#openstack-meeting: tricircle

Meeting started by joehuang at 13:03:24 UTC (full logs).

Meeting summary

 1. rollcall (joehuang, 13:03:24)
  1. joehuang (joehuang, 13:03:24)
  2. ronghui (RongHui11, 13:03:24)
  3. hejiawei (hejiawei, 13:03:24)
  4. longxiongqiu (longxiongqiu, 13:03:24)
  5. xiulin (yinxiulin, 13:03:24)
  6. fanyishi (fanyishi, 13:03:24)
  7. Yipei (Yipei, 13:03:32)
  8. lijinghong (lijinghong, 13:03:38)

 2. Pike features development (joehuang, 13:03:50)
  1. https://etherpad.openstack.org/p/tricircle-pike-design-topics (joehuang, 13:06:33)

 3. open discussion (joehuang, 13:16:33)


Meeting ended at 13:20:38 UTC (full logs).

Action items

 1. (none)


People present (lines said)

 1. joehuang (22)
 2. Yipei (8)
 3. longxiongqiu (5)
 4. hejiawei (3)
 5. yinxiulin (3)
 6. openstack (3)
 7. RongHui11 (2)
 8. fanyishi (1)
 9. lijinghong (1)


Generated by MeetBot 0.1.4.