Sunday, 2015-03-22

*** slashk has joined #openstack00:00
*** jang1 has quit IRC00:00
*** slashk has quit IRC00:00
*** RedW has quit IRC00:01
*** jang has joined #openstack00:01
*** bobmel has quit IRC00:03
*** bobmel has joined #openstack00:04
*** markvoelker has quit IRC00:04
*** jang has quit IRC00:04
*** otter768 has joined #openstack00:05
*** RedW has joined #openstack00:06
*** brokencycle has quit IRC00:07
*** jang1 has joined #openstack00:08
*** jang1 has quit IRC00:08
*** ashneo76 has quit IRC00:09
*** jang1 has joined #openstack00:09
*** jang1 has quit IRC00:12
*** unused_PhD has quit IRC00:13
*** furryterror has joined #openstack00:14
*** jruano has joined #openstack00:14
*** martinst has joined #openstack00:15
*** jang1 has joined #openstack00:15
*** jang1 has quit IRC00:16
*** jang1 has joined #openstack00:18
*** jerematic has joined #openstack00:19
*** mjturek1 has joined #openstack00:19
*** cemason has joined #openstack00:19
*** karppo has quit IRC00:20
*** jang1 has quit IRC00:20
*** karppo has joined #openstack00:21
*** jang has joined #openstack00:22
*** Guest21871 has quit IRC00:22
*** appprod0 has quit IRC00:23
*** jerematic has quit IRC00:23
*** slashk has joined #openstack00:24
*** echirivella has joined #openstack00:24
*** fbo has quit IRC00:24
*** jang has quit IRC00:24
*** rp1369 has quit IRC00:24
*** jang has joined #openstack00:25
* echirivella Saluda00:25
*** fbo has joined #openstack00:25
*** jruano has quit IRC00:26
*** Marga_ has joined #openstack00:26
*** otter768 has quit IRC00:27
*** jang has quit IRC00:28
*** jang has joined #openstack00:30
*** unused_PhD has joined #openstack00:31
*** tier has quit IRC00:31
*** kaergel has quit IRC00:32
*** jang has quit IRC00:32
*** furryterror has quit IRC00:33
*** jang has joined #openstack00:33
*** Guest21871 has joined #openstack00:35
*** neilff has joined #openstack00:36
*** ianychoi has quit IRC00:36
*** jang has quit IRC00:36
*** AnxiousGarlic has joined #openstack00:38
*** jang1 has joined #openstack00:39
*** cemason has quit IRC00:39
*** karppo has quit IRC00:39
*** slashk has quit IRC00:39
*** jang1 has quit IRC00:40
*** karppo has joined #openstack00:41
*** jang1 has joined #openstack00:42
*** pal_ has quit IRC00:42
*** nati_ueno has joined #openstack00:43
*** jang1 has quit IRC00:44
*** Bsony has joined #openstack00:45
*** jang has joined #openstack00:46
*** karppo has quit IRC00:46
*** daz has joined #openstack00:47
*** daz is now known as Guest6819900:47
*** kernal is now known as zz_kernal00:47
*** karppo has joined #openstack00:48
*** Sir_Designer has joined #openstack00:48
*** jang has quit IRC00:48
*** haleyb has quit IRC00:49
*** jang has joined #openstack00:49
*** nati_ueno has quit IRC00:50
*** Bsony has quit IRC00:50
*** jang has quit IRC00:52
*** Sir_Designer has quit IRC00:53
*** neilff has quit IRC00:55
*** unused_PhD has quit IRC00:57
*** jang1 has joined #openstack00:58
*** markvoelker has joined #openstack01:00
*** jang1 has quit IRC01:00
*** jang has joined #openstack01:02
*** haleyb has joined #openstack01:03
*** changbl has joined #openstack01:03
*** gildub has quit IRC01:04
*** markvoelker has quit IRC01:04
*** jang has quit IRC01:04
*** hdd has joined #openstack01:05
*** karppo has quit IRC01:05
*** jang1 has joined #openstack01:05
*** admin0 has joined #openstack01:06
*** karppo has joined #openstack01:06
*** appprod0 has joined #openstack01:08
*** mikeoutland has quit IRC01:08
*** jang1 has quit IRC01:08
*** admin0 has quit IRC01:10
*** jang1 has joined #openstack01:11
*** ZZelle_ has quit IRC01:11
*** blair has quit IRC01:12
*** jang1 has quit IRC01:12
*** mikeoutland has joined #openstack01:13
*** jang1 has joined #openstack01:13
*** blair has joined #openstack01:14
*** yimmy has joined #openstack01:15
*** jang1 has quit IRC01:16
*** igordcard_ has quit IRC01:18
*** jang1 has joined #openstack01:19
*** yimmy has quit IRC01:20
*** jang1 has quit IRC01:20
*** cemason has joined #openstack01:21
*** jang1 has joined #openstack01:21
*** elo has joined #openstack01:22
*** elo has left #openstack01:22
*** jang1 has quit IRC01:24
*** jgorak has quit IRC01:25
*** jang1 has joined #openstack01:27
*** topshare has joined #openstack01:27
*** achanda has joined #openstack01:28
*** jcarter2 has joined #openstack01:28
*** jang1 has quit IRC01:28
*** jang1 has joined #openstack01:29
*** topshare has quit IRC01:30
*** georgem1 has joined #openstack01:32
*** jang1 has quit IRC01:32
*** jang1 has joined #openstack01:35
*** jang1 has quit IRC01:36
*** jang has joined #openstack01:37
*** luflores has joined #openstack01:37
*** achanda has quit IRC01:40
*** jang has quit IRC01:40
*** cemason has quit IRC01:41
*** Guest21871 has quit IRC01:41
*** luflores has quit IRC01:42
*** jang has joined #openstack01:43
*** rbak has joined #openstack01:44
*** jang has quit IRC01:44
*** jang has joined #openstack01:45
*** achanda has joined #openstack01:47
*** sbfox has joined #openstack01:47
*** badon has quit IRC01:48
*** tkatarki has joined #openstack01:48
*** jang has quit IRC01:48
*** etacsufbo has joined #openstack01:49
*** Lee1092 has joined #openstack01:49
*** achanda has quit IRC01:50
*** jang has joined #openstack01:51
*** salv-orlando has joined #openstack01:51
*** aswadr has quit IRC01:52
*** jang has quit IRC01:52
*** jang1 has joined #openstack01:53
*** rbak has quit IRC01:54
*** blair has quit IRC01:55
*** badon has joined #openstack01:55
*** promulo__ has joined #openstack01:56
*** jang1 has quit IRC01:56
*** salv-orlando has quit IRC01:57
*** rbak has joined #openstack01:58
*** baoli has joined #openstack01:58
*** baoli has quit IRC01:58
*** jang1 has joined #openstack01:58
*** promulo has quit IRC02:00
*** baoli has joined #openstack02:00
*** rbak has quit IRC02:00
*** jang1 has quit IRC02:00
*** markvoelker has joined #openstack02:00
*** jang1 has joined #openstack02:01
*** jang1 has quit IRC02:04
*** markvoelker has quit IRC02:05
*** jang has joined #openstack02:06
*** sputnik13 has joined #openstack02:07
*** jerematic has joined #openstack02:08
*** jang has quit IRC02:08
*** jang has joined #openstack02:09
*** Egyptian[Home] has quit IRC02:10
*** etacsufbo has quit IRC02:10
*** sputnik13 has quit IRC02:11
*** Egyptian[Home] has joined #openstack02:11
*** jang has quit IRC02:12
*** jerematic has quit IRC02:13
*** jang1 has joined #openstack02:15
*** dims has quit IRC02:15
*** erkules has joined #openstack02:15
*** dims has joined #openstack02:16
*** aeperezt has joined #openstack02:16
*** jang1 has quit IRC02:16
*** jang has joined #openstack02:17
*** erkules_ has quit IRC02:19
*** Sir_Designer has joined #openstack02:19
*** dims has quit IRC02:20
*** jang has quit IRC02:20
*** sbfox has quit IRC02:21
*** geek_cl has quit IRC02:22
*** jang1 has joined #openstack02:23
*** ancoron has joined #openstack02:24
*** jang1 has quit IRC02:24
*** Sir_Designer has quit IRC02:25
*** jang1 has joined #openstack02:25
*** Egyptian[Home] has quit IRC02:27
*** ancoron_ has quit IRC02:28
*** jang1 has quit IRC02:28
*** otter768 has joined #openstack02:28
*** elo has joined #openstack02:29
*** Marga_ has quit IRC02:31
*** jang1 has joined #openstack02:32
*** jang1 has quit IRC02:32
*** otter768 has quit IRC02:33
*** jang has joined #openstack02:33
*** jang has quit IRC02:36
*** achanda has joined #openstack02:38
*** mjturek1 has quit IRC02:39
*** jang1 has joined #openstack02:39
*** jang1 has quit IRC02:40
*** elo has quit IRC02:40
*** jang1 has joined #openstack02:41
*** tkatarki has quit IRC02:43
*** sputnik13 has joined #openstack02:44
*** yocum has quit IRC02:44
*** Marga_ has joined #openstack02:44
*** jang1 has quit IRC02:44
*** topshare has joined #openstack02:46
*** jang1 has joined #openstack02:47
*** cbinx has joined #openstack02:47
*** jang1 has quit IRC02:48
*** jang1 has joined #openstack02:49
*** Marga_ has quit IRC02:50
*** Marga_ has joined #openstack02:50
*** jang1 has quit IRC02:52
*** etacsufbo has joined #openstack02:52
*** jang1 has joined #openstack02:55
*** blair has joined #openstack02:56
*** jang1 has quit IRC02:56
*** jang has joined #openstack02:57
*** blair has quit IRC02:58
*** blair has joined #openstack02:58
*** sasuke_at_hp has quit IRC02:58
*** fnaval has joined #openstack02:59
*** Entelin has joined #openstack02:59
*** topshare has quit IRC03:00
*** jang has quit IRC03:00
*** markvoelker has joined #openstack03:01
*** AnxiousGarlic has quit IRC03:02
*** jang1 has joined #openstack03:03
*** jcarter2 has quit IRC03:03
*** blair has quit IRC03:03
*** topshare has joined #openstack03:03
*** jang1 has quit IRC03:04
*** Marga_ has quit IRC03:05
*** markvoelker has quit IRC03:06
*** echirivella has quit IRC03:06
*** jang1 has joined #openstack03:07
*** jang1 has quit IRC03:08
*** jang1 has joined #openstack03:11
*** jang1 has quit IRC03:12
*** jang1 has joined #openstack03:14
*** kenhui has joined #openstack03:16
*** martinst has quit IRC03:16
*** jang1 has quit IRC03:16
*** jang has joined #openstack03:18
*** ghostpl_ has quit IRC03:18
*** etacsufbo has quit IRC03:20
*** jang has quit IRC03:20
*** hdd has quit IRC03:20
*** jang1 has joined #openstack03:21
*** cemason has joined #openstack03:24
*** sputnik13 has quit IRC03:24
*** jang1 has quit IRC03:24
*** sbfox has joined #openstack03:25
*** jang has joined #openstack03:26
*** sputnik13 has joined #openstack03:26
*** luflores has joined #openstack03:26
*** achanda has quit IRC03:27
*** engkur has quit IRC03:27
*** jang has quit IRC03:28
*** kenhui has quit IRC03:30
*** hdd has joined #openstack03:30
*** jang1 has joined #openstack03:31
*** jang1 has quit IRC03:32
*** jang1 has joined #openstack03:35
*** etacsufbo has joined #openstack03:36
*** jang1 has quit IRC03:36
*** jang1 has joined #openstack03:38
*** sbfox has quit IRC03:38
*** jerematic has joined #openstack03:38
*** jang1 has quit IRC03:40
*** jang1 has joined #openstack03:43
*** bdpayne has quit IRC03:43
*** jerematic has quit IRC03:43
*** cemason has quit IRC03:44
*** jang1 has quit IRC03:44
*** jang has joined #openstack03:45
*** luflores has