Saturday, 2014-02-01

*** markwash has quit IRC01:35
*** markmcclain has quit IRC02:58
*** markmcclain has joined #openstack-relmgr-office03:32
*** david-lyle has joined #openstack-relmgr-office05:09
*** markmcclain has quit IRC05:46
*** markwash has joined #openstack-relmgr-office07:07
*** markwash has quit IRC08:01
*** SergeyLukjanov_ is now known as SergeyLukjanov09:54
*** SergeyLukjanov is now known as SergeyLukjanov_10:15
*** SergeyLukjanov_ is now known as SergeyLukjanov10:37
*** SergeyLukjanov is now known as SergeyLukjanov_11:00
*** markwash has joined #openstack-relmgr-office16:04
*** david-lyle has quit IRC16:59
*** markwash has quit IRC17:15
*** rustlebee is now known as russellb17:26
*** markwash has joined #openstack-relmgr-office19:13
*** markwash has quit IRC20:08
*** markwash has joined #openstack-relmgr-office20:33
*** SergeyLukjanov_ is now known as SergeyLukjanov23:12
*** SergeyLukjanov is now known as SergeyLukjanov_23:55

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!