Monday, 2017-01-16

*** sdake has quit IRC00:00
*** sdake has joined #openstack-meeting00:02
*** sdake has quit IRC00:03
*** sdake has joined #openstack-meeting00:03
*** julim has joined #openstack-meeting00:04
*** yangyape_ has quit IRC00:09
*** beekhof_mb has quit IRC00:12
*** jpr has joined #openstack-meeting00:16
*** beekhof_mb has joined #openstack-meeting00:16
*** dmacpher has joined #openstack-meeting00:20
*** neiljerram has quit IRC00:25
*** salv-orl_ has quit IRC00:27
*** sdake has quit IRC00:28
*** jrobinson has quit IRC00:30
*** jrobinson has joined #openstack-meeting00:31
*** dmorita has quit IRC00:32
*** donghao has joined #openstack-meeting00:40
*** thorst has joined #openstack-meeting00:41
*** thorst has quit IRC00:45
*** thorst has joined #openstack-meeting00:46
*** thorst has quit IRC00:46
*** donghao has quit IRC00:46
*** ansmith_ has joined #openstack-meeting00:46
*** joehuang has joined #openstack-meeting00:48
*** dimtruck is now known as zz_dimtruck00:50
*** zz_dimtruck is now known as dimtruck00:50
*** VW has quit IRC00:50
*** ansmith_ has quit IRC00:52
*** Apoorva has joined #openstack-meeting00:57
*** jrobinson has quit IRC00:57
*** jrobinson has joined #openstack-meeting00:58
*** dimtruck is now known as zz_dimtruck01:00
*** claudiub|2 has quit IRC01:05
*** liusheng has quit IRC01:10
*** rbudden has quit IRC01:10
*** dmorita has joined #openstack-meeting01:13
*** gouthamr has joined #openstack-meeting01:15
*** yangyapeng has joined #openstack-meeting01:17
*** VW has joined #openstack-meeting01:17
*** Apoorva has quit IRC01:17
*** liusheng has joined #openstack-meeting01:18
*** dmorita has quit IRC01:18
*** VW has quit IRC01:22
*** jrobinson has quit IRC01:24
*** beekhof_mb has quit IRC01:24
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting01:28
*** kevinz has joined #openstack-meeting01:30
*** sacharya has joined #openstack-meeting01:31
*** huanxuan has joined #openstack-meeting01:33
*** salv-orlando has quit IRC01:35
*** gouthamr has quit IRC01:41
*** amotoki has joined #openstack-meeting01:42
*** ijw has joined #openstack-meeting01:43
*** joehuang has quit IRC01:47
*** ijw has quit IRC01:47
*** jpr has quit IRC01:48
*** jkilpatr has quit IRC01:54
*** gcb has joined #openstack-meeting01:54
*** liusheng has quit IRC01:54
*** yonglihe has joined #openstack-meeting01:57
*** dmacpher is now known as dmacpher-lunch01:57
*** lhx__ has joined #openstack-meeting01:59
*** beekhof_mb has joined #openstack-meeting01:59
*** mrda is now known as mrda-lca02:00
*** mrda-lca is now known as mrda02:00
*** zhihui has joined #openstack-meeting02:10
*** nkrinner_afk has quit IRC02:12
*** nkrinner_afk has joined #openstack-meeting02:12
*** liusheng has joined #openstack-meeting02:12
*** hongbin has joined #openstack-meeting02:17
*** Dmitrii-Sh has quit IRC02:19
*** stevemar has quit IRC02:21
*** zz_dimtruck is now known as dimtruck02:21
*** epico has joined #openstack-meeting02:21
*** stevemar has joined #openstack-meeting02:21
*** jrobinson has joined #openstack-meeting02:22
*** baoli has joined #openstack-meeting02:24
*** links has joined #openstack-meeting02:25
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting02:31
*** salv-orlando has quit IRC02:36
*** links has quit IRC02:38
*** VW has joined #openstack-meeting02:46
*** links has joined #openstack-meeting02:46
*** thorst has joined #openstack-meeting02:47
*** fzdarsky_ has joined #openstack-meeting02:49
*** VW has quit IRC02:52
*** bobh has quit IRC02:52
*** thorst has quit IRC02:52
*** fzdarsky__ has quit IRC02:52
*** jrobinson has quit IRC03:00
*** jrobinson has joined #openstack-meeting03:01
*** VW has joined #openstack-meeting03:04
*** VW has quit IRC03:11
*** thorst has joined #openstack-meeting03:14
*** thorst has quit IRC03:14
*** mriedem has quit IRC03:15
*** epico has quit IRC03:23
*** epico has joined #openstack-meeting03:23
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting03:32
*** salv-orlando has quit IRC03:36
*** galstrom_zzz is now known as galstrom03:40
*** galstrom is now known as galstrom_zzz03:42
*** sudipto_ has joined #openstack-meeting03:50
*** sudipto has joined #openstack-meeting03:50
*** ihrachys has joined #openstack-meeting03:51
*** janki has joined #openstack-meeting03:51
*** ihrachys has quit IRC03:53
*** ijw has joined #openstack-meeting03:53
*** julim has quit IRC03:53
*** julim has joined #openstack-meeting03:54
*** ihrachys has joined #openstack-meeting03:54
*** ihrachys has quit IRC03:55
*** zhhuabj_ has joined #openstack-meeting03:56
*** r-mibu has quit IRC03:58
*** julim has quit IRC03:58
*** r-mibu has joined #openstack-meeting04:03
*** bswartz has quit IRC04:03
*** hongbin has quit IRC04:07
*** hongbin has joined #openstack-meeting04:07
*** hongbin has quit IRC04:13
*** jrobinson has quit IRC04:14
*** donghao has joined #openstack-meeting04:18
*** jrobinson has joined #openstack-meeting04:19
*** donghao has quit IRC04:22
*** ijw has quit IRC04:22
*** gouthamr has joined #openstack-meeting04:23
*** hichihara has joined #openstack-meeting04:30
*** sankarshan has joined #openstack-meeting04:31
*** bswartz has joined #openstack-meeting04:31
*** hichihara has quit IRC04:32
*** sankarshan has quit IRC04:32
*** sankarshan has joined #openstack-meeting04:32
*** bswartz has quit IRC04:32
*** hichihar_ has joined #openstack-meeting04:33
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting04:33
