Sunday, 2017-02-19

*** blackboxsw has quit IRC00:01
*** saschpe has quit IRC00:03
*** saschpe has joined #openstack00:03
*** skp has quit IRC00:11
*** ws2k3 has quit IRC00:12
*** donghao has joined #openstack00:14
*** EricGonczer_ has joined #openstack00:16
*** blackboxsw has joined #openstack00:16
*** thorst has joined #openstack00:16
*** Armin` has quit IRC00:16
*** ws2k3 has joined #openstack00:17
*** thiagolib has quit IRC00:21
*** thorst has quit IRC00:21
*** johnavp1989 has quit IRC00:24
*** zackf has quit IRC00:28
*** lihi has quit IRC00:29
*** lihi has joined #openstack00:30
*** woodard has joined #openstack00:30
*** zackf has joined #openstack00:31
*** smccarthy has quit IRC00:35
*** negronjl has quit IRC00:35
*** zackf has quit IRC00:36
*** snowalpaca has joined #openstack00:38
*** john-davidge has joined #openstack00:39
*** negronjl has joined #openstack00:42
*** zackf has joined #openstack00:42
*** snowalpaca has quit IRC00:42
*** john-davidge has quit IRC00:44
*** mitz has quit IRC00:45
*** zackf has quit IRC00:45
*** handlex has joined #openstack00:45
*** handlex has quit IRC00:49
*** mitz has joined #openstack00:49
*** baoli has joined #openstack00:52
*** benj_ has quit IRC00:56
*** limao has joined #openstack00:59
*** benj_ has joined #openstack00:59
*** Cybodog has quit IRC01:00
*** hieulq_ has joined #openstack01:01
*** polki has quit IRC01:01
*** hieulq_ has quit IRC01:01
*** PagliaccisCloud has joined #openstack01:02
*** limao_ has joined #openstack01:03
*** limao has quit IRC01:04
*** hieulq_ has joined #openstack01:05
*** bobmel has joined #openstack01:05
*** bobmel has quit IRC01:10
*** Jack_Iv has joined #openstack01:10
*** aossama has quit IRC01:11
*** limao_ has quit IRC01:13
*** limao has joined #openstack01:13
*** aossama has joined #openstack01:13
*** Cybodog has joined #openstack01:14
*** Jack_Iv has quit IRC01:15
*** dostoyevsky has quit IRC01:17
*** dostoyevsky has joined #openstack01:17
*** admin0 has joined #openstack01:18
*** admin0 has quit IRC01:23
*** bobmel has joined #openstack01:23
*** fatdragon has joined #openstack01:27
*** bobmel has quit IRC01:28
*** bobh has joined #openstack01:32
*** fatdragon has quit IRC01:32
*** Guest12414 has joined #openstack01:34
*** admin0 has joined #openstack01:36
*** dbecker has joined #openstack01:36
*** salv-orlando has joined #openstack01:37
*** snowalpaca has joined #openstack01:39
*** admin0 has quit IRC01:40
*** yamamoto has joined #openstack01:40
*** Guest12414 has quit IRC01:42
*** salv-orlando has quit IRC01:43
*** snowalpaca has quit IRC01:43
*** fragatina has joined #openstack01:45
*** admin0 has joined #openstack01:45
*** yamamoto has quit IRC01:47
*** admin0 has quit IRC01:50
*** kirotawa has quit IRC01:54
*** szaher has quit IRC01:54
*** szaher has joined #openstack01:56
*** kirotawa has joined #openstack02:00
*** ischool has joined #openstack02:00
*** ischool has quit IRC02:01
*** ischool has joined #openstack02:01
*** PagliaccisCloud has quit IRC02:02
*** phileas has quit IRC02:02
*** admin0 has joined #openstack02:03
*** EricGonczer_ has quit IRC02:05
*** ischool has quit IRC02:06
*** pasasap has quit IRC02:07
*** admin0 has quit IRC02:08
*** baoli has quit IRC02:11
*** phileas has joined #openstack02:11
*** salmankhan has quit IRC02:12
*** admin0 has joined #openstack02:13
*** randomhack has joined #openstack02:13
*** bobh has quit IRC02:13
*** salmankhan has joined #openstack02:13
*** admin0 has quit IRC02:17
*** thorst has joined #openstack02:18
*** TMM has quit IRC02:19
*** TMM has joined #openstack02:20
*** galstrom_zzz is now known as galstrom02:21
*** thorst has quit IRC02:22
*** randomhack has quit IRC02:24
*** johnavp1989 has joined #openstack02:24
*** bobh has joined #openstack02:27
*** ircuser-1 has quit IRC02:28
*** hieulq_ has quit IRC02:29
*** johnavp1989 has quit IRC02:30
*** saschpe has quit IRC02:32
*** saschpe has joined #openstack02:34
*** randomhack has joined #openstack02:34
*** smccarthy has joined #openstack02:35
*** fragatina has quit IRC02:36
*** blackboxsw has quit IRC02:36
*** smccarthy has quit IRC02:40
*** randomhack has quit IRC02:41
*** johnavp19891 has joined #openstack02:42
*** [D]rammer has joined #openstack02:42
*** [D]rammer has left #openstack02:44
*** mitz has quit IRC02:45
*** johnavp19891 has quit IRC02:46
*** admin0 has joined #openstack02:49
*** lucendio has quit IRC02:49
*** mitz has joined #openstack02:50
*** blackboxsw has joined #openstack02:50
*** bobh has quit IRC02:50
*** admin0 has quit IRC02:53
*** randomhack has joined #openstack02:54
*** limao_ has joined #openstack02:54
*** limao has quit IRC02:55
*** snowalpaca has joined #openstack02:56
*** hieulq_ has joined #openstack02:57
*** masonjoyers has quit IRC02:57
*** admin0 has joined #openstack02:58
*** salmankhan has quit IRC02:59
*** baoli