
*** jichen has quit IRC13:54
*** amitgandhinz has joined #openstack-meeting13:54
*** raginbajin has joined #openstack-meeting13:55
*** sreshetn1 has quit IRC13:55
*** alexpilotti has joined #openstack-meeting13:56
*** sreshetn1 has joined #openstack-meeting13:57
*** jecarey has quit IRC13:58
*** turnerg has joined #openstack-meeting14:00
*** esheffield has quit IRC14:01
*** _nadya_ has joined #openstack-meeting14:01
*** dansmith is now known as superdan14:03
*** balajiiyer has joined #openstack-meeting14:03
*** Fdot has quit IRC14:04
*** esheffield has joined #openstack-meeting14:04
*** thumpba has joined #openstack-meeting14:06
*** esker has joined #openstack-meeting14:06
*** padkrish has joined #openstack-meeting14:06
*** thumpba_ has joined #openstack-meeting14:07
*** shwetaap has joined #openstack-meeting14:08
*** balajiiyer has quit IRC14:10
*** balajiiyer has joined #openstack-meeting14:10
*** thumpba has quit IRC14:11
*** Fdot has joined #openstack-meeting14:12
*** vijendar has joined #openstack-meeting14:13
*** dneary has quit IRC14:13
*** thangp has joined #openstack-meeting14:14
*** esker has quit IRC14:15
*** esker has joined #openstack-meeting14:15
*** dneary has joined #openstack-meeting14:17
*** Fdot has quit IRC14:18
*** Fdot has joined #openstack-meeting14:19
*** mestery_afk has quit IRC14:19
*** prad has joined #openstack-meeting14:21
*** che-arne has joined #openstack-meeting14:25
*** timcline has joined #openstack-meeting14:25
*** ominakov has joined #openstack-meeting14:26
*** e0ne is now known as e0ne_14:26
*** e0ne_ is now known as e0ne14:27
*** rushil has joined #openstack-meeting14:31
*** varora has left #openstack-meeting14:33
*** ChrisPriceAB has joined #openstack-meeting14:33
*** dulek has quit IRC14:33
*** jasonamyers has joined #openstack-meeting14:33
*** scheuran has quit IRC14:34
*** prad has quit IRC14:35
*** prad has joined #openstack-meeting14:36
*** raildo|away has quit IRC14:39
*** rhefner has joined #openstack-meeting14:40
*** sreshetn1 has quit IRC14:40
*** haleyb_ has joined #openstack-meeting14:41
*** rhefner has left #openstack-meeting14:41
*** armax has joined #openstack-meeting14:41
*** asselin_ has joined #openstack-meeting14:41
*** haleyb_ has quit IRC14:42
*** haleyb_ has joined #openstack-meeting14:44
*** jruano has joined #openstack-meeting14:44
*** marun has joined #openstack-meeting14:45
*** sreshetn1 has joined #openstack-meeting14:45
*** enikanorov has quit IRC14:47
*** fnaval has joined #openstack-meeting14:47
*** claudiub has quit IRC14:48
*** garyh has joined #openstack-meeting14:48
*** enikanorov has joined #openstack-meeting14:48
*** padkrish has quit IRC14:49
*** rmoe has quit IRC14:49
*** ___mimir has quit IRC14:53
*** masayukig_ has joined #openstack-meeting14:53
*** vivek-ebay has joined #openstack-meeting14:54
*** aysyd has quit IRC14:56
*** mrunge has quit IRC14:56
*** haleyb_ has quit IRC14:56
*** ajayaa has quit IRC14:57
*** elo has joined #openstack-meeting14:57
*** hemnafk is now known as hemna14:58
*** garyh has quit IRC14:59
*** raildo has joined #openstack-meeting14:59
*** juzuluag has joined #openstack-meeting14:59
*** padkrish has joined #openstack-meeting14:59
*** aysyd has joined #openstack-meeting14:59
*** dimsum__ has quit IRC15:01
