Thursday, 2018-07-19

*** dalgaaf has quit IRC00:02
*** MrAbaddon has joined #openstack00:02
*** dalgaaf has joined #openstack00:04
*** lightstalker has joined #openstack00:05
*** Son_Goku has quit IRC00:06
*** poopcat has quit IRC00:06
*** med_ has quit IRC00:07
*** ben_roose has quit IRC00:08
*** Son_Goku has joined #openstack00:08
*** schmots has quit IRC00:22
*** markvoelker has quit IRC00:25
*** livelace2 has quit IRC00:28
*** livelace2 has joined #openstack00:28
*** r-daneel has quit IRC00:32
*** Anticimex has quit IRC00:41
*** mikecmpbll has quit IRC00:44
*** mdih has quit IRC00:44
*** Son_Goku has quit IRC00:44
*** tkimball has joined #openstack00:46
*** Anticimex has joined #openstack00:46
*** Obi-Wan has quit IRC00:51
*** aludwar has quit IRC00:52
*** aludwar has joined #openstack00:52
*** noslzzp has quit IRC00:58
*** Son_Goku has joined #openstack00:59
*** Obi-Wan has joined #openstack01:01
*** haleyb has quit IRC01:05
*** Obi-Wan has quit IRC01:06
*** harlowja has quit IRC01:09
*** ikhan has quit IRC01:09
*** noslzzp has joined #openstack01:10
*** gregoryo has joined #openstack01:10
*** Obi-Wan has joined #openstack01:11
*** MrAbaddon has quit IRC01:11
*** haleyb has joined #openstack01:13
*** antosh has joined #openstack01:13
*** jmlowe has quit IRC01:16
*** daMaestro has joined #openstack01:17
*** mrsoul` has joined #openstack01:21
*** mrsoul_ has joined #openstack01:21
*** Petersingh has joined #openstack01:21
*** dlan_ has joined #openstack01:22
*** dlan_ has joined #openstack01:22
*** graphene has quit IRC01:22
*** antosh has quit IRC01:23
*** Obi-Wan has quit IRC01:23
*** mrsoul has quit IRC01:23
*** graphene has joined #openstack01:23
*** jmlowe has joined #openstack01:24
*** mschuppert has quit IRC01:24
*** dlan has quit IRC01:25
*** dizquierdo has joined #openstack01:25
*** Son_Goku has quit IRC01:25
*** MrAbaddon has joined #openstack01:26
*** Obi-Wan has joined #openstack01:28
*** Son_Goku has joined #openstack01:31
*** smccarth_ has joined #openstack01:32
*** med_ has joined #openstack01:35
*** smccarthy has quit IRC01:36
*** dr_feelgood has joined #openstack01:38
*** Petersingh is now known as Petersingh|afk01:39
*** smccarth_ has quit IRC01:39
*** smccarthy has joined #openstack01:40
*** iyamahat__ has joined #openstack01:43
*** dr_feelgood has quit IRC01:43
*** smccarthy has quit IRC01:44
*** mhen has quit IRC01:45
*** iyamahat_ has quit IRC01:45
*** yamahata has quit IRC01:46
*** mhen has joined #openstack01:46
*** iyamahat__ has quit IRC01:47
*** iyamahat__ has joined #openstack01:47
*** iyamahat__ has quit IRC01:51
*** DongHM has joined #openstack01:52
*** bobh has joined #openstack01:52
*** mcornea has quit IRC01:53
*** Petersingh|afk is now known as Petersingh01:54
*** dizquierdo has quit IRC01:57
*** jmlowe has quit IRC01:58
*** blkart has quit IRC02:03
*** cdub has joined #openstack02:03
*** blkart has joined #openstack02:04
*** zhangfei has joined #openstack02:05
*** jmlowe has joined #openstack02:06
*** Son_Goku has quit IRC02:06
*** _ix has joined #openstack02:14
*** blkart has quit IRC02:15
*** Son_Goku has joined #openstack02:16
*** smccarthy has joined #openstack02:17
*** blkart has joined #openstack02:18
*** _ix has quit IRC02:18
*** _ix has joined #openstack02:19
*** Obi-Wan has quit IRC02:20
*** smccarthy has quit IRC02:22
*** graphene has quit IRC02:23
*** cloudrancher has quit IRC02:23
*** graphene has joined #openstack02:24
*** morfeokmg has joined #openstack02:24
*** cloudrancher has joined #openstack02:24
*** markvoelker has joined #openstack02:26
*** bobh has quit IRC02:27
*** Obi-Wan has joined #openstack02:28
*** smccarthy has joined #openstack02:29
*** mdih has joined #openstack02:30
*** bobh has joined #openstack02:33
*** bobh has quit IRC02:37
*** Son_Goku has quit IRC02:39
*** dr_feelgood has joined #openstack02:39
*** sunil_bansal has joined #openstack02:40
*** th3g1z has joined #openstack02:41
*** dr_feelgood has quit IRC02:43
*** bobh has joined #openstack02:44
*** sunil_bansal has quit IRC02:45
*** gli has joined #openstack02:46
*** bobh has quit IRC02:48
*** bobh has joined #openstack02:49
*** Obi-Wan has quit IRC02:58
*** Croata2 has quit IRC03:00
*** markvoelker has quit IRC03:00
*** m|y|k has joined #openstack03:03
*** m|y|k has quit IRC03:03
*** kstev has quit IRC03:05
*** Obi-Wan has joined #openstack03:08
*** vrv_ has joined #openstack03:09
*** rvd has joined #openstack03:10
*** sunil_bansal has joined #openstack03:10
*** jniu has joined #openstack03:11
*** Puppet_ has joined #openstack03:12
*** Son_Goku has joined #openstack03:14
*** sunil_bansal has quit IRC03:15
*** tarelovma has quit IRC03:15
*** tarelovma has joined #openstack03:16
*** Petersingh is now known as Petersingh|afk03:18
*** rishabh has joined #openstack03:22
*** rishabh is now known as rishabh_03:22
*** cdub has quit IRC03:24
*** bobh has quit IRC03:24
*** bobh has joined #openstack03:31
*** sauvin has joined #openstack03:34
*** bobh has quit IRC03:35
*** tarelovma has quit IRC03:41
*** tarelovma has joined #openstack03:42
*** zhongjun__ has quit IRC03:44
*** bobh has joined #openstack03:44
*** bobh has quit IRC03:49
*** tarelovma has quit IRC03:49
*** tarelovma has joined #openstack03:50
*** harlowja has joined #openstack03:51
*** lpetrut has joined #openstack03:52
*** psahoo has joined #openstack03:56
*** markvoelker has joined #openstack03:58
*** Petersingh|afk is now known as Petersingh03:58
*** boomshankerx_ has joined #openstack03:59
*** neatherweb has joined #openstack04:00
*** bobh has joined #openstack04:00
*** rishabh_ has quit IRC04:00
*** dalgaaf has quit IRC04:02
*** boomshankerx has quit IRC04:02
*** Ross has quit IRC04:02
*** rishabh has joined #openstack04:02
*** bobh_ has joined #openstack04:03
*** bobh has quit IRC04:03
*** rishabh is now known as Guest7796404:03
*** eN_Akash_Talole_ has joined #openstack04:03
*** Guest77964 is now known as