has joined #openstack03:00
*** john1 has joined #openstack03:02
*** admin0 has quit IRC03:03
*** bobh has joined #openstack03:04
*** hieulq_ has quit IRC03:05
*** thorst has joined #openstack03:09
*** thorst has quit IRC03:09
*** baoli has quit IRC03:10
*** VW has joined #openstack03:12
*** johnavp1989 has joined #openstack03:14
*** baoli has joined #openstack03:14
*** baoli has quit IRC03:15
*** admin0 has joined #openstack03:16
*** smccarthy has joined #openstack03:17
*** saschpe has quit IRC03:18
*** saschpe has joined #openstack03:19
*** snowalpa_ has joined #openstack03:21
*** admin0 has quit IRC03:21
*** snowalpaca has quit IRC03:21
*** snowalp__ has joined #openstack03:21
*** kiltzman has joined #openstack03:22
*** kiltzman has quit IRC03:22
*** kiltzman has joined #openstack03:23
*** kiltzman has quit IRC03:23
*** kiltzman has joined #openstack03:25
*** kiltzman has quit IRC03:25
*** admin0 has joined #openstack03:25
*** snowalpa_ has quit IRC03:25
*** kiltzman has joined #openstack03:26
*** kiltzman has quit IRC03:26
*** kiltzman has joined #openstack03:27
*** kiltzman has quit IRC03:27
*** fatdragon has joined #openstack03:28
*** kiltzman has joined #openstack03:28
*** kiltzman has quit IRC03:28
*** kiltzman has joined #openstack03:29
*** kiltzman has quit IRC03:29
*** admin0 has quit IRC03:30
*** saschpe has quit IRC03:31
*** saschpe has joined #openstack03:32
*** fatdragon has quit IRC03:33
*** baoli has joined #openstack03:35
*** salv-orlando has joined #openstack03:39
*** panzon has joined #openstack03:39
*** bobh has quit IRC03:41
*** admin0 has joined #openstack03:43
*** salv-orlando has quit IRC03:43
*** benj_ has quit IRC03:45
*** forgotmynick has quit IRC03:47
*** benj_ has joined #openstack03:48
*** admin0 has quit IRC03:48
*** th3g1z has joined #openstack03:50
*** bobmel has joined #openstack03:51
*** virtuallynathan has joined #openstack03:52
*** admin0 has joined #openstack03:52
*** bobmel has quit IRC03:55
*** snowalpaca has joined #openstack03:56
*** admin0 has quit IRC03:56
*** snowalpa_ has joined #openstack03:57
*** snowalpaca has quit IRC03:58
*** snowal___ has joined #openstack03:58
*** snowalp__ has quit IRC04:00
*** limao_ has quit IRC04:01
*** snowalpa_ has quit IRC04:02
*** hfu has joined #openstack04:03
*** benj_ has quit IRC04:03
*** VW_ has joined #openstack04:05
*** VW has quit IRC04:05
*** gildub has quit IRC04:06
*** snowal___ has quit IRC04:06
*** panzon has quit IRC04:07
*** Cybodog has quit IRC04:09
*** admin0 has joined #openstack04:11
*** benj_ has joined #openstack04:12
*** VW_ has quit IRC04:13
*** VW has joined #openstack04:13
*** Guest80900 has joined #openstack04:14
*** hfu has quit IRC04:14
*** admin0 has quit IRC04:15
*** gildub has joined #openstack04:21
*** Cybodog has joined #openstack04:22
*** IRCFrEAK has joined #openstack04:26
*** johnavp1989 has quit IRC04:28
*** admin0 has joined #openstack04:28
*** saschpe has quit IRC04:31
*** IRCFrEAK has left #openstack04:32
*** Guest80900 has quit IRC04:32
*** saschpe has joined #openstack04:33
*** admin0 has quit IRC04:33
*** benj_ has quit IRC04:35
*** admin0 has joined #openstack04:38
*** admin0 has quit IRC04:42
*** randomhack has quit IRC04:45
*** mitz has quit IRC04:45
*** dbecker has quit IRC04:46
*** admin0 has joined #openstack04:47
*** ngupta has joined #openstack04:48
*** erikmwil_ has joined #openstack04:49
*** erikmwilson has quit IRC04:49
*** limao has joined #openstack04:49
*** mitz has joined #openstack04:50
*** admin0 has quit IRC04:52
*** limao_ has joined #openstack04:54
*** admin0 has joined #openstack04:56
*** randomhack has joined #openstack04:57
*** limao has quit IRC04:57
*** admin0 has quit IRC05:00
*** haplo37 has quit IRC05:02
*** haplo37 has joined #openstack05:05
*** admin0 has joined #openstack05:05
*** hfu has joined #openstack05:05
*** limao_ has quit IRC05:07
*** admin0 has quit IRC05:10
*** thorst has joined #openstack05:10
*** admin0 has joined #openstack05:14
*** baoli has quit IRC05:18
*** thorst has quit IRC05:18
*** admin0 has quit IRC05:19
*** admin0 has joined #openstack05:23
*** cyborg-one has quit IRC05:23
*** limao has joined #openstack05:26
*** galstrom is now known as galstrom_zzz05:27
*** admin0 has quit IRC05:28
*** masonjoyers has joined #openstack05:28
*** randomhack has quit IRC05:28
*** fatdragon has joined #openstack05:29
*** saschpe has quit IRC05:31
*** admin0 has joined #openstack05:32
*** saschpe has joined #openstack05:32
*** fatdragon has quit IRC05:34
*** admin0 has quit IRC05:36
*** salv-orlando has joined #openstack05:40
*** admin0 has joined #openstack05:41
*** zul has quit IRC05:44
*** salv-orlando has quit IRC05:44
*** admin0 has quit IRC05:46
*** gildub has quit IRC05:48
*** admin0 has joined #openstack05:51
*** smccarthy has quit IRC05:53
*** admin0 has quit IRC05:55