*** jrobinson has quit IRC04:33
*** hichihar_ has quit IRC04:33
*** jrobinson has joined #openstack-meeting04:35
*** bswartz has joined #openstack-meeting04:36
*** VW has joined #openstack-meeting04:36
*** baoli has quit IRC04:36
*** salv-orlando has quit IRC04:38
*** julian1 has quit IRC04:41
*** bswartz has quit IRC04:44
*** epico has quit IRC04:45
*** dimtruck is now known as zz_dimtruck04:49
*** ayogi has joined #openstack-meeting04:50
*** apetrich has quit IRC04:52
*** bswartz has joined #openstack-meeting04:54
*** beekhof_mb has quit IRC04:57
*** Sukhdev has joined #openstack-meeting04:59
*** beekhof_mb has joined #openstack-meeting04:59
*** sudipto_ has quit IRC05:01
*** sudipto has quit IRC05:01
*** apetrich has joined #openstack-meeting05:05
*** amotoki_ has joined #openstack-meeting05:09
*** unicell has joined #openstack-meeting05:11
*** beekhof_mb has quit IRC05:11
*** amotoki has quit IRC05:12
*** epico has joined #openstack-meeting05:14
*** thorst has joined #openstack-meeting05:15
*** lhx__ has quit IRC05:19
*** thorst has quit IRC05:20
*** VW has quit IRC05:26
*** Apoorva has joined #openstack-meeting05:29
*** sgordon has quit IRC05:31
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting05:34
*** sudipto has joined #openstack-meeting05:36
*** sudipto_ has joined #openstack-meeting05:36
*** Apoorva has quit IRC05:37
*** sacharya has quit IRC05:38
*** salv-orlando has quit IRC05:38
*** sacharya has joined #openstack-meeting05:39
*** sgordon has joined #openstack-meeting05:39
*** jrobinson has quit IRC05:40
*** jrobinson has joined #openstack-meeting05:41
*** Sukhdev has quit IRC05:50
*** kenji-i has quit IRC05:55
*** bobh has joined #openstack-meeting05:55
*** sridharg has joined #openstack-meeting05:55
*** bobh has quit IRC05:59
*** ljxiash has joined #openstack-meeting06:02
*** dmacpher-lunch has quit IRC06:06
*** shu-mutou has joined #openstack-meeting06:10
*** bkopilov_ has joined #openstack-meeting06:14
*** claudiub has joined #openstack-meeting06:17
*** unicell has quit IRC06:22
*** jrobinson has quit IRC06:23
*** ijw has joined #openstack-meeting06:34
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting06:35
*** mickeys has joined #openstack-meeting06:35
*** ykatabam has quit IRC06:38
*** ijw has quit IRC06:39
*** salv-orlando has quit IRC06:39
*** mickeys has quit IRC06:40
*** lpetrut has joined #openstack-meeting06:42
*** saju_m has joined #openstack-meeting06:46
*** BobBall has quit IRC06:48
*** greghaynes has quit IRC06:52
*** afazekas has quit IRC06:53
*** mordred has quit IRC06:53
*** afazekas has joined #openstack-meeting06:57
*** beekhof_mb has joined #openstack-meeting06:58
*** lhx__ has joined #openstack-meeting06:58
*** greghaynes has joined #openstack-meeting06:58
*** e0ne has joined #openstack-meeting07:00
*** afazekas has quit IRC07:02
*** mordred has joined #openstack-meeting07:02
*** greghaynes has quit IRC07:04
*** yamamoto has quit IRC07:04
*** sankarshan is now known as sankarshan_away07:06
*** afazekas has joined #openstack-meeting07:13
*** e0ne has quit IRC07:14
*** greghaynes has joined #openstack-meeting07:15
*** thorst has joined #openstack-meeting07:16
*** edtubill has joined #openstack-meeting07:18
*** edtubill has quit IRC07:20
*** thorst has quit IRC07:21
*** tesseract has joined #openstack-meeting07:21
*** hogepodge_ has joined #openstack-meeting07:24
*** nkrinner_afk is now known as nkrinner07:24
*** nmagnezi has joined #openstack-meeting07:25
*** beekhof_mb has quit IRC07:26
*** ykatabam has joined #openstack-meeting07:27
*** gouthamr has quit IRC07:32
*** e0ne has joined #openstack-meeting07:33
*** beekhof_mb has joined #openstack-meeting07:33
*** pcaruana has joined #openstack-meeting07:34
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting07:36
*** mickeys has joined #openstack-meeting07:36
*** hogepodge_ has quit IRC07:37
*** salv-orlando has quit IRC07:40
*** mickeys has quit IRC07:40
*** rbartal has joined #openstack-meeting07:40
*** andreas_s has joined #openstack-meeting07:42
*** ralonsoh has joined #openstack-meeting07:43
*** rasca has joined #openstack-meeting07:44
*** ricolin has joined #openstack-meeting07:44
*** Dmitrii-Sh has joined #openstack-meeting07:44
*** gcb has quit IRC07:44
*** gcb has joined #openstack-meeting07:46
*** abalutoiu has quit IRC07:46
*** beekhof_mb has quit IRC07:50
*** yuval has joined #openstack-meeting07:50
*** donghao has joined #openstack-meeting07:54
*** donghao has quit IRC07:58
*** zhhuabj_ has quit IRC08:01
*** zhurong has joined #openstack-meeting08:05
*** amotoki has joined #openstack-meeting08:07
*** nadya has joined #openstack-meeting08:09
*** VW has joined #openstack-meeting08:09
*** amotoki_ has quit IRC08:11
*** e0ne has quit IRC08:14
*** VW has quit IRC08:14
*** korzen has joined #openstack-meeting08:17
*** ijw has joined #openstack-meeting08:22
*** ijw has quit IRC08:27
*** fzdarsky_ has quit IRC08:28
*** fzdarsky has joined #openstack-meeting08:30
*** adisky_ has joined #openstack-meeting08:35
*** hashar has joined #openstack-meeting08:36
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting08:37
