Tuesday, 2018-11-06

*** masahito has joined #congress02:32
*** masahito has quit IRC02:51
*** ekcs has joined #congress03:01
*** masahito has joined #congress04:58
*** ramineni has joined #congress06:24
*** masahito has quit IRC08:12
*** ramineni has quit IRC10:30
*** ramineni has joined #congress10:43
*** ramineni has quit IRC15:54
*** ramineni has joined #congress16:08

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!