*** kirotawa has quit IRC05:55
*** agurenko has joined #openstack05:59
*** admin0 has joined #openstack06:00
*** kirotawa has joined #openstack06:00
*** Jack_Iv has joined #openstack06:01
*** admin0 has quit IRC06:04
*** Jack_Iv has quit IRC06:05
*** unicell has joined #openstack06:08
*** eroux has joined #openstack06:09
*** th3g1z has quit IRC06:09
*** kirotawa has quit IRC06:10
*** Cybodog has quit IRC06:11
*** bobmel has joined #openstack06:18
*** bobmel has quit IRC06:22
*** macjack has joined #openstack06:23
*** aspiers has quit IRC06:24
*** Jack_Iv has joined #openstack06:25
*** macjack has quit IRC06:27
*** admin0 has joined #openstack06:27
*** Cybodog has joined #openstack06:28
*** Yariv has joined #openstack06:30
*** admin0 has quit IRC06:31
*** gildub has joined #openstack06:31
*** bobmel has joined #openstack06:32
*** admin0 has joined #openstack06:36
*** gildub has quit IRC06:36
*** marst has quit IRC06:40
*** admin0 has quit IRC06:41
*** mitz has quit IRC06:45
*** admin0 has joined #openstack06:45
*** mitz has joined #openstack06:49
*** admin0 has quit IRC06:50
*** kiltzman has joined #openstack06:51
*** kiltzman has quit IRC06:51
*** VW_ has joined #openstack06:51
*** VW has quit IRC06:53
*** admin0 has joined #openstack06:54
*** admin0 has quit IRC06:59
*** benj_ has joined #openstack07:00
*** Warped has quit IRC07:00
*** admin0 has joined #openstack07:01
*** yamamoto has joined #openstack07:04
*** bobmel has quit IRC07:05
*** bobmel has joined #openstack07:07
*** benj_ has quit IRC07:07
*** bobmel has quit IRC07:07
*** bobmel has joined #openstack07:07
*** bobmel has quit IRC07:08
*** gildub has joined #openstack07:09
*** unicell has quit IRC07:10
*** donghao has quit IRC07:14
*** eroux has quit IRC07:15
*** virtuallynathan has quit IRC07:15
*** thorst has joined #openstack07:15
*** thorst has quit IRC07:19
*** gildub has quit IRC07:22
*** yamamoto has quit IRC07:25
*** eroux has joined #openstack07:25
*** fatdragon has joined #openstack07:30
*** kiltzman has joined #openstack07:31
*** kiltzman has quit IRC07:31
*** kiltzman has joined #openstack07:31
*** kiltzman has quit IRC07:31
*** kiltzman has joined #openstack07:32
*** kiltzman has quit IRC07:32
*** kiltzman has joined #openstack07:32
*** kiltzman has quit IRC07:32
*** amotoki_ has quit IRC07:33
*** kiltzman has joined #openstack07:33
*** kiltzman has quit IRC07:33
*** kiltzman has joined #openstack07:34
*** kiltzman has quit IRC07:34
*** fatdragon has quit IRC07:35
*** amotoki has joined #openstack07:35
*** salv-orlando has joined #openstack07:41
*** donghao has joined #openstack07:41
*** aurimasm has joined #openstack07:45
*** salv-orlando has quit IRC07:46
*** Warped has joined #openstack07:48
*** iranzo has joined #openstack07:50
*** rcernin has quit IRC07:57
*** VW_ has quit IRC08:06
*** bobmel has joined #openstack08:12
*** limao has quit IRC08:15
*** saschpe has quit IRC08:16
*** gildub has joined #openstack08:17
*** saschpe has joined #openstack08:17
*** limao has joined #openstack08:17
raynoldahh it's a wonderful day08:25
*** limao has quit IRC08:27
*** Lingo has joined #openstack08:33
*** rvd has joined #openstack08:33
*** Jack_Iv has quit IRC08:38
*** metachr0n has quit IRC08:39
*** metachr0n has joined #openstack08:40
*** mitz has quit IRC08:45
*** Jack_Iv has joined #openstack08:46
*** mitz has joined #openstack08:50
*** knangia has quit IRC09:00
*** limao has joined #openstack09:01
*** saschpe has quit IRC09:02
*** Jack_Iv has quit IRC09:02
*** saschpe has joined #openstack09:02
*** Jack_Iv has joined #openstack09:03
*** Jack_Iv has quit IRC09:03
*** Lingo has quit IRC09:09
*** thorst has joined #openstack09:16
*** yamahata has quit IRC09:16
*** bvandenh has joined #openstack09:18
*** thorst has quit IRC09:20
*** YmodeMonk has joined #openstack09:23
*** DafreyG has joined #openstack09:23
YmodeMonkHi all. I'm going through th installation procedure noted here: https://docs.openstack.org/newton/install-guide-debconf/neutron-controller-install.html09:23
YmodeMonkIt suggests the url as such: "auth_url = http://controller:35357" - but shouldn't this be :5000?09:25
*** slaweq has quit IRC09:26
*** slaweq has joined #openstack09:28
iggyauth_uri should be 5000 auth_url is 35357 (and yes it's confusing)09:30
*** fatdragon has joined #openstack09:31
*** rods has joined #openstack09:32
YmodeMonkiggy: Cheers. Not to be confused with just "url" :-)09:33
*** mikelekkas has joined #openstack09:34
*** mikelekkas has quit IRC09:34
YmodeMonkI'm installing on debian stretch, and the package maint seems to have the auth_url as The following by default09:34
YmodeMonk# Authentication URL (string value)  \nauth_url = http://127.0.0.1:5000/v309:35
YmodeMonkPerhaps I prompted that via arguments during debconf - not sure.09:35