*** salv-orlando has quit IRC08:41
*** adiantum has joined #openstack-meeting08:42
*** matrohon has joined #openstack-meeting08:42
*** mickeys has joined #openstack-meeting08:46
*** sdake has joined #openstack-meeting08:52
*** sdake_ has joined #openstack-meeting09:00
*** qwebirc27203 has joined #openstack-meeting09:01
*** rossella_s has joined #openstack-meeting09:01
*** qwebirc27203 is now known as itamaro09:01
*** sdake has quit IRC09:02
*** e0ne has joined #openstack-meeting09:08
*** matrohon has quit IRC09:09
*** toscalix has joined #openstack-meeting09:09
*** ayogi has quit IRC09:13
*** shu-mutou is now known as shu-mutou-AWAY09:14
*** mickeys has quit IRC09:15
*** thorst has joined #openstack-meeting09:17
*** mickeys has joined #openstack-meeting09:17
*** mickeys has quit IRC09:21
*** sankarshan_away is now known as sankarshan09:21
*** thorst has quit IRC09:22
*** e0ne has quit IRC09:25
*** e0ne has joined #openstack-meeting09:26
*** dbecker has joined #openstack-meeting09:29
*** rvasilets has joined #openstack-meeting09:32
*** dmorita has joined #openstack-meeting09:34
*** sshnaidm|off is now known as sshnaidm09:35
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting09:37
*** zhurong has quit IRC09:37
*** dmorita has quit IRC09:38
*** sgordon has quit IRC09:41
*** sdake_ has quit IRC09:41
*** salv-orlando has quit IRC09:42
*** sankarshan is now known as sankarshan_away09:46
*** sgordon has joined #openstack-meeting09:49
*** beekhof_mb has joined #openstack-meeting09:53
*** sambetts|afk is now known as sambetts09:53
*** e0ne has quit IRC09:55
*** nadya has quit IRC09:56
*** e0ne has joined #openstack-meeting09:57
*** amotoki has quit IRC10:01
*** anilvenkata has joined #openstack-meeting10:03
*** yangyapeng has quit IRC10:06
*** kevinz has quit IRC10:06
*** yonglihe has quit IRC10:07
*** amotoki has joined #openstack-meeting10:08
*** zhurong has joined #openstack-meeting10:08
*** lhx__ has quit IRC10:09
*** VW has joined #openstack-meeting10:11
*** lhx__ has joined #openstack-meeting10:12
*** VW has quit IRC10:16
*** mickeys_ has joined #openstack-meeting10:18
*** mickeys_ has quit IRC10:24
*** amotoki has quit IRC10:24
*** saju_m has quit IRC10:28
*** lhx__ has quit IRC10:37
*** X-dark_ has joined #openstack-meeting10:37
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting10:38
*** X-dark has quit IRC10:39
*** X-dark_ is now known as X-dark10:39
*** nadya has joined #openstack-meeting10:40
*** salv-orlando has quit IRC10:43
*** neiljerram has joined #openstack-meeting10:51
*** lhx__ has joined #openstack-meeting10:51
*** saju_m has joined #openstack-meeting10:55
*** epico has quit IRC10:56
*** beekhof_mb has quit IRC10:59
*** lpetrut has quit IRC11:03
*** rossella_s has quit IRC11:03
*** rossella_s has joined #openstack-meeting11:04
*** nmagnezi has quit IRC11:04
*** nmagnezi has joined #openstack-meeting11:04
*** rfolco has joined #openstack-meeting11:05
*** nmagnezi has quit IRC11:06
*** jrobinson has joined #openstack-meeting11:07
*** ljxiash has quit IRC11:09
*** ljxiash has joined #openstack-meeting11:10
*** ricolin has quit IRC11:11
*** JoseMello has joined #openstack-meeting11:13
*** ljxiash has quit IRC11:14
*** huzhj has joined #openstack-meeting11:15
*** erlon_pto has joined #openstack-meeting11:15
*** sudipto has quit IRC11:17
*** sudipto_ has quit IRC11:17
*** yangyapeng has joined #openstack-meeting11:17
*** thorst has joined #openstack-meeting11:18
*** thorst has quit IRC11:23
*** iyamahat has joined #openstack-meeting11:23
*** sshnaidm is now known as sshnaidm|afk11:24
*** lpetrut has joined #openstack-meeting11:26
*** iyamahat has quit IRC11:29
*** jrobinson has quit IRC11:30
*** lpetrut has quit IRC11:30
*** donghao has joined #openstack-meeting11:30
*** donghao has quit IRC11:35
*** amotoki has joined #openstack-meeting11:37
*** adiantum has quit IRC11:38
*** adiantum has joined #openstack-meeting11:39
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting11:39
*** salv-orlando has quit IRC11:43
*** phil_ has joined #openstack-meeting11:46
*** lhx__ has quit IRC11:48
*** apetrich has quit IRC11:57
*** bkopilov_ has quit IRC11:57
*** bkopilov_ has joined #openstack-meeting11:58
*** lpetrut has joined #openstack-meeting11:59
*** apetrich has joined #openstack-meeting11:59
*** jkilpatr has joined #openstack-meeting12:01
*** ljxiash has joined #openstack-meeting12:05
*** rtheis has joined #openstack-meeting12:07
*** huzhj has quit IRC12:12
*** VW has joined #openstack-meeting12:13
*** ociuhandu has quit IRC12:15
*** VW has quit IRC12:18
*** janki has quit IRC12:18
*** ociuhandu has joined #openstack-meeting12:19
*** kevinz has joined #openstack-meeting12:20
*** janki has joined #openstack-meeting12:20
*** kevinz has quit IRC12:21
*** sdague has joined #openstack-meeting12:22
*** krtaylor has quit IRC12:29
*** sudipto has joined #openstack-meeting12:31
*** sudipto_ has joined #openstack-meeting12:31
*** sudipto_ has quit IRC12:37
*** sudipto has quit IRC12:37
*** khushbu_ has joined #openstack-meeting12:37
*** sudipto has joined #openstack-meeting12:40
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting12:40
*** sudipto_ has joined #openstack-meeting12:41
*** salv-orlando has quit IRC12:44
*** thorst has joined #openstack-meeting12:45
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting12:46
