Saturday, 2017-05-27

*** salv-orlando has joined #openstack-security00:23
*** salv-orlando has quit IRC00:27
*** CARLOS1 has joined #openstack-security00:55
*** CARLOS1 has quit IRC00:56
*** salv-orlando has joined #openstack-security01:24
*** aselius has quit IRC01:25
*** yolkfull_ has joined #openstack-security01:28
*** salv-orlando has quit IRC01:28
*** salv-orlando has joined #openstack-security03:25
*** salv-orlando has quit IRC03:30
*** dikonoor has joined #openstack-security03:48
*** salv-orlando has joined #openstack-security04:26
*** salv-orlando has quit IRC04:30
*** salv-orlando has joined #openstack-security04:32
*** yolkfull_ has quit IRC04:42
*** yolkfull_ has joined #openstack-security04:43
*** yolkfull_ has quit IRC04:44
*** yolkfull_ has joined #openstack-security04:45
*** yolkfull_ has quit IRC04:55
*** yolkfull_ has joined #openstack-security04:55
*** salv-orl_ has joined #openstack-security05:07
*** salv-orlando has quit IRC05:07
*** salv-orl_ has quit IRC05:10
*** salv-orlando has joined #openstack-security05:10
*** salv-orlando has quit IRC05:15
*** vds has joined #openstack-security05:36
*** dikonoor has quit IRC06:23
*** salv-orlando has joined #openstack-security06:41
*** salv-orlando has quit IRC06:45
*** murphy_zhao has quit IRC07:32
*** murphy_zhao has joined #openstack-security07:33
*** salv-orlando has joined #openstack-security07:42
*** salv-orlando has quit IRC07:46
*** gouthamr has quit IRC07:51
*** salv-orlando has joined #openstack-security08:33
*** pcaruana has joined #openstack-security08:51
*** pcaruana has quit IRC09:24
*** salv-orlando has quit IRC10:11
*** salv-orlando has joined #openstack-security10:13
*** yolkfull_ has quit IRC10:34
*** vds has quit IRC10:56
*** salv-orlando has quit IRC11:58
*** salv-orlando has joined #openstack-security11:59
*** openstackgerrit has quit IRC12:02
*** salv-orlando has quit IRC12:03
*** pcaruana has joined #openstack-security12:34
*** salv-orlando has joined #openstack-security13:29
*** salv-orlando has quit IRC13:34
*** vds has joined #openstack-security13:36
*** salv-orlando has joined #openstack-security14:30
*** gouthamr has joined #openstack-security14:31
*** salv-orlando has quit IRC14:35
*** salv-orlando has joined #openstack-security15:31
*** salv-orlando has quit IRC15:35
*** jerrygb has quit IRC15:37
*** Canaimero-15d1 has joined #openstack-security16:46
*** Canaimero-15d1 has quit IRC16:51
*** Canaimero-15d1 has joined #openstack-security16:52
Canaimero-15d1fvr fvt4tr4c3ecdc35etf2tferd3e3ftfref3eff3teef53fe3tefte3ytyv3ygfvefv43tcrd43r5d5r2twteg6ywf4r5s34rt4tgr4de3yg4et3rr4vfe3tymrgeh3ygvet3rxefc3gvevcf3fecv3v3evwexe. exevcun8vde9gb7fwevrt3d2df2f4eft3g43g3wfe54r5t64fg5rye6rtf5r65tg54du7fyryhvbgr54grdf cfrvegtg756tf44t65g4g3g4r3ghgghggfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgfggfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff17:17
*** Canaimero-15d1 has left #openstack-security17:17
*** salv-orlando has joined #openstack-security17:32
*** salv-orlando has quit IRC17:37
*** salv-orlando has joined #openstack-security18:33
*** salv-orlando has quit IRC18:38
*** gouthamr has quit IRC18:41
*** gouthamr has joined #openstack-security18:45
*** gouthamr has quit IRC18:45
*** gouthamr has joined #openstack-security18:50
*** salv-orlando has joined #openstack-security19:34
*** salv-orlando has quit IRC19:39
*** pcaruana has quit IRC19:40
*** gouthamr has quit IRC20:00
*** jraim_ has quit IRC20:20
*** salv-orlando has joined #openstack-security22:36
*** salv-orlando has quit IRC22:40
*** ediardo has quit IRC22:54
*** asettle has quit IRC22:55
*** ediardo has joined #openstack-security22:57
*** Unterd0g has quit IRC22:58
*** Unterd0g has joined #openstack-security23:00
*** asettle has joined #openstack-security23:00
*** asettle is now known as Guest5942723:01
*** salv-orlando has joined #openstack-security23:37
*** salv-orlando has quit IRC23:42

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!