*** fatdragon has quit IRC09:35
*** SteffanW has joined #openstack09:36
YmodeMonkAlso, there seems to be "Default" and "default" references throughout the config and docs. Is openstack case-sensitive in these configs? :-/09:38
*** kristian__ has joined #openstack09:38
*** slaweq has quit IRC09:39
*** slaweq has joined #openstack09:41
*** uplink00 has joined #openstack09:42
*** salv-orlando has joined #openstack09:42
*** Serlex has joined #openstack09:42
iggyin my experience, openstack is fairly case insensitive09:44
*** Jack_Iv has joined #openstack09:44
iggybut I'm sure I naturally generally use the same case for everything, so I may not be a good test09:45
*** salv-orlando has quit IRC09:46
*** jtomasek has quit IRC09:49
*** slaweq has quit IRC09:51
*** slaweq has joined #openstack09:52
YmodeMonkiggy: I'll try to follow your lead on that :-)09:54
*** bvandenh has quit IRC09:56
*** Jack_Iv has quit IRC09:57
*** ChatSharp has joined #openstack10:09
*** k4n0 has joined #openstack10:09
*** ChatSharp has left #openstack10:12
*** bvandenh has joined #openstack10:15
*** k4n0 has quit IRC10:17
*** slaweq has quit IRC10:19
*** bvandenh has quit IRC10:21
*** ronis__ has joined #openstack10:27
*** saschpe has quit IRC10:31
*** ronis_ has joined #openstack10:31
*** saschpe has joined #openstack10:32
*** limao has quit IRC10:33
*** lucendio has joined #openstack10:34
*** limao has joined #openstack10:34
*** ronis__ has quit IRC10:34
*** limao has quit IRC10:38
*** ayushin78 has joined #openstack10:41
*** admin0 has quit IRC10:42
YmodeMonkI need to register the endpoints, but the docs here aren't suggesting how that process takes place :-/ https://docs.openstack.org/newton/install-guide-debconf/neutron-controller-install.html10:42
*** ronis__ has joined #openstack10:43
*** mitz has quit IRC10:45
*** ronis_ has quit IRC10:46
*** mitz has joined #openstack10:49
YmodeMonkAnyone able to offer the method that the endpoints are supposed to be registered?10:49
YmodeMonkI figure i've missed a step? Any debian implementers out there? :-)10:50
*** dalgaaf has quit IRC10:52
*** twi99y_ has joined #openstack10:55
*** dalgaaf has joined #openstack10:56
iggythe docs say it should be part of the prompts that the package installation does10:56
iggyif they didn't ask anything, you might try the ubuntu install docs, they do a manual endpoint creation10:56
*** gmoro_ has joined #openstack10:57
*** twi99y has quit IRC10:57
*** gmoro_ has quit IRC10:57
*** thorst has joined #openstack10:57
*** gmoro_ has joined #openstack10:58
YmodeMonkiggy: Yeah, my next step is to follow the centos7 method to creat ethe endpoints. I just figure if I missed that - then there's likely something else I've missed in the process :-/10:59
*** admin0 has joined #openstack10:59
YmodeMonkAnyhow, Let's see how that goes, eh? :-)11:00
*** kristian__ has quit IRC11:02
*** thorst has quit IRC11:02
YmodeMonkneutron-metadata-agent is the package actually. However, it complains the following: Couldn't find either auth_host or auth_url :(11:06
YmodeMonkI'll figure it out, just thought to mention.11:06
*** DafreyG has quit IRC11:10
*** slaweq has joined #openstack11:15
*** aholler has quit IRC11:17
*** eb0t has quit IRC11:27
*** def_jam has joined #openstack11:27
*** eblip has quit IRC11:27
*** eb0t_ has joined #openstack11:28
*** nicolasbock has joined #openstack11:28
*** fatdragon has joined #openstack11:31
*** aholler has joined #openstack11:33
*** raynold has quit IRC11:34
*** def_jam has quit IRC11:34
*** eb0t_ has quit IRC11:34
*** ayushin78 has quit IRC11:34
*** kiltzman has joined #openstack11:35
*** kiltzman has quit IRC11:35
*** fatdragon has quit IRC11:36
*** rods has quit IRC11:37
*** kiltzman has joined #openstack11:38
*** kiltzman has quit IRC11:38
*** kiltzman has joined #openstack11:40
*** kiltzman has quit IRC11:40
*** eb0t_ has joined #openstack11:40
*** kiltzman has joined #openstack11:41
*** kiltzman has quit IRC11:41
*** kiltzman has joined #openstack11:42
*** kiltzman has quit IRC11:42
*** def_jam has joined #openstack11:43
*** kiltzman has joined #openstack11:43
*** kiltzman has quit IRC11:43
*** kiltzman has joined #openstack11:44
*** kiltzman has quit IRC11:44
*** iranzo has quit IRC11:45
*** aossama has quit IRC11:50
*** kbyrne has quit IRC11:51
*** iranzo has joined #openstack11:52
*** iranzo has quit IRC11:52
*** iranzo has joined #openstack11:52
*** kbyrne has joined #openstack11:53
*** smccarthy has joined #openstack11:54
*** aossama has joined #openstack11:56
*** smccarthy has quit IRC11:58
*** denisra has joined #openstack12:00
*** saschpe has quit IRC12:01
*** saschpe has joined #openstack12:02
*** gildub has quit IRC12:08
*** deadnull has joined #openstack12:09
*** eb0t has joined #openstack12:09
*** eblip has joined #openstack12:10
*** eb0t_ has quit IRC12:10
*** def_jam has quit IRC12:10
*** kutija has joined #openstack12:13
*** eblip has quit IRC12:22
*** eb0t has quit IRC12:23
*** SteffanW has quit IRC12:24
*** limao has joined #openstack12:27
*** deadnull has quit IRC12:33
YmodeMonkRe: https://docs.openstack.org/newton/install-guide-debconf/neutron-verify-option2.html12:33
