Saturday, 2016-10-29

*** RamJett has quit IRC00:00
*** Hosam has joined #openstack00:00
*** jerrygb has joined #openstack00:00
*** achampion has quit IRC00:03
*** hippiepete has quit IRC00:03
*** Hosam has quit IRC00:05
*** cdub has quit IRC00:07
*** infernix has quit IRC00:07
*** smccarth_ has joined #openstack00:11
*** smccarthy has quit IRC00:14
*** anuxivm has left #openstack00:15
*** bobh has joined #openstack00:19
*** hippiepete has joined #openstack00:20
*** portdirect__ has joined #openstack00:21
*** HighTower24 has joined #openstack00:22
*** bobh has quit IRC00:24
*** johefernan has joined #openstack00:25
*** thorst has joined #openstack00:30
*** anonymuse has joined #openstack00:33
*** ChuckMe has quit IRC00:36
*** thorst has quit IRC00:38
*** anonymuse has quit IRC00:38
*** amontalb1n has quit IRC00:44
*** yamahata has joined #openstack00:44
*** prg3 has quit IRC00:44
*** infernix has joined #openstack00:53
*** racedo has joined #openstack00:54
*** racedo has quit IRC00:55
*** themasterchef has quit IRC01:02
*** themaste- has joined #openstack01:02
*** phileas has quit IRC01:02
*** knangia has quit IRC01:02
*** Rr4sT has joined #openstack01:03
*** phileas has joined #openstack01:04
*** prg3 has joined #openstack01:04
*** johnavp19891 has quit IRC01:05
*** prg3 has quit IRC01:09
*** smccarth_ has quit IRC01:13
*** smccarthy has joined #openstack01:14
*** haplo37_ has quit IRC01:14
*** haplo37_ has joined #openstack01:16
*** dxiri has quit IRC01:18
*** smccarthy has quit IRC01:18
*** Lee1092 has joined #openstack01:19
*** bobh has joined #openstack01:20
*** Mudpuppy has joined #openstack01:25
*** admin0 has quit IRC01:26
*** amontalban has joined #openstack01:30
*** arguros_ has joined #openstack01:31
*** bobh has quit IRC01:32
*** arguros has quit IRC01:33
*** erkules_ has joined #openstack01:34
*** thorst has joined #openstack01:35
*** erkules has quit IRC01:36
*** arguros_ has quit IRC01:37
*** amontalban has quit IRC01:37
*** racedo has joined #openstack01:39
*** mayela has quit IRC01:41
*** baoli has joined #openstack01:43
*** thorst has quit IRC01:43
*** racedo has quit IRC01:43
*** psilvad has quit IRC01:46
*** baoli_ has quit IRC01:46
*** TMM has quit IRC01:46
*** code-R has joined #openstack01:47
*** Hosam has joined #openstack01:48
*** baoli has quit IRC01:50
*** Hosam has quit IRC01:53
*** lucendio has joined #openstack01:53
*** lucendio1 has quit IRC01:54
*** Zer0Byte__ has quit IRC01:54
*** lucendio has quit IRC02:00
*** rafael__ has joined #openstack02:01
*** eric-xie has joined #openstack02:01
eric-xiehi,stackers.02:02
*** rafael__ has quit IRC02:02
*** sree has joined #openstack02:03
*** infernix has quit IRC02:05
*** code-R__ has joined #openstack02:05
*** limayel has joined #openstack02:05
*** code-R has quit IRC02:07
*** bobmel has joined #openstack02:07
*** sree has quit IRC02:08
*** jerrygb has quit IRC02:09
*** rbak has joined #openstack02:09
*** yamahata has quit IRC02:10
*** bobmel has quit IRC02:11
*** erkules has joined #openstack02:17
*** rbak has quit IRC02:17
*** erkules_ has quit IRC02:20
*** webguynow has quit IRC02:21
*** anonymuse has joined #openstack02:21
*** webguynow has joined #openstack02:21
*** lborda has quit IRC02:23
*** donghao has joined #openstack02:27
*** anonymuse has quit IRC02:27
*** bobh has joined #openstack02:28
*** cyrus_mc has joined #openstack02:28
*** saschpe has quit IRC02:29
*** saschpe has joined #openstack02:32
*** bobh has quit IRC02:33
*** cyrus_mc has quit IRC02:33
*** achampion has joined #openstack02:37
*** infernix has joined #openstack02:37
*** thorst has joined #openstack02:40
*** eric-xie has quit IRC02:40
*** arch-nemesis has quit IRC02:41
*** JimD has joined #openstack02:42
*** rama_y has joined #openstack02:44
*** donghao has quit IRC02:45
*** thorst has quit IRC02:48
*** ashw has joined #openstack02:49
*** jerrygb has joined #openstack02:49
*** BenderRodriguez has joined #openstack02:50
*** JimD has quit IRC02:52
*** smccarthy has joined #openstack02:52
*** smccarthy has quit IRC02:56
*** gildub has joined #openstack02:57
*** prg3 has joined #openstack03:00
*** cemason has joined #openstack03:02
*** prg3 has quit IRC03:03
*** trishnag has quit IRC03:06
*** trishnag has joined #openstack03:08
*** baoli has joined #openstack03:10
*** prg3 has joined #openstack03:11
*** smccarthy has joined #openstack03:12
*** prg3 has quit IRC03:15
*** smccarthy has quit IRC03:17
*** gildub has quit IRC03:19
*** smccarthy has joined #openstack03:20
*** manous has quit IRC03:20
*** jkyle|work has joined #openstack03:24
*** rchavik has joined #openstack03:26
*** shootbird has quit IRC03:28
*** changlp_ has quit IRC03:28
*** prg3 has joined #openstack03:31
*** shootbird has joined #openstack03:34
*** hanwei has joined #openstack03:35
*** Hosam has joined #openstack03:36