*** stevemar has joined #openstack-meeting15:02
*** reed has joined #openstack-meeting15:05
*** mattgriffin has quit IRC15:06
*** Fdot has quit IRC15:07
*** lazy_prince is now known as killer_prince15:08
*** TobiasE has left #openstack-meeting15:11
*** armax has quit IRC15:11
*** bobmel has quit IRC15:12
*** bobmel has joined #openstack-meeting15:12
*** yamahata has joined #openstack-meeting15:13
*** dimsum__ has joined #openstack-meeting15:14
*** bobmel has quit IRC15:14
*** dannywilson has joined #openstack-meeting15:14
*** mestery has joined #openstack-meeting15:15
*** bobmel has joined #openstack-meeting15:15
*** radez is now known as radez_g0n315:15
*** nelsnelson has joined #openstack-meeting15:16
*** dimsum__ has quit IRC15:16
*** aimon has quit IRC15:17
*** emagana has joined #openstack-meeting15:17
*** nelsnelson has quit IRC15:17
*** yamahata has quit IRC15:17
*** nelsnelson has joined #openstack-meeting15:18
*** ddieterly has quit IRC15:18
*** radez_g0n3 is now known as radez15:18
*** sdake has joined #openstack-meeting15:19
*** ddieterly has joined #openstack-meeting15:19
*** kebray has joined #openstack-meeting15:20
*** sdake_ has quit IRC15:20
*** padkrish has quit IRC15:21
*** fnaval has quit IRC15:21
*** sdake_ has joined #openstack-meeting15:21
*** jogo is now known as flashgordon15:21
*** sigmavirus24_awa is now known as sigmavirus2415:22
*** rushil_ has joined #openstack-meeting15:23
*** sdake__ has joined #openstack-meeting15:23
*** sdake has quit IRC15:23
*** rushil has quit IRC15:26
*** sdake_ has quit IRC15:26
*** martines_ has joined #openstack-meeting15:28
*** ayoung has quit IRC15:30
*** kebray has quit IRC15:31
*** carl_baldwin has joined #openstack-meeting15:32
*** mattgriffin has joined #openstack-meeting15:33
*** IanGovett has quit IRC15:34
*** nellysmitt has joined #openstack-meeting15:35
*** asselin_ has quit IRC15:35
*** fnaval has joined #openstack-meeting15:35
*** j05h has joined #openstack-meeting15:35
*** dimsum__ has joined #openstack-meeting15:37
*** jaypipes is now known as leakypipes15:37
*** thedodd has joined #openstack-meeting15:37
*** lsmola has quit IRC15:38
*** ndipanov has quit IRC15:38
*** sreshetn1 has quit IRC15:38
*** kebray has joined #openstack-meeting15:39
*** ndipanov has joined #openstack-meeting15:39
*** numan has quit IRC15:39
*** ChuckC_ is now known as ChuckC15:39
*** j05h has quit IRC15:40
*** weshay has quit IRC15:41
*** jichen has joined #openstack-meeting15:41
*** ominakov has quit IRC15:41
*** dflorea has joined #openstack-meeting15:42
*** dflorea has quit IRC15:43
*** ominakov has joined #openstack-meeting15:43
*** dflorea has joined #openstack-meeting15:43
*** otter768 has joined #openstack-meeting15:44
*** weshay has joined #openstack-meeting15:44
*** sreshetn1 has joined #openstack-meeting15:44
*** alop has joined #openstack-meeting15:45
*** claudiub has joined #openstack-meeting15:46
*** elo has quit IRC15:47
*** lsmola has joined #openstack-meeting15:48
*** otter768 has quit IRC15:49
*** baoli has quit IRC15:50
*** jprovazn has quit IRC15:51
*** ominakov has quit IRC15:52
*** Mandell has quit IRC15:54
*** welldannit has joined #openstack-meeting15:55
*** vivek-eb_ has joined #openstack-meeting15:56
*** vivek-ebay has quit IRC15:58
*** unicell1 