quit IRC03:46
*** luflores has joined #openstack03:47
*** luflores has quit IRC03:47
*** jang has quit IRC03:48
*** admin0 has joined #openstack03:49
*** luflores has joined #openstack03:49
*** jang has joined #openstack03:50
*** jang has quit IRC03:52
*** jang1 has joined #openstack03:53
*** admin0 has quit IRC03:53
*** harlowja_at_home has joined #openstack03:55
*** cemason has joined #openstack03:56
*** georgem1 has quit IRC03:56
*** jang1 has quit IRC03:56
*** raginbaj- has joined #openstack03:57
*** jang has joined #openstack03:58
*** raginbajin has quit IRC03:58
*** basic` has quit IRC03:58
*** basic` has joined #openstack03:58
*** blair has joined #openstack03:59
*** raginbaj- is now known as raginbajin03:59
*** luflores has quit IRC04:00
*** jang has quit IRC04:00
*** kenhui has joined #openstack04:00
*** etacsufbo has quit IRC04:01
*** jang has joined #openstack04:01
*** markvoelker has joined #openstack04:02
*** Freekie has quit IRC04:03
*** rohara has quit IRC04:03
*** sputnik13 has quit IRC04:03
*** blair has quit IRC04:03
*** Guest68199 has quit IRC04:04
*** sputnik13 has joined #openstack04:04
*** mixomathoze has quit IRC04:04
*** jang has quit IRC04:04
*** rohara has joined #openstack04:04
*** Freekie has joined #openstack04:06
*** markvoelker has quit IRC04:06
*** jang has joined #openstack04:07
*** kenhui has quit IRC04:08
*** knighthawk has quit IRC04:08
*** jang has quit IRC04:08
*** Sir_Designer has joined #openstack04:09
*** jang1 has joined #openstack04:09
*** mixomathoze has joined #openstack04:09
*** Lee1092 has quit IRC04:10
*** Darkwan has joined #openstack04:10
*** picta has quit IRC04:11
*** tekmage has joined #openstack04:11
*** hdd has quit IRC04:11
*** jang1 has quit IRC04:12
*** Sir_Designer has quit IRC04:13
*** jang has joined #openstack04:15
*** salv-orlando has joined #openstack04:16
*** cemason has quit IRC04:16
*** jang has quit IRC04:16
*** cemason has joined #openstack04:17
*** ashishjain has joined #openstack04:17
*** jang has joined #openstack04:17
*** VW_ has joined #openstack04:18
*** ghostpl_ has joined #openstack04:19
*** jang has quit IRC04:20
*** salv-orlando has quit IRC04:21
*** jang has joined #openstack04:23
*** sputnik13 has quit IRC04:24
*** jang has quit IRC04:24
*** sputnik13 has joined #openstack04:25
*** jang has joined #openstack04:25
*** yamamoto has quit IRC04:25
*** Bomfunk has quit IRC04:26
*** ghostpl_ has quit IRC04:26
*** harlowja_at_home has quit IRC04:27
*** jang has quit IRC04:28
*** Bomfunk has joined #openstack04:29
*** otter768 has joined #openstack04:29
*** jang1 has joined #openstack04:32
*** jang1 has quit IRC04:32
*** jang1 has joined #openstack04:34
*** hdd has joined #openstack04:34
*** achanda has joined #openstack04:34
*** otter768 has quit IRC04:34
*** jang1 has quit IRC04:36
*** cemason has quit IRC04:37
*** dhritishikhar has joined #openstack04:37
*** jang has joined #openstack04:39
*** jang has quit IRC04:40
*** jang1 has joined #openstack04:41
*** VW_ has quit IRC04:42
*** jeflui has quit IRC04:42
*** admin0 has joined #openstack04:43
*** jeflui has joined #openstack04:43
*** jang1 has quit IRC04:44
*** pmx has quit IRC04:46
*** jang has joined #openstack04:47
*** admin0 has quit IRC04:48
*** pmx has joined #openstack04:48
*** jang has quit IRC04:48
*** jang has joined #openstack04:49
*** sputnik13 has quit IRC04:50
*** yimmy has joined #openstack04:50
*** luflores has joined #openstack04:51
*** sputnik13 has joined #openstack04:51
*** jang has quit IRC04:52
*** luflores_ has joined #openstack04:52
*** znode has joined #openstack04:54
*** jang1 has joined #openstack04:55
*** luflores has quit IRC04:56
*** jang1 has quit IRC04:56
*** jang has joined #openstack04:57
*** hdd has quit IRC04:57
*** blair has joined #openstack05:00
*** jang has quit IRC05:00
*** AnxiousGarlic has joined #openstack05:01
*** jgorak has joined #openstack05:02
*** jang has joined #openstack05:02
*** luflores_ has quit IRC05:03
*** jang has quit IRC05:04
*** sputnik13 has quit IRC05:05
*** jang1 has joined #openstack05:05
*** blair has quit IRC05:05
*** znode has quit IRC05:07
*** dims has joined #openstack05:08
*** jang1 has quit IRC05:08
*** aeperezt has quit IRC05:09
*** jang has joined #openstack05:11
*** jang has quit IRC05:12
*** topshare has quit IRC05:13
*** jang has joined #openstack05:13
*** Sir_Designer has joined #openstack05:13
*** Sir_Designer has quit IRC05:14
*** Sir_Designer has joined #openstack05:14
*** cemason has joined #openstack05:16
*** jang has quit IRC05:16
*** jang has joined #openstack05:19
*** Sir_Designer has quit IRC05:20
*** jang has quit IRC05:20
*** topshare has joined #openstack05:21
*** jang has joined #openstack05:21
*** sputnik13 has joined #openstack05:23
*** yimmy has left #openstack05:23
*** admin0 has joined #openstack05:24
*** jang has quit IRC05:24
*** Darkwan has quit IRC05:25
*** admin0 has quit IRC05:25
*** sputnik13 has quit IRC05:26
*** dustinm`_ has joined #openstack05:26
*** yamamoto has joined #openstack05:26
*** sdague_ has joined #openstack05:27
*** basic` has quit IRC05:27
*** rohara has quit IRC05:27
*** setkeh has quit IRC05:27
*** dustinm` has quit IRC05:27
*** basic` has joined #openstack05:27
*** bdperkin has quit IRC05:27
*** brkfst has quit IRC05:27
*** sdague has quit IRC05:27
*** setkeh has joined #openstack05:27
*** _cerberus_ has quit IRC05:27
*** rohara has joined #openstack05:27
*** _cerberus_ has joined #openstack05:27
*** setkeh has quit IRC05:27
*** setkeh has joined #openstack05:27
*** rohara has quit IRC05:27
*** rohara has joined #openstack05:27
*** jerematic has joined #openstack05:27
*** brkfst_ has joined #openstack05:27
*** brkfst_ is now known as brkfst05:27
*** jang1 has joined #openstack05:27
*** sdague_ is now known as sdague05:27
*** jang1 has quit IRC05:28
*** sputnik13 has joined #openstack05:28
*** dhritishikhar has quit IRC05:29
*** jang1 has joined #openstack05:29
*** bdperkin has joined #openstack05:29
*** bdperkin has quit IRC05:29
*** bdperkin has joined #openstack05:29
*** yamamoto has quit IRC05:31
*** jerematic has quit IRC05:32
*** jang1 has quit IRC05:32
*** jang has joined #openstack05:35
*** cemason has quit IRC05:36
*** jang has quit IRC05:36
*** pmx has quit IRC05:37
*** baoli has quit IRC05:37
*** jang1 has joined #openstack05:37
*** pmx has joined #openstack05:38
*** dims has quit IRC05:39
*** jang1 has quit IRC05:40
*** cemason has joined #openstack05:41
*** imsurit has joined #openstack05:42
*** jang1 has joined #openstack05:42
*** jeflui has quit IRC05:43
*** cbinx has quit IRC05:43
*** maveric_amitc_ has joined #openstack05:44
*** Hell_Fire_ has quit IRC05:44
*** jang1 has quit IRC05:44
*** Hell_Fire_ has joined #openstack05:45
*** jang has joined #openstack05:45
*** dhritishikhar has joined #openstack05:48
*** jang has quit IRC05:48
*** tdst has joined #openstack05:50
*** jang has joined #openstack05:50
*** jang has quit IRC05:52
*** jang1 has joined #openstack05:53
*** jasonsb has quit IRC05:54
*** rushiagr_away is now known as rushiagr05:56
*** jang1 has quit IRC05:56
*** vishwana_ has quit IRC06:00
*** jang1 has joined #openstack06:00
*** jang1 has quit IRC06:00
*** cemason has quit IRC06:01
*** blair has joined #openstack06:01
*** jang1 has joined #openstack06:01
*** markvoelker has joined #openstack06:04
*** jang1 has quit IRC06:04
*** bdpayne has joined #openstack06:04
*** blair has quit IRC06:07
*** jang1 has joined #openstack06:07
*** markvoelker has quit IRC06:08
*** jang1 has quit IRC06:08
*** cemason has joined #openstack06:08
*** jang1 has joined #openstack06:10
*** ghostpl_ has joined #openstack06:10
*** jang1 has quit IRC06:12
*** KaZeR has joined #openstack06:14
*** stevemar has joined #openstack06:14
*** ManikM has joined #openstack06:15
*** bdpayne has quit IRC06:16
*** KaZeR has quit IRC06:16
*** jang1 has joined #openstack06:17
*** ghostpl_ has quit IRC06:18
*** scuttlemonkey is now known as scuttle|afk06:20
*** jang1 has quit IRC06:20
*** shanlar- has joined #openstack06:21
*** shanlar has quit IRC06:23
*** jang1 has joined #openstack06:23
*** jang1 has quit IRC06:24
*** jang has joined #openstack06:25
*** ianychoi has joined #openstack06:25
*** _cerberus_ has quit IRC06:27
*** rohara has quit IRC06:27
*** setkeh has quit IRC06:27
*** basic` has quit IRC06:27
*** Willis has quit IRC06:27
*** kossy has quit IRC06:27
*** jamiec has quit IRC06:27
*** Willis has joined #openstack06:28
*** cemason has quit IRC06:28
*** jang has quit IRC06:28
*** vishwanathj has joined #openstack06:29
*** jang has joined #openstack06:30
*** otter768 has joined #openstack06:30
*** jang has quit IRC06:32
*** pal has joined #openstack06:32
*** jang has joined #openstack06:33
*** nmagnezi has joined #openstack06:33
*** Arminder has joined #openstack06:33
*** Arminder has joined #openstack06:34
*** otter768 has quit IRC06:34
*** nmagnezi has quit IRC06:35
*** jang has quit IRC06:36
*** cemason has joined #openstack06:36
*** jang has joined #openstack06:39
*** bkopilov has joined #openstack06:39
*** jang has quit IRC06:40
*** BOKALDO has joined #openstack06:41
*** jang1 has joined #openstack06:41
*** nlevinki has joined #openstack06:42
*** rohara has joined #openstack06:43
*** kossy has joined #openstack06:43
*** jamiec has joined #openstack06:43
*** basic` has joined #openstack06:43
*** setkeh has joined #openstack06:43
*** _cerberus_ has joined #openstack06:43
*** rohara has quit IRC06:43
*** rohara has joined #openstack06:43
*** kossy has quit IRC06:43
*** kossy has joined #openstack06:43
*** jang1 has quit IRC06:44
*** yfauser has joined #openstack06:46
*** yfauser has left #openstack06:46
*** jang has joined #openstack06:46
*** Sir_Designer has joined #openstack06:47
*** jang has quit IRC06:48
*** jang has joined #openstack06:49
*** Sir_Designer has quit IRC06:52
*** jang has quit IRC06:52
*** ronis has joined #openstack06:54
*** jang1 has joined #openstack06:55
*** jang1 has quit IRC06:56
*** cemason has quit IRC06:56
*** jang1 has joined #openstack06:57
*** MentalRay has joined #openstack06:57
