Wednesday, 2017-09-06

*** alic1a has quit IRC00:02
*** EricGonczer_ has joined #openstack00:03
*** harlowja has joined #openstack00:03
*** charcol has joined #openstack00:04
*** annegentle has joined #openstack00:07
*** harlowja has quit IRC00:09
*** tgerczei has quit IRC00:10
*** lucendio has quit IRC00:10
*** edleafe has quit IRC00:14
*** harlowja has joined #openstack00:14
*** edleafe has joined #openstack00:17
*** thorst has joined #openstack00:20
*** smccarthy has joined #openstack00:22
*** thorst has quit IRC00:23
*** cdub has joined #openstack00:25
*** annabelleB has quit IRC00:26
*** GenteelBen has quit IRC00:29
*** smccarthy has quit IRC00:30
*** dxiri_ has quit IRC00:31
*** dxiri has joined #openstack00:31
*** Son_Goku has quit IRC00:31
*** psahoo has joined #openstack00:32
*** jamesbenson has joined #openstack00:32
*** thorst has joined #openstack00:32
*** dtrainor has quit IRC00:32
*** Manuel_112 has joined #openstack00:33
*** blacklotus89 has quit IRC00:34
*** woodard_ has joined #openstack00:36
*** woodard has quit IRC00:36
*** dxiri has quit IRC00:36
*** jamesbenson has quit IRC00:37
*** Manuel_112 has quit IRC00:38
*** Manuel_112 has joined #openstack00:41
*** baoli has joined #openstack00:41
*** baoli_ has joined #openstack00:45
*** blacklotus89 has joined #openstack00:45
*** Manuel_112 has quit IRC00:45
*** baoli has quit IRC00:46
*** aselius has quit IRC00:47
*** cnf has joined #openstack00:49
*** Gwayne has joined #openstack00:52
*** Gwayne has joined #openstack00:52
*** cdub has quit IRC00:52
*** TuanLA has joined #openstack00:54
*** harlowja has quit IRC00:57
*** KurzonDax has joined #openstack00:57
*** ProtocolNetworks has quit IRC00:59
*** harlowja has joined #openstack01:01
*** MrAbaddon has quit IRC01:03
*** jamesbenson has joined #openstack01:03
*** EricGonczer_ has quit IRC01:04
*** smccully has quit IRC01:04
*** EricGonczer_ has joined #openstack01:05
*** smccully has joined #openstack01:06
*** nicolasbock has quit IRC01:06
*** thorst has quit IRC01:06
*** dxiri has joined #openstack01:07
*** jamesbenson has quit IRC01:08
*** EricGonczer_ has quit IRC01:08
*** MrAbaddon has joined #openstack01:08
*** mwynne has joined #openstack01:10
*** yamamoto has joined #openstack01:15
*** jpsandiego42 has joined #openstack01:15
*** achadha_ has joined #openstack01:18
*** nicolasbock has joined #openstack01:21
*** achadha has quit IRC01:22
*** jab416171 has quit IRC01:22
*** achadha has joined #openstack01:22
*** achadha_ has quit IRC01:23
*** Ca2n has joined #openstack01:23
*** thorst has joined #openstack01:24
*** jab416171 has joined #openstack01:25
*** thorst has quit IRC01:25
*** Ca2n has quit IRC01:25
*** achadha_ has joined #openstack01:25
*** Gabemo has quit IRC01:25
*** ProtocolNetworks has joined #openstack01:26
*** achadha_ has quit IRC01:26
*** achadha has quit IRC01:27
*** Gabemo has joined #openstack01:27
*** achadha has joined #openstack01:27
*** taki has joined #openstack01:27
*** jniu has joined #openstack01:28
*** achadha has quit IRC01:29
*** achadha has joined #openstack01:30
*** zhouyf has joined #openstack01:30
*** cdub has joined #openstack01:32
*** zhangfei has joined #openstack01:33
*** achadha has quit IRC01:35
*** Manuel_112 has joined #openstack01:35
*** ProtocolNetworks has quit IRC01:37
*** thorst has joined #openstack01:39
*** cdub has quit IRC01:39
*** thorst has quit IRC01:39
*** Manuel_112 has quit IRC01:40
*** markvoelker has joined #openstack01:43
*** Manuel_112 has joined #openstack01:44
*** baoli_ has quit IRC01:44
*** ProtocolNetworks has joined #openstack01:44
*** ikhan has joined #openstack01:44
*** baoli has joined #openstack01:45
*** vikrant has joined #openstack01:48
*** gli has joined #openstack01:48
*** Manuel_112 has quit IRC01:48
*** KurzonDax has quit IRC01:50
*** VW has joined #openstack01:52
*** fzdarsky_ has joined #openstack01:52
*** fzdarsky has quit IRC01:54
*** taki has quit IRC01:54
*** masonjoyers has quit IRC01:55
*** dxiri has quit IRC01:55
*** dxiri has joined #openstack01:56
*** dxiri has quit IRC02:00
*** galstrom_zzz is now known as galstrom02:03
*** smccarthy has joined #openstack02:04
*** ProtocolNetworks has quit IRC02:05
*** ldl has joined #openstack02:05
*** thorst has joined #openstack02:07
*** thorst has quit IRC02:07
*** thorst has joined #openstack02:07
*** vikrant has quit IRC02:08
*** thorst has quit IRC02:12
*** yamahata has quit IRC02:14
*** iyamahat has quit IRC02:16
*** ProtocolNetworks has joined #openstack02:17
*** xinliang has quit IRC02:17
*** markvoelker has quit IRC02:18
*** VW has quit IRC02:23
*** exodusftw has joined #openstack02:23
*** cloudrancher has quit IRC02:25
*** cloudrancher has joined #openstack02:26
*** beerdrop has quit IRC02:26
*** baoli has quit IRC02:28
*** baoli has joined #openstack02:29
*** xinliang has joined #openstack02:30
*** thorst has joined #openstack02:34
*** thorst has quit IRC02:34
*** vhosakot has quit IRC02:35
*** ProtocolNetworks has quit IRC02:36
*** Manuel_112 has joined #openstack02:38
*** beerdrop has joined #openstack02:38
*** baoli has quit IRC02:40
*** Manuel_112 has quit IRC02:43
*** zhangxuanyuan__ has quit IRC02:45
*** zhangxuanyuan__ has joined #openstack02:46
*** Manuel_112 has joined #openstack02:46
*** Gwayne has quit IRC02:49
*** zhouyf has quit IRC02:49
*** Son_Goku has joined #openstack02:50
*** Manuel_112 has quit IRC02:51
*** galstrom is now known as galstrom_zzz02:53
*** jniu has quit IRC02:53
*** georgem1 has joined #openstack02:55
*** Son_Goku has quit IRC02:56
*** ProtocolNetworks has joined #openstack02:57
*** baoli has joined #openstack02:59
*** ProtocolNetworks has quit IRC03:03
*** Gwayne has joined #openstack03:05
*** penick has joined #openstack03:06
*** gvrangan has joined #openstack03:10
*** galstrom_zzz is now known as galstrom03:10
*** penick has quit IRC03:10
*** baoli has quit IRC03:11
*** parlakisik has joined #openstack03:12
*** ProtocolNetworks has joined #openstack03:12
*** markvoelker has joined #openstack03:15
*** mguiney has quit IRC03:16
*** gkadam has joined #openstack03:16
*** blacklotus89 has quit IRC03:16
*** galstrom is now known as galstrom_zzz03:18
*** nicolasbock has quit IRC03:20
*** masonjoyers has joined #openstack03:21
*** guideline has joined #openstack03:24
*** yamamoto_ has joined #openstack03:25
*** blacklotus89 has joined #openstack03:26
*** guinm has joined #openstack03:27
*** links has joined #openstack03:28
*** guinm is now known as mguiney03:28
*** yamamoto has quit IRC03:28
*** coolsvap has joined #openstack03:30
*** skazi has quit IRC03:31
*** ProtocolNetworks has quit IRC03:32
*** taowuwen has joined #openstack03:36
*** annegentle has quit IRC03:37
*** ProtocolNetworks has joined #openstack03:39
*** Manuel_112 has joined #openstack03:40
*** cdub has joined #openstack03:41
*** taowuwen has quit IRC03:41
*** taowuwen has joined #openstack03:41
*** annabelleB has joined #openstack03:41
*** iyamahat has joined #openstack03:41
*** ikhan has quit IRC03:43
*** hybridpollo has quit IRC03:43
*** Manuel_112 has quit IRC03:45
*** bobh has quit IRC03:46
*** cshastri has joined #openstack03:46
*** snowtime has joined #openstack03:46
*** markvoelker has quit IRC03:48
*** Manuel_112 has joined #openstack03:49
*** ProtocolNetworks has quit IRC03:50
*** dbecker has quit IRC03:52
*** Manuel_112 has quit IRC03:53
*** snowtime has quit IRC03:55
*** gvrangan has quit IRC03:56
*** dxiri has joined #openstack03:56
*** iyamahat has quit IRC03:58
*** gyee has quit IRC04:00
*** aditya_r has joined #openstack04:01
*** iyamahat has joined #openstack04:03
*** ProtocolNetworks has joined #openstack04:04
*** georgem1 has quit IRC04:04
*** pabbi has joined #openstack04:05
*** iyamahat has quit IRC04:05
*** dbecker has joined #openstack04:06
*** hybridpollo has joined #openstack04:06
*** VW has joined #openstack04:09
*** VW has quit IRC04:09
*** jamesbenson has joined #openstack04:11
*** hybridpollo has quit IRC04:13
*** hybridpollo has joined #openstack04:13
*** cdub has quit IRC04:14
*** jamesbenson has quit IRC04:16
*** pravins has joined #openstack04:16