has quit IRC15:58
*** rmoe has joined #openstack-meeting15:59
*** garyh has joined #openstack-meeting15:59
*** ominakov has joined #openstack-meeting16:00
*** phil__ has quit IRC16:02
*** dimsum__ has quit IRC16:02
*** banix has joined #openstack-meeting16:04
*** Apoorva has joined #openstack-meeting16:04
*** lsmola has quit IRC16:05
*** masayukig_ has quit IRC16:05
*** n0ano has joined #openstack-meeting16:05
*** sdake has joined #openstack-meeting16:05
*** masayukig_ has joined #openstack-meeting16:06
*** armax has joined #openstack-meeting16:07
*** amotoki has quit IRC16:07
*** amotoki has joined #openstack-meeting16:07
*** VW_ has quit IRC16:09
*** sdake__ has quit IRC16:09
*** garyh has quit IRC16:10
*** ominakov has quit IRC16:10
*** padkrish has joined #openstack-meeting16:10
*** ominakov has joined #openstack-meeting16:11
*** banix has quit IRC16:12
*** ominakov has quit IRC16:12
*** pballand has joined #openstack-meeting16:12
*** jecarey has joined #openstack-meeting16:14
*** ayoung has joined #openstack-meeting16:15
*** esker has quit IRC16:15
*** banix has joined #openstack-meeting16:16
*** baoli has joined #openstack-meeting16:17
*** sigmavirus24 is now known as sigmavirus24_awa16:17
*** masayukig_ has quit IRC16:18
*** kbyrne has quit IRC16:18
*** britthouser has joined #openstack-meeting16:18
*** leeantho has joined #openstack-meeting16:20
*** sigmavirus24_awa is now known as sigmavirus2416:20
*** aepifanov has quit IRC16:20
*** masayukig_ has joined #openstack-meeting16:21
*** dimsum__ has joined #openstack-meeting16:23
*** shwetaap has quit IRC16:24
*** banix has quit IRC16:25
*** Fdot has joined #openstack-meeting16:25
*** BrianShang_ has joined #openstack-meeting16:25
*** unicell has joined #openstack-meeting16:25
*** comay has joined #openstack-meeting16:26
*** BrianShang has quit IRC16:28
*** sreshetn1 has quit IRC16:28
*** sabari has quit IRC16:31
*** spzala has joined #openstack-meeting16:31
*** Tross has joined #openstack-meeting16:31
*** padkrish has quit IRC16:31
*** chandankumar has joined #openstack-meeting16:32
*** sabari has joined #openstack-meeting16:32
*** kebray has quit IRC16:33
*** kebray has joined #openstack-meeting16:33
*** dkranz has quit IRC16:34
*** amotoki has quit IRC16:36
*** vivek-eb_ has quit IRC16:36
*** ayoung has quit IRC16:37
*** VW_ has joined #openstack-meeting16:37
*** VW_ has quit IRC16:37
*** dkranz has joined #openstack-meeting16:38
*** VW_ has joined #openstack-meeting16:39
*** VW_ has quit IRC16:39
*** VW_ has joined #openstack-meeting16:40
*** padkrish has joined #openstack-meeting16:41
*** EmilienM is now known as EmilienM|afk16:41
*** andreykurilin_ has joined #openstack-meeting16:42
*** jichen has quit IRC16:43
*** yamahata has joined #openstack-meeting16:43
*** yeungp has joined #openstack-meeting16:43
*** dprince has quit IRC16:46
*** dprince has joined #openstack-meeting16:46
*** VW_ has quit IRC16:46
*** matrohon has quit IRC16:48
*** juzuluag has quit IRC16:48
*** VW_ has joined #openstack-meeting16:49
*** chandankumar has quit IRC16:49
*** shwetaap has joined #openstack-meeting16:50
*** david-lyle_ has joined #openstack-meeting16:50
*** david-lyle_ has quit IRC16:51
*** harlowja_away is now known as harlowja_16:51
*** Sukhdev has joined #openstack-meeting16:52
*** alop has quit IRC16:53
*** sigmavirus24 is now known as sigmavirus24_awa16:53
*** niclem has quit IRC16:54
*** ttrifonov is now known as zz_ttrifonov16:56
*** ygbo has quit IRC16:57
*** niclem has joined #openstack-meeting16:57
*** sreshetn1 has joined #openstack-meeting16:58
*** leeantho has quit IRC16:58
*** leeantho has joined #openstack-meeting16:58
*** fzdarsky has quit IRC16:58
*** padkrish has quit IRC16:58
*** psedlak has joined #openstack-meeting17:00
*** mattgriffin has quit IRC17:01
*** baoli has quit IRC17:01
*** baoli has joined #openstack-meeting17:01
*** baoli has quit IRC17:02
*** baoli has joined #openstack-meeting17:02
*** sarob has joined #openstack-meeting17:04
*** s3wong has joined #openstack-meeting17:07
*** kebray has quit IRC17:08
*** nati_ueno has joined #openstack-meeting17:08
*** Mandell has joined #openstack-meeting17:10
*** eglynn has quit IRC17:10
*** garyh has joined #openstack-meeting17:10
*** sahid has quit IRC17:11
*** e0ne has quit IRC17:11
*** pdb has quit IRC17:12
*** pdb has joined #openstack-meeting17:13
*** psedlak is now known as psedlak^afk17:13
*** Sukhdev has quit IRC17:15
*** achanda has joined #openstack-meeting17:15
*** jruano has quit IRC17:15
*** pritesh has joined #openstack-meeting17:16
*** psedlak^afk is now known as psedlak17:16
*** psedlak is now known as psedlak^afk17:16
*** psedlak^afk is now known as psedlak17:17
*** psedlak has quit IRC17:20
*** alop has joined #openstack-meeting17:21
*** garyh has quit IRC17:21
*** dmorita has joined #openstack-meeting17:22
*** sreshetn1 has quit IRC17:24
*** banix has joined #openstack-meeting17:25
*** pritesh_ has joined #openstack-meeting17:26
*** gyee has joined #openstack-meeting17:27
*** leeantho has quit IRC17:27
*** leeantho has joined #openstack-meeting17:28
*** pritesh has quit IRC17:29
*** dflorea has quit IRC17:29
*** Fdot has quit IRC17:29
*** dflorea has joined #openstack-meeting17:30
*** s3wong has quit IRC17:30
*** s3wong has joined #openstack-meeting17:30
*** turnerg has quit IRC17:32
*** armax has quit IRC17:32
*** pritesh_ is now known as pritesh17:33
*** dflorea has quit IRC17:34
*** yapeng has quit IRC17:34
*** pelix has joined #openstack-meeting17:35
*** nellysmitt has quit IRC17:37
*** padkrish has joined #openstack-meeting17:37
*** pelix has quit IRC17:38
*** ivar-lazzaro has joined #openstack-meeting17:38
*** pelix has joined #openstack-meeting17:39
*** ivar-lazzaro has quit IRC17:39
*** ivar-lazzaro has joined #openstack-meeting17:40
*** sreshetn1 has joined #openstack-meeting17:40
*** Mandell_ has joined #openstack-meeting17:41
*** Mandell has quit IRC17:41
*** aysyd has quit IRC17:42
*** dflorea has joined #openstack-meeting17:43
*** otter768 has joined #openstack-meeting17:45
*** aysyd has joined #openstack-meeting17:46
*** dmorita has quit IRC17:47
*** dmorita has joined #openstack-meeting17:48
*** ayoung has joined #openstack-meeting17:49
*** otter768 has quit IRC17:50
*** coolsvap_ is now known as coolsvap|afk17:52
*** jruano has joined #openstack-meeting17:53
*** dmorita has quit IRC17:54
*** andreykurilin_ has quit IRC17:54
*** aranjan has joined #openstack-meeting17:54
*** hemna is now known as hemnafk17:55
*** mpaolino has quit IRC17:55
*** mrmartin has joined #openstack-meeting17:56
*** dmorita has joined #openstack-meeting17:57
*** leeantho has quit IRC17:57
*** IanGovett has joined #openstack-meeting17:58
*** Mandell_ has quit IRC17:59
*** _nadya_ has quit IRC18:00
*** mattgriffin has joined #openstack-meeting18:01
*** armax has joined #openstack-meeting18:01
*** sdake_ has joined #openstack-meeting18:03
*** e0ne has joined #openstack-meeting18:05
*** Swami has joined #openstack-meeting18:05
*** Sukhdev has joined #openstack-meeting18:06
*** sdake has quit IRC18:06
*** mrmartin has quit IRC18:06
*** dflorea has quit IRC18:08
*** dflorea has joined #openstack-meeting18:09
*** jckasper has quit IRC18:09
*** dflorea has quit IRC18:10
*** Mandell has joined #openstack-meeting18:10
*** derekh has quit IRC18:11
*** padkrish has quit IRC18:13
*** padkrish has joined #openstack-meeting18:13
*** dflorea has joined #openstack-meeting18:15
*** mattgriffin has quit IRC18:17
*** padkrish has quit IRC18:18
*** banix has quit IRC18:19
*** garyh has joined #openstack-meeting18:22
*** alop has quit IRC18:22
*** realist_ has joined #openstack-meeting18:22
*** realist_ has left #openstack-meeting18:22
*** alop has joined #openstack-meeting18:22
*** banix has joined #openstack-meeting18:24
*** absubram has quit IRC18:24
*** johnthetubaguy is now known as zz_johnthetubagu18:25
*** absubram has joined #openstack-meeting18:26
*** skraynev_ has joined #openstack-meeting18:30
*** skraynev_ has quit IRC18:30
*** garyh has quit IRC18:32
*** MarkAtwood has joined #openstack-meeting18:33
*** crc32 has joined #openstack-meeting18:35
*** eghobo has joined #openstack-meeting18:35
*** sweston has quit IRC18:38
*** ujuc has quit IRC18:38
*** dougwig has quit IRC18:39
*** erw has quit IRC18:39
*** CaptTofu_ has quit IRC18:39
*** bryan_att has quit IRC18:39
*** ChrisPriceAB has quit IRC18:41
*** aimon has joined #openstack-meeting18:41
*** novas0x2a|laptop has joined #openstack-meeting18:41
*** penick has joined #openstack-meeting18:41
*** padkrish has joined #openstack-meeting18:44
*** mattgriffin has joined #openstack-meeting18:45
*** eghobo has quit IRC18:46
*** dmorita has quit IRC18:46
*** spzala has quit IRC18:46
*** IanGovett has quit IRC18:47
*** banix has quit IRC18:50
*** sreshetn2 has joined #openstack-meeting18:51
*** ijw has quit IRC18:51
*** sreshetn1 has quit IRC18:52
*** padkrish has quit IRC18:53
*** jruano has quit IRC18:54
*** pradk has joined #openstack-meeting18:55
*** pradk has quit IRC18:55
*** prad has quit IRC18:56
*** e0ne has quit IRC18:57
*** e0ne has joined #openstack-meeting18:58
*** prad has joined #openstack-meeting18:59
*** jruano has joined #openstack-meeting19:00
*** banix has joined #openstack-meeting19:01
*** emagana has quit IRC19:02
*** eghobo has joined #openstack-meeting19:03
*** sergef has quit IRC19:03
*** emagana has joined #openstack-meeting19:04
*** aepifanov has joined #openstack-meeting19:06
*** achanda has quit IRC19:07
*** armax has quit IRC19:08
*** e0ne has quit IRC19:08
*** EmilienM|afk is now known as EmilienM19:10
*** e0ne has joined #openstack-meeting19:10
*** sdake has joined #openstack-meeting19:11
*** chandankumar has joined #openstack-meeting19:13
*** sdake_ has quit IRC19:15
*** yapeng has joined #openstack-meeting19:15
*** dflorea has quit