*** pal has quit IRC06:58
*** sputnik13 has quit IRC07:00
*** jang1 has quit IRC07:00
*** sputnik13 has joined #openstack07:02
*** blair has joined #openstack07:02
*** jang has joined #openstack07:02
*** markvoelker has joined #openstack07:04
*** jang has quit IRC07:04
*** jpuellma has quit IRC07:04
*** blair has quit IRC07:07
*** jang1 has joined #openstack07:07
*** jang1 has quit IRC07:08
*** markvoelker has quit IRC07:09
*** _zerick_ has quit IRC07:09
*** jang1 has joined #openstack07:11
*** jang1 has quit IRC07:12
*** jang has joined #openstack07:13
*** ghostpl_ has joined #openstack07:14
*** jerematic has joined #openstack07:16
*** jang has quit IRC07:16
*** jang has joined #openstack07:18
*** ghostpl_ has quit IRC07:19
*** jang has quit IRC07:20
*** jerematic has quit IRC07:20
*** jang has joined #openstack07:21
*** pktdrop has joined #openstack07:22
*** area007 has joined #openstack07:23
*** dims has joined #openstack07:24
*** jang has quit IRC07:24
*** tdstodd has joined #openstack07:26
*** admin0 has joined #openstack07:26
*** jang1 has joined #openstack07:27
*** nati_ueno has joined #openstack07:28
*** jang1 has quit IRC07:28
*** yamamoto has joined #openstack07:28
*** jang1 has joined #openstack07:29
*** tdst has quit IRC07:29
*** nati_ueno has quit IRC07:30
*** nati_ueno has joined #openstack07:30
*** admin0 has quit IRC07:30
*** Marga_ has joined #openstack07:32
*** AmirBaleghi110 has joined #openstack07:32
*** jang1 has quit IRC07:32
*** yamamoto has quit IRC07:33
*** nati_ueno has quit IRC07:35
*** jang1 has joined #openstack07:36
*** jang1 has quit IRC07:36
*** itzikb has joined #openstack07:37
*** Sir_Designer has joined #openstack07:37
*** jang1 has joined #openstack07:37
*** jang1 has quit IRC07:40
*** melmoth has joined #openstack07:41
*** jang1 has joined #openstack07:43
*** jang1 has quit IRC07:44
*** nmagnezi has joined #openstack07:45
*** jang has joined #openstack07:45
*** fnaval has quit IRC07:47
*** jang has quit IRC07:48
*** jang1 has joined #openstack07:50
*** tdstodd has quit IRC07:51
*** tdstodd has joined #openstack07:52
*** jang1 has quit IRC07:52
*** jang1 has joined #openstack07:53
*** jasonsb has joined #openstack07:56
*** Marga_ has quit IRC07:56
*** jang1 has quit IRC07:56
*** dims has quit IRC07:58
*** xazel has joined #openstack07:58
*** [Outcast_ has joined #openstack07:59
*** enykeev has quit IRC07:59
*** [Outcast] has quit IRC07:59
*** jang1 has joined #openstack07:59
*** baoli has joined #openstack07:59
*** jwr__ has quit IRC08:00
*** jang1 has quit IRC08:00
*** jwr__ has joined #openstack08:00
*** primechuck has joined #openstack08:00
*** Sir_Designer has quit IRC08:01
*** jang has joined #openstack08:01
*** jasonsb has quit IRC08:02
*** blair has joined #openstack08:03
*** baoli has quit IRC08:04
*** cemason has joined #openstack08:04
*** jang has quit IRC08:04
*** markvoelker has joined #openstack08:05
*** imsurit has quit IRC08:05
*** jang1 has joined #openstack08:07
*** blair has quit IRC08:08
*** jang1 has quit IRC08:08
*** jorelzhou has joined #openstack08:08
*** salv-orlando has joined #openstack08:09
*** jang1 has joined #openstack08:09
*** markvoelker has quit IRC08:10
*** jang1 has quit IRC08:12
*** salv-orlando has quit IRC08:14
*** jang has joined #openstack08:14
*** ghostpl_ has joined #openstack08:15
*** ManikM has quit IRC08:15
*** eglynn has quit IRC08:15
*** ManikM has joined #openstack08:15
*** primechuck has quit IRC08:16
*** jang has quit IRC08:16
*** jang1 has joined #openstack08:17
*** mwdev1 has joined #openstack08:18
*** oro has joined #openstack08:18
*** rushiagr is now known as rushiagr_away08:19
*** mwdev2 has quit IRC08:20
*** jang1 has quit IRC08:20
*** ghostpl_ has quit IRC08:22
*** cemason has quit IRC08:24
*** jorelzhou has quit IRC08:26
*** stevemar has quit IRC08:30
*** otter768 has joined #openstack08:31
*** eglynn has joined #openstack08:34
*** jang1 has joined #openstack08:35
*** otter768 has quit IRC08:36
*** jang1 has quit IRC08:36
*** sputnik13 has quit IRC08:37
*** ccockerhamkc has joined #openstack08:37
*** AmirBaleghi110 has quit IRC08:38
*** jang1 has joined #openstack08:39
*** jang1 has quit IRC08:40
*** melmoth has quit IRC08:41
*** sputnik13 has joined #openstack08:41
*** jang1 has joined #openstack08:41
*** sputnik13 has quit IRC08:43
*** jang1 has quit IRC08:44
*** sputnik13 has joined #openstack08:46
*** jang has joined #openstack08:47
*** jang has quit IRC08:48
*** dhritishikhar has quit IRC08:49
*** jang has joined #openstack08:49
*** sputnik13 has quit IRC08:49
*** sputnik13 has joined #openstack08:51
*** jang has quit IRC08:52
*** tnovacik has joined #openstack08:53
*** pal has joined #openstack08:54
*** jang has joined #openstack08:54
*** sputnik13 has quit IRC08:55
*** jang has quit IRC08:56
*** sputnik13 has joined #openstack08:57
*** Sir_Designer has joined #openstack08:57
*** jang1 has joined #openstack08:58
*** jang1 has quit IRC09:00
*** Sir_Designer has quit IRC09:02
*** igordcard_ has joined #openstack09:03
*** crack_ has joined #openstack09:03
*** jang1 has joined #openstack09:03
*** blair has joined #openstack09:04
*** jang1 has quit IRC09:04
*** jerematic has joined #openstack09:05
*** crack_ has quit IRC09:05
*** jang has joined #openstack09:05
*** markvoelker has joined #openstack09:06
*** puzzled has joined #openstack09:08
*** jang has quit IRC09:08
*** parasite__ has joined #openstack09:09
*** blair has quit IRC09:09
*** MentalRay has quit IRC09:09
*** jerematic has quit IRC09:09
*** joshw42 has quit IRC09:10
*** markvoelker has quit IRC09:10
*** jang has joined #openstack09:11
*** goneri has joined #openstack09:11
*** jang has quit IRC09:12
*** jang1 has joined #openstack09:14
*** admin0 has joined #openstack09:14
*** cookednoodles has joined #openstack09:14
*** jang1 has quit IRC09:16
*** ghostpl_ has joined #openstack09:18
*** jang has joined #openstack09:18
*** admin0 has quit IRC09:18
*** setkeh has quit IRC09:19
*** setkeh has joined #openstack09:19
*** cemason has joined #openstack09:19
*** jang has quit IRC09:20
*** goneri has quit IRC09:21
*** jang has joined #openstack09:21
*** tdstodd has quit IRC09:22
*** ghostpl_ has quit IRC09:23
*** geguileo has joined #openstack09:23
*** dims has joined #openstack09:24
*** jang has quit IRC09:24
*** jang1 has joined #openstack09:27
*** jang1 has quit IRC09:28
*** jang1 has joined #openstack09:29
*** yamamoto has joined #openstack09:30
*** AmirBaleghi110 has joined #openstack09:31
*** davi has joined #openstack09:32
*** jang1 has quit IRC09:32
*** yamamoto has quit IRC09:34
*** jang has joined #openstack09:35
*** jang has quit IRC09:36
*** jang has joined #openstack09:37
*** nlevinki has quit IRC09:37
*** elurkki has left #openstack09:38
*** blair has joined #openstack09:38
*** cemason has quit IRC09:39
*** geguileo has quit IRC09:39
*** jang has quit IRC09:40
*** achanda has quit IRC09:41
*** jang has joined #openstack09:43
*** ZZelle has quit IRC09:43
*** ZZelle has joined #openstack09:44
*** jang has quit IRC09:44
*** jang has joined #openstack09:45
*** jang has quit IRC09:48
*** igordcard_ has quit IRC09:49
*** ronis has quit IRC09:49
*** jang has joined #openstack09:51
*** esker has quit IRC09:51
*** nlevinki has joined #openstack09:51
*** rushiagr_away is now known as rushiagr09:52
*** jang has quit IRC09:52
*** jang has joined #openstack09:53
*** jang has quit IRC09:56
*** melmoth has joined #openstack09:58
*** dims has quit IRC09:58
*** yamamoto has joined #openstack09:59
*** jang1 has joined #openstack09:59
*** jang1 has quit IRC10:00
*** jang1 has joined #openstack10:02
*** esker has joined #openstack10:03
*** jang1 has quit IRC10:04
*** jonaspaulo has joined #openstack10:05
*** markvoelker has joined #openstack10:07
*** jang has joined #openstack10:07
*** jang has quit IRC10:08
*** jang1 has joined #openstack10:09
*** iscsi has quit IRC10:10
*** markvoelker has quit IRC10:11
*** jang1 has quit IRC10:12
*** rushiagr is now known as rushiagr_away10:14
*** jang has joined #openstack10:14
*** ManikM has quit IRC10:15
*** oro has quit IRC10:15
*** ManikM has joined #openstack10:15
*** AmirBaleghi111 has joined #openstack10:16
*** jang has quit IRC10:16
*** KaZeR has joined #openstack10:17
*** jang1 has joined #openstack10:17
*** cemason has joined #openstack10:19
*** AmirBaleghi110 has quit IRC10:19
*** jang1 has quit IRC10:20
*** KaZeR has quit IRC10:21
*** martin-h has quit IRC10:23
*** jang1 has joined #openstack10:24
*** jang1 has quit IRC10:24
*** elnin0 has joined #openstack10:25
*** jang1 has joined #openstack10:26
*** oro has joined #openstack10:26
*** Longgeek has joined #openstack10:28
*** jang1 has quit IRC10:28
*** hackoo has joined #openstack10:29
*** nlevinki has quit IRC10:30
*** hackoo has quit IRC10:31
*** jang1 has joined #openstack10:31
*** hackoo has joined #openstack10:32
*** otter768 has joined #openstack10:32
*** jang1 has quit IRC10:32
*** jang has joined #openstack10:33
*** iscsi has joined #openstack10:34
*** Bsony has joined #openstack10:36
*** jang has quit IRC10:36
*** otter768 has quit IRC10:37
*** cemason has quit IRC10:39
*** Sir_Designer has joined #openstack10:40
*** jang has joined #openstack10:41
*** nlevinki has joined #openstack10:42
*** zz_kernal is now known as kernal10:42
*** jang has quit IRC10:44
*** baoli has joined #openstack10:45
*** jang1 has joined #openstack10:47
*** hackoo has quit IRC10:48
*** jang1 has quit IRC10:48
*** Godfath3r has joined #openstack10:49
*** jang1 has joined #openstack10:49
*** vuntz has joined #openstack10:50
*** vuntz has joined #openstack10:50
kernalhey, i'm having issues setting up an external network10:50
*** baoli has quit IRC10:50
kernalright now i have two servers, first has neutron installed and second one is the controller+nova-compute10:50
kernali get "No valid host found" when I start up an instance10:51
kernalneutron/server.log has this error 2015-03-22 10:55:48.662 18353 WARNING neutron.plugins.ml2.drivers.type_gre [req-1f6102d3-9fe7-4adb-bc0d-9e93ae76e793 None] Gre endpoint with ip 172.16.0.2 already exists10:51