YmodeMonkWhy would the controller also be running the Linux bridge agent?12:33
YmodeMonkI would have assumed only the compute nodes :-/12:33
*** hfu has quit IRC12:34
*** eblip has joined #openstack12:38
*** eb0t has joined #openstack12:39
*** rossella_s has joined #openstack12:40
*** bvandenh has joined #openstack12:40
*** rossella_s has quit IRC12:40
YmodeMonkAlso, it's a little confusing how this page ends: https://docs.openstack.org/newton/install-guide-debconf/neutron-controller-install.html12:43
*** haplo37 has quit IRC12:44
*** haplo37 has joined #openstack12:44
*** haplo37 has quit IRC12:45
*** mitz has quit IRC12:45
*** EricGonczer_ has joined #openstack12:48
*** mitz has joined #openstack12:50
*** haplo37 has joined #openstack12:54
*** kutija has quit IRC12:58
*** thorst has joined #openstack12:58
*** thorst has quit IRC13:02
*** Jack_Iv has joined #openstack13:03
*** eblip has quit IRC13:05
*** salmankhan has joined #openstack13:09
*** twi99y has joined #openstack13:11
*** twi99y_ has quit IRC13:11
*** bvandenh has quit IRC13:15
*** hfu has joined #openstack13:18
*** Jack_Iv has quit IRC13:22
*** sshnaidm has joined #openstack13:23
*** parasite_ has quit IRC13:24
*** shootbird has quit IRC13:26
*** twi99y_ has joined #openstack13:26
*** twi99y has quit IRC13:27
*** salmankhan has quit IRC13:34
*** thorst has joined #openstack13:34
*** thorst has quit IRC13:36
*** shootbird has joined #openstack13:36
*** phileas has quit IRC13:37
*** wspthr_ has quit IRC13:39
*** salv-orlando has joined #openstack13:44
*** saschpe has quit IRC13:45
*** Jack_Iv has joined #openstack13:45
*** pid1 has quit IRC13:47
*** metachr0n has quit IRC13:47
*** saschpe has joined #openstack13:48
*** metachr0n has joined #openstack13:48
*** salv-orlando has quit IRC13:48
*** EricGonczer_ has quit IRC13:50
*** salmankhan has joined #openstack13:51
*** VW has joined #openstack13:51
*** twi99y_ has quit IRC13:52
*** twi99y has joined #openstack13:53
*** hfu has quit IRC13:55
*** jgriffith has quit IRC14:00
*** Yariv has quit IRC14:02
*** jgriffith has joined #openstack14:02
*** phileas has joined #openstack14:09
*** jackNemrod has joined #openstack14:11
*** pid1 has joined #openstack14:14
*** jackNemrod has quit IRC14:18
*** Jack_Iv has quit IRC14:22
*** Jack_Iv has joined #openstack14:23
*** Jack_Iv has quit IRC14:25
*** Jack_Iv has joined #openstack14:26
*** Jack_Iv has quit IRC14:28
*** Jack_Iv has joined #openstack14:28
*** Jack_Iv has quit IRC14:28
*** Jack_Iv has joined #openstack14:29
*** Jack_Iv has quit IRC14:30
*** aolwas has quit IRC14:31
*** Jack_Iv has joined #openstack14:31
*** xinliang has quit IRC14:42
*** salmankhan has quit IRC14:42
*** limao has quit IRC14:44
*** mitz has quit IRC14:45
*** mitz has joined #openstack14:50
*** xinliang has joined #openstack14:54
*** xinliang has joined #openstack14:54
*** pid1 has quit IRC14:54
*** agurenko has quit IRC14:57
*** salmankhan has joined #openstack14:57
*** fragatina has joined #openstack14:58
*** jackNemrod has joined #openstack15:02
*** kylek3h__ has joined #openstack15:02
*** kylek3h_away has quit IRC15:04
*** GenteelBen has joined #openstack15:04
*** smccarthy has joined #openstack15:06
*** EricGonczer_ has joined #openstack15:06
*** salmankhan has quit IRC15:06
*** Jack_Iv has quit IRC15:15
*** Jack_Iv has joined #openstack15:15
*** saschpe has quit IRC15:17
*** saschpe has joined #openstack15:17
*** kjackal_ has quit IRC15:20
*** pid1 has joined #openstack15:21
*** fragatina has quit IRC15:21
*** fragatina has joined #openstack15:22
*** jamesdenton has joined #openstack15:22
*** aolwas has joined #openstack15:26
*** thorst has joined #openstack15:26
*** thorst has quit IRC15:26
*** EricGonczer_ has quit IRC15:28
YmodeMonkLooking for anyone that can help: http://pastebin.com/cUam4Gnj15:31
*** VW has quit IRC15:31
*** VW has joined #openstack15:32
*** jcarter2 has joined #openstack15:34
*** salv-orlando has joined #openstack15:34
*** aolwas has quit IRC15:34
*** aolwas has joined #openstack15:34
*** dgurtner has joined #openstack15:35
*** dgurtner has quit IRC15:35
*** dgurtner has joined #openstack15:35
*** amotoki has quit IRC15:37
*** aolwas has quit IRC15:40
*** jamesdenton has quit IRC15:41
*** aolwas has joined #openstack15:43
*** jvgrant__ has quit IRC15:43
*** jvgrant__ has joined #openstack15:43
*** kiltzman has joined #openstack15:44
*** kiltzman has quit IRC15:44
*** jamesdenton has joined #openstack15:44
*** john2 has joined #openstack15:45
*** saschpe has quit IRC15:46
*** kiltzman has joined #openstack15:46
*** kiltzman