rishabh_04:03
*** Ross has joined #openstack04:03
*** eN_Akash_Talole_ has quit IRC04:03
*** tarelovma has quit IRC04:04
*** tarelovma has joined #openstack04:04
*** _ix has quit IRC04:04
*** dalgaaf has joined #openstack04:05
*** bobh_ has quit IRC04:07
*** links has joined #openstack04:08
*** sunil_bansal has joined #openstack04:10
*** med_ has quit IRC04:11
*** sunil_bansal has quit IRC04:15
*** bobh has joined #openstack04:20
*** harlowja has quit IRC04:22
*** khyr0n has joined #openstack04:22
*** zul has quit IRC04:22
*** bobh_ has joined #openstack04:23
*** pcaruana has joined #openstack04:23
*** bobh has quit IRC04:24
*** smccarthy has quit IRC04:25
*** bobh_ has quit IRC04:27
*** tarelovma has quit IRC04:28
*** tarelovma has joined #openstack04:28
*** markvoelker has quit IRC04:31
*** pcaruana has quit IRC04:34
*** bobh has joined #openstack04:35
*** lpetrut has quit IRC04:36
*** pravins has joined #openstack04:37
*** mattinator has quit IRC04:39
*** bobh has quit IRC04:39
*** tarelovma has quit IRC04:40
*** dr_feelgood has joined #openstack04:40
*** bobh has joined #openstack04:42
*** dr_feelgood has quit IRC04:44
*** cervigni has quit IRC04:46
*** bobh has quit IRC04:47
*** th3g1z has quit IRC04:48
*** Obi-Wan has quit IRC04:49
*** Obi-Wan has joined #openstack04:50
*** daMaestro has quit IRC04:52
*** bobh has joined #openstack04:53
*** minionofgozer has quit IRC04:55
*** bobh has quit IRC04:57
*** tarelovma has joined #openstack04:57
*** tkimball has quit IRC04:57
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack04:57
*** kjackal has joined #openstack05:00
*** minionofgozer has joined #openstack05:02
*** mpjetta has quit IRC05:03
*** bobh has joined #openstack05:03
*** tarelovma has quit IRC05:04
*** sunil_bansal has joined #openstack05:05
*** tarelovma has joined #openstack05:06
*** alai has quit IRC05:07
*** bobh has quit IRC05:07
*** sunil_bansal has quit IRC05:11
*** sunil_bansal has joined #openstack05:12
*** Bhujay has joined #openstack05:12
*** bobh has joined #openstack05:13
*** pcichy has joined #openstack05:13
*** Petersingh is now known as Petersingh|bomga05:15
*** bobh has quit IRC05:18
*** vrv_ has quit IRC05:18
*** mikebrow has quit IRC05:19
*** Obi-Wan has quit IRC05:19
*** hoonetorg has quit IRC05:20
*** Son_Goku has quit IRC05:20
*** mpjetta has joined #openstack05:21
*** Worldexe has joined #openstack05:22
*** Obi-Wan has joined #openstack05:24
*** bobh has joined #openstack05:25
*** rozie has quit IRC05:26
*** markvoelker has joined #openstack05:27
*** petterw_ has joined #openstack05:28
*** wlmbasson_ has joined #openstack05:28
*** minionofgozer has quit IRC05:28
*** bitbear_ has joined #openstack05:28
*** ctracey_ has joined #openstack05:28
*** flwang has quit IRC05:29
*** torshido has quit IRC05:29
*** coreycb has quit IRC05:29
*** pas-ha has quit IRC05:29
*** wlmbasson has quit IRC05:29
*** din has quit IRC05:29
*** JiYu has quit IRC05:29
*** wlmbasson_ is now known as wlmbasson05:29
*** bobh has quit IRC05:29
*** mnasiadka_ has joined #openstack05:29
*** simondodsley_ has joined #openstack05:29
*** jpmaxman__ has joined #openstack05:29
*** ediardo_ has joined #openstack05:29
*** rozie has joined #openstack05:29
*** v12aml has quit IRC05:29
*** magicrhesus has quit IRC05:29
*** bucketm0use has quit IRC05:29
*** johnsom has quit IRC05:29
*** mnasiadka has quit IRC05:29
*** beisner has quit IRC05:29
*** andrewschoen has quit IRC05:29
*** mnasiadka_ is now known as mnasiadka05:29
*** beisner_ has joined #openstack05:29
*** pas-ha has joined #openstack05:30
*** coreycb has joined #openstack05:30
*** gregwork_ has joined #openstack05:30
*** torshido has joined #openstack05:30
*** DuncanT_ has joined #openstack05:30
*** mgkwill_ has joined #openstack05:30
*** torshido has quit IRC05:30
*** torshido has joined #openstack05:30
*** Dmitrii-Sh_ has joined #openstack05:30
*** dham1__ has joined #openstack05:30
*** johnsom has joined #openstack05:30
*** Guest21830 has quit IRC05:30
*** serverascode has quit IRC05:30
*** bitbear has quit IRC05:30
*** jpmaxman_ has quit IRC05:30
*** ctracey has quit IRC05:30
*** dham1 has quit IRC05:30
*** Dmitrii-Sh has quit IRC05:30
*** petterw has quit IRC05:30
*** mgkwill has quit IRC05:30
*** petterw_ is now known as petterw05:30
*** jpmaxman__ is now known as jpmaxman_05:30
*** bitbear_ is now known as bitbear05:30
*** ctracey_ is now known as ctracey05:30
*** dham1__ is now known as dham105:30
*** mgkwill_ is now known as mgkwill05:30
*** serverascode_ has joined #openstack05:30
*** Dmitrii-Sh_ is now known as Dmitrii-Sh05:30
*** din has joined #openstack05:30
*** gregoryo has quit IRC05:31
*** ediardo has quit IRC05:31
*** morazi has quit IRC05:31
*** vaidy has quit IRC05:31
*** flaviosr has quit IRC05:31
*** aspiers has quit IRC05:31
*** Sketch has quit IRC05:31
*** simondodsley has quit IRC05:31
*** gregwork has quit IRC05:31
*** DuncanT has quit IRC05:31
*** jmccrory has quit IRC05:31
*** Guest18541 has quit IRC05:31
*** znf has quit IRC05:31
*** ediardo_ is now known as ediardo05:31
*** gregwork_ is now known as gregwork05:31
*** din has quit IRC05:32
*** din has joined #openstack05:32
*** din has quit IRC05:32
*** din has joined #openstack05:32
*** slashd has quit IRC05:32
*** minionofgozer has joined #openstack05:34
*** magicrhesus has joined #openstack05:34
*** v12aml has joined #openstack05:34
*** slashd has joined #openstack05:35
*** Sketch has joined #openstack05:35
*** jmccrory has joined #openstack05:35
*** bobh has joined #openstack05:35
*** aspiers has joined #openstack05:35
*** bucketm0use has joined #openstack05:35
*** JiYu has joined #openstack05:35
*** puck` has joined #openstack05:36
*** puck` is now known as Guest1137505:37
*** hoonetorg has joined #openstack05:37
*** blkart has quit IRC05:38
*** jhp has joined #openstack05:39
*** dmibrid_ has quit IRC05:39
*** bobh has quit IRC05:39
*** znf has joined #openstack05:39
*** jhp is now known as Guest1114305:39
*** blkart has joined #openstack05:39
*** andrewschoen has joined #openstack05:40
*** AlexeyAbashkin has quit IRC05:41
*** dr_feelgood has joined #openstack05:41
*** bobh has joined #openstack05:45
*** gregoryo has joined #openstack05:45
*** morazi has joined #openstack05:45
*** flaviosr has joined #openstack05:45
*** dr_feelgood has quit IRC05:45
*** u0_a2391 has joined #openstack05:47
*** flwang has joined #openstack05:47
*** alai has joined #openstack05:47
u0_a2391...05:48