*** prg3_ has joined #openstack03:39
*** prg3 has quit IRC03:40
*** ashw has quit IRC03:40
*** Hosam has quit IRC03:41
*** prg3 has joined #openstack03:42
*** baoli has quit IRC03:45
*** thorst has joined #openstack03:45
*** prg3_ has quit IRC03:45
*** bobh has joined #openstack03:46
*** saschpe has quit IRC03:46
*** saschpe has joined #openstack03:47
*** thorst has quit IRC03:52
*** jkyle|work has quit IRC03:54
*** code-R__ has quit IRC04:00
*** code-R has joined #openstack04:01
*** germs has quit IRC04:01
*** poopcat has quit IRC04:01
*** Son_Goku has quit IRC04:04
*** hogetaro has quit IRC04:05
*** jkyle|work has joined #openstack04:05
*** jorgew has quit IRC04:08
*** jorgew has joined #openstack04:08
*** bobh has quit IRC04:09
*** anonymuse has joined #openstack04:10
*** anonymuse has quit IRC04:14
*** jkyle|work has quit IRC04:19
*** TonyXu has quit IRC04:20
*** TonyXu has joined #openstack04:21
*** Mudpuppy has quit IRC04:25
*** code-R has quit IRC04:25
*** Hosam has joined #openstack04:36
*** Cybodog has quit IRC04:36
*** VW has joined #openstack04:38
*** Hosam has quit IRC04:41
*** thorst has joined #openstack04:50
*** jerrygb has quit IRC04:50
*** gildub has joined #openstack04:53
*** portdirect__ has quit IRC04:57
*** portdirect has joined #openstack04:57
*** portdirect is now known as portdirect__04:57
*** hanwei has quit IRC04:58
*** thorst has quit IRC04:58
*** code-R has joined #openstack05:03
*** code-R_ has joined #openstack05:05
*** code-R has quit IRC05:09
*** bocaneri has joined #openstack05:12
*** anonymuse has joined #openstack05:13
*** jkyle|work has joined #openstack05:13
*** anonymuse has quit IRC05:18
*** niteshnarayanlal has quit IRC05:18
*** ch33kyf3ll0w has quit IRC05:24
*** mtyrefors has quit IRC05:28
*** aholler has quit IRC05:29
*** sileht has quit IRC05:33
*** portdirect__ has quit IRC05:39
*** jgrasser_ has quit IRC05:39
*** VW has quit IRC05:41
*** jkyle|work has quit IRC05:44
*** VW has joined #openstack05:45
*** portdirect has joined #openstack05:46
*** portdirect is now known as portdirect__05:46
*** shootbird has quit IRC05:48
*** portdirect__ has quit IRC05:50
*** jgrasser has joined #openstack05:51
*** jerrygb has joined #openstack05:52
*** mikeoutland has joined #openstack05:53
*** BenderRodriguez has quit IRC05:53
*** groen692 has joined #openstack05:53
*** shootbird has joined #openstack05:53
*** aholler has joined #openstack05:53
*** hybridpollo has quit IRC05:54
*** sileht has joined #openstack05:56
*** jerrygb has quit IRC05:57
*** VW has quit IRC06:05
*** links has quit IRC06:12
*** VW has joined #openstack06:15
*** kickinz1 has joined #openstack06:20
*** kickinz1 has joined #openstack06:20
*** korEn3tz has quit IRC06:23
*** char|on has joined #openstack06:26
*** kickinz1 has quit IRC06:26
*** char|on has quit IRC06:27
*** wenkai has joined #openstack06:27
*** mikeoutland has quit IRC06:29
*** groen693 has joined #openstack06:31
*** groen692 has quit IRC06:34
*** groen693 is now known as groen69206:34
*** VW has quit IRC06:35
*** smccarthy has quit IRC06:35
*** hos7ein has joined #openstack06:36
*** jozwior has joined #openstack06:37
*** VW has joined #openstack06:38
*** dyasny has quit IRC06:43
*** YanjunWu has quit IRC06:46
*** zackf has joined #openstack06:54
*** VW has quit IRC06:58
*** jozwior has quit IRC06:59
*** anonymuse has joined #openstack07:01
*** VW has joined #openstack07:01
*** lemonpepper24 has quit IRC07:04
*** akrzos is now known as akrzos-pto07:04
*** wenkai has quit IRC07:05
*** anonymuse has quit IRC07:06
*** bobh has joined #openstack07:08
*** _pdr_ has quit IRC07:09
*** pdr_ has joined #openstack07:09
*** rasca has joined #openstack07:09
*** bobh has quit IRC07:13
*** thorst has joined #openstack07:14
*** curious_corn has joined #openstack07:15
*** ronis has joined #openstack07:16
*** someara2 has quit IRC07:17
*** mikeoutland has joined #openstack07:19
*** rasca has quit IRC07:20
*** VW has quit IRC07:22
*** notze has joined #openstack07:24
*** mikeoutland has quit IRC07:27
*** VW has joined #openstack07:31
*** Naeil has joined #openstack07:31
*** yamamoto has joined #openstack07:32
*** thorst has quit IRC07:32
*** yamamoto has quit IRC07:34
*** ChubYann has quit IRC07:35
*** ashland has joined #openstack07:41
*** anonymuse has joined #openstack07:44
*** ashland_ has quit IRC07:45
*** rasca has joined #openstack07:47
*** douglas6667 has joined #openstack07:47
*** ChubYann has joined #openstack07:47
*** fandi has quit IRC07:48
*** yamamoto has joined #openstack07:48
*** pdr_ has quit IRC07:50
*** douglas6667 has left #openstack07:51
*** VW has quit IRC07:51
*** mtanino has joined #openstack07:52
*** mtanino has quit IRC07:52
*** pdr_ has joined #openstack07:52
*** yamamoto has quit IRC07:53
*** jerrygb has joined #openstack07:54
*** VW has joined #openstack07:56