*** electrofelix has joined #openstack-meeting12:57
*** janki has quit IRC12:58
*** raildo has joined #openstack-meeting12:58
*** julim has joined #openstack-meeting12:59
*** huanxuan has quit IRC13:00
*** bobh has joined #openstack-meeting13:00
*** gcb has quit IRC13:01
*** zhurong has quit IRC13:03
*** bobh has quit IRC13:04
*** janki has joined #openstack-meeting13:06
*** number80 has quit IRC13:07
*** matrohon has joined #openstack-meeting13:07
*** beagles_afk is now known as beagles13:08
*** weshay_mod is now known as weshay13:10
*** khushbu_ has quit IRC13:16
*** zhonghua has quit IRC13:17
*** zhonghua has joined #openstack-meeting13:19
*** jaypipes has joined #openstack-meeting13:19
*** number80 has joined #openstack-meeting13:21
*** adiantum has quit IRC13:29
*** adiantum1 has joined #openstack-meeting13:29
*** krtaylor has joined #openstack-meeting13:30
*** sshnaidm|afk is now known as sshnaidm13:30
*** jrobinson has joined #openstack-meeting13:30
*** adiantum1 is now known as adiantum13:31
*** lhx_ has joined #openstack-meeting13:32
*** erlon_pto is now known as erlon13:33
*** jrobinson has quit IRC13:35
*** lhx__ has joined #openstack-meeting13:37
*** janki has quit IRC13:38
*** sdake has joined #openstack-meeting13:40
*** lhx_ has quit IRC13:40
*** claudiub|2 has joined #openstack-meeting13:40
*** claudiub has quit IRC13:43
*** xyang1 has joined #openstack-meeting13:44
*** baoli has joined #openstack-meeting13:45
*** salv-orlando has quit IRC13:46
*** ansmith_ has joined #openstack-meeting13:49
*** sacharya has quit IRC13:52
*** diga has joined #openstack-meeting13:54
*** ihrachys has joined #openstack-meeting13:54
*** julim has quit IRC13:55
*** fguillot has joined #openstack-meeting13:55
*** rbowen has joined #openstack-meeting13:58
*** dprince has joined #openstack-meeting13:59
*** baoli has quit IRC13:59
*** astudenov has joined #openstack-meeting13:59
*** diga has quit IRC13:59
*** diga has joined #openstack-meeting14:00
*** astarove has joined #openstack-meeting14:01
astarovehi all14:01
*** andreykurilin has joined #openstack-meeting14:01
andreykurilin#startmeeting Rally14:02
astudenovhi14:02
openstackMeeting started Mon Jan 16 14:02:10 2017 UTC and is due to finish in 60 minutes.  The chair is andreykurilin. Information about MeetBot at http://wiki.debian.org/MeetBot.14:02
openstackUseful Commands: #action #agreed #help #info #idea #link #topic #startvote.14:02
*** openstack changes topic to " (Meeting topic: Rally)"14:02
openstackThe meeting name has been set to 'rally'14:02
andreykurilinhi everyone!14:02
*** rvasilets has quit IRC14:04
andreykurilinI added one topic to agenda of this meeting14:04
andreykurilin#topic Rally 0.8.0. Are we ready?14:05
*** openstack changes topic to "Rally 0.8.0. Are we ready? (Meeting topic: Rally)"14:05
andreykurilinwe don't have releases for a long time14:05
andreykurilinand it is time to make it14:05
andreykurilinredesign of verification component is almost finish14:05
andreykurilinwe need just to add some docs for it14:06
andreykurilinI expect to finish it this week14:06
andreykurilinAny known blockers?14:06
andreykurilinI'm alone here?(14:07
astudenovtags for verifications?14:07
andreykurilinnot sure that it is blocker14:07
andreykurilinjust noce to have14:08
andreykurilin*nice14:08
*** chenhb has joined #openstack-meeting14:08
astudenovok. then nothing from my side14:08
andreykurilinI expect that we missed some bugs while redesign verification component, so I plan next release in 2 weeks after 0.8.0 :)14:09
*** baoli has joined #openstack-meeting14:09
andreykurilinall such nice-to-have features will be done there14:09
*** rbartal has quit IRC14:09
*** ykatabam has quit IRC14:09
andreykurilinthey are not blockers and we already spend too much time for 0.8.0 release14:10
andreykurilinit contains too much features and writing release notes for it can become real pain14:10
andreykurilinaccept docs fro verification component, we should merge docs for hooks. it is another thing which is blocker14:12
*** hai-shi has joined #openstack-meeting14:12
astudenovlets review docs for hooks14:13
andreykurilinyes:)14:13
*** paw has quit IRC14:13
andreykurilinDocumentary is very important. we need to note all missed parts of rally14:14
andreykurilinhooks were introduced several months ago and do not have merged docs yet:(14:14
andreykurilinok. so docs for verification and hooks are only two blockers for 0.8.014:15
*** VW has joined #openstack-meeting14:15
andreykurilinit is really nice to hear that we do not have a lot of blockers14:15
*** VW has quit IRC14:15
*** janki has joined #openstack-meeting14:16
*** VW has joined #openstack-meeting14:16
andreykurilinok. so I hope next week we will discuss new release of Rally and plan features for the next release14:16
andreykurilin#topic Open discussions14:16
*** openstack changes topic to "Open discussions (Meeting topic: Rally)"14:16
andreykurilinactually I do not have more topics to discuss14:16
hai-shihi, andreykurilin14:17
*** VW has quit IRC14:17
andreykurilinhi hai-shi14:17
hai-shiI have a question14:17
andreykurilincool14:17
hai-shiour team hope me to test neutron14:17
hai-shinot based the api14:17