u0_a2391there have a person?05:48
*** threestrands has quit IRC05:49
*** bobh has quit IRC05:49
*** pcichy has quit IRC05:50
*** cshastri has joined #openstack05:50
*** sad_admin has joined #openstack05:52
*** Worldexe has quit IRC05:52
*** boomshankerx_ has quit IRC05:52
*** u0_a2391 has quit IRC05:52
*** dparkes has joined #openstack05:55
*** janki has joined #openstack05:56
*** gmoro_ has joined #openstack05:56
*** gmoro has quit IRC05:57
*** bobh has joined #openstack05:57
*** noslzzp has quit IRC05:59
*** markvoelker has quit IRC06:01
*** bobh has quit IRC06:01
*** gmoro_ has quit IRC06:02
*** aojea has joined #openstack06:03
*** bobh has joined #openstack06:03
*** gmoro_ has joined #openstack06:03
*** nyloc has quit IRC06:04
*** nyloc has joined #openstack06:04
*** lpetrut has joined #openstack06:05
*** bobh has quit IRC06:07
*** threestrands has joined #openstack06:09
*** threestrands has joined #openstack06:09
*** vaidy has joined #openstack06:09
*** egonzalez has joined #openstack06:15
*** bobh has joined #openstack06:15
*** gvrangan has joined #openstack06:15
*** lpetrut has quit IRC06:16
*** lpetrut has joined #openstack06:16
*** bobh has quit IRC06:19
*** e0ne has joined #openstack06:20
*** lightstalker has quit IRC06:21
*** jwitko has quit IRC06:22
*** bobh has joined #openstack06:25
*** skazi has joined #openstack06:26
*** lightstalker has joined #openstack06:26
*** gkadam has joined #openstack06:26
*** bobh has quit IRC06:29
*** agurenko has joined #openstack06:30
*** Calvin` has quit IRC06:31
*** sunil_bansal has quit IRC06:35
*** ffiore has joined #openstack06:35
*** bobh has joined #openstack06:36
*** threestrands has quit IRC06:36
*** Calvin` has joined #openstack06:37
*** chyka has joined #openstack06:37
*** pcaruana has joined #openstack06:37
*** sunil_b has joined #openstack06:37
*** gkadam has quit IRC06:38
*** ymasson has quit IRC06:38
*** bobh has quit IRC06:40
*** dr_feelgood has joined #openstack06:42
*** sunil_bansal has joined #openstack06:42
*** chyka has quit IRC06:42
*** sunil_b has quit IRC06:43
*** dr_feelgood has quit IRC06:47
*** egonzalez has quit IRC06:47
*** assassin has joined #openstack06:48
*** Petersingh|bomga is now known as Petersingh06:48
*** dr_feelgood has joined #openstack06:53
*** bobh has joined #openstack06:54
*** gsimondon has joined #openstack06:54
*** dexash has joined #openstack06:55
*** kjackal has quit IRC06:56
*** damien_r has joined #openstack06:57
*** martinus__ has joined #openstack06:57
*** khyr0n has quit IRC06:58
*** brault has joined #openstack06:58
*** markvoelker has joined #openstack06:58
*** mrsoul_ is now known as mschuppert06:59
*** bobh has quit IRC06:59
*** egonzalez has joined #openstack07:00
*** peereb has joined #openstack07:02
*** poul has joined #openstack07:04
Bhujayhello all, any idea from a client shell  , how to access the private registry  created by magnum kube cluster ? i see registry is running in the minion , port 5000 but how is it available  to external world07:05
*** pravins has quit IRC07:06
*** sad_admin has quit IRC07:06
*** jloehel_ has joined #openstack07:07
*** agonzalez has joined #openstack07:09
*** dbecker has joined #openstack07:09
*** sunil_bansal has quit IRC07:10
*** shardy has joined #openstack07:13
*** shardy has quit IRC07:13
*** pravins has joined #openstack07:13
*** shardy has joined #openstack07:13
*** sunil_bansal has joined #openstack07:13
*** rmart04 has joined #openstack07:14
*** sunil_bansal has quit IRC07:14
*** sunil_bansal has joined #openstack07:14
*** admin0 has joined #openstack07:15
gwaewion|wrkguys, really? no one alive here?07:15
*** bvdk has joined #openstack07:19
*** dr_feelgood has quit IRC07:20
*** bobh has joined #openstack07:20
*** dr_feelgood has joined #openstack07:20
*** pjrusak has joined #openstack07:20
*** dr_feelgood has quit IRC07:20
*** dr_feelgood has joined #openstack07:21
*** minionofgozer has quit IRC07:22
*** bobh has quit IRC07:22
*** bobh has joined #openstack07:23
*** minionofgozer has joined #openstack07:23
*** vrv_ has joined #openstack07:23
*** pravins has quit IRC07:24
*** kjackal has joined #openstack07:24
*** dr_feelgood has quit IRC07:24
*** pravins has joined #openstack07:24
*** dr_feelgood has joined #openstack07:24
*** dr_feelgood has quit IRC07:29
*** janki has quit IRC07:29
admin0gwaewion|wrk, .. people here work late :D07:29
*** rcernin has quit IRC07:29
*** lvdombrkr has joined #openstack07:30
*** zhangfei has quit IRC07:30
*** bobh has quit IRC07:31
*** avivgt|lunch has joined #openstack07:31
*** markvoelker has quit IRC07:32
*** noslzzp has joined #openstack07:33
*** adrianc has joined #openstack07:33
*** bobh has joined #openstack07:35
*** adrianc has quit IRC07:37
*** mikecmpbll has joined #openstack07:38
*** bobh has quit IRC07:40
*** lpetrut has quit IRC07:40
*** adrianc has joined #openstack07:40
*** rsimai_away is now known as rsimai07:40
*** mikecmpbll has quit IRC07:41
*** bvdk has quit IRC07:42
*** zhangfei has joined #openstack07:44
*** mikemcowie has joined #openstack07:44
*** janki has joined #openstack07:44
*** Petersingh is now known as Petersingh|lunch07:50
*** bobh has joined #openstack07:54
*** gregoryo has quit IRC07:56
*** bvdk has joined #openstack07:56
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack07:56