*** haplo37 has quit IRC07:58
*** thorst has joined #openstack07:58
*** jerrygb has quit IRC07:59
*** g3ek has quit IRC08:00
*** g3ek has joined #openstack08:00
*** haplo37 has joined #openstack08:01
*** rasca has quit IRC08:07
*** bobh has joined #openstack08:09
*** dcwangmit01_ has quit IRC08:09
*** dcwangmit01 has joined #openstack08:12
*** ashland_ has joined #openstack08:12
*** bobh has quit IRC08:14
*** zackf has quit IRC08:14
*** anonymuse has quit IRC08:15
*** ashland has quit IRC08:16
*** thorst has quit IRC08:16
*** VW has quit IRC08:17
*** VW has joined #openstack08:18
*** iranzo has joined #openstack08:20
*** iranzo has quit IRC08:20
*** iranzo has joined #openstack08:20
*** wenkai has joined #openstack08:20
*** rvd has joined #openstack08:21
*** smccarthy has joined #openstack08:27
*** rootsghost has joined #openstack08:29
*** rootsghost has quit IRC08:29
*** stuh84 has joined #openstack08:29
*** navidr has quit IRC08:31
*** smccarthy has quit IRC08:32
*** NickCao has joined #openstack08:34
*** NickCao has quit IRC08:34
*** xinliang has quit IRC08:35
*** ashland has joined #openstack08:35
*** ashland_ has quit IRC08:38
*** berendt has joined #openstack08:39
*** liverpooler has quit IRC08:41
*** zackf has joined #openstack08:44
*** berendt has quit IRC08:44
*** yamahata has joined #openstack08:48
*** xinliang has joined #openstack08:49
*** stuh84 has quit IRC08:49
*** ccard_ has joined #openstack08:52
*** Zer0Byte__ has joined #openstack08:53
*** Zer0Byte__ has quit IRC08:53
ccard_I am running an HA OpenStack (Liberty) system, with 3 controller nodes, based on quickstack, so the database is galera (5.5.47) controlled by pacemaker. Does anyone have experience or a procedure to restore the galera cluster from a backup taken with innobackupex?08:54
zetabwhy you need pacemaker with galera?08:58
zetabgalera idea is that all nodes are masters08:58
*** sleviim has joined #openstack09:04
*** sleviim has quit IRC09:04
*** Gi0 has quit IRC09:06
*** zackf has quit IRC09:06
*** Gi0 has joined #openstack09:06
*** VW has quit IRC09:07
*** curious_corn has quit IRC09:08
*** hanwei has joined #openstack09:08
*** hos7ein_ has joined #openstack09:10
*** hos7ein has quit IRC09:10
*** NickCao has joined #openstack09:17
*** brault has joined #openstack09:22
ccard_zetab: in this openstack setup, everything on the controllers is controlled by pacemaker. There are constraints defined between galera and other resources that use the database (i.e. almost everything)09:27
ccard_pacemaker uses a resource agent from the resource_agents rpm, /usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/galera, to manage the galera cluster.09:28
ccard_This setup is based on the quickstack / astapor stuff from Redhat09:29
*** tummy has joined #openstack09:30
*** someara2 has joined #openstack09:34
*** jozwior has joined #openstack09:37
*** TonyXu has quit IRC09:40
*** someara2 has quit IRC09:42
*** curious_corn has joined #openstack09:43
opherianHi Guys, I have a problem in OpenStack. When I launch an instance (for example, named 'test'), it does not resolve the hostname during the creation of the instance. So when I look to /etc/hosts in the VM is has the name 'localhost' and not the name of the VM (test). Does anyone else experience this?09:46
*** TonyXu has joined #openstack09:46
opherianWe can do it manual per instance by removing or disabling the cloud-init, however this is not a proper way.09:46
opherianAnyone of you has experience with this?09:47
*** Zer0Byte__ has joined #openstack09:47
*** ksobkowiak has joined #openstack09:50
*** yamahata has quit IRC09:50
*** portdirect__ has joined #openstack09:52
*** btaroli has quit IRC09:54
*** jerrygb has joined #openstack09:55
*** Zer0Byte__ has quit IRC09:56
*** btaroli has joined #openstack09:59
*** jerrygb has quit IRC10:00
*** ediardo has quit IRC10:03
*** Son_Goku has joined #openstack10:03
*** ediardo has joined #openstack10:03
*** gildub has quit IRC10:04
*** packetpush has joined #openstack10:04
*** aossama has quit IRC10:05
*** packetpush has quit IRC10:14
*** aossama has joined #openstack10:14
*** portdirect__ has quit IRC10:19
*** portdirect has joined #openstack10:22
*** portdirect is now known as portdirect__10:22
*** tummy has quit IRC10:29
*** donghao has joined #openstack10:34
*** guimaluf has quit IRC10:37
*** jozwior has quit IRC10:37
*** korutsu has quit IRC10:38
*** slaweq has joined #openstack10:39
*** PCdude has joined #openstack10:44
*** ipsecguy has quit IRC10:46
*** ronis has quit IRC10:47
*** mitz has quit IRC10:49
*** ashland_ has joined #openstack11:00
*** Hosam has joined #openstack11:01
*** WKNiGHT has quit IRC11:01
*** ashland has quit IRC11:03
*** curious_corn has quit IRC11:04
*** flashcoder has joined #openstack11:09
*** mitz has joined #openstack11:11
*** bobh has joined #openstack11:11