*** dxiri has joined #openstack04:17
*** mwynne has quit IRC04:21
*** dxiri has quit IRC04:22
*** ProtocolNetworks has quit IRC04:22
*** thorst has joined #openstack04:26
*** annabelleB has quit IRC04:29
*** Gwayne has quit IRC04:30
*** thorst has quit IRC04:31
*** hybridpollo has quit IRC04:32
*** charcol has quit IRC04:32
*** charcol has joined #openstack04:33
*** dxiri has joined #openstack04:33
*** janki has joined #openstack04:35
*** ProtocolNetworks has joined #openstack04:35
*** rchavik has joined #openstack04:35
*** dxiri has quit IRC04:37
*** blacklotus89 has quit IRC04:37
*** trinaths has joined #openstack04:42
*** Gwayne has joined #openstack04:42
*** Gwayne has joined #openstack04:42
*** Manuel_112 has joined #openstack04:43
*** annabelleB has joined #openstack04:44
*** markvoelker has joined #openstack04:45
*** dxiri has joined #openstack04:45
*** gnupyx has quit IRC04:45
*** [dp] has joined #openstack04:46
*** Manuel_112 has quit IRC04:48
*** gvrangan has joined #openstack04:48
*** blacklotus89 has joined #openstack04:49
*** pabbi has quit IRC04:49
*** dxiri has quit IRC04:49
*** ProtocolNetworks has quit IRC04:50
*** Manuel_112 has joined #openstack04:51
*** iyamahat has joined #openstack04:53
*** iyamahat has quit IRC04:54
*** iyamahat has joined #openstack04:54
*** aditya_r has quit IRC04:56
*** Manuel_112 has quit IRC04:56
*** skazi has joined #openstack04:56
*** jamesbenson has joined #openstack04:58
*** AnilV4 has joined #openstack04:59
*** annabelleB has quit IRC05:00
*** iyamahat has quit IRC05:01
*** parlakisik has quit IRC05:01
*** omie888777 has joined #openstack05:02
*** iyamahat has joined #openstack05:02
*** jamesbenson has quit IRC05:03
*** dxiri has joined #openstack05:04
*** gvrangan has quit IRC05:04
*** ProtocolNetworks has joined #openstack05:04
*** iyamahat_ has joined #openstack05:05
*** iyamahat_ has quit IRC05:05
*** cyborg-one has quit IRC05:06
*** yamamoto_ has quit IRC05:07
*** Son_Goku has joined #openstack05:08
*** dxiri has quit IRC05:08
*** iyamahat has quit IRC05:09
*** yamamoto has joined #openstack05:09
*** smccarthy has quit IRC05:12
*** nunchuck has joined #openstack05:14
*** smccarthy has joined #openstack05:17
*** dxiri has joined #openstack05:18
*** markvoelker has quit IRC05:18
*** pri2507 has joined #openstack05:22
*** dxiri has quit IRC05:22
*** pri2507 has quit IRC05:24
*** ProtocolNetworks has quit IRC05:26
*** pcaruana has joined #openstack05:27
*** janki has quit IRC05:28
*** raynold has quit IRC05:29
*** ProtocolNetworks has joined #openstack05:31
*** achadha has joined #openstack05:32
*** dxiri has joined #openstack05:32
*** gvrangan has joined #openstack05:33
*** zhouyf has joined #openstack05:35
*** dxiri has quit IRC05:37
*** rchavik has quit IRC05:37
*** sticker has quit IRC05:37
*** yamahata has joined #openstack05:39
*** agurenko has joined #openstack05:40
*** ProtocolNetworks has quit IRC05:42
*** iyamahat has joined #openstack05:43
*** iyamahat has quit IRC05:44
*** iyamahat has joined #openstack05:44
*** Manuel_112 has joined #openstack05:45
*** Manuel_112 has quit IRC05:46
*** liverpooler has joined #openstack05:46
*** Manuel_112 has joined #openstack05:46
*** iyamahat_ has joined #openstack05:47
*** yamahata has quit IRC05:48
*** iyamahat__ has joined #openstack05:49
*** iyamahat has quit IRC05:49
*** jackNemrod has joined #openstack05:50
*** dxiri has joined #openstack05:51
*** Manuel_112 has quit IRC05:51
*** zhangxuanyuan_ has joined #openstack05:52
*** darland has joined #openstack05:52
*** iranzo has joined #openstack05:52
*** mosulica has joined #openstack05:52
*** iyamahat_ has quit IRC05:52
*** janki has joined #openstack05:53
*** jtomasek has joined #openstack05:53
*** Manuel_112 has joined #openstack05:53
*** yamahata has joined #openstack05:54
*** groen692 has joined #openstack05:55
*** zhangxuanyuan__ has quit IRC05:55
*** dxiri has quit IRC05:55
*** Bock has joined #openstack05:55
*** dparkes has joined #openstack05:56
*** jackNemrod_ has joined #openstack05:56
*** iyamahat__ has quit IRC05:56
*** jackNemrod has quit IRC05:57
*** jackNemrod_ is now known as jackNemrod05:57
*** iyamahat has joined #openstack05:57
*** zhouyf has quit IRC05:57
*** Manuel_112 has quit IRC05:58
*** dmibrid_ has quit IRC05:59
*** iyamahat has quit IRC06:00
*** iyamahat has joined #openstack06:00
*** armaan has joined #openstack06:00
*** Manuel_112 has joined #openstack06:01
*** ProtocolNetworks has joined #openstack06:02
*** yamahata has quit IRC06:03
*** drifterza has joined #openstack06:04
*** dxiri has joined #openstack06:05
*** mosulica has quit IRC06:06
*** achadha_ has joined #openstack06:07
*** ProtocolNetworks has quit IRC06:07
*** zhouyf has joined #openstack06:08
*** ana_ has joined #openstack06:09
*** dxiri has quit IRC06:09
*** achadha has quit IRC06:10
*** zhangxuanyuan_ has quit IRC06:10
*** zhangxuanyuan_ has joined #openstack06:11
*** achadha_ has quit IRC06:11
*** martinus__ has joined #openstack06:13
*** smccarthy has quit IRC06:14
*** rossella_s has quit IRC06:16
*** yamahata has joined #openstack06:17
*** rossella_s has joined #openstack06:17
*** takimbal has quit IRC06:17
*** dxiri has joined #openstack06:19
*** ProtocolNetworks has joined #openstack06:20
*** two_oes has joined #openstack06:22
*** hcltech-ssw has joined #openstack06:23
*** dxiri has quit IRC06:24
*** jprovazn has joined #openstack06:24
*** jackNemrod_ has joined #openstack06:24
*** jackNemrod has quit IRC06:25
*** jackNemrod_ is now known as jackNemrod06:25
*** thorst has joined #openstack06:27
*** aojea has joined #openstack06:28
*** e0ne has joined #openstack06:28
*** gildub has joined #openstack06:29
*** pravins has quit IRC06:29
*** links has quit IRC06:29
*** janki has quit IRC06:29
*** AnilV4 has quit IRC06:29
*** cshastri has quit IRC06:29
*** ProtocolNetworks has quit IRC06:31
*** rchavik has joined #openstack06:31
*** thorst has quit IRC06:32
*** jamesbenson has joined #openstack06:32
*** dxiri has joined #openstack06:33
*** yamamoto has quit IRC06:34
*** rossella_s has quit IRC06:34
*** yamamoto has joined #openstack06:35
*** jamesbenson has quit IRC06:36
*** dxiri has quit IRC06:38
*** rossella_s has joined #openstack06:38
*** tgerczei has joined #openstack06:42
*** rossella_s has quit IRC06:44
*** ProtocolNetworks has joined #openstack06:44
*** rossella_s has joined #openstack06:44
*** taowuwen has quit IRC06:45
*** hseipp has joined #openstack06:45
*** taowuwen has joined #openstack06:46
*** dxiri has joined #openstack06:47
*** jamesbenson has joined #openstack06:48
*** MrAbaddon has quit IRC06:49
*** ProtocolNetworks has quit IRC06:52
*** dxiri has quit IRC06:52
*** jamesbenson has quit IRC06:52
masbergood afternoon, is it possible to ssh form a vm to another vm within the same network?06:54
*** AnilV4 has joined #openstack06:54
masberI am getting this "Read from socket failed: Connection reset by peer"06:54