kernalalso WARNING neutron.plugins.ml2.managers [req-id None] Failed to bind port 46b993c6-2179-48fe-b79c-ab0acde13925 on host maggie10:51
kernal(maggie is the controller)10:51
*** jang1 has quit IRC10:52
kernalnova-compute has NovaException: Unexpected vif_type=binding_failed10:53
*** pal has quit IRC10:53
*** esker has quit IRC10:53
*** jerematic has joined #openstack10:53
*** jang has joined #openstack10:54
*** dims has joined #openstack10:55
kernali have also found that https://gist.github.com/pzduniak/a6697e2a869b4ca0ddc410:56
kernalin agent log10:56
kernalon neutron network instance10:56
*** jang has quit IRC10:56
*** eglynn has quit IRC10:57
*** jang has joined #openstack10:57
*** jerematic has quit IRC10:58
*** agarciam has joined #openstack10:58
*** MentalRay has joined #openstack10:59
*** ashishjain has quit IRC10:59
*** ashishjain has joined #openstack11:00
*** jang has quit IRC11:00
*** sputnik13 has quit IRC11:03
*** jang has joined #openstack11:03
*** nlevinki has quit IRC11:03
*** blair has quit IRC11:04
*** jang has quit IRC11:04
*** jang has joined #openstack11:05
*** ashishjain has quit IRC11:06
*** ashishjain has joined #openstack11:06
*** ghostpl_ has joined #openstack11:06
*** nlevinki has joined #openstack11:06
*** bradjones has quit IRC11:07
*** markvoelker has joined #openstack11:07
*** jang has quit IRC11:08
*** bradjones has joined #openstack11:09
*** bradjones has quit IRC11:09
*** bradjones has joined #openstack11:09
*** jasonsb has joined #openstack11:11
*** jang1 has joined #openstack11:11
*** jang1 has quit IRC11:12
*** markvoelker has quit IRC11:12
*** jang has joined #openstack11:13
*** jasonsb has quit IRC11:16
*** ghostpl_ has quit IRC11:16
*** jang has quit IRC11:16
*** pal has joined #openstack11:19
*** jang has joined #openstack11:19
*** jang has quit IRC11:20
*** jang has joined #openstack11:21
*** jang has quit IRC11:24
*** marcel has left #openstack11:25
*** admin0 has joined #openstack11:25
*** maveric_amitc_ has quit IRC11:27
*** jang1 has joined #openstack11:27
*** jang1 has quit IRC11:28
admin0hey all :)11:28
*** dims has quit IRC11:28
admin0anyone did ubuntu 14.04 juno setup ?11:29
admin0and got it working ?11:29
*** jang has joined #openstack11:29
*** nmagnezi has quit IRC11:29
*** henrynash has joined #openstack11:32
ashishjainhello admin011:32
ashishjainadmin0: hello11:32
admin0hi there11:32
ashishjainya I got ir working11:32
*** jang has quit IRC11:32
admin0i am having a strange issue .. i got everything working, except it fails on the nova part .. when deploying a new vm11:33
admin0let me get the logs11:33
*** maveric_amitc_ has joined #openstack11:33
*** ccockerhamkc has quit IRC11:34
*** admin0_ has joined #openstack11:34
*** jang1 has joined #openstack11:34
admin0i get an error here:   Command: sudo nova-rootwrap /etc/nova/rootwrap.conf mount /dev/nbd15 /tmp/openstack-vfs-localfsMDqUCy11:35
admin0i posted on the forums also, but its not responded yet: https://ask.openstack.org/en/users/10216/shashi/?sort=inbox&section=forum11:36
*** panda has quit IRC11:36
admin0ashishjain:   pastebin: http://pastebin.com/VqYxLtgH11:36
*** jang1 has quit IRC11:36
admin0i followed the standard docs: http://docs.openstack.org/juno/install-guide/install/apt/content/11:37
*** jang1 has joined #openstack11:37
*** salv-orlando has joined #openstack11:38
*** cpg is now known as cpg|away11:39
*** ZZelle_ has joined #openstack11:40
*** jang1 has quit IRC11:40
ashishjainadmin0: Can you point to the exact location of the command in the juno guide11:40
admin0its not the command … all setup done ( followed the guide step by step )  .. when i go into horizon and try to deploy a new VM, it does not work .. and the error I get is the pastebin I sent11:41
ashishjainhave you tried using commnad line11:41
*** cemason has joined #openstack11:42
ashishjainhttp://docs.openstack.org/juno/install-guide/install/apt/content/launch-instance-nova.html11:42
ashishjainI have never used horizon11:42
*** salv-orlando has quit IRC11:42
*** justin-8_ has joined #openstack11:43
admin0ok .. i see this is all done as demo user .. i tried as admin11:43
*** jang1 has joined #openstack11:43
admin0let me try those commands and paste all outout in pastebin11:43
*** justin-8 has quit IRC11:44
*** jang1 has quit IRC11:44
*** jang has joined #openstack11:45
*** ronis has joined #openstack11:48
*** jang has quit IRC11:48
SamYapleadmin0: make sure you have oslo rootwrap on there.11:49
SamYapleyou may need to upgrade it (ive seen ubuntu screw this up11:49
SamYaple`pip install oslo.rootwrap --upgrade`11:49
admin0that is on compute node right ?11:49
SamYaplethis has nothing to do with the credentials you are using11:49
admin0ok11:50
SamYapleadmin0: where are you seeing the error?11:50
admin0in the nova-compute.log in the compute instance11:50
SamYapleyea then try it on the compute11:50
*** AnxiousGarlic has quit IRC11:51
*** jang1 has joined #openstack11:51
*** Marga_ has joined #openstack11:51
*** jang1 has quit IRC11:52
*** groen692 has joined #openstack11:53
*** jang has joined #openstack11:53
*** jerematic has joined #openstack11:54
admin0SamYaple: i did the upgrade, tried to launch a new VM .. same issue :NovaException: Unexpected vif_type=binding_failed11:54
admin0let me pastebin all the logs for this11:54
SamYapleah vif_type=binding_failed is almost certainly something different11:55
SamYapleit is mostly related to be config (could be nova.conf or neutron configs)11:55
*** tier has joined #openstack11:55
SamYaplebad*11:55
SamYapleAre you using OVS?11:56
*** martin-h has joined #openstack11:56
admin0 sudo nova-rootwrap /etc/nova/rootwrap.conf qemu-nbd -c /dev/nbd5 /var/lib/nova/instances/4ead4c1f-d986-4040-b518-d2c92f0cbe60/disk execute /usr/lib/python2.7/dist-packages/nova/openstack/common/processutils.py:16111:56
admin0yes11:56
admin0OVS11:56
admin0i followed this guide step by step: http://docs.openstack.org/juno/install-guide/install/apt/11:56
*** jang has quit IRC11:56
*** tnovacik has quit IRC11:57
SamYapleyou probably missed a step. Please post your neutron.conf ml2_conf.ini and nova.conf11:57
*** jang has joined #openstack11:58
*** jerematic has quit IRC11:59
admin0one moment please11:59
admin0from controller or compute notes ?11:59
*** jang has quit IRC12:00
admin0i will post from all :)12:00
admin0one moment12:01
*** jang1 has joined #openstack12:01
*** cemason has quit IRC12:02
*** rotbeard has joined #openstack12:03
*** kapil___ has joined #openstack12:04
*** jang1 has quit IRC12:04
admin0SamYaple:  http://pastebin.com/idGF17LX12:05
kernaladmin0, what os are you using?12:05
admin0ubuntu 14.04 LTS12:05
kernalwe're having the same issue then12:05
*** blair has joined #openstack12:05
kernalexact same config12:05
*** luflores has joined #openstack12:05
admin0"Ubuntu 14.04.2 LTS"12:06
*** dhritishikhar has joined #openstack12:06
SamYapleadmin0: on neutron1 you have two [ovs] sections12:06
SamYaple(not the issue, but fyi)12:06
*** pal has quit IRC12:06
admin0i see it ..12:07
admin0i will fix it12:07
*** luflores_ has joined #openstack12:07
*** jang1 has joined #openstack12:07
*** jgorak has quit IRC12:07
*** pal has joined #openstack12:08
*** markvoelker has joined #openstack12:08
*** jang1 has quit IRC12:08
*** jang has joined #openstack12:09
*** luflores has quit IRC12:10
*** AmirBaleghi111 has quit IRC12:10
*** dhritishikhar has quit IRC12:11
*** jang has quit IRC12:12
*** markvoelker has quit IRC12:13
*** ghostpl_ has joined #openstack12:13
*** pal_ has joined #openstack12:13
SamYapleadmin0: move "tunnel_type = gre" to the "[ovs]" section in your ml2_conf.ini on all nodes12:13
SamYaplerestart neutron openvswitch plugin agent on all nodes12:13
*** pal has quit IRC12:14
*** ManikM has quit IRC12:15
*** st34lth has quit IRC12:15
*** jang1 has joined #openstack12:15
*** ManikM has joined #openstack12:15
*** baoli has joined #openstack12:16
kernalSamYaple, had to make the same change, didn't fix it12:16
*** jang1 has quit IRC12:16
*** blair has quit IRC12:16
*** tier has quit IRC12:17
*** MasterPiece has quit IRC12:17
SamYaplekernal: make sure it is "tunnel_type" not "tunnel_types"12:17
admin0ashishjain: http://pastebin.com/GEUiz6tq  .. It worked when I try it as demo user as ashishjain suggested .. but when I do it as admin, it does not12:17
*** jang has joined #openstack12:17
admin0kernal: try wtih demo user once12:17
admin0SamYaple: could it be something thats in admin and not in demo ?12:17
SamYapleadmin0: its only kinda working. its masking the error12:17
admin0ok12:17
SamYapleyou can completely ignore the error, it is safe to, but you will potentially miss problems12:18
admin0so its tunnel_type and not tunnel_types ..12:18
kernaluh oh12:18
admin0making the change now .12:18
kernalbut I don't have the public ips12:18
kernalaccess12:18
kernalin the demo tenant12:18
SamYapleits tunnel_type in the ovs section, its tunnel_types in the agent section12:18
admin0oh12:18
SamYapleits from the migration before ML212:19
*** ghostpl_ has quit IRC12:19
admin0ok12:19
SamYapleIf you want to completely ignore the error, you can put the following two options in your nova.conf "vif_plugging_is_fatal = False"12:20
SamYaple"vif_plugging_timeout = 10"12:20
SamYapledont recommend it though12:20
admin0want to fix it :)12:20
SamYapleok. so with "tunnel_type" in the ovs section and a restart across the board, is it throwing the same error?12:20
*** jang has quit IRC12:20
admin0hold on .. give me a few more mins :)12:21
*** baoli has quit IRC12:21
*** topshare has quit IRC12:21
SamYaplesure thing12:21
*** marrusl has quit IRC12:21
kernaldoesn't work on demo here12:21
kernallet me dump all of the config files in a gist12:22
kernalSamYaple, which configs are important in case of that error?12:22
SamYaplekernal: nova.conf neutron.conf and the plugin agents (normally just the ml2_conf.ini)12:22
*** Longgeek has quit IRC12:22
*** jang has joined #openstack12:23
admin0SamYaple, on compute node,   tunnel_type = gre under [ovs] and again tunnel_types = gre on [agent ] ?12:23