*** flashcoder has quit IRC11:14
*** bobh has quit IRC11:16
*** zackf has joined #openstack11:18
*** mheremans has joined #openstack11:22
*** zackf has quit IRC11:23
*** mheremans has left #openstack11:23
*** bvandenh has joined #openstack11:27
*** lucendio has joined #openstack11:30
*** h5t4 has joined #openstack11:30
*** TonyXu has quit IRC11:43
*** brault_ has joined #openstack11:49
*** brault has quit IRC11:49
*** racedo has joined #openstack11:49
*** bvandenh has quit IRC11:52
*** racedo has quit IRC11:53
*** electrical has quit IRC11:53
*** electrical has joined #openstack11:54
*** jerrygb has joined #openstack11:56
*** curious_corn has joined #openstack11:59
*** jerrygb has quit IRC12:00
*** hippiepete has quit IRC12:01
*** hippiepete has joined #openstack12:01
*** Hosam has quit IRC12:04
*** racedo has joined #openstack12:07
*** racedo has quit IRC12:08
*** code-R has joined #openstack12:08
*** code-R_ has quit IRC12:11
*** bobh has joined #openstack12:12
*** bobh has quit IRC12:18
opherianHi Guys, I have a problem in OpenStack. When I launch an instance (for example, named 'test'), it does not resolve the hostname during the creation of the instance. So when I look to /etc/hosts in the VM is has the name 'localhost' and not the name of the VM (test). Does anyone else experience this?12:21
*** WKNiGHT has joined #openstack12:24
*** mestery has left #openstack12:26
*** dyasny has joined #openstack12:29
*** TonyXu has joined #openstack12:31
*** ipsecguy has joined #openstack12:32
*** johnavp19891 has joined #openstack12:35
*** portdirect__ has quit IRC12:35
*** blahdeblah has quit IRC12:39
*** GenteelBen has joined #openstack12:46
*** blahdeblah has joined #openstack12:46
*** someara2 has joined #openstack12:48
*** h5t4 has quit IRC12:49
*** portdirect has joined #openstack12:49
*** portdirect is now known as portdirect__12:49
*** weezhard has joined #openstack12:57
*** cemason has quit IRC12:58
*** matjazp has joined #openstack12:58
*** cemason has joined #openstack12:59
*** code-R has joined #openstack13:01
*** someara2 has quit IRC13:03
*** Naeil has quit IRC13:04
*** baoli has joined #openstack13:08
*** code-R_ has joined #openstack13:10
*** code-R has quit IRC13:13
*** johefernan has quit IRC13:19
*** jerrygb has joined #openstack13:20
*** amontalban has joined #openstack13:21
*** Yarboa has joined #openstack13:22
*** noslzzp has joined #openstack13:23
*** code-R_ has quit IRC13:24
*** valw has joined #openstack13:25
*** lifeless has quit IRC13:28
*** lifeless has joined #openstack13:29
*** Pavo has quit IRC13:31
*** pid1 has quit IRC13:35
*** niteshnarayanlal has joined #openstack13:37
*** niteshnarayanlal has joined #openstack13:37
*** Pavo has joined #openstack13:38
*** pid1 has joined #openstack13:40
*** jerrygb has quit IRC13:41
*** donghao has quit IRC13:43
*** donghao has joined #openstack13:45
*** matjazp has quit IRC13:49
*** jcarter2 has quit IRC13:50
*** Rr4sT has quit IRC13:51
*** donghao has quit IRC13:51
*** valw has quit IRC13:53
*** amontalban has quit IRC13:56
*** rchavik has quit IRC13:56
*** rush_ has joined #openstack13:57
*** rush_ is now known as Guest7839813:58
*** hanwei_ has joined #openstack14:02
*** hanwei has quit IRC14:03
*** noslzzp_ has joined #openstack14:03
*** baoli has quit IRC14:05
*** noslzzp has quit IRC14:05
*** haplo37_ has quit IRC14:07
*** Mudpuppy has joined #openstack14:08
*** haplo37_ has joined #openstack14:09
*** mirceac has joined #openstack14:10
*** brault_ has quit IRC14:13
*** brault__ has joined #openstack14:13
*** zeus has quit IRC14:14
*** bobh has joined #openstack14:15
*** bobh has quit IRC14:19
*** Guest78398 has quit IRC14:21
*** valw has joined #openstack14:23
*** mikeoutland has joined #openstack14:25
*** psilvad has joined #openstack14:26
*** valw has quit IRC14:27
*** zeus has joined #openstack14:27
*** zeus is now known as Guest4117414:28
*** hos7ein_ has quit IRC14:28
*** baoli has joined #openstack14:29
*** Guest41174 is now known as zeus14:29
*** zeus has joined #openstack14:29
*** zeus is now known as zeus`14:30
*** zeus` is now known as zeus14:30
*** wgao_ has quit IRC14:31
*** wgao has quit IRC14:31
*** baoli has quit IRC14:34
*** ashland has joined #openstack14:34
*** ashland_ has quit IRC14:37
*** georgem1 has joined #openstack14:38
*** Guest25 has joined #openstack14:39
*** korutsu has joined #openstack14:41
*** mayela has joined #openstack14:41
*** Guest25 has quit IRC14:42
*** mikeoutland has quit IRC14:42
*** GuruMonk has joined #openstack14:43
*** GuruMonk has quit IRC14:44
*** iranzo has quit IRC14:45
*** smccarthy has joined #openstack14:48
*** dyasny has quit IRC14:49
*** hanwei_ has quit IRC14:59
*** hanwei has joined #openstack15:01
*** baoli has joined #openstack15:02
*** noslzzp has joined #openstack15:05
*** inteq has joined #openstack15:06
