Monday, 2018-11-05

*** masahito has joined #congress02:16
*** masahito has quit IRC03:00
*** ramineni has quit IRC06:59
*** ramineni has joined #congress07:13
*** ramineni has quit IRC10:45
*** openstackgerrit has quit IRC16:48
*** ekcs has quit IRC17:36

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!