SamYaplekernal: in nova.conf look for the "[neutron]" section settings12:23
SamYapleadmin0: thats fine12:23
admin0ok12:23
SamYaple(you technically only need one of those options though)12:23
SamYapleboth wont hurt anything12:23
SamYapleadmin0: can I also get a copy of your neutron.conf12:24
admin0one moment please12:24
*** jang has quit IRC12:24
SamYaplekernal: in the neutron.conf youll want ot make sure your nova_maetadata settings are correct12:25
*** jang has joined #openstack12:25
SamYaplebasically what vif_type binding_failed is is waiting for neutron to tell nova that the port has been suucessfully "plugged" in and the port is UP12:25
SamYapleyou have to configure a few peices to amek sure that works12:25
*** martin-h has quit IRC12:26
SamYapleor, you can outright ignore it on the nova side12:26
*** Marga_ has quit IRC12:26
SamYaplein the case of linux bridge, there is some broken things and you have to ignore it12:26
kernalbut I get "No valid host found"12:26
kernalso the vm doesn't start12:26
SamYaplekernal: thats a different issue12:26
SamYaplethats a scheduler issue12:26
kernalbut12:26
kernali can start vms that only use a local network12:26
kernalie. i created an int-net with 10.10.10.0/2412:27
kernaland it works fine12:27
SamYaplethat makes me think your agents arent checking in properly12:27
kernalbut when I use my public blocks12:27
kernal*block12:27
kernalthen it doesn't work12:27
*** topshare has joined #openstack12:27
*** luflores_ has quit IRC12:27
kernalso i thought that's neutron-related12:27
SamYapleas the admin user?12:27
kernalboth12:27
kernalneither admin nor demo works12:27
*** luflores has joined #openstack12:28
SamYapleyou wont have permissions as the demo user on the external network by default12:28
kernali enabled them12:28
kernalbut12:28
*** st34lth has joined #openstack12:28
kernalit's always the same "No valid host found" error12:28
kernalnova-compute is running on the controller node12:28
*** jang has quit IRC12:28
kernal(I'll later install it on other nodes)12:28
*** davi has quit IRC12:29
admin0the issues with the demo user is gone .. i can spawn instances from the gui as well as cli now ..12:29
SamYaplekernal: You can turn on debug for nova and check the logs to see why its not finding a vlaid host (what is disqualifying the host) most times it is a resource issue12:29
admin0as admin, i stil have issues12:29
*** ashishjain has quit IRC12:29
admin0i will creat a new tenant/user and give it a try12:29
kernalSamYaple, 2015-03-22 13:21:40.719 1442 INFO nova.filters [req-5a56fd26-9767-4c14-9374-178fa5cc4ab4 None] Filter RetryFilter returned 0 hosts12:30
SamYapleadmin0: yea pretty sure its just masking the issue for the demo user. like I said this isn't a fatal error12:30
SamYaplewell let me rephrase admin0, it IS a fatal error due to the configuration, but it isnt if you ignore the issue12:30
*** jang has joined #openstack12:31
kernaloh i see something12:31
kernalExternalNetworkAttachForbidden: It is not allowed to create an interface on external network db69f874-845b-4fe5-8219-7f79984bfaad12:31
kernali guess that's related to the demo user12:31
kernalbut i want to run _anything_12:31
kernalit can be the admin user12:31
*** topshare has quit IRC12:31
kernalin nova-compute i see this12:31
kernalInstance failed to spawn12:31
kernalNovaException: Unexpected vif_type=binding_failed12:32
*** topshare has joined #openstack12:32
kernalthen it's terminating the instance12:32
kernaltwice for some reason12:32
SamYapleno valid host is before the instance spawns12:32
kernalbut >Filter RetryFilter returned 0 hosts12:32
SamYaplecleanup your old instances12:32
kernali assume that it removes that compute node as it fails12:32
*** jang has quit IRC12:32
kernaland tries to retry12:32
kernalbut there are no nodes left12:32
kernalso it errors with "no valid node found"12:33
SamYaplenope12:33
kernalat least that's what I guess is happening12:33
kernalthere are more than enough resources12:33
SamYapleit just checks database things to schedule it12:33
kernali'm barely using the resources12:33
admin0kernal: i found a differnece .. in demo, when I click network-tolplogies, i see ext-net and demo-net  .. on admin, i only see ext-net .. maybe thats why ?12:33
*** otter768 has joined #openstack12:33
*** jang1 has joined #openstack12:33
kernaladmin0, but i only want to bind to ext-net12:33
SamYaplewell demo-net exists in the demo tenant, correct? in that case you would only see it under the demo tenant, not the admin one12:34
admin0oh12:34
*** topshare has quit IRC12:34
*** marrusl has joined #openstack12:34
admin0in that case, kernal  and I have the same issue ..  .. let me paste the neutron.conf12:35
*** baoli has joined #openstack12:36
kernaldemo-net works fine here tho12:36
kernalit's only ext-net12:36
*** baoli has quit IRC12:36
*** jang1 has quit IRC12:36
kernalError: Failed to launch instance "test1": Please try again later [Error: No valid host was found. ].12:37
*** dims has joined #openstack12:37
*** otter768 has quit IRC12:37
*** eglynn has joined #openstack12:38
kernalSamYaple, one more thing12:39
*** jang has joined #openstack12:39
kernalnetwork:/var/log/neutron/openvswitch-agent.log12:39
kernalError received from ovsdb monitor: 2015-03-22T12:15:37Z|00001|fatal_signal|WARN|terminating with signal 15 (Terminated)12:39
kernalthen CRITICAL neutron [req-5ff82ef2-434e-4c74-9a6a-0c10c203a416 None] AssertionError: Trying to re-send() an already-triggered event.12:39
SamYaplehmm depsning on how you guys installed these. an update sometimes causes problems12:39
kernalAssertionError: Trying to re-send() an already-triggered event.12:39
SamYaplehere is what i recommend12:40
SamYapleovs-vsctl del-br br-int12:40
SamYapleovs-vsctl add-br br-int12:40
SamYaplerun those commands and then reboot the node12:40
kernaloh btw12:40
*** martin-h has joined #openstack12:40
*** pktdrop has quit IRC12:40
kernalany recommendations regarding where i should place commands that should be executed when interface goes up?12:40
SamYapleits kind of a stomping command, but i dont have time to go remote deep drive at the momnet12:40
*** jang has quit IRC12:40
kernal/etc/network/interfaces?12:40
*** DavidDav_ has joined #openstack12:41
SamYapleyea, just use a postup command in there12:41
*** jang1 has joined #openstack12:42
kernalum12:42
kernalSamYaple, but i need to add config for br-ex12:43
kernalwhich is managed by openvswitch12:43
kernaliface br-ex inet manual?12:43
SamYapledepends on what type of config you mean, but sure that would work for some things12:43
kernalroutes12:43
kernaletc12:43
kernali have weird config12:43
kernalthat cna't be configured without directly executing commands12:44
SamYaplethen youll probably have to play with it12:44
admin0SamYaple:  updated configs with neutron.conf : http://pastebin.com/LAKw701X12:44
*** jang1 has quit IRC12:44
*** lucendio has joined #openstack12:46
kernalSamYaple, ovs-vsctl: cannot create a bridge named br-int because a bridge named br-int already exists12:47
kernalwat12:47
kernalwell uh12:47
kernalit created one12:47
kernalrebooting12:47
*** jang1 has joined #openstack12:47
SamYapleyou have to del it first12:47
*** jang1 has quit IRC12:48
kernalSamYaple, i did delete it12:49
SamYapleeh then it recreated it quicker than you could12:49
*** jang has joined #openstack12:49
*** simon-AS559 has joined #openstack12:49
*** topshare has joined #openstack12:51
*** simon-AS5591 has joined #openstack12:52
admin0as admin, still the same .. Failed to launch instance "test2": Please try again later [Error: No valid host was found. ].  in the GUI .. DEBUG nova.virt.disk.mount.api [-] Failed to mount filesystem: Unexpected error while running command.  in the CLI12:52
admin0Command: sudo nova-rootwrap /etc/nova/rootwrap.conf mount /dev/nbd8 /tmp/openstack-vfs-localfsPDdSV4  .. exit code 3212:52
*** jang has quit IRC12:52
kernalSamYaple, same error12:53
*** simon-AS559 has quit IRC12:54
*** nlevinki_ has joined #openstack12:54
*** martin-h has quit IRC12:55
*** jang1 has joined #openstack12:56
*** jang1 has quit IRC12:56
*** jang1 has joined #openstack12:57
admin0is there a document that says reuqirement before creating a new VM .. like subnet, routers, ports , networks etc12:57
admin0i think its all in demo but not in admin12:57
*** dims has quit IRC12:59
*** jang1 has quit IRC13:00
*** jang1 has joined #openstack13:02
*** GentileBen has joined #openstack13:04
*** maveric_amitc_ has quit IRC13:04
*** jang1 has quit IRC13:04
*** jang has joined #openstack13:05
*** DavidDav_ has quit IRC13:05
*** opuk has quit IRC13:05
kernalSamYaple, any ideas what might be wrong?13:07
*** opuk has joined #openstack13:07
*** pal_ has quit IRC13:08
*** opuk has quit IRC13:08
*** opuk has joined #openstack13:08
*** jang has quit IRC13:08
*** markvoelker has joined #openstack13:09
*** maveric_amitc_ has joined #openstack13:09
*** Egyptian[Home] has joined #openstack13:10
*** jang1 has joined #openstack13:11
*** jang1 has quit IRC13:12
*** nmagnezi has joined #openstack13:13
*** blair has joined #openstack13:13
*** jang1 has joined #openstack13:13
*** markvoelker has quit IRC13:14
*** blair has quit IRC13:15
*** blair has joined #openstack13:15
*** ghostpl_ has joined #openstack13:16
*** jang1 has quit IRC13:16
*** jang has joined #openstack13:19
*** blair has quit IRC13:20
*** jang has quit IRC13:20
*** cookednoodles has quit IRC13:21
*** jang1 has joined #openstack13:21
*** andrew_ has joined #openstack13:22
*** dhritishikhar has joined #openstack13:23
*** jang1 has quit IRC13:24
*** ghostpl_ has quit IRC13:26
admin0in code review, if I see: Welcome, new contributor!  .. it means I am a contributor ?13:26
*** jang1 has joined #openstack13:27
*** jang1 has quit IRC13:28
*** jang has joined #openstack13:29
*** tnovacik has joined #openstack13:30
kernalhttps://gist.github.com/pzduniak/ef50a2a0b65f3266f88813:31
kernalthat's the rror in nova-compute13:32
*** dhritishikhar has quit IRC13:32
*** jang has quit IRC13:32
admin0kernal: same as mine13:32