*** Tecumseh has joined #openstack06:55
*** pravins has joined #openstack06:55
*** cshastri has joined #openstack06:55
*** links has joined #openstack06:55
*** anshul has joined #openstack06:55
*** abu0 has quit IRC06:55
*** rcernin has joined #openstack06:57
*** e0ne has quit IRC06:57
*** janki has joined #openstack06:57
*** Mantorok has quit IRC06:59
*** Mantorok has joined #openstack07:01
*** geaaru has joined #openstack07:02
*** ProtocolNetworks has joined #openstack07:03
*** MarkBaker has quit IRC07:04
*** dgurtner has joined #openstack07:05
*** dxiri has joined #openstack07:06
*** takimbal has joined #openstack07:06
*** mosulica has joined #openstack07:07
*** iyamahat has quit IRC07:07
*** blacklotus89 has quit IRC07:07
*** mcornea has joined #openstack07:09
*** dxiri has quit IRC07:10
*** takimbal_ has joined #openstack07:11
*** xrb has joined #openstack07:11
*** takimbal has quit IRC07:13
*** kjackal_ has joined #openstack07:13
*** ProtocolNetworks has quit IRC07:15
*** markvoelker has joined #openstack07:15
*** rwsu has quit IRC07:16
*** blacklotus89 has joined #openstack07:18
*** jamesbenson has joined #openstack07:19
*** mosulica has quit IRC07:20
*** magicrhesus has quit IRC07:20
*** dxiri has joined #openstack07:20
*** jloehel_ has joined #openstack07:21
*** jpena|off is now known as jpena07:22
*** karimb has joined #openstack07:22
*** shardy has joined #openstack07:22
*** jamesbenson has quit IRC07:23
*** fsimonce has joined #openstack07:23
*** dxiri has quit IRC07:25
*** magicrhesus has joined #openstack07:25
*** shardy is now known as shardy_afk07:26
*** armaan has quit IRC07:26
*** rossella_s has quit IRC07:26
*** pbandark has joined #openstack07:28
*** zhangxuanyuan__ has joined #openstack07:28
*** karimb has quit IRC07:29
*** rossella_s has joined #openstack07:30
*** masco has joined #openstack07:30
*** karimb has joined #openstack07:30
*** tesseract has joined #openstack07:30
*** zhangxuanyuan_ has quit IRC07:31
*** ralonsoh has joined #openstack07:32
*** dxiri has joined #openstack07:35
*** charcol has quit IRC07:36
*** two_oes has quit IRC07:37
*** grafuls has joined #openstack07:38
*** dxiri has quit IRC07:39
*** TuanLA has quit IRC07:40
*** TuanLA has joined #openstack07:41
*** rchavik has quit IRC07:41
*** ProtocolNetworks has joined #openstack07:44
*** rchavik has joined #openstack07:44
*** rchavik has quit IRC07:44
*** rchavik has joined #openstack07:45
*** toscalix has joined #openstack07:47
*** krs93 has quit IRC07:47
*** jpich has joined #openstack07:48
*** armaan has joined #openstack07:48
*** Yarboa has joined #openstack07:48
*** markvoelker has quit IRC07:49
*** dxiri has joined #openstack07:49
*** rwsu has joined #openstack07:50
*** krs93 has joined #openstack07:51
*** kickinz1 has joined #openstack07:51
*** kickinz1 has joined #openstack07:51
*** dxiri has quit IRC07:53
*** mariusv has quit IRC07:53
*** mariusv has joined #openstack07:54
*** egonzalez has joined #openstack07:54
*** shardy_afk is now known as shardy07:55
*** ProtocolNetworks has quit IRC07:55
*** mariusv has quit IRC07:56
*** blacklotus89 has quit IRC07:57
*** hoonetorg has quit IRC07:58
*** xrb has quit IRC07:58
*** mariusv has joined #openstack08:00
*** dxiri has joined #openstack08:03
*** shardy_ has joined #openstack08:04
*** ProtocolNetworks has joined #openstack08:05
*** blacklotus89 has joined #openstack08:07
*** shardy has quit IRC08:07
*** snica_away is now known as stefannica08:07
*** dxiri has quit IRC08:08
*** rossella_s has quit IRC08:08
*** rossella_s has joined #openstack08:11
*** hoonetorg has joined #openstack08:15
*** ProtocolNetworks has quit IRC08:18
*** dxiri has joined #openstack08:22
*** liverpooler has quit IRC08:25
*** taowuwen has quit IRC08:25
*** Xixi has joined #openstack08:25
*** taowuwen has joined #openstack08:26
*** dxiri has quit IRC08:26
*** tumble has joined #openstack08:28
*** thorst has joined #openstack08:28
*** blacklotus89 has quit IRC08:29
*** jniu has joined #openstack08:30
*** blacklotus89 has joined #openstack08:30
*** jniu has quit IRC08:31
*** MarkBaker has joined #openstack08:31
*** iyamahat has joined #openstack08:32
*** indistylo has joined #openstack08:32
*** rvd has joined #openstack08:32
*** thorst has quit IRC08:33
*** ankatare has joined #openstack08:33
*** lucendio has joined #openstack08:33
ankatare#openstack-ansible08:34
*** shardy_ is now known as shardy08:35
*** ankatare has quit IRC08:35
*** lxdong has joined #openstack08:35
*** dxiri has joined #openstack08:36
*** dxiri has quit IRC08:36
*** yamahata has quit IRC08:38
lxdonghi, I'm deploying openstack by using kolla and run into an error during which is `fatal: [kolla1]: FAILED! => {"failed": true, "msg": "The conditional check 'inventory_hostname in groups[nova_api.group]' failed. The error was: error while evaluating conditional (inventory_hostname in groups[nova_api.group]): Unable to look up a name or access an attribute in template string ({% if inventory_hostname in groups[n during`TASK [nova :08:39
egonzalezlxdong, what ansible and jinja2 version are you using?08:40
*** abu0 has joined #openstack08:41
lxdong2.3.2 and 2.9.608:41
*** suresh12 has quit IRC08:41
*** MarkBaker has quit IRC08:44
lxdongansible:2.3.2.0  jinja2:2.9.608:45
*** markvoelker has joined #openstack08:46
*** sysadmin677 has quit IRC08:46
*** sysadmin677 has joined #openstack08:47
*** sshnaidm|afk is now known as sshnaidm08:47
lxdongany ideas?08:50
egonzalezlxdong, what task is exactly failing? what kolla version, inventory file08:50
*** gli has quit IRC08:51
lxdongkolla version is 4.0.3.dev26 , what is the inventory file?08:51
lxdongTASK [nova : Checking free port for Nova API]08:52
egonzalezlxdong, the file where you define the host to be used and the groups where belongs08:53
*** ProtocolNetworks has joined #openstack08:53
lxdongIs it multinode or all-in-one?08:54
egonzalezlxdong, the one you are using, if not set any inventory by default will use all-in-one08:54
lxdongIt is multinode .08:54
egonzalezlxdong, please share multinode inventory file, remove any private info from there08:56
*** MarkBaker has joined #openstack08:56
lxdong[control] kolla1 kolla2  [network] kolla1 kolla2  [compute] kolla1 kolla2  [monitoring] kolla1  [storage] kolla1 kolla208:57
egonzalezlxdong, have you removed all other groups in the file?08:59
lxdongyes08:59
egonzalezcopy you current groups and replace in a fresh inventory file08:59
egonzalezall groups are needed as they are children of main groups09:00
lxdongyou mean all the groups are necessary?09:00
egonzalezlxdong, yep, the whole inventory file is needed, at least for services you are using09:02
egonzalezlxdong, config will be applied to nova_api group, which is a children of control, but nova_api is the real group used09:02
*** bobmel has joined #openstack09:02
*** e0ne has joined #openstack09:03
cf_Do any of you guys know if OpsConsole supports SNMP?09:03
lxdongI see, let me have a try.09:03
*** grafuls has quit IRC09:04
*** suuuper has joined #openstack09:04
*** zhangfei has quit IRC09:05
*** iyamahat has quit IRC09:06
*** dalgaaf has quit IRC09:07
*** bobmel has quit IRC09:08
*** abu0 has quit IRC09:08
*** dalgaaf has joined #openstack09:10
*** bobmel_ has joined #openstack09:12
*** ProtocolNetworks has quit IRC09:15
*** bbcmicrocomputer has joined #openstack09:17
*** bbcmicrocomputer has joined #openstack09:17
*** bobmel_ has quit IRC09:17
*** markvoelker has quit IRC09:19
*** Gwayne has quit IRC09:19
*** zhangfei has joined #openstack09:22
*** bobmel has joined #openstack09:22
*** achadha has joined #openstack09:23
*** blacklotus89 has quit IRC09:24
*** jamesbenson has joined #openstack09:24
*** schlitzer has quit IRC09:26
*** achadha has quit IRC09:27
*** bobmel_ has joined #openstack09:28
*** jamesbenson has quit IRC09:29
*** MrAbaddon has joined #openstack09:29
lxdong@egonzalez thanks, will you guide me to finish the kolla deployment since I run into another error which makes me thinking that will encounter more or do you have some practical deployment guides which covers most?09:30
egonzalezlxdong, here I cover most kolla deployment steps http://egonzalez.org/deploy-openstack-designate-with-kolla-ansible/09:31
egonzalezjust ignore designate stuff09:31
egonzalezand registry if you already have one in place09:31
*** bobmel has quit IRC09:32
*** blacklotus89 has joined #openstack09:34
lxdongyes, thank you first, the error I'm dealing is TASK rabbitmq with msg:"Hostname has to resolve to IP address of api_interface"09:35
*** jackNemrod has quit IRC09:35
*** armaan has quit IRC09:35
*** armaan has joined #openstack09:36
egonzalezlxdong, all hosts should resolve each others by IP address configured in network_interface/api_interface09:36
egonzalezlxdong, ensure they does not resolve any other address (localhost)09:37
*** HamdyK has joined #openstack09:37
*** dgurtner has quit IRC09:39
*** MarkBaker has quit IRC09:40
*** yamamoto has quit IRC09:40
*** gvrangan has quit IRC09:42
lxdongIs 192.168.100.132 kolla1 192.168.100.133 kolla2 in /etc/hosts of each host enough?09:42
lxdongthey each is resolved to ens16009:43
egonzalezlxdong, yep, that is enough09:44