*** noslzzp_ has quit IRC15:07
*** baoli has quit IRC15:07
*** alagar has joined #openstack15:08
*** hanwei has quit IRC15:14
*** hanwei has joined #openstack15:14
*** bobh has joined #openstack15:15
*** korEn3tz has joined #openstack15:18
*** aossama has quit IRC15:18
*** baoli has joined #openstack15:19
*** mirceac has quit IRC15:19
*** bobh has quit IRC15:20
*** Pent has joined #openstack15:22
*** georgem1 has quit IRC15:23
*** korEn3tz has joined #openstack15:24
*** shootbird has quit IRC15:29
*** korEn3tz has joined #openstack15:30
*** TMM has joined #openstack15:30
*** antwash has joined #openstack15:30
*** jlwhite has joined #openstack15:31
*** aossama has joined #openstack15:31
*** lcastell has joined #openstack15:31
*** luzC has joined #openstack15:32
*** korEn3tz has quit IRC15:35
*** shootbird has joined #openstack15:38
*** korEn3tz has joined #openstack15:45
*** xion has joined #openstack15:46
*** jackNemrod has joined #openstack15:48
*** germs has joined #openstack15:49
*** niteshnarayanlal has quit IRC15:50
*** curious_corn has quit IRC15:52
*** niteshnarayanlal has joined #openstack15:53
*** niteshnarayanlal has joined #openstack15:53
*** LotharKAtt has joined #openstack15:57
*** germs has quit IRC15:57
*** korEn3tz has quit IRC16:01
*** niteshnarayanlal has quit IRC16:02
*** slaweq has quit IRC16:05
*** kxseven has quit IRC16:05
*** xion has quit IRC16:05
*** curious_corn has joined #openstack16:05
*** bvandenh has joined #openstack16:07
*** slaweq has joined #openstack16:08
*** ayoung has joined #openstack16:08
*** arguros_ has joined #openstack16:10
*** h5t4 has joined #openstack16:12
*** arguros has joined #openstack16:13
*** slaweq has quit IRC16:15
*** bobh has joined #openstack16:16
*** arguros_ has quit IRC16:17
*** noslzzp_ has joined #openstack16:17
*** alagar has quit IRC16:17
*** noslzzp has quit IRC16:19
*** cemason has quit IRC16:21
*** curious_corn has quit IRC16:22
*** ChuckMe has joined #openstack16:24
*** smccarthy has quit IRC16:24
*** valw has joined #openstack16:25
*** bobh has quit IRC16:26
*** baoli has quit IRC16:27
*** TMM has quit IRC16:29
*** valw has quit IRC16:30
*** jerrygb has joined #openstack16:36
*** cemason has joined #openstack16:40
*** lemonpepper24 has joined #openstack16:45
*** ronis has joined #openstack16:47
*** jack_ has joined #openstack16:49
*** shootbird has quit IRC16:49
*** lemonpepper24 has quit IRC16:49
*** mayela has quit IRC16:51
*** portdirect__ has quit IRC16:52
*** two_oes has joined #openstack16:52
*** ChuckMe has quit IRC16:55
*** alagar has joined #openstack16:58
*** shootbird has joined #openstack17:01
*** cemason has quit IRC17:02
*** rvd has quit IRC17:02
*** baoli has joined #openstack17:07
*** Mudpuppy has quit IRC17:09
*** jackNemrod has quit IRC17:12
*** brault__ has quit IRC17:15
*** brault_ has joined #openstack17:15
*** yee3798 has quit IRC17:18
*** groen693 has joined #openstack17:18
*** groen692 has quit IRC17:18
*** groen693 is now known as groen69217:18
*** germs has joined #openstack17:18
*** yee379 has joined #openstack17:18
*** bvandenh has quit IRC17:19
*** noslzzp has joined #openstack17:20
*** noslzzp_ has quit IRC17:20
*** noslzzp has quit IRC17:21
*** RamJett has joined #openstack17:27
*** acidrainfall has joined #openstack17:27
*** callofduty-ops has joined #openstack17:28
*** callofduty-ops has left #openstack17:28
*** Naeil has joined #openstack17:31
*** sree has joined #openstack17:31
*** sree has quit IRC17:33
*** jvgrant has quit IRC17:34
*** jvgrant has joined #openstack17:35
*** sree has joined #openstack17:36
*** Lee1092 has quit IRC17:36
*** smccarthy has joined #openstack17:47
*** Naeil has quit IRC17:50
*** Naeil has joined #openstack17:51
*** smccarthy has quit IRC17:54
*** alagar has quit IRC17:58
*** Son_Goku has quit IRC17:59
*** hanwei has quit IRC17:59
*** hanwei has joined #openstack18:02
*** arguros has quit IRC18:03
*** jvgrant has quit IRC18:03
*** jvgrant has joined #openstack18:04
*** germs has quit IRC18:04
*** ronis_ has joined #openstack18:05
*** Heebie has quit IRC18:06
*** Mudpuppy has joined #openstack18:06
*** rama_y has quit IRC18:06
*** rama_y has joined #openstack18:07
*** Heebie has joined #openstack18:08
*** bobh has joined #openstack18:09
*** arguros has joined #openstack18:09
*** ronis has quit IRC18:09
*** Mudpuppy has quit IRC18:10
*** mikeoutland has joined #openstack18:11
*** germs has joined #openstack18:15
*** ChuckMe has joined #openstack18:15
*** jackNemrod has joined #openstack18:18
*** wenkai has quit IRC18:20
*** germs has quit IRC18:21
*** germs has joined #openstack18:22
*** arguros has quit IRC18:22
*** bobh has quit IRC18:23
*** GuruMonk has joined #openstack18:23
*** jackNemrod has quit IRC18:27
*** jerrygb has quit IRC18:27
*** mikeoutland has quit IRC18:27
*** germs has quit IRC18:27