IRC19:16
*** dflorea has joined #openstack-meeting19:17
*** e0ne has quit IRC19:19
*** spzala has joined #openstack-meeting19:20
*** chandankumar has quit IRC19:20
*** achanda has joined #openstack-meeting19:21
*** dflorea has quit IRC19:21
*** pelix has quit IRC19:22
*** sreshetn2 has quit IRC19:25
*** MarkAtwood has quit IRC19:26
*** banix has quit IRC19:27
*** MarkAtwood has joined #openstack-meeting19:28
*** tsekiyama has joined #openstack-meeting19:28
*** tsekiyama has quit IRC19:29
*** tsekiyama_ has joined #openstack-meeting19:30
*** sarob has quit IRC19:31
*** MarkAtwood has quit IRC19:32
*** garyh has joined #openstack-meeting19:33
*** s3wong has quit IRC19:34
*** sreshetn2 has joined #openstack-meeting19:34
*** bobmel_ has joined #openstack-meeting19:34
*** eghobo has quit IRC19:36
*** tiswanso has joined #openstack-meeting19:36
*** yamahata has quit IRC19:36
*** jckasper has joined #openstack-meeting19:37
*** yamahata has joined #openstack-meeting19:37
*** bobmel has quit IRC19:37
*** andreykurilin_ has joined #openstack-meeting19:41
*** s3wong has joined #openstack-meeting19:43
*** garyh has quit IRC19:44
*** dougw2 has joined #openstack-meeting19:44
*** dougw2 has left #openstack-meeting19:45
*** otter768 has joined #openstack-meeting19:46
*** dflorea has joined #openstack-meeting19:47
*** baoli has quit IRC19:49
*** padkrish has joined #openstack-meeting19:50
*** baoli_ has joined #openstack-meeting19:50
*** VW__ has joined #openstack-meeting19:50
*** otter768 has quit IRC19:50
*** rfolco has quit IRC19:51
*** emagana has quit IRC19:52
*** jckasper has quit IRC19:52
*** VW__ has quit IRC19:52
*** eghobo has joined #openstack-meeting19:52
*** VW_ has quit IRC19:52
*** dflorea has quit IRC19:54
*** padkrish has quit IRC19:54
*** DaveJ__ has quit IRC20:00
*** andreykurilin_ has quit IRC20:01
*** Apoorva has quit IRC20:02
*** varora has joined #openstack-meeting20:03
*** ChuckC has quit IRC20:05
*** ijw has joined #openstack-meeting20:05
*** bryan_att has joined #openstack-meeting20:05
*** Sukhdev has quit IRC20:06
*** ChrisPriceAB has joined #openstack-meeting20:08
*** jckasper has joined #openstack-meeting20:10
*** CaptTofu_ has joined #openstack-meeting20:12
*** tiswanso has quit IRC20:12
*** sabari has left #openstack-meeting20:12
*** dougwig has joined #openstack-meeting20:13
*** timcline has quit IRC20:14
*** erw has joined #openstack-meeting20:15
*** Apoorva has joined #openstack-meeting20:15
*** sweston has joined #openstack-meeting20:16
*** sreshetn2 has quit IRC20:17
*** enterprisedc has quit IRC20:18
*** kebray has joined #openstack-meeting20:21
*** claudiub has quit IRC20:21
*** erlon is now known as erlon_away20:21
*** melwitt has joined #openstack-meeting20:22
*** ndipanov has quit IRC20:23
*** melwitt_ has joined #openstack-meeting20:24
*** IanGovett has joined #openstack-meeting20:24
*** dprince has quit IRC20:26
*** thangp has quit IRC20:27
*** melwitt has quit IRC20:27
*** armax has joined #openstack-meeting20:27
*** andreykurilin_ has joined #openstack-meeting20:34
*** htruta has quit IRC20:34
*** raildo has quit IRC20:35
*** dflorea has joined #openstack-meeting20:35
*** emagana has joined #openstack-meeting20:37
*** eharney has quit IRC20:38
*** htruta has joined #openstack-meeting20:44