*** eglynn has quit IRC13:33
admin0but mine shows extra lines on where it failed .. the exact command also13:33
admin0do you have Debug ON ?13:34
*** jang has joined #openstack13:34
kernalum13:34
kernalonly verbose13:34
admin0if you turn on debug, you can see the exact command where it failed13:34
*** ubercl0ud has joined #openstack13:36
*** jang has quit IRC13:36
*** baoli has joined #openstack13:37
*** jang1 has joined #openstack13:37
*** ubercl0ud42 has joined #openstack13:37
kernaladmin0, what should I look for?13:38
*** jang1 has quit IRC13:40
*** ubercl0ud has quit IRC13:41
*** baoli has quit IRC13:41
*** jang has joined #openstack13:42
*** bkopilov has quit IRC13:42
*** jerematic has joined #openstack13:43
*** jang has quit IRC13:44
*** jang1 has joined #openstack13:45
*** jerematic has quit IRC13:48
*** jang1 has quit IRC13:48
*** esker has joined #openstack13:51
*** jang has joined #openstack13:51
*** jang has quit IRC13:52
*** jang1 has joined #openstack13:54
*** esker has quit IRC13:55
*** pfallenop has joined #openstack13:55
*** jang1 has quit IRC13:56
*** DavidDav_ has joined #openstack13:59
*** MentalRay has joined #openstack14:00
*** jang1 has joined #openstack14:00
*** jang1 has quit IRC14:00
*** jang has joined #openstack14:02
*** jcarter2 has joined #openstack14:02
*** topshare has quit IRC14:02
*** mjturek1 has joined #openstack14:04
*** jang has quit IRC14:04
*** DavidDav_ has quit IRC14:05
*** jang1 has joined #openstack14:07
*** jang1 has quit IRC14:08
*** hewbrocca has quit IRC14:09
*** jang has joined #openstack14:09
*** markvoelker has joined #openstack14:10
*** eglynn has joined #openstack14:12
*** st34lth has quit IRC14:12
*** jang has quit IRC14:12
*** markvoelker has quit IRC14:15
*** ManikM has quit IRC14:15
*** ManikM has joined #openstack14:15
*** jang1 has joined #openstack14:15
admin0a line that says Failed14:16
admin0or Cannot14:16
*** blair has joined #openstack14:16
admin0Or unable14:16
*** jang1 has quit IRC14:16
*** jang has joined #openstack14:17
*** cemason has joined #openstack14:19
*** etacsufbo has joined #openstack14:20
*** jang has quit IRC14:20
*** blair has quit IRC14:21
*** ericksonsantos has joined #openstack14:21
*** jgorak has joined #openstack14:22
*** jang has joined #openstack14:23
*** MentalRay_ has joined #openstack14:23
*** jang has quit IRC14:24
*** VW_ has joined #openstack14:24
*** misterpink has quit IRC14:25
*** jang has joined #openstack14:25
*** randres has joined #openstack14:25
*** MentalRay has quit IRC14:26
*** misterpink has joined #openstack14:26
*** sudorandom has quit IRC14:28
*** st34lth has joined #openstack14:28
*** jang has quit IRC14:28
*** sudorandom has joined #openstack14:28
*** jang1 has joined #openstack14:31
*** tkatarki has joined #openstack14:32
*** jang1 has quit IRC14:32
*** jang1 has joined #openstack14:34
*** otter768 has joined #openstack14:34
*** jang1 has quit IRC14:36
*** Marga_ has joined #openstack14:36
*** baoli has joined #openstack14:38
*** otter768 has quit IRC14:38
*** jang has joined #openstack14:39
*** cemason has quit IRC14:40
*** jang has quit IRC14:40
*** jang has joined #openstack14:41
*** baoli has quit IRC14:42
*** jerematic has joined #openstack14:44
*** jang has quit IRC14:44
*** sudorandom has quit IRC14:46
*** sudorandom has joined #openstack14:46
*** baoli has joined #openstack14:46
*** ManikM has quit IRC14:48
*** jerematic has quit IRC14:49
*** dhritishikhar has joined #openstack14:51
*** yamamoto has quit IRC14:52
*** yamamoto has joined #openstack14:52
*** MentalRay_ has quit IRC14:52
*** kapil___ has quit IRC14:52
*** yamamoto has quit IRC14:53
*** Marga_ has quit IRC14:53
*** ghostpl_ has joined #openstack14:53
*** jang1 has joined #openstack14:55
*** MentalRay_ has joined #openstack14:56
*** jang1 has quit IRC14:56
*** kingmercury has joined #openstack14:57
*** jang has joined #openstack14:57
*** kingmercury has quit IRC14:57
*** ghostpl_ has quit IRC14:59
*** mazzy has joined #openstack14:59
*** jang has quit IRC15:00
*** hdd has joined #openstack15:01
*** jang has joined #openstack15:02
*** nlevinki has quit IRC15:03
*** nlevinki_ has quit IRC15:03
*** mjturek1 has quit IRC15:03
*** melmoth has quit IRC15:04
*** jang has quit IRC15:04
*** jang1 has joined #openstack15:06
*** vlynx has joined #openstack15:06
*** yamamoto has joined #openstack15:07
*** jang1 has quit IRC15:08
*** jang has joined #openstack15:10
*** markvoelker has joined #openstack15:10
*** andrew_ has quit IRC15:11
*** yamamoto has quit IRC15:11
*** mikeoutland has quit IRC15:12
*** jaiksubr_ has joined #openstack15:12
*** jang has quit IRC15:12
*** jang has joined #openstack15:13
*** VW_ has quit IRC15:13
*** topshare has joined #openstack15:14
*** VW_ has joined #openstack15:14
*** jasonsb has joined #openstack15:15
*** markvoelker has quit IRC15:15
*** st34lth has quit IRC15:16
*** cookednoodles has joined #openstack15:16
*** jang has quit IRC15:16
*** baoli has quit IRC15:17
*** hdd has quit IRC15:17
*** blair has joined #openstack15:17
*** salv-orlando has joined #openstack15:17
*** JimFall has joined #openstack15:17
*** jang has joined #openstack15:18
*** bkopilov has joined #openstack15:19
*** jasonsb has quit IRC15:19
*** jang has quit IRC15:20
*** jang has joined #openstack15:21
*** blair has quit IRC15:22
*** salv-orlando has quit IRC15:22
*** vlynx has quit IRC15:22
*** cemason has joined #openstack15:22
*** vlynx has joined #openstack15:23
*** jang has quit IRC15:24
*** ejat has joined #openstack15:27
*** ejat has quit IRC15:27
*** ejat has joined #openstack15:27
*** jang1 has joined #openstack15:27
*** jang1 has quit IRC15:28
*** baoli has joined #openstack15:29
*** jang1 has joined #openstack15:29
*** primechuck has joined #openstack15:32
*** jang1 has quit IRC15:32
*** tkatarki has quit IRC15:34
*** jang has joined #openstack15:34
*** jang has quit IRC15:36
*** Lee1092 has joined #openstack15:36
*** jang has joined #openstack15:37
*** baoli has quit IRC15:39
*** krypto has joined #openstack15:39
*** hdd has joined #openstack15:39
*** sputnik13 has joined #openstack15:40
*** jang has quit IRC15:40
*** baker has joined #openstack15:41
*** jang has joined #openstack15:42
*** cemason has quit IRC15:42
*** jang has quit IRC15:44
*** jang1 has joined #openstack15:45
*** vlynx has quit IRC15:45
*** yfauser has joined #openstack15:47
*** yfauser has left #openstack15:48
*** jang1 has quit IRC15:48
*** jang has joined #openstack15:50
*** fnaval has joined #openstack15:51
*** tnovacik has quit IRC15:51
*** pixelb has joined #openstack15:52
*** jang has quit IRC15:52
*** hdd has quit IRC15:53
*** jang1 has joined #openstack15:53
*** jang1 has quit IRC15:56
*** baker has quit IRC15:58
*** jang1 has joined #openstack15:58
*** dims has joined #openstack16:00
*** jang1 has quit IRC16:00
*** 6JTAAP0US has joined #openstack16:01
*** curiouswerewolf has joined #openstack16:01
*** cemason has joined #openstack16:01
*** etacsufbo has quit IRC16:01
*** 6JTAAP0US has quit IRC16:04
*** eglynn has quit IRC16:05
*** topshare has quit IRC16:07
*** topshare has joined #openstack16:07
*** jang1 has joined #openstack16:08
*** ddmitriev has joined #openstack16:08
*** jang1 has quit IRC16:08
*** jang1 has joined #openstack16:10
*** jaiksubr_ has quit IRC16:10
*** markvoelker has joined #openstack16:11
*** yamamoto has joined #openstack16:12
*** jang1 has quit IRC16:12
*** mikeoutland has joined #openstack16:12
*** jckasper has joined #openstack16:13
*** KaZeR has joined #openstack16:14
*** jang1 has joined #openstack16:14
*** MentalRay_ has quit IRC16:16
*** markvoelker has quit IRC16:16
*** jang1 has quit IRC16:16
*** yamamoto has quit IRC16:17
*** jang1 has joined #openstack16:17
*** mikeoutland has quit IRC16:17
*** blair has joined #openstack16:18
*** jang1 has quit IRC16:20
*** jckasper has quit IRC16:21
*** cemason has quit IRC16:21
*** nmagnezi has quit IRC16:21
*** itzikb has quit IRC16:22
*** jang has joined #openstack16:22
*** blair has quit IRC16:23
*** jang has quit IRC16:24
*** 7GHAA683V has joined #openstack16:25
*** bdpayne has joined #openstack16:25
*** pm90_ has joined #openstack16:26
*** VW_ has quit IRC16:26
*** scuttle|afk is now known as scuttlemonkey16:28
*** Trixboxer has quit IRC16:28
*** 7GHAA683V has quit IRC16:28
*** Marga_ has joined #openstack16:31
*** pixelb has quit IRC16:31
*** ManikM has joined #openstack16:31
*** jang1 has joined #openstack16:31
*** jerematic has joined #openstack16:32
*** jang1 has quit IRC16:32
*** jang has joined #openstack16:33
*** igordcard_ has joined #openstack16:33
*** bobmel has quit IRC16:33
*** bobmel has joined #openstack16:34
*** VW_ has joined #openstack16:34
*** otter768 has joined #openstack16:35
*** jang has quit IRC16:36
*** baker has joined #openstack16:37
*** VW_ has quit IRC16:37
*** jerematic has quit IRC16:37
*** jang has joined #openstack16:38
*** otter768 has quit IRC16:39
*** jang has quit IRC16:40
*** baker has quit IRC16:41
*** jang1 has joined #openstack16:41
*** luflores_ has joined #openstack16:43
*** ghostpl_ has joined #openstack16:44
*** luflores has quit IRC16:44
*** jang1 has quit IRC16:44
*** eglynn has joined #openstack16:45
*** jang1 has joined #openstack16:47
*** topshare has quit IRC16:47
*** jang1 has quit IRC16:48
*** pal has joined #openstack16:48
*** ghostpl_ has quit IRC16:48
*** georgem1 has joined #openstack16:49
*** jang has joined #openstack16:49
*** topshare has joined #openstack16:50
*** pixelb has joined #openstack16:51
*** jang has quit IRC16:52
*** primechuck has quit IRC16:53
*** Cybodog has quit IRC16:53
*** cemason has joined #openstack16:53
*** jang has joined #openstack16:54
*** topshare has quit IRC16:55
*** Cybodog has joined #openstack16:55
*** Zack_Deee has quit IRC16:56
*** jang has quit IRC16:56
*** jang has joined #openstack16:57
*** topshare has joined #openstack16:59
*** otter768 has joined #openstack17:00
*** jang has quit IRC17:00
*** Zack_Deee has joined #openstack17:02
*** cody-somerville has quit IRC17:03
*** jang1 has joined #openstack17:03
*** jang1 has quit IRC17:04