has quit IRC15:46
*** john1 has quit IRC15:47
*** saschpe has joined #openstack15:47
*** kiltzman has joined #openstack15:48
*** kiltzman has quit IRC15:48
*** jamesdenton has quit IRC15:49
*** kiltzman has joined #openstack15:49
*** kiltzman has quit IRC15:49
*** obcecado has joined #openstack15:50
*** kiltzman has joined #openstack15:51
*** kiltzman has quit IRC15:51
*** kiltzman has joined #openstack15:51
*** kiltzman has quit IRC15:51
*** john3 has joined #openstack15:52
*** kiltzman has joined #openstack15:53
*** kiltzman has quit IRC15:53
*** john2 has quit IRC15:53
*** VW has quit IRC15:55
*** VW has joined #openstack15:55
*** pid1 has quit IRC15:57
*** bobh has joined #openstack16:04
*** appprod0 has joined #openstack16:05
*** smccarthy has quit IRC16:06
*** smccarthy has joined #openstack16:07
*** VW has quit IRC16:13
*** VW has joined #openstack16:13
*** thorst has joined #openstack16:13
*** dankolbrs has quit IRC16:14
YmodeMonkIf anyone fancies trying to help me out : http://pastebin.com/ATtxgnhq16:16
*** VW has quit IRC16:16
YmodeMonkSeems that the VMs won't boot :-(16:16
*** thorst has quit IRC16:17
*** Jack_Iv has quit IRC16:19
*** dxiri has joined #openstack16:19
*** abhinavg206 has joined #openstack16:19
*** abhinavg206 has quit IRC16:21
*** abhinavg206 has joined #openstack16:22
*** abhinavg206 has quit IRC16:22
*** abhinavg206 has joined #openstack16:22
*** cyborg-one has joined #openstack16:23
*** abhinavg206 has quit IRC16:23
*** pid1 has joined #openstack16:24
*** ronis__ has quit IRC16:26
*** saschpe has quit IRC16:32
*** saschpe has joined #openstack16:32
*** salv-orlando has quit IRC16:32
*** salv-orlando has joined #openstack16:33
*** fragatina has quit IRC16:34
*** pcaruana has joined #openstack16:35
*** jcarter2 has quit IRC16:36
*** aurimasm has quit IRC16:38
*** aurimasm has joined #openstack16:41
*** VW has joined #openstack16:42
*** Jack_Iv has joined #openstack16:42
*** mitz has quit IRC16:45
*** brensen has quit IRC16:45
*** mengalong_ has joined #openstack16:45
*** guest_999 has joined #openstack16:47
*** Jack_Iv has quit IRC16:48
*** VW has quit IRC16:48
*** VW has joined #openstack16:49
*** mitz has joined #openstack16:49
*** dxiri has quit IRC16:53
*** smccarth_ has joined #openstack16:57
*** mengalong_ has quit IRC16:58
*** kirotawa has joined #openstack17:00
*** smccarthy has quit IRC17:00
*** donghao has quit IRC17:02
*** GenteelBen has quit IRC17:07
*** gmoro_ has quit IRC17:09
*** Ajinkya has joined #openstack17:10
*** VW has quit IRC17:12
*** randomhack has joined #openstack17:13
*** VW has joined #openstack17:13
*** salv-orlando has quit IRC17:16
*** randomha1k has joined #openstack17:17
*** salv-orlando has joined #openstack17:18
*** kylek3h__ has quit IRC17:18
*** admin0 has quit IRC17:23
*** guest_999 has quit IRC17:26
*** guest_999 has joined #openstack17:26
*** randomha1k has quit IRC17:28
*** randomhack has quit IRC17:28
*** rvd has quit IRC17:31
*** thorst has joined #openstack17:33
*** fatdragon has joined #openstack17:33
*** randomhack has joined #openstack17:35
*** randomha1k has joined #openstack17:36
*** smccarth_ has quit IRC17:36
*** smccarthy has joined #openstack17:36
*** randomhack has quit IRC17:36
*** randomha1k has quit IRC17:36
*** randomhack has joined #openstack17:37
*** two_oes has joined #openstack17:38
*** thorst has quit IRC17:38
*** fatdragon has quit IRC17:39
*** smccarthy has quit IRC17:40
*** Jack_Iv has joined #openstack17:48
*** smccarthy has joined #openstack17:53
*** Jack_Iv has quit IRC17:54
*** mtanino has joined #openstack18:00
*** saschpe has quit IRC18:01
*** dxiri has joined #openstack18:02
*** saschpe has joined #openstack18:02
*** donghao has joined #openstack18:02
*** armaan has joined #openstack18:05
*** VW has quit IRC18:05
*** mtanino has quit IRC18:07
*** donghao has quit IRC18:08
*** salv-orl_ has joined #openstack18:10
*** salv-orlando has quit IRC18:12
*** Cybodog has quit IRC18:16
*** dgurtner has quit IRC18:16
*** smccarthy has quit IRC18:16
*** dxiri has quit IRC18:20
*** dxiri has joined #openstack18:20
*** kirotawa has quit IRC18:22
*** randomhack has quit IRC18:22
*** kirotawa has joined #openstack18:26
*** catintheroof has joined #openstack18:28
*** catintheroof has quit IRC18:29
*** Cybodog has joined #openstack18:29
*** catintheroof has joined #openstack18:29
*** ronis__ has joined #openstack18:32
*** Jack_Iv has joined #openstack18:35
*** randomhack has joined #openstack18:38
*** Jack_Iv has quit IRC18:40
*** EricGonczer_ has joined #openstack18:40
*** Jack_Iv has joined #openstack18:43
*** mitz has quit IRC18:45
*** bobmel has quit IRC18:47
*** bobmel has joined #openstack18:47
*** bobmel has quit IRC18:48
*** mitz has joined #openstack18:50
*** fatdragon has joined #openstack18:50
*** fatdragon has quit IRC18:54
*** johnavp19891 