*** wojdev has joined #openstack-meeting20:44
*** wojdev has left #openstack-meeting20:44
*** raildo has joined #openstack-meeting20:45
*** garyh has joined #openstack-meeting20:45
*** sdake_ has joined #openstack-meeting20:45
*** timcline has joined #openstack-meeting20:46
*** hyakuhei has joined #openstack-meeting20:46
*** sdake has quit IRC20:49
*** enikanorov has quit IRC20:50
*** radez is now known as radez_g0n320:50
*** enikanorov has joined #openstack-meeting20:51
*** adalbas has quit IRC20:52
*** garyh has quit IRC20:54
*** sarob has joined #openstack-meeting21:00
*** _nadya_ has joined #openstack-meeting21:01
*** baoli_ has quit IRC21:02
*** emagana has quit IRC21:02
*** esker has joined #openstack-meeting21:03
*** VW_ has joined #openstack-meeting21:04
*** raildo has quit IRC21:04
*** dmorita has joined #openstack-meeting21:05
*** VW_ has quit IRC21:05
*** jtomasek has quit IRC21:05
*** emagana has joined #openstack-meeting21:05
*** VW_ has joined #openstack-meeting21:05
*** _nadya_ has quit IRC21:06
*** VW_ has quit IRC21:10
*** balajiiyer has quit IRC21:12
*** jichen has joined #openstack-meeting21:15
*** timcline has quit IRC21:15
*** jckasper has quit IRC21:16
*** ijw has quit IRC21:16
*** ijw has joined #openstack-meeting21:17
*** emagana has quit IRC21:18
*** jtomasek has joined #openstack-meeting21:18
*** emagana has joined #openstack-meeting21:19
*** ijw_ has joined #openstack-meeting21:19
*** jruano has quit IRC21:21
*** timcline has joined #openstack-meeting21:22
*** ijw has quit IRC21:23
*** emagana has quit IRC21:23
*** AmirBaleghi16 has joined #openstack-meeting21:23
*** hyakuhei has quit IRC21:24
*** matrohon has joined #openstack-meeting21:26
*** eghobo has quit IRC21:27
*** jckasper has joined #openstack-meeting21:29
*** jckasper has quit IRC21:31
*** banix has joined #openstack-meeting21:31
*** jckasper has joined #openstack-meeting21:34
*** spzala has quit IRC21:36
*** aepifanov has quit IRC21:36
*** esker has quit IRC21:38
*** banix has quit IRC21:39
*** VW_ has joined #openstack-meeting21:40
*** neelashah1 has quit IRC21:43
*** EmilienM is now known as EmilienM|PTO21:44
*** otter768 has joined #openstack-meeting21:47
*** aysyd has quit IRC21:47
*** mattgriffin has quit IRC21:47
*** pritesh has quit IRC21:48
*** timcline has quit IRC21:50
*** otter768 has quit IRC21:51
*** enikanorov has quit IRC21:53
*** weshay has quit IRC21:54
*** enikanorov has joined #openstack-meeting21:54
*** garyh has joined #openstack-meeting21:55
*** banix has joined #openstack-meeting21:58
*** thumpba_ has quit IRC21:58
*** balajiiyer has joined #openstack-meeting21:59
*** carl_baldwin has quit IRC22:00
*** armax has quit IRC22:00
*** banix has quit IRC22:00
*** mrmartin has joined #openstack-meeting22:02
*** banix has joined #openstack-meeting22:03
*** DaveJ__ has joined #openstack-meeting22:03
*** igordcard_ has joined #openstack-meeting22:04
*** Swami has quit IRC22:05
*** garyh has quit IRC22:05
*** dane_leblanc has quit IRC22:05
*** marun has quit IRC22:08
*** balajiiyer has quit IRC22:13
*** amitgandhinz has quit IRC22:13
*** esker has joined #openstack-meeting22:15
*** vijendar has quit IRC22:15
*** ChrisPriceAB has quit IRC22:15
*** AmirBaleghi16 has quit IRC22:16
*** ddieterly has quit IRC22:16