*** mkoderer__ has joined #openstack07:57
*** mkoderer__ is now known as mkoderer07:57
*** Anarchemist has quit IRC07:57
*** bobh has quit IRC07:58
*** Anarchemist has joined #openstack08:03
*** bobh has joined #openstack08:05
*** skazi has quit IRC08:05
*** Cee has joined #openstack08:07
*** d4re- has joined #openstack08:07
*** d4re has quit IRC08:07
*** d4re- is now known as d4re08:07
*** pravins has quit IRC08:09
*** bobh has quit IRC08:09
*** gkadam has joined #openstack08:11
*** ktibi has joined #openstack08:12
*** gkadam is now known as gkadam-brb08:12
*** Guest11375 is now known as Guest2183008:13
*** TheSphinX_ has quit IRC08:14
*** TheSphinX^ has joined #openstack08:15
*** bobh has joined #openstack08:18
*** rishabh_ has quit IRC08:18
*** rishabh has joined #openstack08:19
*** rishabh is now known as rishabh_08:19
*** bobh has quit IRC08:23
*** bobh has joined #openstack08:25
*** dr_feelgood has joined #openstack08:26
*** dr_feelgood has quit IRC08:26
*** samsam_rolon has quit IRC08:26
*** dr_feelgood has joined #openstack08:27
*** sunil_bansal has quit IRC08:27
*** dr_feelgood has quit IRC08:27
*** dr_feelg_ has joined #openstack08:27
*** bobh has quit IRC08:29
*** samsam_rolon has joined #openstack08:29
*** markvoelker has joined #openstack08:29
*** aloga has quit IRC08:30
*** aloga has joined #openstack08:31
*** mikemcowie has quit IRC08:31
*** Cee has quit IRC08:34
*** mikecmpbll has joined #openstack08:36
*** two_oes has joined #openstack08:37
*** Petersingh|lunch is now known as Petersingh08:37
*** bobh has joined #openstack08:38
*** dr_feelg_ has quit IRC08:38
*** dr_feelgood has joined #openstack08:39
*** tesseract has joined #openstack08:41
*** bobh has quit IRC08:42
*** dr_feelgood has quit IRC08:44
*** tonythomas has joined #openstack08:45
*** agurenko has quit IRC08:46
*** pravins has joined #openstack08:47
*** bobh has joined #openstack08:48
*** viks_ has joined #openstack08:50
*** agurenko has joined #openstack08:50
*** electrofelix has joined #openstack08:51
*** bobh has quit IRC08:53
*** skazi has joined #openstack08:55
*** bobh has joined #openstack08:56
*** agurenko has quit IRC08:57
*** lpetrut has joined #openstack08:57
*** salmankhan has joined #openstack08:57
*** VarunNair has joined #openstack08:58
*** agurenko has joined #openstack09:00
*** bobh has quit IRC09:00
*** sunil_bansal has joined #openstack09:01
*** markvoelker has quit IRC09:01
*** ginsul has joined #openstack09:02
*** Petersingh is now known as Petersingh|afk09:05
*** mattgo has joined #openstack09:07
*** bobh has joined #openstack09:08
*** MrBerns has joined #openstack09:10
*** Petersingh|afk is now known as Petersingh09:12
*** bobh has quit IRC09:12
*** davgut has joined #openstack09:13
*** sunil_bansal has quit IRC09:14
*** bobh has joined #openstack09:15
*** grafuls has joined #openstack09:17
*** lpetrut has quit IRC09:18
*** lpetrut has joined #openstack09:18
*** sdeath has joined #openstack09:19
*** bobh has quit IRC09:20
*** admin0 has quit IRC09:21
VarunNairHi I am getting an error during Openstack queens installation similar to https://ask.openstack.org/en/question/115140/unable-to-install-keystone-connection-refused/. My logs say plugin ""sqlalchemy.dialects:mysql.pymsql" could not be loaded. Can anyone help ?09:25
*** ginsul has quit IRC09:25
*** dr_feelgood has joined #openstack09:26
*** bobh has joined #openstack09:29
*** admin0 has joined #openstack09:30
*** vrv_ has quit IRC09:32
*** neatherweb has quit IRC09:33
*** bobh has quit IRC09:33
*** beisner_ is now known as beisner09:34
*** jniu has quit IRC09:34
*** thesysop_ has quit IRC09:36
*** afazekas|pto is now known as afazekas09:39
*** suuuper has joined #openstack09:41
*** MrBerns has quit IRC09:41
*** bobh has joined #openstack09:46
*** shardy has quit IRC09:46
*** Acinonyx_ has joined #openstack09:47
*** Acinonyx has quit IRC09:48
*** satanist has quit IRC09:50
*** satanist has joined #openstack09:50
*** bobh has quit IRC09:51
*** bobh has joined #openstack09:53
*** Zorry has quit IRC09:55
*** thesysop_ has joined #openstack09:56
*** bobh has quit IRC09:57
*** markvoelker has joined #openstack09:59
*** sunil_bansal has joined #openstack10:00
*** pravins has quit IRC10:00
*** sunil_bansal has quit IRC10:02
*** Petersingh is now known as Petersingh|away10:05
*** peereb has quit IRC10:06
*** Petersingh|away has quit IRC10:06
*** sunil_bansal has joined #openstack10:06
*** bobh has joined #openstack10:08
*** pravins has joined #openstack10:09
*** Son_Goku has joined #openstack10:10
*** morfeokmg has quit IRC10:10
*** gli has quit IRC10:12
*** bobh has quit IRC10:12
*** magicrhesus has quit IRC10:13
*** magicrhesus has joined #openstack10:13
*** chyka has joined #openstack10:13
*** bobh has joined #openstack10:15
*** green03 has joined #openstack10:16
*** dhill_ has quit IRC10:17
*** v1a4 has joined #openstack10:17
*** chyka has quit IRC10:18
*** bobh has quit IRC10:19
*** leanderthal has joined #openstack10:19
*** Bhujay has quit IRC10:22
*** ktibi has quit IRC10:26
*** mikemcowie has joined #openstack10:27
*** bobh has joined #openstack10:30
*** iranzo has joined #openstack10:30
*** iranzo has quit IRC10:30
*** iranzo has joined #openstack10:30
*** green03 has quit IRC10:31
*** Bhujay has joined #openstack10:32
*** markvoelker has quit IRC10:32
*** Son_Goku has quit IRC10:34
*** bobh has quit IRC10:35
*** bobh has joined #openstack10:36
*** dr_feelgood has quit IRC10:36
*** dr_feelgood has joined #openstack10:36
*** mkoderer has quit IRC10:37
*** racedo_ has joined #openstack10:38
*** bobh has quit IRC10:40
*** mikemcowie has quit IRC10:40
*** dr_feelgood has quit IRC10:41
*** dr_feelgood has joined #openstack10:42
*** bobh has joined #openstack10:49
*** links has quit IRC10:49
*** mikemcowie has joined #openstack10:50
*** bobh has quit IRC10:53
*** VarunNair has quit IRC10:54
*** salmankhan has quit IRC10:57
*** salmankhan has joined #openstack10:58
*** dhill_ has joined #openstack10:58
*** kjackal has quit IRC10:59
*** bobh has joined #openstack10:59
*** DongHM has quit IRC10:59
jenglisch_has anyone tried/experienced high load of vhost_net on centos 7.5 with qemu-kvm-ev on 10GE networks ?11:02