hai-shibut the osclient can not resolve it14:18
hai-shi:(14:18
andreykurilinhm14:18
andreykurilinwhat kind of tests you are interested on?14:18
*** jpr has joined #openstack-meeting14:18
*** pradk has joined #openstack-meeting14:18
hai-shiour team hope to test the rabbitmq14:18
*** jpr has quit IRC14:18
hai-shiand send the fake request to rabbitmq14:19
*** jpr has joined #openstack-meeting14:19
hai-shibut I can not finish it by rally14:19
andreykurilinhai-shi: hm... I heard that someone has own rally plugin for testing rabbitmq14:19
andreykurilinlet me try to figure out who it was and try to ping he or she14:19
andreykurilinPS: What is blockers for you while writing such scenario by your-self?14:20
hai-shiok, could we add some plan about it in rally:)14:20
*** mkoderer has joined #openstack-meeting14:20
andreykurilinhai-shi: so I'm ok about adding scenario which uses not only openstack clients14:21
*** jprovazn has joined #openstack-meeting14:21
hai-shiok.14:21
andreykurilineven more, I expect that in several months we finish validation refactoring and will be able to write scenarios not only for openstack14:22
hai-shiand question 2. in rally 0.7.014:22
*** edtubill has joined #openstack-meeting14:22
hai-shiwe usually got failed task14:22
*** rbartal has joined #openstack-meeting14:22
hai-shiwhen the task is failed, we could not get the right report14:23
andreykurilinO_o14:23
andreykurilincan you share json&report of such task? it is hard to say anything. I need to see it and try to debug14:23
hai-shiit is our env's problem14:24
*** acoles_ is now known as acoles14:24
*** lblanchard has joined #openstack-meeting14:24
andreykurilinbut rally should construct report in any case14:24
hai-shicould i add some time label to the report14:24
hai-shi?14:24
*** mars[m] has quit IRC14:24
*** mkrai has quit IRC14:24
*** mrameez[m] has quit IRC14:24
andreykurilinwhat kind of time label you are interested? something like when task was launched?14:25
hai-shisome thing like it:)14:26
*** hongbin has joined #openstack-meeting14:27
andreykurilinso, I'm ok about such extension14:28
andreykurilinI think we should rework a bit overview tab of our report14:28
hai-shigot it. question 3)I hope we could count the sla by time(such as: a month, half year and so on) but this character should depend raas14:29
hai-shisla's passing rate or fail rate:)14:30
*** links has quit IRC14:30
andreykurilinnot sure that I understand you14:30
*** jrobinson has joined #openstack-meeting14:32
hai-shihm, when we run rally to test, i hope we could get the number of failure tests by time14:32
hai-shiI'm not sure that i explain it clearly14:33
andreykurilinyou mean run long task with several scenarios and then get who many failed iterations were at particular time?14:33
hai-shiyeap:)14:34
andreykurilinI think it is more like post-parsing things. It can be added when we work on some "rally portal" while working on raas, but now it sounds like separate thing14:35
hai-shiwhy?14:37
*** jrobinson has quit IRC14:38
*** mriedem has joined #openstack-meeting14:38
andreykurilinok, I think we can put such frame in our report. but it requires a lot of work with js and out current js guru moved to another initiative and have no enough time for Rally14:39
hai-shi:( got it.14:40
*** julim has joined #openstack-meeting14:40
andreykurilinwe should try to find another guy14:41
andreykurilininvolve more contributors14:41
andreykurilineh...14:41
andreykurilinok. anything else?14:41
*** janki has quit IRC14:41
hai-shiquestion 4)compatiable with win or linux14:42
hai-shii am not sure the question14:42
hai-shithat's all.14:42
*** donghao has joined #openstack-meeting14:42
andreykurilinok, rally is compatible with linux:)14:43
andreykurilinwe have ubuntu and centos gates14:43
andreykurilin:)14:43
hai-shiin fact, i hope i could run rally in win too.14:43
hai-shithanks, andrey :)14:44
andreykurilinhere can be a lot of problems. not related to rally at all, but openstack clients14:44
andreykurilinlast week I got windows vm to check compatibility and try to identify most critical issues and understand the possibility of running rally in windows, but unfortunately I had not time.14:45
andreykurilinAfter releasing 0.8.0 I'll have more time for that investigation14:45
hai-shigot it. thanks a million14:46
astudenovhai-shi: it is easier to setup an virtualbox vm with ubuntu for running rally14:46
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting14:47
*** baoli has quit IRC14:47
*** baoli has joined #openstack-meeting14:47
hai-shiastudenov: yeap. you are right. But in some time, we need win to run some software:(14:47
*** galstrom_zzz is now known as galstrom14:48
*** rossella_ has joined #openstack-meeting14:48
*** nadya has quit IRC14:48
*** chenhb has quit IRC14:48
*** rossella_ has quit IRC14:48
*** galstrom is now known as galstrom_zzz14:48
andreykurilinanything else to discuss?14:48
astaroveno14:49
hai-shino14:49
andreykurilinok. thanks for participation14:49
*** gcb has joined #openstack-meeting14:50
*** galstrom_zzz is now known as galstrom14:50
andreykurilinsee you at #openstack-rally (irc) and http://gitter.im/rally-dev/Lobby14:50
andreykurilin#endmeeting14:50