*** germs has joined #openstack18:28
*** jackNemrod has joined #openstack18:35
*** sree_ has joined #openstack18:40
*** sree_ is now known as Guest8457918:40
*** arguros has joined #openstack18:41
*** jackNemrod has quit IRC18:41
*** sree has quit IRC18:42
*** jackNemrod has joined #openstack18:42
*** LotharKAtt has quit IRC18:44
*** jackNemrod has quit IRC18:46
*** jackNemrod has joined #openstack18:47
*** smccarthy has joined #openstack18:50
*** rasca has joined #openstack18:52
*** sree has joined #openstack18:52
*** smccarthy has quit IRC18:54
*** evgenyzhurko has joined #openstack18:55
*** acidrainfall has quit IRC18:55
*** Guest84579 has quit IRC18:56
*** ronis__ has joined #openstack19:01
*** hybridpollo has joined #openstack19:02
*** e0ne has joined #openstack19:03
*** ronis_ has quit IRC19:05
*** rasca has quit IRC19:08
*** e0ne_ has joined #openstack19:09
*** e0ne has quit IRC19:09
*** Naeil has quit IRC19:10
*** paw has quit IRC19:13
*** tummy has joined #openstack19:17
*** jackNemrod has quit IRC19:17
*** sree has quit IRC19:20
*** sree has joined #openstack19:21
*** ChuckMe has quit IRC19:21
*** sree has quit IRC19:26
*** arguros has quit IRC19:28
*** arguros has joined #openstack19:28
*** GuruMonk has quit IRC19:31
*** rama_y has quit IRC19:33
*** e0ne has joined #openstack19:35
*** thorst has joined #openstack19:36
*** e0ne_ has quit IRC19:38
*** e0ne_ has joined #openstack19:40
*** e0ne has quit IRC19:42
*** e0ne_ has quit IRC19:42
*** Pent has quit IRC19:43
*** georgem1 has joined #openstack19:48
*** smccarthy has joined #openstack19:51
*** slaweq has joined #openstack19:52
*** thorst has quit IRC19:54
*** smccarthy has quit IRC19:56
*** ashland_ has joined #openstack19:57
*** Douhet has quit IRC19:57
*** Douhet has joined #openstack19:57
*** ashland__ has joined #openstack19:58
*** ashland has quit IRC19:58
*** ashland_ has quit IRC20:01
*** VW has joined #openstack20:03
*** e0ne has joined #openstack20:04
*** JohanEri1sson is now known as JohanEriksson20:05
*** ronis__ has quit IRC20:08
*** thorst has joined #openstack20:10
*** tummy has quit IRC20:11
*** oxkipo has joined #openstack20:14
*** e0ne has quit IRC20:14
*** bobh has joined #openstack20:19
*** bobh has quit IRC20:24
*** theor has joined #openstack20:24
*** valw has joined #openstack20:26
*** baoli has quit IRC20:27
*** bocaneri has quit IRC20:28
*** jerrygb has joined #openstack20:28
*** valw has quit IRC20:31
*** thorst has quit IRC20:34
*** groen692 has quit IRC20:34
*** georgem1 has quit IRC20:35
*** gildub has joined #openstack20:35
*** iranzo has joined #openstack20:35
*** iranzo has quit IRC20:35
*** iranzo has joined #openstack20:35
*** flashcoder has joined #openstack20:35
oxkipoHi Im getting this error on my openstack cloud. No valid host was found. There are not enough hosts available.20:37
*** gildub has quit IRC20:41
*** jerrygb has quit IRC20:46
*** iranzo has quit IRC20:47
*** Yarboa has quit IRC20:47
oxkipoplease may somebody help me?20:48
*** v3nd3tta is now known as v3nd3tta``20:51
*** g3ek has quit IRC20:51
*** haplo37 has quit IRC20:52
*** smccarthy has joined #openstack20:52
*** haplo37 has joined #openstack20:54
*** VW_ has joined #openstack20:54
*** g3ek has joined #openstack20:55
*** flashcoder has quit IRC20:56
*** VW has quit IRC20:56
slaweqoxkipo: this error is quite common in nova and there can be many reasons of it20:56
*** flashcoder has joined #openstack20:56
slaweqif You are checking instance did You have host_id on which it was scheduled or not/20:56
*** smccarthy has quit IRC20:57
slaweq?20:57
oxkipoI have  allinone installation20:58
oxkiposo it is on localhost20:58
slaweqbut even in such case, if host was scheduled then You should check errors in nova-compute logs20:58
*** e0ne has joined #openstack20:58
slaweqif not then probably problem is somewhere in scheduler20:59
oxkiponova scheduler https://gist.github.com/kristiandrucker/1e1b72a62ebd17f05ee86e222e29a19320:59
oxkipodo you know what that means?20:59
slaweqFilter PciPassthroughFilter returned 0 hosts <-- this is the issue :)21:00
oxkipothen how can I fix it?21:00
slaweqI don't know what exactly You have configured on Your host and in flavor21:00
oxkipoI should have my gpu setup21:01
oxkipoin my flavour I have pci_passthrough:alias=a1:221:01
slaweqI don't know exactly how pci passthrough works in nova21:01
slaweqdid You read: http://docs.openstack.org/admin-guide/compute-pci-passthrough.html ?21:02
oxkipoand I have only one gpi21:02
oxkipogpu21:02
oxkipoyes21:02
*** psilvad has quit IRC21:03
slaweqsorry, I can't help with this issue21:03
slaweqYou should probably check code of this scheduler filter and check why it returns 0 hosts21:03
oxkipowhere exactly?21:03
*** PCdude has quit IRC21:04
slaweqhttps://github.com/openstack/nova/blob/master/nova/scheduler/filters/pci_passthrough_filter.py21:04