jenglisch_(or even locally, using ovs+linux bridges or just linux bridges)11:02
*** agurenko has quit IRC11:02
*** sdeath has quit IRC11:03
*** bobh has quit IRC11:03
*** Spritzgebaeck has joined #openstack11:04
*** agurenko has joined #openstack11:05
*** mikemcowie has quit IRC11:11
*** links has joined #openstack11:12
*** Son_Goku has joined #openstack11:13
*** sunil_bansal has quit IRC11:13
*** bobh has joined #openstack11:15
*** sunil_bansal has joined #openstack11:15
*** morazi has quit IRC11:17
*** Yarboa has quit IRC11:17
*** graphene has quit IRC11:19
*** bobh has quit IRC11:20
*** cah_link has joined #openstack11:20
*** graphene has joined #openstack11:20
*** zhangfei has quit IRC11:22
*** dr_feelgood has quit IRC11:23
*** dr_feelgood has joined #openstack11:23
*** dr_feelgood has quit IRC11:28
*** bobh has joined #openstack11:29
*** ginsul has joined #openstack11:29
*** markvoelker has joined #openstack11:30
*** bobh has quit IRC11:33
*** bobh has joined #openstack11:35
*** jonaspaulo has quit IRC11:35
*** pchavva has joined #openstack11:35
*** MrBerns has joined #openstack11:36
*** dr_feelgood has joined #openstack11:36
*** mikecmpbll has quit IRC11:38
*** bobh has quit IRC11:39
*** jonaspaulo has joined #openstack11:40
*** bobh has joined #openstack11:45
*** pcichy has joined #openstack11:46
*** MrBerns has quit IRC11:47
*** MrBerns has joined #openstack11:47
*** med_ has joined #openstack11:48
*** bobh has quit IRC11:49
*** shardy has joined #openstack11:50
*** ginsul has quit IRC11:54
*** mcornea has joined #openstack11:55
*** dexash has quit IRC11:55
*** _joes_ has joined #openstack11:55
*** kstev has joined #openstack11:57
*** bobh has joined #openstack11:57
*** kjackal has joined #openstack11:58
*** Zorry has joined #openstack11:59
*** Zorry has joined #openstack11:59
*** bobh has quit IRC12:01
*** kstev has quit IRC12:01
*** th3g1z has joined #openstack12:02
*** markvoelker has quit IRC12:02
*** Yarboa has joined #openstack12:02
*** markvoelker has joined #openstack12:02
*** kstev has joined #openstack12:02
*** ktibi has joined #openstack12:03
*** bobh has joined #openstack12:06
*** mikecmpbll has joined #openstack12:09
*** sunil_bansal has quit IRC12:09
*** leanderthal has quit IRC12:10
*** bobh has quit IRC12:10
*** Puppet_ has quit IRC12:11
*** schmots has joined #openstack12:11
*** skazi has quit IRC12:11
*** ginsul has joined #openstack12:12
*** Puppet_ has joined #openstack12:12
*** bobh has joined #openstack12:13
*** pravins has quit IRC12:14
*** tpsilva has joined #openstack12:15
*** clydez542 has joined #openstack12:17
*** bobh has quit IRC12:18
*** sunil_bansal has joined #openstack12:19
*** morazi has joined #openstack12:19
*** marrusl has quit IRC12:22
*** schmots has quit IRC12:24
*** adrianc has quit IRC12:26
*** dr_feelgood has quit IRC12:28
*** ikhan has joined #openstack12:28
*** dr_feelgood has joined #openstack12:29
*** mikebrow has joined #openstack12:30
*** rsimai is now known as rsimai_away12:33
*** dr_feelgood has quit IRC12:34
*** skazi has joined #openstack12:34
*** adrianc has joined #openstack12:34
*** dr_feelgood has joined #openstack12:35
*** neiloy has joined #openstack12:38
*** sunil_bansal has quit IRC12:39
*** v1a4 has quit IRC12:40
*** sunil_bansal has joined #openstack12:41
*** bobh has joined #openstack12:42
*** gnufied has quit IRC12:44
*** noslzzp has quit IRC12:45
*** noslzzp has joined #openstack12:45
*** bobh has quit IRC12:46
agonzalezhello, I'm trying to configure OVN in queens and seems to work except the floating IPs, is it needed enable the l3 agent for that?12:52
*** _ix has joined #openstack12:53
-openstackstatus- NOTICE: logs.openstack.org is offline, causing POST_FAILURE results from Zuul. Cause and resolution timeframe currently unknown.12:54
*** ChanServ changes topic to "logs.openstack.org is offline, causing POST_FAILURE results from Zuul. Cause and resolution timeframe currently unknown."12:54
*** gvrangan has quit IRC12:54
*** bobh has joined #openstack12:55
*** gnufied has joined #openstack12:55
*** iranzo is now known as iranzo|AFK12:56
*** ediardo has quit IRC12:56
*** skazi has quit IRC12:58
*** rvd has quit IRC12:58
*** psahoo has quit IRC12:58
*** cloudrancher has quit IRC12:58
*** _ix_ has joined #openstack12:58
*** cloudrancher has joined #openstack12:59
*** _ix has quit IRC12:59
*** bobh has quit IRC13:00
*** RickDeckard has joined #openstack13:01
*** iranzo|AFK is now known as iranzo13:03
*** sunil_bansal has quit IRC13:06
jenglisch_yes13:07
jenglisch_floating ips operate on l313:07
jenglisch_hence you need a l3 agent deployed13:07
*** cchen has quit IRC13:07
agonzalezok, thanks13:07
*** RickDeckard has quit IRC13:08
*** jpmaxman_ is now known as JpMaxMan13:09
*** RickDeckard has joined #openstack13:10
*** jtomasek has joined #openstack13:13
*** pcichy has quit IRC13:14
*** bobh has joined #openstack13:15
*** pcichy has joined #openstack13:15
*** pcichy has quit IRC13:17
*** zul has joined #openstack13:17
*** egonzalez has quit IRC13:17
*** crose has joined #openstack13:18
*** clydez542 has quit IRC13:19
*** bobh has quit IRC13:20
*** sunil_bansal has joined #openstack13:20
*** dcritch has quit IRC13:20
*** RickDeckard has quit IRC13:20
*** vpickard has quit IRC13:21
*** _ix_ has quit IRC13:22
*** RickDeckard has joined #openstack13:22
*** cchen has joined #openstack13:28
*** Son_Goku has quit IRC13:29
*** ginsul has quit IRC13:32
*** ginsul has joined #openstack13:32
*** dr_feelgood has quit IRC13:34
*** dcritch has joined #openstack13:34
*** dcritch has joined #openstack13:34
*** dr_feelgood has joined #openstack13:34
*** vpickard has joined #openstack13:34
*** _joes_ has quit IRC13:35
*** dcritch has quit IRC13:36
*** ginsul has quit IRC13:36
*** iranzo is now known as iranzo|AFK13:36
*** ginsul has joined #openstack13:36
*** ChanServ changes topic to "Openstack Support Channel, Development in #openstack-dev | Wiki: http://wiki.openstack.org/ | Docs: http://docs.openstack.org/ | Answers: https://ask.openstack.org | Logs: http://eavesdrop.openstack.org/irclogs/ | Paste: http://paste.openstack.org/"13:37
-openstackstatus- NOTICE: logs.openstack.org is back on-line. Changes with "POST_FAILURE" job results should be rechecked.13:37