*** openstack changes topic to "OpenStack Meetings || https://wiki.openstack.org/wiki/Meetings"14:50
openstackMeeting ended Mon Jan 16 14:50:26 2017 UTC.  Information about MeetBot at http://wiki.debian.org/MeetBot . (v 0.1.4)14:50
openstackMinutes:        http://eavesdrop.openstack.org/meetings/rally/2017/rally.2017-01-16-14.02.html14:50
openstackMinutes (text): http://eavesdrop.openstack.org/meetings/rally/2017/rally.2017-01-16-14.02.txt14:50
openstackLog:            http://eavesdrop.openstack.org/meetings/rally/2017/rally.2017-01-16-14.02.log.html14:50
*** hai-shi has quit IRC14:51
*** salv-orlando has quit IRC14:51
*** jungleboyj has joined #openstack-meeting14:54
*** mkrai has joined #openstack-meeting14:56
*** paw has joined #openstack-meeting14:57
*** beagles is now known as beagles_brb14:57
*** e0ne has quit IRC15:00
*** spotz_zzz is now known as spotz15:01
*** VW has joined #openstack-meeting15:01
lennyb#startmeeting third-party15:01
openstackMeeting started Mon Jan 16 15:01:31 2017 UTC and is due to finish in 60 minutes.  The chair is lennyb. Information about MeetBot at http://wiki.debian.org/MeetBot.15:01
openstackUseful Commands: #action #agreed #help #info #idea #link #topic #startvote.15:01
*** openstack changes topic to " (Meeting topic: third-party)"15:01
openstackThe meeting name has been set to 'third_party'15:01
lennybHello15:01
*** mtanino has joined #openstack-meeting15:01
lennybanyone for a third party meeting?15:02
*** rossella_s has quit IRC15:03
mmedvedehi, I am around, but I do not have anything to discuss15:04
*** rossella_s has joined #openstack-meeting15:04
lennybhi mmedvede. your CI is working with nodepool, do you have cloud based on devstack or other provider?15:06
mmedvedelennyb: I have a full-blown OpenStack cloud, deployed with puppet openstack modules15:07
mmedvedelennyb: it is somewhat similar to the cloud managed by OpenStack infra15:08
*** hongbin has quit IRC15:08
*** bobh has joined #openstack-meeting15:09
*** bobh has quit IRC15:09
*** anilvenkata has quit IRC15:10
*** jmckind has joined #openstack-meeting15:10
lennybmmedvede, is there a documentation of installing procedure? I had a POC on devstack,  but VM will be lost after hypervisor reboot. I can install RH packstack, but OpenStack CLoud can be a nicer solution15:12
*** rbartal has quit IRC15:13
*** e0ne has joined #openstack-meeting15:14
*** zz_dimtruck is now known as dimtruck15:14
mmedvedelennyb: I am not sure about single place for documentation to deploy OpenStack with puppet modules15:15
*** diablo_rojo_phon has joined #openstack-meeting15:15
mmedvedelennyb: there used to be top puppet repository that glued together other modules to deploy full openstack, but it was deprecated15:16
mmedvedethen there is infra cloud puppet configuration that you can use as an example15:16
lennybOK, I will look around. thanks for the info. I guess I will close the meeting.15:16
mmedvedebut be warned, it might take you anywhere from a week to 6 months to get it deployed this way :(15:16
mmedvede#link infracloud overview http://docs.openstack.org/infra/system-config/infra-cloud.html15:19
lennybmmedvede, thanks. I will use packstack instead, I prefer spending 6 month on beer and girls :)15:19
mmedvedelennyb: last time I checked, packstack is similar to devstack15:19
mmedvedethat is, it provides poc deploy15:20
mmedvedecould be enough depending on what you want :)15:20
lennybmmedvede, yes, but It usually take only few hours to deploy basic packstack config15:20
lennybmmedvede, thanks for being here. see you next week or around :). I am closing the meeting15:22
mmedvedethanks lennyb15:22
lennyb#endmeeting15:23
*** openstack changes topic to "OpenStack Meetings || https://wiki.openstack.org/wiki/Meetings"15:23
openstackMeeting ended Mon Jan 16 15:23:02 2017 UTC.  Information about MeetBot at http://wiki.debian.org/MeetBot . (v 0.1.4)15:23
openstackMinutes:        http://eavesdrop.openstack.org/meetings/third_party/2017/third_party.2017-01-16-15.01.html15:23
openstackMinutes (text): http://eavesdrop.openstack.org/meetings/third_party/2017/third_party.2017-01-16-15.01.txt15:23
openstackLog:            http://eavesdrop.openstack.org/meetings/third_party/2017/third_party.2017-01-16-15.01.log.html15:23
*** yuval has quit IRC15:23
*** fnaval has joined #openstack-meeting15:25
*** beekneemech is now known as bnemec15:26
*** mars[m] has joined #openstack-meeting15:26
*** mrameez[m] has joined #openstack-meeting15:26
*** jmckind_ has joined #openstack-meeting15:29
*** fzdarsky is now known as fzdarsky|afk15:31
*** jmckind has quit IRC15:31
*** bkeller` has joined #openstack-meeting15:32
*** ijw has joined #openstack-meeting15:34
*** lhx__ is now known as lhx_15:34
*** nkrinner is now known as nkrinner_afk15:35
*** sshnaidm has quit IRC15:36
*** mickeys_ has joined #openstack-meeting15:36
*** sshnaidm has joined #openstack-meeting15:36
*** ijw has quit IRC15:39
*** mickeys_ has quit IRC15:40
*** beagles_brb is now known as beagles15:41
*** gouthamr has joined #openstack-meeting15:47
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting15:48