*** ashishjain has joined #openstack17:05
*** jang has joined #openstack17:05
*** simon-AS5591 has quit IRC17:08
*** jang has quit IRC17:08
*** pal has quit IRC17:10
*** jang1 has joined #openstack17:11
*** MarkBaker has quit IRC17:12
*** markvoelker has joined #openstack17:12
*** jang1 has quit IRC17:12
*** cemason has quit IRC17:13
*** pdb has quit IRC17:13
*** jang1 has joined #openstack17:14
*** pdb has joined #openstack17:14
*** mjturek1 has joined #openstack17:14
*** amotoki has joined #openstack17:15
*** primechuck has joined #openstack17:15
*** jang1 has quit IRC17:16
*** markvoelker has quit IRC17:16
*** hdd has joined #openstack17:17
*** cody-somerville has joined #openstack17:17
*** hivearts has joined #openstack17:18
*** blair has joined #openstack17:19
*** jang1 has joined #openstack17:20
*** jang1 has quit IRC17:20
*** jang has joined #openstack17:21
*** dims has quit IRC17:22
*** ejat has quit IRC17:23
*** sbfox has joined #openstack17:24
*** MisterPup has joined #openstack17:24
*** blair has quit IRC17:24
*** jang has quit IRC17:24
*** MentalRay_ has joined #openstack17:25
*** ashishjain has quit IRC17:26
*** pixelb has quit IRC17:27
*** jang1 has joined #openstack17:27
*** eglynn has quit IRC17:27
*** eglynn has joined #openstack17:28
*** jang1 has quit IRC17:28
*** jang has joined #openstack17:29
*** MarkBaker has joined #openstack17:29
*** ddmitriev has quit IRC17:29
*** aveek has joined #openstack17:30
*** jang has quit IRC17:32
*** jerematic has joined #openstack17:33
*** pal has joined #openstack17:33
*** cookednoodles has quit IRC17:34
*** racedo has quit IRC17:34
*** mjturek1 has quit IRC17:35
*** racedo has joined #openstack17:35
*** jang1 has joined #openstack17:35
*** ubercl0ud42 has quit IRC17:36
*** primechuck has quit IRC17:36
*** ubercl0ud42 has joined #openstack17:36
*** jang1 has quit IRC17:36
*** eglynn has quit IRC17:37
*** jang1 has joined #openstack17:38
*** jerematic has quit IRC17:38
*** hs366 has joined #openstack17:39
*** jang1 has quit IRC17:40
*** pm90_ has quit IRC17:41
*** MisterPup has quit IRC17:42
*** jang1 has joined #openstack17:43
*** jang1 has quit IRC17:44
*** jang1 has joined #openstack17:45
*** hivearts has quit IRC17:45
*** jpuellma has joined #openstack17:46
*** otter768 has quit IRC17:47
*** jang1 has quit IRC17:48
*** eglynn has joined #openstack17:50
*** jang has joined #openstack17:50
*** pal has quit IRC17:50
*** jang has quit IRC17:52
*** jang1 has joined #openstack17:53
*** simon-AS559 has joined #openstack17:54
*** eglynn has quit IRC17:55
*** simon-AS5591 has joined #openstack17:56
*** jang1 has quit IRC17:56
*** Marga_ has quit IRC17:57
*** cemason has joined #openstack17:57
*** simon-AS559 has quit IRC17:58
*** jang has joined #openstack17:58
*** gimps has quit IRC17:59
*** jang has quit IRC18:00
*** rotbeard has quit IRC18:00
*** jang has joined #openstack18:01
*** mikeoutland has joined #openstack18:02
*** dgurtner has joined #openstack18:04
*** jang has quit IRC18:04
*** tab____ has joined #openstack18:06
*** harukomoto has joined #openstack18:06
*** mikeoutland has quit IRC18:06
*** jang1 has joined #openstack18:07
*** jang1 has quit IRC18:08
*** jang has joined #openstack18:09
*** icy_ground has quit IRC18:10
*** icy_ground has joined #openstack18:10
*** krypto has quit IRC18:12
*** jang has quit IRC18:12
*** markvoelker has joined #openstack18:13
*** topshare has quit IRC18:13
*** yamamoto has joined #openstack18:14
*** ghostpl_ has joined #openstack18:14
*** misterpink has quit IRC18:15
*** two_oes has joined #openstack18:16
*** misterpink has joined #openstack18:16
*** jang1 has joined #openstack18:16
*** noslzzp has quit IRC18:16
*** jang1 has quit IRC18:16
*** markvoelker has quit IRC18:17
*** cemason has quit IRC18:17
*** yamamoto has quit IRC18:18
*** jang1 has joined #openstack18:19
*** jang1 has quit IRC18:20
*** blair has joined #openstack18:20
*** eglynn has joined #openstack18:21
*** ghostpl_ has quit IRC18:22
*** jwitko has quit IRC18:22
*** jang1 has joined #openstack18:23
*** jang1 has quit IRC18:24
*** jang1 has joined #openstack18:25
*** blair has quit IRC18:26
*** cpg|away is now known as cpg18:26
*** jang1 has quit IRC18:28
*** Joufflu has joined #openstack18:31
*** VW_ has joined #openstack18:31
*** ManikM has quit IRC18:31
*** ManikM has joined #openstack18:31
*** jang1 has joined #openstack18:31
*** asaladin_ has quit IRC18:31
*** jang1 has quit IRC18:32
*** jang has joined #openstack18:33
*** jeflui has joined #openstack18:33
*** hdd has quit IRC18:34
*** daMaestro has joined #openstack18:35
*** gimps has joined #openstack18:35
*** cemason has joined #openstack18:36
*** jang has quit IRC18:36
*** Marga_ has joined #openstack18:37
*** jang1 has joined #openstack18:39
*** jang1 has quit IRC18:40
*** jang has joined #openstack18:41
*** georgem1 has quit IRC18:41
*** georgem1 has joined #openstack18:41
*** VW_ has quit IRC18:42
*** hivearts has joined #openstack18:43
*** pixelb has joined #openstack18:43
*** asaladin_ has joined #openstack18:43
*** salv-orlando has joined #openstack18:44
*** jang has quit IRC18:44
*** jang has joined #openstack18:46
*** blackstar has joined #openstack18:48
*** jang has quit IRC18:48
*** joeg has joined #openstack18:49
*** jang has joined #openstack18:49
*** salv-orlando has quit IRC18:49
*** groen693 has joined #openstack18:52
*** jang has quit IRC18:52
*** groen692 has quit IRC18:53
*** jang has joined #openstack18:54
*** ejat has joined #openstack18:55
*** ejat has joined #openstack18:55
*** joeg has quit IRC18:55
*** jasonsb has joined #openstack18:56
*** cemason has quit IRC18:56
*** mikeoutland has joined #openstack18:56
*** phil_s_stein is now known as phil_s|away18:56
*** hdd has joined #openstack18:56
*** jang has quit IRC18:56
*** sbfox has quit IRC18:57
*** jang has joined #openstack18:57
*** admin0_ has quit IRC18:57
*** fexilal has joined #openstack18:58
nunneI need to up the vCPUs on an instance without resizing.. Have anyone tried just changing the libvirt.xml file for that instance? Or am I stupid for doing that? (It's just need to be changed for a few weeks).18:59
*** tier has joined #openstack19:01
*** fexilal has quit IRC19:02
*** phil_s|away is now known as phil_s_stein19:04
*** maveric_amitc_ has quit IRC19:05
*** achanda has joined #openstack19:06
*** martinst has joined #openstack19:07
*** Marga_ has quit IRC19:09
*** basic` has quit IRC19:10
*** basic` has joined #openstack19:10
*** Marga_ has joined #openstack19:11
*** VickyZD has joined #openstack19:12
VickyZDcity sync The One here https://cloud.mail.ru/public/782c0cf25367/An01Pt.zip19:13
*** VickyZD has left #openstack19:13
*** markvoelker has joined #openstack19:14
*** stevemar has joined #openstack19:15
*** dhritishikhar has quit IRC19:15
*** Marga_ has quit IRC19:17
*** mazzy has quit IRC19:18
*** markvoelker has quit IRC19:18
*** blackstar has quit IRC19:21
*** sbfox has joined #openstack19:21
*** blair has joined #openstack19:21
*** jerematic has joined #openstack19:22
*** groen693 has quit IRC19:24
*** ejat has quit IRC19:26
*** blair has quit IRC19:26
*** noslzzp has joined #openstack19:26
*** jerematic has quit IRC19:27
*** tier has quit IRC19:29
*** fexilal has joined #openstack19:29
*** cemason has joined #openstack19:29
*** evilrob has joined #openstack19:33
*** eglynn has quit IRC19:33
*** sbfox has quit IRC19:35
*** achanda has quit IRC19:40
*** hivearts has quit IRC19:40
*** AmirBaleghi111 has joined #openstack19:42
*** georgem1 has quit IRC19:42
*** unused_PhD has joined #openstack19:43
*** rp1369 has joined #openstack19:43
*** pixelb has quit IRC19:44
rp1369Hi, i have set up 2 compute nodes, 1 controller and 1 network, i configured openstack to allow live migrating by the help of this link https://www.mirantis.com/blog/tutorial-openstack-live-migration-with-kvm-hypervisor-and-nfs-shared-storage/ ... live migration works, in dashboard i see "Host" of instances can be changed and instance migrates live with no problem. but in controller cli, i cannot see any instances existing by "nova list" command19:45
rp1369http://paste.openstack.org/show/194961/19:45
rp1369ubuntu 14.04 nodes19:45
*** gashcrumb has joined #openstack19:46
*** GentileBen has quit IRC19:47
*** cemason has quit IRC19:49
*** mazzy has joined #openstack19:50
*** mjturek1 has joined #openstack19:52
*** eglynn has joined #openstack19:52
*** bkopilov has quit IRC19:58
*** hdd has quit IRC20:02
*** salv-orlando has joined #openstack20:03
*** overlayer has joined #openstack20:04
*** two_oes has quit IRC20:05
dmzrandom question; when i create a snapshot of an instance, the snapshot is created but its not assigned an owner so the user who created it can't view it, only admin can20:05