has joined #openstack19:04
*** johnavp19891 has quit IRC19:08
*** racedo has joined #openstack19:09
*** dxiri has quit IRC19:15
*** Charw has joined #openstack19:15
*** Superstring has joined #openstack19:17
*** smccarthy has joined #openstack19:17
*** Jack_Iv has quit IRC19:17
*** PagliaccisCloud has joined #openstack19:18
*** raynold has joined #openstack19:19
*** Jack_Iv has joined #openstack19:20
*** smccarthy has quit IRC19:21
*** Jack_Iv has quit IRC19:23
*** annegentle has joined #openstack19:23
*** Jack_Iv has joined #openstack19:24
*** guest_999 has quit IRC19:25
*** guest_999 has joined #openstack19:26
*** nitin_ has joined #openstack19:27
*** nitin_ has quit IRC19:29
*** saschpe has quit IRC19:31
*** saschpe has joined #openstack19:32
*** enjoisno has joined #openstack19:33
*** cyborg-one has quit IRC19:33
*** thorst has joined #openstack19:34
*** annegentle has quit IRC19:36
*** thorst has quit IRC19:38
*** jackNemrod has quit IRC19:44
*** ksobkowiak has joined #openstack19:45
*** baoli has joined #openstack19:47
YmodeMonk"Build of instance 0f0288bf-317b-486d-9b42-6982299ca0a4 aborted: Failed to allocate the network(s), not rescheduling."19:47
*** sshnaidm is now known as sshnaidm|reboot19:47
*** dparkes has quit IRC19:47
YmodeMonkNew install. Any pointers of how I can debug?19:47
*** shootbird has quit IRC19:48
*** sshnaidm|reboot has quit IRC19:49
*** dxiri has joined #openstack19:51
*** rcernin has joined #openstack19:52
*** aurimasm has quit IRC19:52
*** dxiri has quit IRC19:53
*** dparkes has joined #openstack19:53
*** kiltzman has joined #openstack19:54
*** kiltzman has quit IRC19:54
*** rcernin has quit IRC19:54
*** kiltzman has joined #openstack19:55
*** kiltzman has quit IRC19:55
*** admin0 has joined #openstack19:55
*** rcernin has joined #openstack19:56
*** kiltzman has joined #openstack19:57
*** kiltzman has quit IRC19:57
*** kiltzman has joined #openstack19:57
*** kiltzman has quit IRC19:57
*** kiltzman has joined #openstack20:00
*** kiltzman has quit IRC20:00
*** kiltzman has joined #openstack20:00
*** kiltzman has quit IRC20:00
*** kiltzman has joined #openstack20:01
*** kiltzman has quit IRC20:01
*** salv-orl_ has quit IRC20:01
*** sshnaidm has joined #openstack20:02
*** smccarthy has joined #openstack20:02
*** thorst has joined #openstack20:04
*** fragatina has joined #openstack20:05
*** hybridpollo has joined #openstack20:05
*** shootbird has joined #openstack20:05
*** thorst has quit IRC20:05
*** Cybodog has quit IRC20:06
*** smccarthy has quit IRC20:07
*** jackNemrod has joined #openstack20:07
*** racedo has quit IRC20:08
*** racedo has joined #openstack20:08
*** racedo has quit IRC20:09
*** eblip has joined #openstack20:11
*** eb0t has quit IRC20:12
*** hybridpollo has quit IRC20:12
*** hybridpollo has joined #openstack20:12
*** Jack_Iv has quit IRC20:19
*** pcaruana has quit IRC20:19
*** EricGonczer_ has quit IRC20:20
*** aurimasm has joined #openstack20:20
*** parasite_ has joined #openstack20:20
*** sanu_ has joined #openstack20:20
*** EricGonczer_ has joined #openstack20:20
*** Cybodog has joined #openstack20:21
*** sanu_ has quit IRC20:21
*** Jack_Iv has joined #openstack20:21
*** daMaestro has joined #openstack20:21
*** slaweq has quit IRC20:26
*** fragatina has quit IRC20:27
*** slaweq has joined #openstack20:27
*** Jack_Iv has quit IRC20:30
*** saschpe has quit IRC20:31
*** Jack_Iv has joined #openstack20:31
*** saschpe has joined #openstack20:32
*** Jack_Iv has quit IRC20:32
*** Jack_Iv has joined #openstack20:33
*** Jack_Iv_ has joined #openstack20:34
*** Jack_Iv has quit IRC20:35
*** Yariv has joined #openstack20:37
*** Jack_Iv_ has quit IRC20:37
*** cyberworm54 has quit IRC20:38
*** Jack_Iv has joined #openstack20:38
*** fragatina has joined #openstack20:39
*** smccarthy has joined #openstack20:41
*** smccarthy has quit IRC20:43
*** smccarthy has joined #openstack20:43
*** Bob8989 has joined #openstack20:44
*** baoli has quit IRC20:44
*** mitz has quit IRC20:45
*** baoli has joined #openstack20:45
*** mitz has joined #openstack20:50
*** cyborg-one has joined #openstack20:50
*** fatdragon has joined #openstack20:50
*** guest_989 has joined #openstack20:52
*** fatdragon has quit IRC20:55
*** EricGonczer_ has quit IRC20:55
*** smccarthy has quit IRC20:57
*** guest_989 has quit IRC20:59
*** aurimasm has quit IRC21:00
*** fragatina has quit IRC21:02
*** aurimasm has joined #openstack21:06
*** ronis__ has quit IRC21:07
*** annegentle has joined #openstack21:09
*** swebster_ has quit IRC21:11
*** john3 has quit IRC21:13
*** salv-orlando has joined #openstack21:17
*** galunto has joined #openstack21:19
*** pepijn has joined #openstack21:22
*** salv-orlando has quit IRC21:22
*** salmankhan has joined #openstack21:25
*** randomhack has quit IRC21:25
*** baoli has quit IRC21:25
*** guest_999 has