*** ygbo has joined #openstack-meeting15:49
*** hongbin has joined #openstack-meeting15:49
*** rtheis has quit IRC15:51
*** lpetrut has quit IRC15:52
*** salv-orlando has quit IRC15:52
*** janzian has joined #openstack-meeting15:55
*** ddeja has joined #openstack-meeting15:55
*** spotz is now known as spotz_zzz15:55
*** abalutoiu has joined #openstack-meeting15:56
*** amotoki has quit IRC15:57
*** spotz_zzz is now known as spotz15:57
*** eharney has joined #openstack-meeting15:58
*** nadya has joined #openstack-meeting15:59
*** fzdarsky|afk is now known as fzdarsky15:59
*** nadya has quit IRC16:01
rakhmerov#startmeeting Mistral16:01
openstackMeeting started Mon Jan 16 16:01:16 2017 UTC and is due to finish in 60 minutes.  The chair is rakhmerov. Information about MeetBot at http://wiki.debian.org/MeetBot.16:01
openstackUseful Commands: #action #agreed #help #info #idea #link #topic #startvote.16:01
*** openstack changes topic to " (Meeting topic: Mistral)"16:01
openstackThe meeting name has been set to 'mistral'16:01
rakhmerovhi all16:01
ddejahello16:01
d0ugalHey!16:01
rakhmerovok, I'll wait a minute..16:01
rakhmerovsomeone else may join16:01
*** janzian has left #openstack-meeting16:02
*** rbrady has joined #openstack-meeting16:03
rakhmerovok16:03
rakhmerovhi again16:03
rbradyo/16:03
rakhmerov#topic Review Action Items16:03
*** openstack changes topic to "Review Action Items (Meeting topic: Mistral)"16:04
rakhmerov1. rakhmerov: review https://review.openstack.org/#/c/411412/16:04
*** eharney has quit IRC16:05
rakhmerov#action review https://review.openstack.org/#/c/411412/16:05
rakhmerov:)16:05
rakhmerov2. ddeja: close https://bugs.launchpad.net/mistral/+bug/1624284 and file a new more specific bug with the description of a corner case which is not yet fixed16:05
openstackLaunchpad bug 1624284 in Mistral "MessagingTimeout when executing mistral actions" [Critical,Fix committed] - Assigned to Dawid Deja (dawid-deja-0)16:05
rakhmerovddeja: it's done, right?16:05
ddejarakhmerov: yes, I'm just not sure if 'Fix committed' is OK16:05
ddejaor if it should be 'Fix released'16:06
rakhmerovit needs to be "Fix released"16:06
rakhmerovok16:06
ddejarakhmerov: OK16:06
rakhmerovd0ugal, rbrady: as far as https://review.openstack.org/#/c/411412/, sorry16:07
ddejadone ;_16:07
ddeja;)16:07
rakhmerovI'm still getting used to work after long holidays16:07
rakhmerovand buried with tons of things16:07
d0ugalrakhmerov: haha, me too I think.16:07
rakhmerovok16:07
d0ugal(and I got back a week earlier)16:07
*** bkeller` has quit IRC16:07
*** bkeller`_ has joined #openstack-meeting16:07
rakhmerovwill do it this week for sure..16:07
rakhmerovyes16:07
rbradyack16:08
*** hashar has quit IRC16:08
rakhmerov#topic Current status (progress, issues, roadblocks, further plans)16:08
*** openstack changes topic to "Current status (progress, issues, roadblocks, further plans) (Meeting topic: Mistral)"16:08
*** bkeller`_ is now known as bkeller`16:08
rakhmerovmy status: last week mostly reviewing patches, sent a small client patch to add user domain name and project domain name params into "TARGET" group, now working on https://review.openstack.org/#/c/420650/ which describes a new feature that we need internally16:09
ddejaMy status:16:10
ddeja* Prepared a fix for tests that depends on order of returns from DB16:10
ddeja* Make kombu driver work in multi-thread mode16:10
ddejaThis week:16:10
ddeja* Refactor RPC Utils (it is needed for next item)16:10
ddeja* Make kombu driver understand multiple rabbit hosts16:10
d0ugalI sent a tiny patch today which resolved a TripleO issue. https://review.openstack.org/#/c/420547/ - I have been thinking this afternoon how to avoid this happening again - so I am interested if anyone has ideas for better testing OpenStack actions.16:10
*** nadya has joined #openstack-meeting16:10
d0ugalI am also looking into improving the OpenStack action loading, I a bug with it - I need to open a bug in launchpad still.16:11
*** korzen has quit IRC16:11
ddejad0ugal: better testing of OpenStack action is our Holy Graill ;)16:11
d0ugalddeja: haha, indeed. We need all the other OpenStack projects to test themselves with Mistral :-D16:11
*** mgershen has joined #openstack-meeting16:12
*** dandruta has joined #openstack-meeting16:12
rakhmerovd0ugal: as far as I remember Hardik Parekh was proposing some idea on how to test openstack actions but we put it on a shelve16:13
*** bkeller`_ has joined #openstack-meeting16:13
d0ugalrakhmerov: it is a difficult problem :(16:13
rakhmerovdo you remember by any chance?16:13
rakhmerovyes, indeed16:13
d0ugalI don't remember.16:13
rakhmerovand yes, it's our Holy Grail16:13
rakhmerovif we do this we'll attract much more users, I'm sure16:13
*** rbudden has joined #openstack-meeting16:14
d0ugalYeah16:14
*** itamaro has quit IRC16:14
d0ugalHow does openstackclient test against different projects?16:14
rakhmerovd0ugal: ok, honestly I don't remember all the details of Hardik's proposal, let me try to find it in the mailing list16:14
d0ugalThey have the advantage that users write plugins, but they do still support some projects in the core.16:14
rakhmerov#action rakhmerov: find Hardik's proposal on testing OpenStack actions16:14
*** bkeller` has quit IRC16:14
*** bkeller`_ has quit IRC16:14
d0ugalThanks!16:15
*** jrichli has joined #openstack-meeting16:15
rakhmerovd0ugal: interesting, we can probably find out what they do in order to test things16:15