*** crose has quit IRC13:37
*** dcritch has joined #openstack13:37
*** dcritch has joined #openstack13:37
*** blomquisg_gone is now known as blomquisg13:37
*** iranzo|AFK is now known as iranzo13:38
*** ZetaRose has joined #openstack13:39
*** dr_feelgood has quit IRC13:39
*** mikebrow has quit IRC13:40
*** dr_feelgood has joined #openstack13:40
*** ginsul has quit IRC13:41
*** _joes_ has joined #openstack13:41
*** ben_roose has joined #openstack13:42
*** e0ne has quit IRC13:42
*** rishabh_ has quit IRC13:42
*** ginsul has joined #openstack13:46
*** aconole has joined #openstack13:46
*** root_____ has joined #openstack13:46
*** suuuper has quit IRC13:46
*** suuuper has joined #openstack13:46
*** r-daneel has joined #openstack13:47
*** MarkBaker has joined #openstack13:47
*** root_____ has quit IRC13:49
*** joabdearaujo_ has joined #openstack13:49
*** pcichy has joined #openstack13:50
jenglisch_is it possible to keep service users in keystone in sql while authenticating 'typical' users via ldap in a single domain env ?13:52
*** iranzo is now known as iranzo|AFK13:54
*** forgotmynick has joined #openstack13:55
*** iranzo|AFK is now known as iranzo13:57
cmurphyjenglisch_: no, not possible in a single domain environment13:59
*** spiette has quit IRC14:01
*** spiette has joined #openstack14:03
*** r-daneel_ has joined #openstack14:03
*** mdih has quit IRC14:04
*** MarkBaker has quit IRC14:05
*** esarault has joined #openstack14:05
*** r-daneel has quit IRC14:05
*** r-daneel_ is now known as r-daneel14:05
*** th3g1z has quit IRC14:05
*** joabdearaujo_ has left #openstack14:06
*** smccarthy has joined #openstack14:08
*** morazi has quit IRC14:08
*** MrAbaddon has quit IRC14:09
*** bkopilov has quit IRC14:10
*** mikebrow has joined #openstack14:11
*** cshastri has quit IRC14:12
*** morazi has joined #openstack14:13
*** janki has quit IRC14:15
*** janki has joined #openstack14:16
*** Free_maN has joined #openstack14:16
*** pjrusak has quit IRC14:16
gwaewion|wrkwill ask again. does anyone got this error in cinder after attemptin migrate attached volume? ""14:17
gwaewion|wrkCall to14:18
gwaewion|wrkNova to create snapshot failed: BadRequest: Expecting to find domain in project.14:18
*** smccarthy has quit IRC14:18
*** smccarthy has joined #openstack14:19
*** e0ne has joined #openstack14:21
*** MrAbaddon has joined #openstack14:22
*** antosh has joined #openstack14:22
*** joabdearaujo has joined #openstack14:24
*** dr_feelgood has quit IRC14:27
*** jloehel_ has quit IRC14:28
*** cloudrancher has quit IRC14:29
*** med_ has quit IRC14:29
*** cloudrancher has joined #openstack14:30
*** two_oes has quit IRC14:31
*** lordofthesky has joined #openstack14:32
*** lordofthesky has quit IRC14:35
*** cchen has quit IRC14:36
*** mattgo has quit IRC14:38
*** ginsul has quit IRC14:39
*** ginsul has joined #openstack14:40
*** dparkes has quit IRC14:41
*** arxcruz has quit IRC14:41
*** ginsul_ has joined #openstack14:42
*** ginsul__ has joined #openstack14:44
*** arxcruz has joined #openstack14:44
*** ginsul has quit IRC14:44
*** sunil_bansal has quit IRC14:45
*** bvdk has quit IRC14:45
*** leanderthal has joined #openstack14:46
*** AlanClark has joined #openstack14:46
*** ginsul_ has quit IRC14:47
*** r-daneel has quit IRC14:47
*** morazi has quit IRC14:48
*** crose has joined #openstack14:49
*** zhongjun__ has joined #openstack14:49
*** RickDeckard has quit IRC14:50
*** crose has quit IRC14:54
*** morazi has joined #openstack14:54
*** janki has quit IRC14:55
*** RickDeckard has joined #openstack14:55
*** r-daneel has joined #openstack14:55
*** grafuls has quit IRC14:56
*** pravins has joined #openstack14:57
*** ZetaRose has quit IRC15:00
*** schmots has joined #openstack15:00
*** leanderthal has quit IRC15:02
*** ginsul__ has quit IRC15:02
*** ginsul has joined #openstack15:02
*** lbragstad has joined #openstack15:03
*** esarault_ has joined #openstack15:03
*** rmart04 has quit IRC15:03
*** vds has joined #openstack15:05
*** BDH_ has joined #openstack15:05
*** Bhujay has quit IRC15:05
*** [1]enrico has joined #openstack15:06
*** gsimondon has quit IRC15:06
*** e0ne has quit IRC15:06
*** esarault has quit IRC15:07
*** kstev has quit IRC15:07
[1]enricothanks you :)15:07
[1]enricohey there, I am trying to deploy Openstack today, I am in truble during keystone installation because mysql issue, please see here https://pastebin.com/KPnmkC7q could it be related to an update ?? I ve never faced that issue before15:07
*** ikhan has quit IRC15:07
*** BDH has quit IRC15:08
*** graphene has quit IRC15:09
*** graphene has joined #openstack15:10
*** leanderthal has joined #openstack15:11
*** pcaruana has quit IRC15:12
*** BDH__ has joined #openstack15:13
*** kiltzman has quit IRC15:16
*** BDH_ has quit IRC15:16
*** BDH has joined #openstack15:16
*** BDH__ has quit IRC15:18
*** iranzo is now known as iranzo|AFK15:20
*** gkadam-brb is now known as gkadam15:21
*** kstev has joined #openstack15:22
*** BDH has quit IRC15:23
*** xbzhang has joined #openstack15:23
*** iranzo|AFK has quit IRC15:24
*** sshnaidm|rover is now known as sshnaidm|afk15:24
*** pravins has quit IRC15:27
*** chyka has joined #openstack15:27
*** xbzhang has quit IRC15:27
*** r-daneel has quit IRC15:31
*** [1]enrico has quit IRC15:32
*** poul has quit IRC15:32
*** _ix has joined #openstack15:35
*** _joes_ has quit IRC15:35
*** jose-phillips has quit IRC15:35
*** lvdombrkr