*** ghostpl_ has joined #openstack20:06
*** cemason has joined #openstack20:06
*** ircuser-1 has quit IRC20:06
*** melmoth has joined #openstack20:06
*** igordcard_ has quit IRC20:07
*** achanda has joined #openstack20:07
*** jang has quit IRC20:08
*** ghostpl_ has quit IRC20:11
*** admin0 has quit IRC20:11
*** jang1 has joined #openstack20:14
*** markvoelker has joined #openstack20:14
*** ZZelle__ has joined #openstack20:16
*** yamamoto has joined #openstack20:16
*** jang1 has quit IRC20:16
*** two_oes has joined #openstack20:18
*** markvoelker has quit IRC20:19
*** martinst has quit IRC20:20
*** martinst has joined #openstack20:20
*** yamamoto has quit IRC20:20
*** dims has joined #openstack20:21
*** achanda has quit IRC20:21
*** jang1 has joined #openstack20:23
*** blair has joined #openstack20:23
*** dims has quit IRC20:24
*** blackstar has joined #openstack20:24
*** jang1 has quit IRC20:24
*** blackstar has quit IRC20:26
*** cemason has quit IRC20:26
*** jang1 has joined #openstack20:27
*** blair has quit IRC20:27
*** Voyd_ has joined #openstack20:28
*** jang1 has quit IRC20:28
*** achanda has joined #openstack20:29
*** jang1 has joined #openstack20:30
*** rp1369 has quit IRC20:30
*** ManikM has quit IRC20:31
*** Manny has joined #openstack20:31
*** jang1 has quit IRC20:32
*** jang has joined #openstack20:34
*** ljfisher has joined #openstack20:36
*** jang has quit IRC20:36
*** jang has joined #openstack20:37
*** ZZelle__ has quit IRC20:40
*** mikeoutland has quit IRC20:40
*** jang has quit IRC20:40
*** jang has joined #openstack20:43
*** bkopilov has joined #openstack20:44
*** bkopilov has quit IRC20:44
*** jang has quit IRC20:44
*** Voyd_ has quit IRC20:45
*** jang1 has joined #openstack20:46
*** admin0 has joined #openstack20:47
*** Voyd_ has joined #openstack20:48
*** jang1 has quit IRC20:48
*** bkopilov has joined #openstack20:49
*** jang has joined #openstack20:51
*** bkopilov has quit IRC20:51
*** picta has joined #openstack20:52
*** jang has quit IRC20:52
*** admin0 has quit IRC20:52
*** curiouswerewolf has quit IRC20:53
*** eglynn has quit IRC20:53
*** jang has joined #openstack20:53
*** jang has quit IRC20:56
*** ronis has quit IRC20:57
*** jang has joined #openstack20:58
*** bkopilov has joined #openstack20:59
*** tnovacik has joined #openstack21:00
*** jang has quit IRC21:00
*** jang has joined #openstack21:01
*** MasterPiece has joined #openstack21:02
*** curiouswerewolf has joined #openstack21:02
*** KaZeR has quit IRC21:04
*** KaZeR has joined #openstack21:04
*** jang has quit IRC21:04
*** rwsu has quit IRC21:06
*** jang1 has joined #openstack21:07
*** bkopilov has quit IRC21:07
*** rwsu has joined #openstack21:07
*** jang1 has quit IRC21:08
*** Voyd_ has quit IRC21:08
*** salv-orlando has quit IRC21:08
*** KaZeR has quit IRC21:09
*** jang1 has joined #openstack21:09
*** Egyptian[Home] has quit IRC21:11
*** jang1 has quit IRC21:12
*** curiouswerewolf has quit IRC21:13
*** jang has joined #openstack21:15
*** dims has joined #openstack21:15
*** markvoelker has joined #openstack21:15
*** bkopilov has joined #openstack21:15
*** jang has quit IRC21:16
*** bkopilov has joined #openstack21:17
*** jang1 has joined #openstack21:18
*** bkopilov has quit IRC21:18
*** aveek has quit IRC21:18
*** noslzzp has quit IRC21:18
*** bkopilov has joined #openstack21:18
*** X123 has quit IRC21:18
*** markvoelker has quit IRC21:19
*** bkopilov has quit IRC21:19
*** achanda has quit IRC21:20
*** mikeoutland has joined #openstack21:20
*** jang1 has quit IRC21:20
*** noslzzp has joined #openstack21:21
*** jang has joined #openstack21:22
*** area007 has quit IRC21:23
*** blair has joined #openstack21:24
*** jang has quit IRC21:24
*** cemason has joined #openstack21:25
*** otter768 has joined #openstack21:25
*** jang has joined #openstack21:25
*** MentalRay_ has joined #openstack21:26
*** e0ne has joined #openstack21:27
*** jang has quit IRC21:28
*** bkopilov has joined #openstack21:28
*** pnavarro has joined #openstack21:29
*** blair has quit IRC21:29
*** bkopilov has quit IRC21:29
*** BOKALDO has quit IRC21:29
*** bkopilov has joined #openstack21:30
*** jang has joined #openstack21:30
*** bkopilov has quit IRC21:30
*** mpaolino has joined #openstack21:30
*** bkopilov has joined #openstack21:32
*** bkopilov has quit IRC21:32
*** jang has quit IRC21:32
*** jang has joined #openstack21:33
*** stevemar has quit IRC21:33
*** jang has quit IRC21:36
*** hdd has joined #openstack21:37
*** jang has joined #openstack21:38
*** jang has quit IRC21:40
*** jang1 has joined #openstack21:41
*** Manny has quit IRC21:43
*** ManikM has joined #openstack21:43
*** baker has joined #openstack21:44
*** melmoth has quit IRC21:44
*** jang1 has quit IRC21:44
*** cemason has quit IRC21:45
*** mikeoutland has quit IRC21:46
*** fexilal has quit IRC21:47
*** jang has joined #openstack21:47
*** jang has quit IRC21:48
*** jang has joined #openstack21:49
*** Joufflu has quit IRC21:51
*** cad has joined #openstack21:52
*** jang has quit IRC21:52
*** e0ne has quit IRC21:53
*** jang1 has joined #openstack21:54
*** blackstar has joined #openstack21:55
*** ghostpl_ has joined #openstack21:55
*** Bsony has quit IRC21:55
*** mikeoutland has joined #openstack21:55
*** jang1 has quit IRC21:56
*** jang has joined #openstack21:57
*** georgem1 has joined #openstack21:58
*** baker has quit IRC21:58
*** mikeoutland has quit IRC21:59
*** blackstar has quit IRC21:59
*** jang has quit IRC22:00
*** pnavarro has quit IRC22:01
*** Joufflu has joined #openstack22:02
*** jang has joined #openstack22:02
*** pravka has joined #openstack22:04
*** baker has joined #openstack22:04
*** jang has quit IRC22:04
*** ghostpl_ has quit IRC22:04
*** GentileBen has joined #openstack22:05
*** baker has quit IRC22:05
*** jang1 has joined #openstack22:06
*** eglynn has joined #openstack22:06
*** mpaolino has quit IRC22:07
*** cpg is now known as cpg|away22:08
*** sivy has joined #openstack22:08
*** jang1 has quit IRC22:08
*** AmirBaleghi111 has quit IRC22:10
*** AmirBaleghi111 has joined #openstack22:10
*** jang has joined #openstack22:11
*** achanda has joined #openstack22:11
*** bkopilov has joined #openstack22:12
*** jang has quit IRC22:12
*** two_oes has quit IRC22:13
*** sivy has quit IRC22:13
*** jang1 has joined #openstack22:14
*** _2_Mini has joined #openstack22:14
*** sivy has joined #openstack22:16
*** markvoelker has joined #openstack22:16
*** jang1 has quit IRC22:16
*** blackstar has joined #openstack22:16
*** blair has joined #openstack22:17
*** ljfisher has quit IRC22:18
*** jang1 has joined #openstack22:18
*** dims has quit IRC22:19
*** henrynash has quit IRC22:20
*** markvoelker has quit IRC22:20
*** jang1 has quit IRC22:20
*** prad has quit IRC22:21
*** jang has joined #openstack22:21
*** ljfisher has joined #openstack22:22
*** dims has joined #openstack22:23
*** sparr has quit IRC22:23
*** Marga_ has joined #openstack22:23
*** dims has quit IRC22:24
*** jang has quit IRC22:24
*** AmirBaleghi111 has quit IRC22:25
*** eglynn has quit IRC22:25
*** otter768 has quit IRC22:25
*** sparr has joined #openstack22:26
*** jang1 has joined #openstack22:27
*** otter768 has joined #openstack22:27
*** hs366 has quit IRC22:28
*** jang1 has quit IRC22:28
*** _2_Mini has quit IRC22:28
*** elnin0_ has joined #openstack22:28
*** jang has joined #openstack22:29
*** elnin0 has quit IRC22:32
*** jang has quit IRC22:32
*** hivearts has joined #openstack22:32
*** gimps has quit IRC22:33
*** jang has joined #openstack22:34
*** jang has quit IRC22:36
*** jang has joined #openstack22:37
*** Acidnerd has joined #openstack22:37
*** puzzled has quit IRC22:38
*** lnr has joined #openstack22:38
*** ljfisher has quit IRC22:39
*** blacksta_ has joined #openstack22:39
*** blackstar has quit IRC22:39
*** gimps has joined #openstack22:40
*** jang has quit IRC22:40
*** georgem1 has quit IRC22:41
*** jang has joined #openstack22:42
*** blair has quit IRC22:43
*** jang has quit IRC22:44
*** KaZeR has joined #openstack22:45
*** jang1 has joined #openstack22:45
*** pm90_ has joined #openstack22:46
*** asadpanda has quit IRC22:47
*** jang1 has quit IRC22:48
*** noslzzp has quit IRC22:49
*** mikeoutland has joined #openstack22:49
*** hdd has quit IRC22:50
*** jang has joined #openstack22:50
*** jang has quit IRC22:52
*** jang has joined #openstack22:53
*** jang has quit IRC22:56
*** ljfisher has joined #openstack22:57
*** stevemar has joined #openstack22:58
*** jcarter2 has quit IRC22:58
*** jang1 has joined #openstack22:59
*** jerematic has joined #openstack22:59
*** jang1 has quit IRC23:00
*** Bsony has joined #openstack23:01
*** jang1 has joined #openstack23:02
*** GentileBen has quit IRC23:02
*** jang1 has quit IRC23:04
*** jerematic has quit IRC23:04
*** blair has joined #openstack23:05
*** Bsony has quit IRC23:06
*** jang has joined #openstack23:06
*** Anticimex has quit IRC23:07
*** asadpanda has joined #openstack23:07
*** tab____ has quit IRC23:08
*** jang has quit IRC23:08
*** jang has joined #openstack23:09
*** jang has quit IRC23:12
*** Zack_Deee has quit IRC23:12
*** Godfath3r has quit IRC23:14
*** Anticimex has joined #openstack23:14
*** hdd has joined #openstack23:14
*** hdd has quit IRC23:15
*** PacketCollision has joined #openstack23:15
*** jang1 has joined #openstack23:15
*** jang1 has quit IRC23:16
*** markvoelker has joined #openstack23:17
*** jang1 has joined #openstack23:17
*** tnovacik has quit IRC23:17
*** baker has joined #openstack23:18
*** ManikM has quit IRC23:20
*** blacksta_ has quit IRC23:20
*** jang1 has quit IRC23:20
*** markvoelker has quit IRC23:21
*** cad has quit IRC23:21
*** simon-AS5591 has quit IRC23:23
*** blair has quit IRC23:23
*** blair has joined #openstack23:23
*** jang1 has joined #openstack23:23
*** jang1 has quit IRC23:24
*** cemason has joined #openstack23:25
*** jang1 has joined #openstack23:25
*** chlong has joined #openstack23:27
*** mjturek1 has quit IRC23:28
*** jang1 has quit IRC23:28
*** georgem1 has joined #openstack23:30
*** otter768 has quit IRC23:30
*** jang has joined #openstack23:31
*** maveric_amitc_ has joined #openstack23:31
*** sparr has quit IRC23:32
*** sparr has joined #openstack23:32
*** jang has quit IRC23:32
*** jang1 has joined #openstack23:34
*** jang1 has quit IRC23:36
*** hdd has joined #openstack23:38
*** harukomoto has quit IRC23:38
*** unused_PhD has quit IRC23:39
*** jang1 has joined #openstack23:39
*** chlong has quit IRC23:40
*** mazzy has quit IRC23:40
*** chlong has joined #openstack23:40
*** jang1 has quit IRC23:40
*** jang1 has joined #openstack23:41
*** jonaspaulo has quit IRC23:42
*** mikeoutland has quit IRC23:42
*** kso has quit IRC23:42
*** kernal is now known as zz_kernal23:43
*** tochi has joined #openstack23:43
*** hdd has quit IRC23:44
*** jang1 has quit IRC23:44
*** ljfisher has quit IRC23:45
*** cemason has quit IRC23:45
*** oro has quit IRC23:46
*** jang has joined #openstack23:47
*** jang has quit IRC23:48
*** jang1 has joined #openstack23:49
*** jang1 has quit IRC23:52
dmz:( glance images (snapshots) are not having their owner set, anyone ever see this before?23:54
*** julim has quit IRC23:54
*** blair has quit IRC23:54
*** jang1 has joined #openstack23:55
*** kiwnix has quit IRC23:56
*** jang1 has quit IRC23:56
*** cad has joined #openstack23:57
*** jang1 has joined #openstack23:57
*** picta has quit IRC23:58

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!