slaweqthis is this filter21:04
jidarthe nova scheduler works even if its one host21:05
jidarit's still got to schedule the instance on localhost21:05
jidarsadly, "could not find host" is a common error and generally indicative of some _other_ issue21:05
oxkipohere is my nova conf21:05
oxkipohttps://gist.github.com/kristiandrucker/945e422d67e798c33e0ec7d9ae3ce81321:05
oxkipowhere should I put the filter?21:07
slaweqI can't help You here21:08
*** dxiri has joined #openstack21:08
slaweqtry to run nova-scheduler and nova-compute in debug mode and check then21:08
oxkipook21:09
jidarchange your default filter there to just "AllHostsFilter"21:09
jidarthat might help you out21:09
jidarbut again, it is usually indicative of some _other_ issue21:09
oxkipobut Im checking the config now and they are set to verbose21:09
*** jerrygb has joined #openstack21:09
jidarno valid hosts is usually the "I couldn't do it error" and the last one to show up, not the actual error21:09
slaweqoxkipo: set debug=True in configs21:10
oxkipook let me redeploy21:11
*** brault_ has quit IRC21:13
*** brault has joined #openstack21:14
*** jpena|off has quit IRC21:14
*** amoralej has quit IRC21:14
*** jpena|off has joined #openstack21:14
*** dmellado has quit IRC21:15
*** amoralej has joined #openstack21:15
*** dxiri has quit IRC21:16
oxkipocould this be it?21:16
oxkipohttps://gist.github.com/kristiandrucker/cf79b39b5de2f029ee8af4f8111d19c421:16
*** GenteelBen has quit IRC21:18
*** baoli has joined #openstack21:18
slaweqoxkipo: definitely issue is with missing pci device which scheduler is expecting21:19
slaweqbut I don't know why it is like that21:19
oxkipolspci shows the device21:19
slaweqIMO issue is somewhere in config of nova-compute/nova-api/flavor21:20
*** dmellado has joined #openstack21:20
oxkiponow after bit of playing in the conf I got this error21:22
oxkipoExceeded maximum number of retries. Exceeded max scheduling attempts 3 for instance ccba1b90-9dd6-449a-9d55-0629d4c48f00. Last exception: Insufficient compute resources: Claim pci failed..21:22
*** VW_ has quit IRC21:23
slaweqdid You tried to spawn vm with passthrough gpu without openstack on this host?21:23
*** VW has joined #openstack21:23
*** VW has quit IRC21:23
oxkipono21:24
*** smccarthy has joined #openstack21:24
*** baoli has quit IRC21:24
oxkipoqemu-system-x86_64 -m 2048 --hda /home/stack/windows_server_2012_r2_standard_eval_kvm_20151021.qcow2 -device pci-assign,host=01:00.0 warning: TCG doesn't support requested feature: CPUID.01H:ECX.vmx [bit 5] qemu-system-x86_64: -device pci-assign,host=01:00.0: pci-assign requires KVM support21:25
*** amontalban has joined #openstack21:25
*** amontalban has joined #openstack21:25
slaweqdid You read http://www.linux-kvm.org/page/How_to_assign_devices_with_VT-d_in_KVM ?21:25
oxkipoyes I did all of it except the first part21:27
oxkipodo I need to compile the kernel?21:27
slaweqare You sure that You cpu and mb supports VT-d?21:28
oxkipoyes I did the passthrough on proxmox and also arch linux21:29
slaweqso it should be fine then21:29
oxkipoit worked great but I wanted to use openstack so I can learn how I can use it21:29
slaweqand what about kernel? is it configured properly?21:30
*** smccarthy has quit IRC21:30
oxkipodmesg | grep -e DMAR -e IOMMU21:31
oxkipoit returns stuff so iommu works21:31
oxkipokvm-ok also works. KVM acceleration can be used21:32
slaweqso I can't help :/21:32
slaweqI don't know what can be wrong there21:33
oxkipoanyone else does know what is wrong?21:33
*** theor has quit IRC21:33
oxkiposlaweq if I give you ssh can you look at it?21:34
*** valw has joined #openstack21:34
*** e0ne has quit IRC21:37
*** valw has quit IRC21:39
*** jack_ has quit IRC21:41
*** jerrygb has quit IRC21:45
*** hdon__ has joined #openstack21:46
hdon__hi all :) how does nova retrieve where to connect the OOB console?21:47
hdon__right now i'm doing some clumsy shell scripting to get this info and i have to run it across all compute nodes (unless i know which compute node my target vm is living on)21:47
*** mayela has joined #openstack21:48
hdon__also is there an updated version of this image? https://wiki.openstack.org/wiki/File:Model-png.png21:49
hdon__it looks like it has less than 20 tables but my nova database contains 109 tables21:49
jidarare you asking about the nova vnc proxy?21:50
jidarnot sure what the OOB console is21:50
oxkipodoes anyone know how to troubleshoot pci passthrough on openstack?21:51
hdon__jidar, sorta. out-of-band console gives you access to a system out-of-band -- the band being the usual way you'd connect to the machine.21:51
hdon__jidar, so in this case yes the vnc thing -- but i don't know what the proxy is21:52
jidarso through horizon then21:52
hdon__jidar, here's my dumb script if you want to try it:21:52