*** VW_ has quit IRC22:16
*** abramley has quit IRC22:17
*** esker has quit IRC22:19
*** esker has joined #openstack-meeting22:19
*** abramley has joined #openstack-meeting22:20
*** matrohon has quit IRC22:24
*** prad has quit IRC22:25
*** ijw has joined #openstack-meeting22:26
*** nati_ueno has quit IRC22:28
*** nati_ueno has joined #openstack-meeting22:28
*** ijw_ has quit IRC22:30
*** YogeeBear has joined #openstack-meeting22:30
*** dflorea has quit IRC22:31
*** dflorea has joined #openstack-meeting22:31
*** dneary has quit IRC22:32
*** dflorea has quit IRC22:36
*** bknudson has quit IRC22:36
*** shwetaap has quit IRC22:37
*** YogeeBear has left #openstack-meeting22:38
*** erlon_away has quit IRC22:41
*** kebray has quit IRC22:42
*** sdake has joined #openstack-meeting22:43
*** baoli has joined #openstack-meeting22:47
*** sdake_ has quit IRC22:47
*** jichen has quit IRC22:47
*** jtomasek has quit IRC22:48
*** baoli has quit IRC22:49
*** padkrish has joined #openstack-meeting22:52
*** dflorea has joined #openstack-meeting22:52
*** lukasa_home has joined #openstack-meeting22:53
*** enikanorov has quit IRC22:55
*** enikanorov has joined #openstack-meeting22:56
*** padkrish has quit IRC22:56
*** dimsum__ has quit IRC22:58
*** andreykurilin_ has quit IRC22:58
*** dimsum__ has joined #openstack-meeting22:59
*** dimsum__ is now known as dims23:00
*** boris-42 has joined #openstack-meeting23:02
*** welldannit has quit IRC23:03
*** aranjan has quit IRC23:04
*** padkrish has joined #openstack-meeting23:04
*** thedodd has quit IRC23:05
*** garyh has joined #openstack-meeting23:06
*** ijw_ has joined #openstack-meeting23:07
*** mtanino has quit IRC23:08
*** sarob has quit IRC23:08
*** ijw__ has joined #openstack-meeting23:10
*** welldannit has joined #openstack-meeting23:10
*** ijw has quit IRC23:11
*** tsekiyam_ has joined #openstack-meeting23:11
*** ijw_ has quit IRC23:13
*** ddieterly has joined #openstack-meeting23:14
*** welldannit has quit IRC23:14
*** lukasa_home has quit IRC23:15
*** tsekiyama_ has quit IRC23:15
*** esker has quit IRC23:15
*** garyh has quit IRC23:15
*** tsekiyam_ has quit IRC23:16
*** jckasper has quit IRC23:16
*** sarob has joined #openstack-meeting23:17
*** ijw__ has quit IRC23:17
*** esker has joined #openstack-meeting23:18
*** ibiris is now known as ibiris_away23:21
*** enikanorov has quit IRC23:22
*** enikanorov has joined #openstack-meeting23:23
*** banix has quit IRC23:24
*** achanda has quit IRC23:24
*** achanda has joined #openstack-meeting23:26
*** mrmartin has quit IRC23:27
*** unicell has quit IRC23:29
*** unicell has joined #openstack-meeting23:29
*** jckasper has joined #openstack-meeting23:30
*** unicell has quit IRC23:37
*** unicell has joined #openstack-meeting23:37
*** esker has quit IRC23:38
*** ijw has joined #openstack-meeting23:40
*** harlowja_ has quit IRC23:41
*** ijw has quit IRC23:42
*** markvoelker has quit IRC23:42
*** harlowja has joined #openstack-meeting23:42
*** ijw has joined #openstack-meeting23:42
*** rmoe has quit IRC23:42
*** che-arne has quit IRC23:45
*** emagana has joined #openstack-meeting23:45
*** dannywilson has quit IRC23:56
*** rmoe has joined #openstack-meeting23:57
*** gyee has quit IRC23:59

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!