has quit IRC15:36
*** mattgo has joined #openstack15:38
*** AlexeyAbashkin has quit IRC15:40
*** jose-phillips has joined #openstack15:41
*** rpittau_ has joined #openstack15:45
*** mdih has joined #openstack15:46
*** rpittau has quit IRC15:48
*** rods_ has quit IRC15:48
*** rods has joined #openstack15:49
*** MrAbaddon has quit IRC15:49
*** mloza has quit IRC15:50
*** RickDeckard has quit IRC15:52
*** chyka_ has joined #openstack15:53
*** ikhan has joined #openstack15:53
*** systemdave has joined #openstack15:53
*** leanderthal has quit IRC15:55
*** chyka has quit IRC15:57
*** Bhujay has joined #openstack15:59
*** gaughen has joined #openstack15:59
*** mloza has joined #openstack16:03
*** MrAbaddon has joined #openstack16:05
*** ktibi has quit IRC16:05
*** gsimondon has joined #openstack16:06
*** r-daneel has joined #openstack16:07
*** avivgt|lunch has quit IRC16:08
*** shardy has quit IRC16:11
*** sshnaidm|afk is now known as sshnaidm|rover16:11
*** tkimball has joined #openstack16:12
*** r-daneel_ has joined #openstack16:19
*** r-daneel has quit IRC16:20
*** r-daneel_ is now known as r-daneel16:20
*** janki has joined #openstack16:20
*** aojea has quit IRC16:22
*** skazi has joined #openstack16:22
*** RickDeckard has joined #openstack16:25
*** sunil_bansal has joined #openstack16:30
*** noslzzp has quit IRC16:31
*** ginsul has quit IRC16:31
*** masayukig has quit IRC16:33
*** masayukig has joined #openstack16:34
*** gaughen has quit IRC16:35
*** jwitko has joined #openstack16:35
*** dtrainor has quit IRC16:35
*** ffiore has quit IRC16:36
*** MrBerns has quit IRC16:37
*** dtrainor has joined #openstack16:38
*** MrBerns has joined #openstack16:38
*** RickDeckard has quit IRC16:38
*** dbecker has quit IRC16:39
*** RickDeckard has joined #openstack16:41
*** suuuper has quit IRC16:42
*** gsimondon has quit IRC16:43
*** sunil_bansal has quit IRC16:43
*** sunil_bansal has joined #openstack16:44
*** pchavva has quit IRC16:45
*** a0sc0tt has joined #openstack16:46
*** adrianc has quit IRC16:46
*** mikecmpbll has quit IRC16:53
*** Yarboa has quit IRC16:55
*** tff^ has joined #openstack16:56
*** tesseract has quit IRC16:56
*** clydez542 has joined #openstack16:56
*** ginsul has joined #openstack16:57
*** ginsul has quit IRC16:58
*** tonythomas has quit IRC17:01
*** links has quit IRC17:03
*** brault has quit IRC17:04
*** brault has joined #openstack17:04
*** spartacloud has joined #openstack17:05
*** Free_maN has quit IRC17:06
*** skazi has quit IRC17:07
*** Son_Goku has joined #openstack17:08
*** brault has quit IRC17:09
*** gkadam has quit IRC17:09
*** dbtenshi has joined #openstack17:12
*** Bhujay has quit IRC17:14
*** mdih has quit IRC17:17
*** rtorrero1 has joined #openstack17:17
*** sauvin has quit IRC17:18
*** khyr0n has joined #openstack17:26
*** kus_ has joined #openstack17:32
*** dcritch has quit IRC17:34
*** r-daneel has quit IRC17:35
*** rmart04 has joined #openstack17:36
*** ediardo has joined #openstack17:36
*** sgordon has joined #openstack17:37
*** godlike has quit IRC17:40
*** godlike has joined #openstack17:40
*** godlike has joined #openstack17:40
*** dcritch has joined #openstack17:41
*** dcritch has quit IRC17:41
*** dcritch has joined #openstack17:41
*** davgut has quit IRC17:41
*** pchavva has joined #openstack17:41
*** yamahata has joined #openstack17:41
*** gsimondon has joined #openstack17:43
*** rmart04 has quit IRC17:43
*** rmart04 has joined #openstack17:44
*** adrianc has joined #openstack17:46
*** gaughen has joined #openstack17:49
*** rmart04 has quit IRC17:50
*** Son_Goku has quit IRC17:52
*** electrofelix has quit IRC17:54
*** graphene has quit IRC17:54
*** racedo_ has quit IRC17:55
*** graphene has joined #openstack17:55
*** sunil_bansal has quit IRC17:56
*** tgburrin has joined #openstack17:57
*** sshnaidm|rover is now known as sshnaidm|off17:57
*** rtorrero1 has quit IRC17:57
*** gvrangan has joined #openstack17:58
*** mattinator has joined #openstack17:58
*** RickDeckard has quit IRC18:00
*** poopcat has joined #openstack18:01
*** janki has quit IRC18:03
*** AlanClark has quit IRC18:06
*** armaan has joined #openstack18:07
*** mhg has joined #openstack18:08
*** cloudrancher has quit IRC18:11
*** cloudrancher has joined #openstack18:12
*** r-daneel has joined #openstack18:13
*** salmankhan has quit IRC18:16
*** boomshankerx has joined #openstack18:16
*** kus_ has quit IRC18:20
*** mhg has quit IRC18:22
*** mhg has joined #openstack18:23
*** schmots has quit IRC18:26
*** ymasson has joined #openstack18:26
*** adrianc has quit IRC18:28
*** med_ has joined #openstack18:29
*** med_ has quit IRC18:29
*** med_ has joined #openstack18:29
*** marrusl has joined #openstack18:29
*** agurenko has quit IRC18:31
*** oj has joined #openstack18:34
*** schmots has joined #openstack18:35
*** graphene has quit IRC18:39
*** iclon has quit IRC18:40
*** graphene has joined #openstack18:40
*** schmots has quit IRC18:42
*** forgotmynick has quit IRC18:43
*** boomshankerx has quit IRC18:45
*** tgburrin has quit IRC18:48
*** teej has joined #openstack18:49
*** RickDeckard has joined #openstack18:49
*** iclon has joined #openstack18:51
*** schmots has joined #openstack18:51
*** esarault_ has quit IRC18:51
*** pravins has joined #openstack18:52
*** pcichy has quit IRC18:52
*** graphene has quit IRC18:52
*** teej has quit IRC18:53
*** graphene has joined #openstack18:53
*** pcichy has joined #openstack18:54
*** gvrangan has quit IRC18:55
*** guideline has joined #openstack18:58
*** dbtenshi has quit IRC18:59
*** RupturedI0 has joined #openstack19:02
*** oj has quit IRC19:05
*** ginsul has joined #openstack19:10
*** graphene has quit IRC19:11
*** graphene has joined #openstack19:12
*** pravins has quit IRC19:14
*** armaan has quit IRC19:19
*** brault has joined #openstack19:21
*** smccarth_ has joined #openstack19:21
*** guideline has quit IRC19:22
*** kiltzman has joined #openstack19:23