quit IRC21:26
*** Jack_Iv has quit IRC21:26
*** baoli has joined #openstack21:26
*** smccarthy has joined #openstack21:26
*** Jack_Iv has joined #openstack21:26
*** galunto has left #openstack21:26
*** guest_999 has joined #openstack21:26
*** pepijn has quit IRC21:28
*** salmankhan has quit IRC21:29
*** baoli has quit IRC21:30
*** rbak has joined #openstack21:30
*** saschpe has quit IRC21:30
*** saschpe has joined #openstack21:33
*** Charw has quit IRC21:35
*** rbak has quit IRC21:38
*** aurimasm has quit IRC21:38
*** donghao has joined #openstack21:39
*** iranzo has quit IRC21:41
*** e0ne has joined #openstack21:44
*** donghao has quit IRC21:44
*** e0ne has quit IRC21:47
*** jamesdenton has joined #openstack21:52
*** two_oes has quit IRC21:54
*** r1chardj0n3s has joined #openstack21:56
*** adriant has joined #openstack22:00
*** thorst has joined #openstack22:06
*** Jack_Iv has quit IRC22:06
*** geaaru has quit IRC22:06
*** rcernin has quit IRC22:08
*** admin0 has quit IRC22:08
*** Jack_Iv has joined #openstack22:09
*** salmankhan has joined #openstack22:09
*** baoli has joined #openstack22:09
*** catintheroof has quit IRC22:10
*** admin0 has joined #openstack22:10
*** aurimasm has joined #openstack22:11
*** thorst has quit IRC22:11
iggyI'd check neutron logs for any errors22:11
iggyon the compute nodes22:11
*** admin0 has quit IRC22:12
*** Serlex has quit IRC22:13
*** Jack_Iv has quit IRC22:13
*** salmankhan has quit IRC22:13
*** r1chardj0n3s has left #openstack22:14
*** saschpe has quit IRC22:15
YmodeMonkiggy: Hi there. Me again it seems.22:15
YmodeMonkYeah, I see a few pieces, but now I think I've changed so much I need to put things back the way it was somewhat.22:16
YmodeMonkOne thing that is niggling at me though.22:16
*** smccarthy has quit IRC22:16
iggylol, been there... many times22:16
*** annegentle has quit IRC22:16
YmodeMonkiggy: Well, openstack is something I feel is worth putting some effort into.22:17
YmodeMonkiggy: http://pastebin.com/RqPQrnqC22:17
*** saschpe has joined #openstack22:18
*** salv-orlando has joined #openstack22:18
YmodeMonkSo, if you wouldn't mind just taking a moment for a quick look here, the package installs one suggested parameter, but the docs suggest another.22:18
*** jamesdenton has quit IRC22:18
YmodeMonkThe package seems to be correct, as it's auth and not identity. But it's getting late, and I could be going a bit nuts.22:19
*** baoli has quit IRC22:20
YmodeMonkAlso, is this parameter case sensitive? :: region_name = RegionOne22:21
YmodeMonkb'cos I have the region as "regionOne"22:21
YmodeMonk(nova.conf on the controller)22:22
*** neatherweb has joined #openstack22:38
*** baoli has joined #openstack22:41
YmodeMonkiggy: Well, I have changed it. Not sure if it's made things better or worse. lol.22:41
*** mitz has quit IRC22:45
*** appprod0 has quit IRC22:47
*** jackNemrod has quit IRC22:48
*** PagliaccisCloud has quit IRC22:49
*** mitz has joined #openstack22:50
*** fatdragon has joined #openstack22:51
*** neatherweb has quit IRC22:53
*** jamesdenton has joined #openstack22:53
*** neatherweb has joined #openstack22:54
*** fatdragon has quit IRC22:56
*** fragatina has joined #openstack23:01
*** saschpe has quit IRC23:02
*** saschpe has joined #openstack23:03
*** uplink00 has quit IRC23:04
*** thorst has joined #openstack23:07
*** baoli has quit IRC23:10
*** jamesdenton has quit IRC23:12
*** thorst has quit IRC23:12
*** dneary has joined #openstack23:12
*** Zmi has quit IRC23:17
*** Zmi has joined #openstack23:17
*** gildub has joined #openstack23:19
brad[]`I skipped newton and it caused havoc with nova's db migrate. Do I have a clean way back?23:20
brad[]`Liberty -> Newton.23:20
*** guest_999 has quit IRC23:25
*** YmodeMonk has quit IRC23:26
*** guest_999 has joined #openstack23:27
*** aggie has joined #openstack23:28
*** EricGonczer_ has joined #openstack23:30
*** armaan has quit IRC23:30
*** saschpe has quit IRC23:31
*** saschpe has joined #openstack23:33
*** kirotawa has quit IRC23:34
*** aggie has quit IRC23:35
*** abu0 has joined #openstack23:36
*** forgotmynick has joined #openstack23:37
*** salv-orl_ has joined #openstack23:38
*** salv-orlando has quit IRC23:38
*** kirotawa has joined #openstack23:38
*** gildub has quit IRC23:40
*** thorst has joined #openstack23:41
*** thorst has quit IRC23:42
*** mengalong_ has joined #openstack23:43
*** mengalong_ has quit IRC23:46
*** salv-orl_ has quit IRC23:52
*** jonaspaulo has quit IRC23:54
*** AsLY has quit IRC23:54
*** rodrigo has quit IRC23:54
*** piliman974 has joined #openstack23:55
*** gildub has joined #openstack23:55
*** Nemie has quit IRC23:56
*** Nemie has joined #openstack23:56
*** AsLY has joined #openstack23:56
*** rodrigo has joined #openstack23:57
*** aurimasm has quit IRC23:59

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!