lxdongfailed: [kolla1] (item={'_ansible_parsed': True, 'stderr_lines': [], u'changed': False, u'end': u'2017-09-06 17:39:09.925414', '_ansible_no_log': False, u'stdout': u'127.0.0.1       STREAM localhost.localdomain\n127.0.0.1       DGRAM  \n127.0.0.1       RAW    ', '_ansible_item_result': True, u'rc': 0, u'start': u'2017-09-06 17:39:09.918975', u'cmd': [u'getent', u'ahostsv4', u'localhost'], 'item': u'kolla1', u'delta': u'0:00:00.006409:46
lxdongnot long enough ,hope will help09:46
egonzalezlxdong, it is resolving to localhost rather that hostname09:46
*** hcltech-ssw has quit IRC09:47
egonzalezwell, hosts does not have hostname configured as the command is looking to ``getent ahostsv4 localhost``, where localhost should be a hostname09:47
*** ProtocolNetworks has joined #openstack09:50
*** gringao has joined #openstack09:53
*** indistylo has quit IRC09:54
*** ProtocolNetworks has quit IRC09:54
*** amrith has quit IRC10:02
*** nicolasbock has joined #openstack10:02
*** capri has quit IRC10:03
*** felixsch__ has quit IRC10:04
*** nicolasbock has quit IRC10:07
lxdongsay I am deploying from control01 to kolla1 and kolla2 , getent ahostsv4 localhost has been fixed to be the configured ip like `192.168.100.137 STREAM localhost 192.168.100.137 DGRAM   192.168.100.137 RAW`, pop the same error10:07
*** pasasap_ has joined #openstack10:07
*** capri has joined #openstack10:08
*** kairo_mobile has joined #openstack10:08
lxdong@egonzalez10:08
*** kairo_mobile has quit IRC10:09
pasasap_Hi. Openstack Mitaka. Error when creating new instance (flavor: 6 vcpu): XML error: invalid setting for vcpu '-8'. Yesterday I have created and was -2, somebody created another VM with 6 VCPU with succes, but now I still cannot create my VM. Now is -8 in vcpu. Have You met such a problem?10:10
*** felixsch__ has joined #openstack10:10
*** yamamoto has joined #openstack10:11
*** amrith has joined #openstack10:12
*** amrith is now known as Guest5755910:12
*** Guest57559 is now known as amrith10:12
*** iniaziaway has joined #openstack10:13
*** gildub has quit IRC10:13
*** grafuls has joined #openstack10:14
*** pravins has quit IRC10:15
*** yamamoto has quit IRC10:16
lxdongHostname has to resolve to IP address of api_interface with the configured ip  ,not 127.0.0.110:17
*** iniazi has quit IRC10:17
*** markvoelker has joined #openstack10:17
*** HamdyK has quit IRC10:17
lxdongIs it should be network_interface:"ens160" and api_interface: "{{ network_interface }}" in globals.yml,which ens160 is the configured ip NIC.10:20
*** taowuwen_ has joined #openstack10:20
*** jprovazn has quit IRC10:22
*** taowuwen has quit IRC10:23
*** dgurtner has joined #openstack10:23
*** lucendio has quit IRC10:24
*** lxdong has quit IRC10:24
*** zhouyf has quit IRC10:26
*** jamesbenson has joined #openstack10:26
*** psahoo has quit IRC10:27
*** pasasap_ has quit IRC10:28
*** pravins has joined #openstack10:28
*** thorst has joined #openstack10:29
*** jamesbenson has quit IRC10:30
*** yamamoto has joined #openstack10:32
*** abu0 has joined #openstack10:33
*** thorst has quit IRC10:34
*** taowuwen_ has quit IRC10:35
*** nicolasbock has joined #openstack10:36
*** etingof has quit IRC10:38
*** gszasz has joined #openstack10:40
*** ricardoas1 has joined #openstack10:41
*** suresh12 has joined #openstack10:42
*** ricardoas has quit IRC10:42
*** decrypt_ has quit IRC10:43
*** suresh12 has quit IRC10:47
*** armaan has quit IRC10:48
*** yamamoto has quit IRC10:48
*** armaan has joined #openstack10:49
*** markvoelker has quit IRC10:49
*** jackNemrod has joined #openstack10:50
*** etingof has joined #openstack10:50
*** liverpooler has joined #openstack10:52
*** jprovazn has joined #openstack10:54
*** jprovazn has quit IRC10:54
*** jprovazn has joined #openstack10:54
*** TuanLA has quit IRC10:55
*** abu0_ has joined #openstack10:59
*** abu0 has quit IRC11:00
*** gringao has quit IRC11:02
*** _r3g3x_ has quit IRC11:02
*** _r3g3x_ has joined #openstack11:03
*** zhangfei has quit IRC11:04
*** cyborg-one has joined #openstack11:06
*** nicolasbock has quit IRC11:07
*** nicolasbock has joined #openstack11:09
*** lxdong has joined #openstack11:11
*** jchhatbar has joined #openstack11:17
*** pravins has quit IRC11:20
*** janki has quit IRC11:20
*** anshul has quit IRC11:20
*** rvd has quit IRC11:20
*** AnilV4 has quit IRC11:20
*** cshastri has quit IRC11:20
*** links has quit IRC11:20
*** rvd has joined #openstack11:20
*** blacklotus89 has quit IRC11:20
*** racedo has quit IRC11:22
*** jcarter2 has joined #openstack11:27
*** trinaths has left #openstack11:28
*** Tecumseh has quit IRC11:29
*** blacklotus89 has joined #openstack11:31
*** anshul has joined #openstack11:32
*** cshastri has joined #openstack11:32
*** pravins has joined #openstack11:32
*** links has joined #openstack11:32
*** AnilV4 has joined #openstack11:33
*** EricGonczer_ has joined #openstack11:33
*** Son_Goku has quit IRC11:34
*** kbyrne has quit IRC11:38
*** Tecumseh has joined #openstack11:39
*** nicolasbock has quit IRC11:40
*** pravins has quit IRC11:44
*** Son_Goku has joined #openstack11:44
*** yamamoto has joined #openstack11:45
*** Tecumseh_ has joined #openstack11:45
*** markvoelker has joined #openstack11:46
*** kbyrne has joined #openstack11:46
*** Tecumseh has quit IRC11:47
*** Tecumseh has joined #openstack11:48
*** Tecumseh_ has quit IRC11:49
*** nicolasbock has joined #openstack11:52
*** kylek3h has quit IRC11:52
*** kylek3h has joined #openstack11:53
*** Tecumseh has quit IRC11:53
*** sansna2 has quit IRC11:54
*** sansna2 has joined #openstack11:54
*** EricGonczer_ has quit IRC11:55
*** Tecumseh has joined #openstack11:56
*** kylek3h has quit IRC11:57
*** pravins has joined #openstack11:57
*** racedo has joined #openstack11:59
*** EricGonczer_ has joined #openstack12:00
*** jpena is now known as jpena|lunch12:00
*** gvrangan has joined #openstack12:01
*** sshnaidm is now known as sshnaidm|mtg12:01
*** Croata has joined #openstack12:07
*** weshay_PTO is now known as weshay12:08
*** lucendio has joined #openstack12:09
*** kylek3h has joined #openstack12:09
*** kylek3h has quit IRC12:10
*** georgem1 has joined #openstack12:11
*** bobmel_ has quit IRC12:11
*** masonjoyers has quit IRC12:11
*** thorst has joined #openstack12:11
*** thorst has quit IRC12:12
*** thorst has joined #openstack12:13
*** srobert has joined #openstack12:13
*** yamamoto has quit IRC12:13
*** srobert has quit IRC12:14
*** aditya_r has joined #openstack12:14
*** srobert has joined #openstack12:15
*** EricGonczer_ has quit IRC12:19
*** markvoelker has quit IRC12:20
*** armaan has quit IRC12:20
*** armaan has joined #openstack12:21
*** ikhan has joined #openstack12:23
*** aditya_r has quit IRC12:27
*** markvoelker has joined #openstack12:28
*** yamamoto has joined #openstack12:28
*** bob_one has joined #openstack12:29
*** EricGonczer_ has joined #openstack12:30
*** georgem1 has quit IRC12:30
*** nanga has quit IRC12:33
*** aditya_r has joined #openstack12:34
*** achadha has joined #openstack12:34
*** bob_one has quit IRC12:34
*** bob_one has joined #openstack12:35
*** cshastri has quit IRC12:35
*** c06 has joined #openstack12:35
*** nanga has joined #openstack12:35
*** achadha has quit IRC12:38
*** bob_one has quit IRC12:40
*** jcarter2 has quit IRC12:40
*** ldl has quit IRC12:40
*** jcarter2 has joined #openstack12:40
*** kylek3h has joined #openstack12:40
*** jcarter2 has quit IRC12:41
*** EricGonczer_ has quit IRC12:41
*** jcarter2 has joined #openstack12:41
*** bob_one has joined #openstack12:42
*** jpich has quit IRC12:43
*** pravins has quit IRC12:44
*** aditya_r has quit IRC12:44
*** dxiri has joined #openstack12:45
*** jcarter2 has quit IRC12:46
*** bob_one has quit IRC12:46
*** bob_one has joined #openstack12:46
*** AfroThundr54230 has quit IRC12:49
*** ben42 has joined #openstack12:50
*** VW has joined #openstack12:50
*** VW has quit IRC12:50
*** bob_one has quit IRC12:51
*** VW has joined #openstack12:51
*** dgurtner has quit IRC12:51
*** AfroThundr54230 has joined #openstack12:54
*** ben_roose has joined #openstack12:54
*** woodard_ has quit IRC12:54
*** woodard has joined #openstack12:55
*** janzian has joined #openstack12:55
*** bob_one has joined #openstack12:55
*** pravins has joined #openstack12:57
*** bob_one_ has joined #openstack12:57
*** bob_one_ has quit IRC12:57
*** bob_one has quit IRC12:58
*** gkadam has quit IRC12:59
*** pchavva has joined #openstack13:00
*** georgem1 has joined #openstack13:01
*** ashif has joined #openstack13:03
*** mikal has quit IRC13:05
*** slaweq has quit IRC13:05
*** blacklotus89 has quit IRC13:07
*** AfroThundr54230 has quit IRC13:07
*** jackNemrod has quit IRC13:07
*** armaan has quit IRC13:07
*** jackNemrod has joined #openstack13:07
*** bob_one has joined #openstack13:08
*** ashif has quit IRC13:09
*** lxdong__ has joined #openstack13:09
*** racedo has quit IRC13:09
*** bob_one_ has joined #openstack13:09
*** bob_one has quit IRC13:10
*** bob_one_ has quit IRC13:10
*** masonjoyers has joined #openstack13:10
*** bob_one has joined #openstack13:10
*** lucasxu has joined #openstack13:10
*** bob_one has quit IRC13:11
*** baoli has joined #openstack13:11
*** bob_one has joined #openstack13:11
*** mikal has joined #openstack13:12
*** jpena|lunch is now known as jpena13:12
*** bob_one has quit IRC13:15
*** pravins has quit IRC13:15
*** bob_one has joined #openstack13:15
*** liverpooler has quit IRC13:16
*** liverpooler has joined #openstack13:16
*** bobh has joined #openstack13:16
*** stefannica is now known as snica_away13:16
*** toscalix has quit IRC13:16
*** mchlumsky has joined #openstack13:17
*** donghao has joined #openstack13:17
*** bob_one has quit IRC13:17
*** bob_one has joined #openstack13:17
*** blacklotus89 has joined #openstack13:18
lxdong__hi, I was deploying openstack with kolla and got stuck at the TASK [rabbitmq fail], Hostname has to resolve to IP address of api_interface with configured hosts13:18
*** jackNemrod has quit IRC13:18
*** dgurtner has joined #openstack13:18
*** AfroThundr54230 has joined #openstack13:19
*** abu0_ has quit IRC13:21
*** m00dawg has joined #openstack13:21
*** snowtime has joined #openstack13:24
*** snica_away is now known as stefannica13:24
*** gvrangan has quit IRC13:26
*** snowtime has quit IRC13:26
*** vgdublin has quit IRC13:28
*** catintheroof has joined #openstack13:29
*** thegreenhundred has joined #openstack13:30
*** annegentle has joined #openstack13:30
*** aojea has quit IRC13:32
*** crose has joined #openstack13:32
*** aconole has joined #openstack13:33
*** aojea has joined #openstack13:35
lxdong__any ideas?13:36
*** jackNemrod has joined #openstack13:36
*** jpich has joined #openstack13:41
*** prameswar has quit IRC13:42
*** racedo has joined #openstack13:43
*** knoxy has joined #openstack13:43
*** knoxy has joined #openstack13:43
*** cleong has joined #openstack13:45
admin0lxdong__, just map the ips to the hostnames in /etc/hosts ?  -- making a guess here13:48
lxdong__I did like 192.168.100.132 kolla1 192.168.100.133 kolla213:50
*** liverpooler has quit IRC13:50
lxdong__in both kolla1 and kolla2 hosts13:50
*** masonjoyers_ has joined #openstack13:51
*** krs93 has quit IRC13:51
*** liverpooler has joined #openstack13:52
*** c06 has quit IRC13:53
*** Son_Goku has quit IRC13:53
*** gringao has joined #openstack13:53
*** masonjoyers has quit IRC13:54
*** zhangfei has joined #openstack13:55
*** ikhan has quit IRC13:56
*** sshnaidm|mtg is now known as sshnaidm|afk13:57
admin0lxdong__, can i talk you out of using kolla and giving openstack-ansbile a try :)13:57
admin0it also uses containers :D13:57
*** jamesbenson has joined #openstack13:58
*** makowals has joined #openstack13:58
*** makowals has quit IRC13:58
*** jaosorior has joined #openstack13:58
*** woodard has quit IRC13:59
*** xemdetia has joined #openstack13:59
lxdong__what's the difference13:59
lxdong__@admin014:00
*** dtrainor has joined #openstack14:02
lxdong__as long as it is pratical14:03
admin0i have not tried kolla yet .. because happy user of ansible .. i can say it works out of the box :)14:03
lxdong__how14:03
georgem1lxdong__: I think kolla uses docker container vs openstack-ansible that uses lxc14:03
*** annabelleB has joined #openstack14:04
*** linuxmodder has quit IRC14:05
lxdong__any blogs or posts referenced to?14:06
admin0lxdong__, https://docs.openstack.org/project-deploy-guide/openstack-ansible/ocata/14:07
admin0i have setup openstackfaq.com for unofficial faq's and now next is  openstacktalk.com (forum) just to help14:08
lxdong__solutions include devstack,fuel,kolla ,too much14:08
lxdong__confused for beginner14:09
admin0ansible just worked out of the box, feature rich, does everything, so i just stuck to it14:09
*** sshnaidm|afk is now known as sshnaidm14:09
admin0give ansible a try. one last time :D14:09
lxdong__nice14:09
lxdong__I will,kolla deployed with kolla-ansible too14:10
*** smccully has quit IRC14:10
*** jchhatbar is now known as janki14:11
*** rarcea has joined #openstack14:12
*** Cybodog has quit IRC14:12
*** Cybodog has joined #openstack14:12
lxdong__how long will openstack-ansible take to deploy?14:12
*** masonjoyers_ has quit IRC14:13
*** galstrom_zzz is now known as galstrom14:13
admin0depends ..14:13
admin0how big is your infra ?14:13
admin0test or demo or production ?14:13
admin0or  a single machine ?14:14
*** janki has quit IRC14:14
lxdong__I found a iso image made by a professional to install kolla all-in-one14:14
*** ben42 has quit IRC14:14
lxdong__multinode test14:14
admin0does that professional also taking care of updates ? is it ocata or pike ?14:14
*** iniazi has joined #openstack14:14
lxdong__ocata by far14:14
tgerczeialso, "a professional" sounds vague14:14
*** atrius has quit IRC14:15
admin0lxdong__, is that professional here like us eager to help :D ?14:15
*** atrius has joined #openstack14:15
*** yamahata has joined #openstack14:16
lxdong__not much , a so-called teacher in china named Chen kesha14:16
*** yamamoto has quit IRC14:17
*** iniaziaway has quit IRC14:17
*** cyborg-one has quit IRC14:19
*** eroux has joined #openstack14:20
lxdong__it indeed solve many problems of openstack deployment in china, kind of out of box, but all-in-one14:20
*** aspiers has quit IRC14:21
tgerczeidon't you have HUAWEI there to provide a perhaps slightly more professional approach?14:21
tgerczeinot like they used vanilla, I've seen FusionSphere and I abhor it14:21
tgerczeibut still it's not 'a so-called teacher'14:21
*** annegentle has quit IRC14:21
*** AnilV4 has quit IRC14:21
admin0lxdong__, https://docs.openstack.org/openstack-ansible/ocata/ocata/developer-docs/quickstart-aio.html  .. based on the cpu/ram, might take anywhere from 40 mins - 2/3 hours14:23
admin0this makes your single VM a openstack box14:23
admin0where all controllers run in containers and the box itself uses qemu for compute14:23
lxdong__I'm afraid not, I worked with HUAWEI workmates, the IaaS deployment evolves ansible at most.14:23
*** Yarboa has quit IRC14:25
tgerczeithe ansible code they wrote that I saw was unusable14:25
lxdong__why do you abhor  FusionSphere ?14:26
*** mikeoutland has joined #openstack14:26
tgerczeiI consider forking and closing FOSS software a bad practice14:26
*** ben42 has joined #openstack14:26
*** aspiers has joined #openstack14:27
*** Dave has quit IRC14:27
*** ChiTo has joined #openstack14:28
*** drifterza has quit IRC14:28
*** EricGonczer_ has joined #openstack14:29
*** balaji has joined #openstack14:30
lxdong__indeed14:30
*** mikeoutland has quit IRC14:30
*** links has quit IRC14:31
*** EricGonc_ has joined #openstack14:32
lxdong__HUAWEI reorganized a cloud BG to compete with the five clouds in the world.14:32
*** raynold has joined #openstack14:33
*** RickDeckard has joined #openstack14:34
*** EricGonczer_ has quit IRC14:34
*** MrAbaddon has quit IRC14:34
*** MrAbaddon has joined #openstack14:35
*** srobert has quit IRC14:36
lxdong__url: https://pan.baidu.com/s/1kVkilGr password: gcty the ocata iso images if you are interested in.14:40
