#openstack-meeting: tricircle

Meeting started by joehuang at 14:00:52 UTC (full logs).

Meeting summary

 1. rollcall (joehuang, 14:01:09)
  1. joehuang (joehuang, 14:01:13)
  2. Yipei (Yipei, 14:01:19)
  3. dongfeng (dongfeg_1, 14:01:19)
  4. longxiongqiu (longxiongqiu, 14:01:20)
  5. hejiawei (hejiawei, 14:01:25)
  6. xiulin (yinxiulin, 14:01:34)
  7. zhiyuan (zhiyuan, 14:01:55)

 2. feature implementation review (joehuang, 14:02:11)
 3. weekly meeting time (joehuang, 14:37:02)
 4. open discussion (joehuang, 14:45:12)


Meeting ended at 14:47:01 UTC (full logs).

Action items

 1. (none)


People present (lines said)

 1. joehuang (50)
 2. longxiongqiu (13)
 3. zhiyuan (9)
 4. dongfeg_1 (9)
 5. hejiawei (6)
 6. RongHui11 (6)
 7. Yipei (5)
 8. yinxiulin (4)
 9. openstack (3)
 10. WuCheng (1)
 11. dongfeng_1 (1)


Generated by MeetBot 0.1.4.