hdon__netstat -nltp | grep -F "$(pgrep qemu-system-x86 | xargs -L 1 lsof -p | egrep '(/var/lib/nova/instances)/(db5ceac3-ba9a-4815-99d9-236c48c29657|229896df-ae69-4781-b0fd-dc2392e14240)' | awk '{print $2}')"21:52
*** blackboxsw has quit IRC21:52
*** johnavp19891 has quit IRC21:52
hdon__replace the UUIDs in there with your target instance IDs and run this on a compute node that your instance might be running on21:52
hdon__and you'll get netstat output about the address/port listening on for some of those instances21:52
jidaror just ask nova what the proxy address is21:53
hdon__but i'm trying to find a more direct route21:53
*** cyborg-one has joined #openstack21:53
hdon__jidar, what is the proxy?21:53
jidarget-console iirc21:53
jidarhttps://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux_OpenStack_Platform/4/html/End_User_Guide/instance_console.html21:53
hdon__get-vnc-console ?21:53
* hdon__ clicks21:54
jidarthat's an old doc but the functionality is the same, I don't know what the nova command is off the top of my head or if it's changed21:55
jidarbut I'm sure `nova -h | grep console` will show you21:55
*** johnavp19891 has joined #openstack21:57
*** johnavp19891 has quit IRC22:02
*** johnavp19892 has joined #openstack22:02
*** Douhet has quit IRC22:02
*** PaulCapestany has quit IRC22:03
*** Douhet has joined #openstack22:03
*** om2_ has quit IRC22:03
*** PaulCapestany has joined #openstack22:04
hdon__jidar, i think i understand the vnc proxy now. this runs on our controller, but our controller is quite slow :( so i'm trying to bypass it22:04
*** om2_ has joined #openstack22:04
hdon__so how does the vnc proxy figure out where to connect, becomes my new question..22:04
jidarthe nova host tells it22:04
*** Klumben has quit IRC22:04
hdon__hmm.. how can i also find this info?22:04
jidarnovncproxy_base_url22:04
jidarlook up the docs22:05
hdon__thanks22:05
jidarnp :)22:05
*** Klumben has joined #openstack22:07
*** blackboxsw has joined #openstack22:08
hdon__>The novncproxy_base_url configuration key sets the public base URL to which client systems will connect. Replace FQDN with the fully qualified domain name of the VNC proxy server for your environment22:08
hdon__this is from the docs at https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux_OpenStack_Platform/2/html/Getting_Started_Guide/ch13s02.html22:08
hdon__however, this seems again to refer to the vnc proxy server. i want to bypass the proxy and connect directly.22:08
jidardunno what to tell you then22:08
jidarthat's the 'correct' way to do this22:09
*** bobh has joined #openstack22:09
hdon__:(22:09
*** stanchan has joined #openstack22:09
*** iiiuhhh has joined #openstack22:09
jidartypically our compute nodes don't have network access to anything but the tenant network and the controllers22:09
jidarand that's by design22:10
jidarthose are old docs you're pulling up though, I'd double check what the settings tell you from docs.openstack.org22:11
jidarnot that it's changed in the last few years mind you22:11
jidarbut at least look at the current explanation to those settings22:11
*** iiiuhhh has left #openstack22:14
*** h5t4 has quit IRC22:15
*** valw has joined #openstack22:20
*** bobh has quit IRC22:22
*** h5t4 has joined #openstack22:22
*** oxkipo has quit IRC22:28
*** ChuckMe has joined #openstack22:29
*** johnavp19892 has quit IRC22:30
*** yamahata has joined #openstack22:31
*** theor has joined #openstack22:33
*** Pent has joined #openstack22:36
*** theor has quit IRC22:50
*** acidrainfall has joined #openstack22:51
*** jab416171 has quit IRC22:56
*** ChuckMe has quit IRC22:56
*** stanchan has quit IRC22:59
*** Raymii has quit IRC23:01
*** niteshnarayanlal has joined #openstack23:01
*** brault has quit IRC23:04
*** brault has joined #openstack23:04
*** Raymii has joined #openstack23:05
*** jab416171 has joined #openstack23:09
*** misterpink has joined #openstack23:10
*** valw has quit IRC23:12
*** acidrainfall has quit IRC23:12
*** ChuckMe has joined #openstack23:14
*** ashw has joined #openstack23:15
*** csd__ has quit IRC23:15
*** stanchan has joined #openstack23:16
*** tummy has joined #openstack23:21
*** limayel has quit IRC23:27
*** smccarthy has joined #openstack23:31
*** smccarthy has quit IRC23:35
*** smccarthy has joined #openstack23:35
*** matjazp has joined #openstack23:36
*** matjazp has quit IRC23:37
*** Quakedemon has joined #openstack23:39
*** ChuckMe has quit IRC23:40
*** Quakedemon has left #openstack23:41
*** ChuckMe has joined #openstack23:42
*** v3nd3tta`` is now known as v3nd3tta23:43
*** smccarthy has quit IRC23:46
*** Cybodog has joined #openstack23:47
*** amontalb1n has joined #openstack23:48
*** amontalban has quit IRC23:49
*** baoli has joined #openstack23:52
*** infernix has quit IRC23:53

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!