*** zhangfei has quit IRC14:40
*** Dave has joined #openstack14:43
*** annegentle has joined #openstack14:44
*** aolwas has quit IRC14:46
*** aolwas has joined #openstack14:46
*** jpich has quit IRC14:47
*** wN has quit IRC14:47
*** gringao has quit IRC14:48
*** Tecumseh has quit IRC14:50
*** dtrainor has quit IRC14:50
*** Free_maN has joined #openstack14:51
*** annabelleB has quit IRC14:52
*** annabelleB has joined #openstack14:53
*** slaweq has joined #openstack14:53
*** wN has joined #openstack14:53
*** wN has quit IRC14:53
*** wN has joined #openstack14:53
*** japestinho has quit IRC14:55
*** esker has joined #openstack14:57
*** jpsandiego42 has quit IRC14:57
*** esker has quit IRC14:57
*** shardy has quit IRC14:58
*** jpsandiego42 has joined #openstack14:58
*** jpsandiego42 has quit IRC14:58
*** esker has joined #openstack14:59
*** dtrainor has joined #openstack14:59
*** donghao has quit IRC14:59
*** ikhan has joined #openstack15:00
*** marst has joined #openstack15:01
*** lxdong has quit IRC15:02
*** ellopunk_ has joined #openstack15:02
*** srobert has joined #openstack15:03
*** ana_ has quit IRC15:04
*** ellopunk_ has quit IRC15:04
*** dgurtner has quit IRC15:04
*** dparkes has quit IRC15:05
*** lxdong__ has quit IRC15:06
*** jpich has joined #openstack15:08
*** robbiew has joined #openstack15:09
pixionusis openstack backup create not a live snapshot tool?  As in it seems to pause the instance.  Is this expected?15:11
*** shardy has joined #openstack15:12
admin0pixionus, yes15:14
admin0so that the snapshot guarantees the data it was there upto the point it was made15:14
*** rchavik has quit IRC15:15
admin0there is no live snapshot yet15:15
admin0rsync/dd from inside the instance for no pause backups15:15
pixionusah15:15
*** smccarthy has joined #openstack15:15
pixionusthank you.  I suppose we can try virsh snapshots.  They should be live and maintain availability right?15:16
*** grafuls has quit IRC15:16
*** yamamoto has joined #openstack15:17
*** krs93 has joined #openstack15:19
*** krs93 has quit IRC15:19
*** chyka has joined #openstack15:19
*** Son_Goku has joined #openstack15:19
*** chyka has quit IRC15:21
*** chyka has joined #openstack15:21
pixionusadmin0: do you know of any other back up solutions in openstack that exist or slotted to come, other than nova backup, openstack server backup, and https://blueprints.launchpad.net/nova/+spec/live-snapshot-vms15:21
pixionusoh! nova image-create15:22
*** valeech has joined #openstack15:23
admin0pixionus, there are 2 ways to look into this ..  1. as an operator, what you want to backup and 2. as a tenant ..  for tenant, they can have availability zones,  take snapshot to glance, use cinder etc to protect their data and plan for failures .. as an operator, you need to backup your mysql databases and configs15:24
*** anshul has quit IRC15:24
admin0now for the actual instance data backup, that depends on how you want to do it, or not even do it at all15:24
admin0pixionus, is this on a public or a private cloud viewpoint ?15:24
admin0if its a public cloud, openstack already provides a set of services to plan for failure ..   if as an operator you keep that in mind, then what you exactly need to backup is not a lot15:25
*** yamamoto has quit IRC15:25
*** suresh12 has joined #openstack15:26
admin0you can use rsync, veeam or duplicity to backup your hypervisor ..15:27
*** amrith has quit IRC15:28
*** amrith has joined #openstack15:28
*** amrith is now known as Guest5560115:28
pixionusSorry I'm still new to this and the newest on a team so trying to get terms sorted.  I believe we would say it's a private cloud managed by us.  The client is running their instances and is complaining that when they backup using the openstack command their instance freezes for up to 2 minutes.15:29
*** bollig has quit IRC15:29
*** gszasz has quit IRC15:29
*** bollig has joined #openstack15:29
*** pooja has joined #openstack15:30
admin0it is what glance does ..15:30
*** gszasz has joined #openstack15:31
pixionusI gathered from your first reply that this was how it functions, and not a bug15:31
admin0yes, so you explain that to the client . its a choice betweeen reliable backup vs a backup where the data is not a guarantee which defeats the purpose of having the backup in the first place15:32
pixionusI think I need to check versions and see if 'nova image-create' is an option for them:  http://ec2-54-66-129-240.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com/httrack/docs/docs.openstack.org/openstack-ops/content/snapshots.html15:32
admin0the client can simply create cinder volume, rsync his most imp data there .. so that even if vm is down, his data is saved15:32
admin0there is no need to backup the whole linux OS again and again15:33
*** smccarthy has quit IRC15:33
pixionusGood point15:33
*** dgurtner has joined #openstack15:33
*** dgurtner has quit IRC15:33
*** dgurtner has joined #openstack15:33
*** smccarthy has joined #openstack15:34
pixionusthough I don't know what they are deving on their instances.  They may actually be working on os level testing for all I know15:34
*** agurenko has quit IRC15:34
admin0you did not delivered them a small handbook explaining all this ?15:36
admin0like limitations and explainations, use cases, best practices etc15:37
pixionusadmin0: honestly I haven't a clue.  super new to it all and not sure what that part of the team does yet15:37
admin0:)15:38
admin0well, stay around, ask here :)15:38
*** dxiri has quit IRC15:38
pixionusta :)15:38
*** smccarthy has quit IRC15:39
admin0this is a good question/discussion though15:39
*** Manuel_112 has quit IRC15:44
*** iranzo has quit IRC15:44
*** EricGonc_ has quit IRC15:44
pixionusversions check out on nova image-create.15:45
pixionusI THINK this method will use the virsh snapshot so shouldn't interrupt availability15:46
pixionusI'll ask the client to give it a shot, let them know that the openstack backup create is not a live snapshot tool, and also suggest them using a manually scripted backup to volume solution15:47
*** Son_Goku has quit IRC15:50
*** racedo has quit IRC15:50
admin0right15:51
*** tylerderosagrund has joined #openstack15:52
*** iyamahat has joined #openstack15:52
*** masonjoyers has joined #openstack15:54
*** annabelleB has quit IRC15:54
*** gyee has joined #openstack15:55
*** vhosakot has joined #openstack15:55
*** annabelleB has joined #openstack15:56
*** groen692 has quit IRC15:56
*** suuuper has quit IRC15:56
*** lucasxu has quit IRC16:00
*** jpsandiego42 has joined #openstack16:00
*** annabelleB has quit IRC16:00
pixionushmmm.. looks liek nova image-create still stops the instance? https://kashyapc.wordpress.com/2013/03/11/openstack-nova-image-create-under-the-hood/16:00
*** egonzalez has quit IRC16:01
*** ikhan has quit IRC16:01
*** aselius has joined #openstack16:02
*** lucendio has quit IRC16:02
pixionusI'm sure its the same for most solutions.  It kinda only makes sense though I know there are live snap tools out there, not sure what might exist for openstack16:02
*** annabelleB has joined #openstack16:02
*** Manuel_112 has joined #openstack16:04
*** suresh12 has quit IRC16:04
*** stefannica is now known as snica_away16:06
*** achadha has joined #openstack16:06
*** achadha has quit IRC16:07
*** snica_away is now known as stefannica16:07
*** achadha has joined #openstack16:07
*** Manuel_112 has quit IRC16:08
*** eroux has quit IRC16:09
*** pooja has quit IRC16:09
*** iyamahat has quit IRC16:10
*** yamahata has quit IRC16:11
*** mcornea has quit IRC16:12
*** mikeoutland has joined #openstack16:14
pixionusanother nice resource:https://elastx.se/en/blog/backups-openstack-cloud16:16