*** med_ has quit IRC19:23
*** smccarth_ has quit IRC19:23
*** smccarth_ has joined #openstack19:24
*** smccarthy has quit IRC19:24
*** brault has quit IRC19:25
*** dbecker has joined #openstack19:25
*** schmots_ has joined #openstack19:27
*** spartacloud has quit IRC19:27
*** schmots has quit IRC19:28
*** schmots_ is now known as schmots19:28
*** lpetrut has quit IRC19:39
*** cah_link has quit IRC19:41
*** cloudrancher has quit IRC19:44
*** cloudrancher has joined #openstack19:45
*** smccarth_ has quit IRC19:45
*** smccarthy has joined #openstack19:46
*** markthomas has quit IRC19:46
*** zul has quit IRC19:46
*** noslzzp has joined #openstack19:49
*** markthomas has joined #openstack19:49
*** e0ne has joined #openstack19:50
*** smccarthy has quit IRC19:50
*** gsimondon has quit IRC19:55
*** gaughen has quit IRC19:56
*** dmibrid has joined #openstack19:57
*** e0ne has quit IRC19:57
*** sdeath has joined #openstack19:59
*** sdeath1 has joined #openstack19:59
*** sdeath1 has quit IRC19:59
*** sdeath has quit IRC20:03
*** tff^ has quit IRC20:04
*** Acinonyx_ is now known as Acinonyx20:06
*** gwaewion has joined #openstack20:06
*** morfeokmg has joined #openstack20:08
*** gwaewion|wrk has quit IRC20:09
*** dbecker has quit IRC20:15
*** schmots has quit IRC20:21
*** gaughen has joined #openstack20:24
*** dlan has joined #openstack20:25
*** dlan has joined #openstack20:25
*** smccarthy has joined #openstack20:27
*** smccarthy has quit IRC20:27
*** pchavva has quit IRC20:28
*** smccarthy has joined #openstack20:28
*** dlan_ has quit IRC20:28
*** jparrill has quit IRC20:29
*** jparrill has joined #openstack20:30
*** skazi has joined #openstack20:36
*** ikhan has quit IRC20:37
*** martinus__ has quit IRC20:39
*** skazi has quit IRC20:41
*** gsimondon has joined #openstack20:45
*** skazi has joined #openstack20:46
*** cdub has joined #openstack20:47
*** skazi has quit IRC20:53
*** RickDeckard has quit IRC20:55
*** lifeless has quit IRC21:01
*** armaan has joined #openstack21:02
*** cdub has quit IRC21:03
*** bugzy_ has quit IRC21:05
*** lifeless has joined #openstack21:06
*** jparrill has quit IRC21:07
*** jparrill has joined #openstack21:08
*** reed has joined #openstack21:09
*** brokencycle has joined #openstack21:10
*** slaweq has quit IRC21:10
*** dcritch has quit IRC21:12
*** jparrill has quit IRC21:13
*** jparrill has joined #openstack21:13
*** armaan has quit IRC21:14
*** bugzy has joined #openstack21:14
agonzalezI'm using OVN/DVR, when I create networks I can see them on the controller using ovn-nbctl show, but not the routers21:17
*** sdeath has joined #openstack21:17
*** gsimondon has quit IRC21:17
*** smccarthy has quit IRC21:19
*** geaaru has joined #openstack21:20
*** cloudrancher has quit IRC21:20
*** cloudrancher has joined #openstack21:21
*** antosh has quit IRC21:21
*** jwitko has quit IRC21:26
*** slaweq has joined #openstack21:29
*** cloudrancher has quit IRC21:29
*** geaaru has quit IRC21:30
*** cloudrancher has joined #openstack21:30
*** tff^ has joined #openstack21:33
*** kstev has quit IRC21:35
*** kjackal has quit IRC21:39
*** _ix has quit IRC21:40
*** reed has quit IRC21:44
*** jparrill has quit IRC21:47
*** macsun has joined #openstack21:47
*** gaughen has quit IRC21:47
*** jparrill has joined #openstack21:47
*** gsimondon has joined #openstack21:49
*** dtrainor has quit IRC21:51
*** gsimondon has quit IRC21:54
*** aconole has quit IRC21:56
*** dtrainor has joined #openstack21:56
*** valeech has joined #openstack21:57
*** rcernin has joined #openstack21:58
*** smccarthy has joined #openstack21:58
*** brault has joined #openstack21:59
*** jtomasek has quit IRC22:00
*** valeech has quit IRC22:03
*** brault has quit IRC22:03
*** mloza has quit IRC22:04
*** mcornea has quit IRC22:04
*** valeech has joined #openstack22:06
*** slaweq has quit IRC22:17
*** guideline has joined #openstack22:18
*** graphene has quit IRC22:18
*** graphene has joined #openstack22:19
*** mloza has joined #openstack22:20
*** harlowja has joined #openstack22:21
*** ipsecguy has quit IRC22:22
*** antosh has joined #openstack22:23
*** neiloy has quit IRC22:27
*** FroMaster has joined #openstack22:29
*** graphene has quit IRC22:29
*** reiska has quit IRC22:30
*** Zorry_ has joined #openstack22:30
*** graphene has joined #openstack22:30
*** Zorry has quit IRC22:30
*** foul_owl has quit IRC22:31
*** reiska has joined #openstack22:31
*** foul_owl has joined #openstack22:33
*** ipsecguy has joined #openstack22:34
*** ddmitriev has joined #openstack22:37
*** graphene has quit IRC22:40
*** graphene has joined #openstack22:41
*** valeech_ has joined #openstack22:42
*** valeech has quit IRC22:43
*** valeech_ is now known as valeech22:43
*** imacdonn has quit IRC22:45
*** imacdonn has joined #openstack22:45
*** Zorry_ has quit IRC22:47
*** rcernin_ has joined #openstack22:47
*** Zorry has joined #openstack22:48
*** Zorry has joined #openstack22:48
*** rcernin has quit IRC22:49
*** gwaewion|wrk has joined #openstack22:49
*** gwaewion has quit IRC22:52
*** ginsul has quit IRC22:59
*** noslzzp has quit IRC22:59
*** blomquisg is now known as blomquisg_gone23:02
*** dexash has joined #openstack23:08
*** slaweq has joined #openstack23:11
*** chyka_ has quit IRC23:12
*** dhill_ has quit IRC23:14
*** slaweq has quit IRC23:16
*** Freddy2001 has quit IRC23:16
*** Freddy2001 has joined #openstack23:20
*** Obi-Wan has quit IRC23:30
*** Obi-Wan has joined #openstack23:34
*** ginsul has joined #openstack23:36
*** jonaspaulo has quit IRC23:41
*** ginsul has quit IRC23:41
*** khyr0n has quit IRC23:45
*** schmots has joined #openstack23:46
*** jose-phillips has quit IRC23:49
*** jose-phillips has joined #openstack23:50
*** poopcat has quit IRC23:53
*** poopcat has joined #openstack23:54
*** jose-phillips has quit IRC23:56
*** tpsilva has quit IRC23:58
*** gohko has joined #openstack23:58

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!