*** jaosorior has quit IRC16:18
*** mikeoutland has quit IRC16:18
*** cemason has joined #openstack16:19
*** bob_one has quit IRC16:20
*** geaaru has quit IRC16:20
*** krtaylor has quit IRC16:21
*** bob_one has joined #openstack16:21
*** achadha_ has joined #openstack16:23
*** achadha has quit IRC16:23
*** balaji has quit IRC16:24
*** bob_one has quit IRC16:24
*** gvrangan has joined #openstack16:25
*** gszasz has quit IRC16:27
*** masonjoyers has quit IRC16:27
*** watanebm94 has joined #openstack16:28
*** valeech has quit IRC16:30
*** masonjoyers has joined #openstack16:32
*** blacklotus89 has quit IRC16:33
*** annegentle has quit IRC16:33
*** iyamahat has joined #openstack16:34
*** dxiri has joined #openstack16:35
*** bob_one has joined #openstack16:37
*** slaweq has quit IRC16:39
*** gszasz has joined #openstack16:39
*** jpich has quit IRC16:39
*** bob_one has quit IRC16:42
*** blacklotus89 has joined #openstack16:42
*** jpena is now known as jpena|off16:43
*** bob_one has joined #openstack16:44
*** penick has joined #openstack16:44
*** bob_one has quit IRC16:45
*** takimbal_ has quit IRC16:45
*** bob_one has joined #openstack16:46
*** knoxy has quit IRC16:46
*** lucasxu has joined #openstack16:47
*** gszasz has quit IRC16:48
*** bob_one has quit IRC16:51
*** annegentle has joined #openstack16:53
*** bob_one has joined #openstack16:55
*** achadha_ has quit IRC16:57
*** Manuel_112 has joined #openstack16:58
*** bob_one has quit IRC16:59
*** annegentle has quit IRC17:00
*** e0ne has quit IRC17:01
*** bob_one has joined #openstack17:01
*** shardy has quit IRC17:01
*** ricardoas1 is now known as ricardoas17:01
*** rcernin has quit IRC17:02
*** linuxmodder has joined #openstack17:02
*** Manuel_112 has quit IRC17:02
*** stefannica is now known as snica_away17:03
*** annegentle has joined #openstack17:04
*** linuxmodder has quit IRC17:04
*** linuxmodder has joined #openstack17:04
*** etingof has quit IRC17:04
*** krtaylor has joined #openstack17:04
*** suresh12 has joined #openstack17:06
*** Manuel_112 has joined #openstack17:06
*** harlowja has quit IRC17:07
*** harlowja has joined #openstack17:07
*** Free_maN has quit IRC17:09
*** MrAbaddon has quit IRC17:09
*** Manuel_112 has quit IRC17:11
*** smccarthy has joined #openstack17:11
*** rarcea has quit IRC17:12
*** yamamoto has joined #openstack17:13
*** kristian__ has joined #openstack17:15
*** linuxmodder has quit IRC17:15
*** smccarthy has quit IRC17:15
*** smccarthy has joined #openstack17:16
*** linuxmodder has joined #openstack17:16
*** linuxmodder has joined #openstack17:16
*** JoseMello has joined #openstack17:16
*** annabelleB has quit IRC17:16
*** annabelleB has joined #openstack17:17
*** yamamoto has quit IRC17:17
*** aditya_r has joined #openstack17:21
*** annabelleB has quit IRC17:21
*** achadha has joined #openstack17:23
*** achadha_ has joined #openstack17:26
*** suresh12 has quit IRC17:26
*** suresh12 has joined #openstack17:26
*** achadha_ has quit IRC17:27
*** achadha has quit IRC17:27
*** GenteelBen has joined #openstack17:27
*** achadha has joined #openstack17:27
*** geaaru has joined #openstack17:27
*** baoli has quit IRC17:28
*** achadha has quit IRC17:30
*** woodard has joined #openstack17:30
*** achadha has joined #openstack17:30
*** yamahata has joined #openstack17:31
*** baoli has joined #openstack17:31
*** annabelleB has joined #openstack17:31
*** rvd has quit IRC17:32
*** kristia__ has joined #openstack17:32
*** etingof has joined #openstack17:35
*** kristian__ has quit IRC17:36
*** sansna2 has quit IRC17:38
*** slaweq has joined #openstack17:39
*** slaweq has quit IRC17:42
*** slaweq has joined #openstack17:43
*** aditya_ra has joined #openstack17:44
*** aditya_r has quit IRC17:47
*** bobmel has joined #openstack17:47
*** masco has quit IRC17:48
*** bobmel has quit IRC17:48
*** aditya_ra has quit IRC17:49
*** aditya_r has joined #openstack17:50
*** ChiTo has quit IRC17:50
*** Guest55601 is now known as amrith17:52
*** nicolasbock has quit IRC17:53
*** coolsvap has quit IRC17:54
*** poopcat has joined #openstack17:58
*** bobmel has joined #openstack17:58
*** Yarboa has joined #openstack17:59
*** kbringard has joined #openstack17:59
*** cyborg-one has joined #openstack17:59
*** Manuel_112 has joined #openstack18:00
*** ralonsoh has quit IRC18:01
*** mikeoutland has joined #openstack18:02
*** harlowja has quit IRC18:02
*** bobmel has quit IRC18:03
*** albertcard1 has joined #openstack18:03
*** Manuel_112 has quit IRC18:05
*** poopcat has quit IRC18:05
*** mikeoutland has quit IRC18:06
*** ChiTo has joined #openstack18:07
*** Manuel_112 has joined #openstack18:09
*** egonzalez has joined #openstack18:10
*** takimbal has joined #openstack18:11
*** Manuel_112 has quit IRC18:13
*** achadha_ has joined #openstack18:15
*** achadha_ has quit IRC18:15
*** achadha has quit IRC18:16
*** achadha has joined #openstack18:16
*** achadha has quit IRC18:21
*** thorst has quit IRC18:22
*** achadha has joined #openstack18:23
*** dgurtner has quit IRC18:23
*** thorst has joined #openstack18:23
*** Bock has quit IRC18:26
*** thorst has quit IRC18:27
*** jpsandiego421 has joined #openstack18:28
*** krtaylor has quit IRC18:28
*** thorst has joined #openstack18:29
*** RandomTech has joined #openstack18:30
*** tesseract has quit IRC18:31
*** krtaylor has joined #openstack18:31
*** jpsandiego42 has quit IRC18:31
*** jpsandiego42 has joined #openstack18:32
*** aditya_ra has joined #openstack18:33
*** thorst has quit IRC18:33
*** aditya_r has quit IRC18:33
*** jpsandiego421 has quit IRC18:35
*** aditya_ra has quit IRC18:40
*** omie888777 has quit IRC18:43
*** dgurtner has joined #openstack18:44
*** aditya_r has joined #openstack18:45
*** thorst has joined #openstack18:46
*** omie888777 has joined #openstack18:46
*** crose has quit IRC18:53
*** gvrangan has quit IRC18:55
*** bbcmicrocomputer has quit IRC18:55
*** achadha_ has joined #openstack18:58
*** achadha has quit IRC19:01
*** S4ren has joined #openstack19:01
*** S4ren has quit IRC19:02
*** S4ren has joined #openstack19:02
*** knoxy has joined #openstack19:03
*** knoxy has joined #openstack19:03
*** Manuel_112 has joined #openstack19:03
*** achadha_ has quit IRC19:03
*** hseipp has quit IRC19:04
*** catinthe_ has joined #openstack19:04
*** ikhan has joined #openstack19:04
*** S4ren has quit IRC19:05
*** S4ren has joined #openstack19:05
*** catintheroof has quit IRC19:06
*** catintheroof has joined #openstack19:06
*** Xiti has quit IRC19:07
*** Manuel_112 has quit IRC19:08
*** e0ne has joined #openstack19:08
*** catinthe_ has quit IRC19:10
*** bob_one has quit IRC19:10
*** S4ren has quit IRC19:11
*** Manuel_112 has joined #openstack19:12
*** bob_one has joined #openstack19:12
*** Xiti has joined #openstack19:13
*** Manuel_112 has quit IRC19:16
*** albertcard1 is now known as poopcat19:16
*** hybridpollo has joined #openstack19:17
*** annabelleB has quit IRC19:18
*** hybridpollo has quit IRC19:23
*** annabelleB has joined #openstack19:23
*** jonaspaulo has joined #openstack19:27
*** hybridpollo has joined #openstack19:27
*** ProtocolNetworks has joined #openstack19:30
*** achadha has joined #openstack19:30
*** pcaruana has quit IRC19:34
*** rmcall has joined #openstack19:39
*** ChiTo has quit IRC19:40
*** aditya_r has quit IRC19:41
*** pbandark has quit IRC19:43
*** pchavva has quit IRC19:44
*** [dp] has quit IRC19:46
*** kuzko has quit IRC19:48
*** dgurtner has quit IRC19:48
*** mikeoutland has joined #openstack19:50
*** kuzko has joined #openstack19:50
*** annegentle has quit IRC19:51
*** cyborg-one has quit IRC19:53
*** suresh12 has quit IRC19:53
*** bob_one_ has joined #openstack19:54
*** mikeoutland has quit IRC19:54
*** bob_one has quit IRC19:55
*** suresh12 has joined #openstack19:55
*** tylerderosagrund has quit IRC20:00
*** ChiTo has joined #openstack20:01
*** kristian__ has joined #openstack20:05
*** Manuel_112 has joined #openstack20:06
*** masonjoyers_ has joined #openstack20:07
*** kristian__ has quit IRC20:07
*** kristia__ has quit IRC20:08
*** masonjoyers has quit IRC20:09
*** Manuel_112 has quit IRC20:10
*** liverpooler has quit IRC20:11
*** jtomasek has quit IRC20:12
*** RickDeckard has quit IRC20:12
*** jprovazn has quit IRC20:12
*** jtomasek has joined #openstack20:13
*** Manuel_112 has joined #openstack20:14
*** georgem1 has quit IRC20:14
*** bobmel has joined #openstack20:15
*** vvargaszte has joined #openstack20:16
*** vvargaszte has quit IRC20:16
*** jtomasek has quit IRC20:17
*** Manuel_112 has quit IRC20:18
*** bob_one_ has quit IRC20:18
*** bobmel has quit IRC20:19
*** abu0_ has joined #openstack20:20
*** suresh12 has quit IRC20:20
*** tinwood has quit IRC20:22
*** tinwood has joined #openstack20:23
*** abu0_ has quit IRC20:25
*** annegentle has joined #openstack20:25
*** suresh12 has joined #openstack20:26
*** srobert_ has joined #openstack20:30
*** as0bu has quit IRC20:30
*** as0bu has joined #openstack20:31
*** ikhan has quit IRC20:33
*** srobert has quit IRC20:33
*** dmibrid has joined #openstack20:33
*** jmlowe_ has quit IRC20:33
*** egonzalez has quit IRC20:33
*** jmlowe has joined #openstack20:34
*** srobert_ has quit IRC20:34
*** blacklotus89 has quit IRC20:35
*** vvargaszte has joined #openstack20:36
*** gaelL has quit IRC20:37
*** e0ne has quit IRC20:38
*** puck has quit IRC20:39
*** annabelleB has quit IRC20:42
*** lucasxu has quit IRC20:42
*** puck has joined #openstack20:43
*** df34 has joined #openstack20:44
*** martinus__ has quit IRC20:45
*** slaweq has quit IRC20:47
*** blacklotus89 has joined #openstack20:48
*** smccarthy has quit IRC20:48
*** df34 has quit IRC20:51
*** smccarthy has joined #openstack20:52
*** annegentle has quit IRC20:52
*** jackNemrod_ has joined #openstack20:53
*** janzian has quit IRC20:54
*** jackNemrod has quit IRC20:54
*** jackNemrod_ is now known as jackNemrod20:54
*** chyka has quit IRC20:54
*** chyka_ has joined #openstack20:54
*** vvargaszte has quit IRC20:55
*** GenteelBen has quit IRC20:58
*** RandomTech has quit IRC20:59
*** chyka_ has quit IRC21:00
*** krtaylor has quit IRC21:01
*** kuzko has quit IRC21:01
*** kuzko has joined #openstack21:04
*** chyka has joined #openstack21:05
*** chyka has quit IRC21:06
*** ksullivent has joined #openstack21:07
*** Manuel_112 has joined #openstack21:08
*** chyka has joined #openstack21:09
*** cleong has quit IRC21:09
*** slaweq has joined #openstack21:12
*** Manuel_112 has quit IRC21:12
*** lucendio has joined #openstack21:13
*** chyka_ has joined #openstack21:13
*** chyka has quit IRC21:14
*** MrAbaddon has joined #openstack21:15
*** krtaylor has joined #openstack21:16
*** achadha_ has joined #openstack21:16
*** annabelleB has joined #openstack21:17
*** ksullivent has quit IRC21:18
*** chyka_ has quit IRC21:19
*** achadha has quit IRC21:19
*** achadha_ has quit IRC21:21
*** kei-ichi has quit IRC21:22
*** Manuel_112 has joined #openstack21:22
*** kei-ichi has joined #openstack21:22
*** aahh has joined #openstack21:23
*** chyka has joined #openstack21:23
*** Manuel_112 has quit IRC21:27
*** jackNemrod has quit IRC21:29
*** Cybodog has quit IRC21:30
*** VW_ has joined #openstack21:37
*** vhosakot has quit IRC21:38
*** mikeoutland has joined #openstack21:38
*** vhosakot has joined #openstack21:38
*** Bhootrk_ has joined #openstack21:40
*** takimbal has quit IRC21:40
*** VW has quit IRC21:40
*** VW_ has quit IRC21:42
*** mikeoutland has quit IRC21:42
*** Manuel_112 has joined #openstack21:43
*** pooja has joined #openstack21:45
*** harlowja has joined #openstack21:45
*** blacklotus89 has quit IRC21:45
*** aojea has quit IRC21:46
*** Vulkan has joined #openstack21:46
*** Manuel_112 has quit IRC21:47
*** vhosakot has quit IRC21:47
*** vhosakot has joined #openstack21:49
*** Vulkan has quit IRC21:51
*** robbiew has quit IRC21:52
*** b4rti has joined #openstack21:54
*** jamesbenson has quit IRC21:55
*** catintheroof has quit IRC21:56
*** blacklotus89 has joined #openstack21:58
*** achadha has joined #openstack22:01
*** chyka has quit IRC22:02
*** Manuel_112 has joined #openstack22:04
*** achadha has quit IRC22:04
*** achadha has joined #openstack22:05
*** achadha_ has joined #openstack22:08
*** Manuel_112 has quit IRC22:08
*** achadha_ has quit IRC22:09
*** achadha_ has joined #openstack22:09
*** dgurtner has joined #openstack22:10
*** dgurtner has quit IRC22:10
*** dgurtner has joined #openstack22:10
*** achadha__ has joined #openstack22:11
*** achadha has quit IRC22:12
*** galstrom is now known as galstrom_zzz22:12
*** suresh12 has quit IRC22:13
*** achadha_ has quit IRC22:14
*** achadha__ has quit IRC22:15
*** mchlumsky has quit IRC22:15
*** kylek3h has quit IRC22:18
*** achadha has joined #openstack22:18
*** achadha has quit IRC22:18
*** baoli has quit IRC22:18
*** achadha has joined #openstack22:19
*** b4rti has quit IRC22:21
*** achadha has quit IRC22:21
*** achadha has joined #openstack22:21
*** achadha has quit IRC22:23
*** achadha has joined #openstack22:23
*** suresh12 has joined #openstack22:24
*** achadha has quit IRC22:24
*** achadha has joined #openstack22:25
*** Manuel_112 has joined #openstack22:25
*** ben_roose has quit IRC22:25
*** achadha has quit IRC22:26
*** achadha has joined #openstack22:26
*** pooja has quit IRC22:27
*** dgurtner has quit IRC22:27
*** aconole has quit IRC22:27
*** achadha has quit IRC22:28
*** smccarthy has quit IRC22:28
*** achadha has joined #openstack22:28
*** smccarthy has joined #openstack22:28
*** suresh12 has quit IRC22:29
*** Manuel_112 has quit IRC22:29
*** achadha_ has joined #openstack22:29
*** xemdetia has quit IRC22:30
*** sshnaidm is now known as sshnaidm|off22:30
*** achadha has quit IRC22:32
*** smccarthy has quit IRC22:33
*** achadha_ has quit IRC22:34
*** JoseMello has quit IRC22:35
*** abu0 has joined #openstack22:36
*** krtaylor has quit IRC22:37
*** slaweq has quit IRC22:37
*** suresh12 has joined #openstack22:42
*** hybridpollo has quit IRC22:42
*** Son_Goku has joined #openstack22:44
*** takimbal has joined #openstack22:44
*** [Kid] has quit IRC22:44
*** Manuel_112 has joined #openstack22:46
*** bobh has quit IRC22:46
*** [Kid] has joined #openstack22:47
*** achadha has joined #openstack22:47
*** annabelleB has quit IRC22:49
*** penick has quit IRC22:50
*** Manuel_112 has quit IRC22:50
*** kbringard has quit IRC22:50
*** Yarboa has quit IRC22:51
*** achadha has quit IRC22:52
*** abu0_ has joined #openstack22:53
*** abu0 has quit IRC22:54
*** thegreenhundred has quit IRC22:55
*** annabelleB has joined #openstack22:55
*** dyasny_ has joined #openstack22:59
*** dyasny has quit IRC23:00
*** dyasny_ has quit IRC23:03
*** Croata has quit IRC23:03
*** knoxy has quit IRC23:04
*** hybridpollo has joined #openstack23:04
*** annabelleB has quit IRC23:05
*** Manuel_112 has joined #openstack23:06
*** jonaspaulo has quit IRC23:06
*** RageLtMan has quit IRC23:07
*** jpsandiego42 has quit IRC23:08
*** jpsandiego42 has joined #openstack23:08
*** jpsandiego42 has quit IRC23:09
*** jpsandiego42 has joined #openstack23:10
*** marst has quit IRC23:11
*** Manuel_112 has quit IRC23:11
*** hybridpollo has quit IRC23:12
*** fsimonce has quit IRC23:14
*** Son_Goku has quit IRC23:15
*** bobmel has joined #openstack23:15
*** blacklotus89 has quit IRC23:15
*** j^2 has quit IRC23:18
*** bobmel has quit IRC23:19
*** Son_Goku has joined #openstack23:22
*** kylek3h has joined #openstack23:23
*** Son_Goku has quit IRC23:25
*** blacklotus89 has joined #openstack23:25
*** hybridpollo has joined #openstack23:26
*** mikeoutland has joined #openstack23:26
*** suresh12 has quit IRC23:26
*** ChiTo has quit IRC23:27
*** Manuel_112 has joined #openstack23:27
*** Son_Goku has joined #openstack23:28
*** kylek3h has quit IRC23:29
*** mikeoutland has quit IRC23:31
*** achadha has joined #openstack23:31
*** RageLtMan has joined #openstack23:31
*** achadha_ has joined #openstack23:32
*** Manuel_112 has quit IRC23:32
*** Dave has quit IRC23:33
*** suresh12_ has joined #openstack23:34
*** dcritch has quit IRC23:34
*** achadha__ has joined #openstack23:34
*** achadha has quit IRC23:35
*** achadha_ has quit IRC23:37
*** kbyrne has quit IRC23:38
*** slaweq has joined #openstack23:38
*** bobh has joined #openstack23:38
*** baoli has joined #openstack23:38
*** baoli has quit IRC23:39
*** smccarthy has joined #openstack23:39
*** baoli has joined #openstack23:40
*** slaweq has quit IRC23:43
*** smccarthy has quit IRC23:45
*** smccarthy has joined #openstack23:46
*** aojea has joined #openstack23:46
*** suresh12_ has quit IRC23:47
*** Manuel_112 has joined #openstack23:48
*** suresh12 has joined #openstack23:48
*** Dave has joined #openstack23:49
*** bobh has quit IRC23:49
*** smccarthy has quit IRC23:50
*** aojea has quit IRC23:51
*** baoli has quit IRC23:51
*** Manuel_112 has quit IRC23:53

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!