*** bkeller` has joined #openstack-meeting16:15
d0ugalI also have a couple of ideas, but I am only just starting to think about it :)16:15
ddejarakhmerov, d0ugal http://lists.openstack.org/pipermail/openstack-dev/2016-June/098301.html16:15
rakhmerovI was also hoping that we could consider better testing as part of this Actions refactoring initiative16:16
d0ugalrakhmerov: +116:16
rakhmerovddeja: ooh, yes, that's it16:16
rakhmerovthanks16:16
ddejano problem16:16
*** ygbo has quit IRC16:17
rakhmerovd0ugal: we also need to think how to make versioning etc.16:17
rakhmerovremember Dmitri Tantsur who came to our channel with this16:17
d0ugalrakhmerov: Yeah, it becomes a big problem quickly :-D16:17
rakhmerovyeah, the fact of the matter is.. It's f..ing huge16:18
d0ugalYeah, I know Dmitri :)16:18
rakhmerovwe'll be moving towards that16:18
d0ugalMaybe a good place to start it identify the different issues, then we can tacklie a bit at a time.16:18
d0ugalI'll try and spend some time looking into this.16:18
rakhmerovyeah, the good time to discuss all that stuff is PTG I think16:18
d0ugalThat would be good16:18
*** eharney has joined #openstack-meeting16:18
rakhmerovwith you participating remotely :)16:19
rakhmerovmay be16:19
rakhmerovd0ugal: yes, please do spend time if you have it16:19
rakhmerovit'd be great16:19
ddejad0ugal: BTW, did you try the support program (assuming money is the problem)16:19
rakhmerovI'll participate as much as possible16:19
d0ugalddeja: I didn't - that isn't the issue tho :)16:20
rakhmerovI think, speaking practically, I'll have much more time in 2-3 weeks16:20
rakhmerovnow have to turn my look inside at some internal stuff16:20
ddejarakhmerov: ACK16:20
rakhmerovokay16:20
rakhmerovd0ugal: ooh, money isn't the issue?16:21
rakhmerovI know many folks using this program16:21
rakhmerovreally16:21
rakhmerovok, I see16:21
d0ugalnah, I think Red Hat would have sent me, but I am unavailable that week.16:21
rakhmerovaah... too bad16:22
rakhmerovok, it is what it is16:22
d0ugalIndeed. Not to worry.16:22
rakhmerovyes16:22
d0ugalI'm happy to not have jet lag :)16:22
rakhmerov:)16:22
d0ugalIn other news, I started writing a Mistral Workflow linter16:22
rakhmerovok, I included the topic "PTG preparations" so let me formally set it16:23
rakhmerovooh, what's that?16:23
d0ugalMy initial goal is to catch common issues I am seeing in TripleO - but it could be useful more generally too.16:23
rakhmerovhah, cool16:23
d0ugalrakhmerov: like a flake8 for workflows I guess :)16:23
rakhmerovyes, I see16:23
*** Apoorva has joined #openstack-meeting16:24
rakhmerovbtw, there's one guy who made a prototype of sublime plugin to edit Mistral workflows16:24
rakhmerovjust FYI16:24
rakhmerovit's still just a prototype though working with an older version of DSL16:24
rakhmerovI was also thinking about something like this but it seemed to be a very far future16:24
rakhmerov#topic PTG preparations16:25
*** openstack changes topic to "PTG preparations (Meeting topic: Mistral)"16:25
rakhmerovso, I was mostly going to ask you about maybe some ideas as far as what else we can do to make our PTG more productive/interesting16:25
d0ugalHow much time do you have?16:26
rakhmerovso, my question is: do you see any other important topics not listed in https://etherpad.openstack.org/p/mistral-ptg-pike ?16:26
rakhmerovd0ugal: what do you mean?16:26
*** armax has joined #openstack-meeting16:26
d0ugalrakhmerov: at the PTG, is it two full days? or?16:27
rakhmerov316:27
mgershenit says Feb 20-24, 2017 on the ptg page16:27
rakhmerovmgershen: hi, I didn't realize you were here :)16:28
mgershenI didn't say hi. Hi all :)16:28
mgershenhttps://www.openstack.org/ptg/16:28
d0ugalmgershen: I don't think every project has rooms for every day16:28
rakhmerovyes, first 2 days are reserved for various horizontal discussions etc16:28
rakhmerovso, we can quickly go over these items and make sure that all important things are there16:29
rakhmerovafter that I'll fill them with more details and make them usable for the PTG16:29
ddejarakhmerov: do we also like to talk about upgradability?16:30
rakhmerovddeja: can you explain what you mean by that?16:30
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting16:30
ddejarakhmerov: I mean the rolling upgrades effort, that many projects took in the past 2 years16:31
ddejaso that they can be live-upgraded16:31
rakhmerovwhat "they"?16:31
rakhmerovyou mean Mistral components?16:32
rakhmerovlike engine, api etc.16:32
ddejawell I meant the other project, like nova, cinder etc.16:32
rakhmerovyes, I mean.. I know what rolling upgrade is but I heard so many times in different contexts so I'm confused about what specifically you mean16:33
*** sdake has quit IRC16:33
rakhmerovyou're talking about upgrading what?16:34
ddejamistral components16:34
rakhmerovok16:34
ddeja(btw, it's not a priority for myself, just it came to my mind when you asked what may be missing ;)16:34
rakhmerovso that we have 1 version of Mistral installed and we need to upgrade it to a newer version16:34
rakhmerovI see16:34
ddejayes, and end user should not notice that something is happening ;)16:35
rakhmerovI thought maybe you're talking about a WF example that does it for something else16:35
ddejano no16:35
rakhmerovok, yes16:35
rakhmerovwell, ok, let's include this16:35
rakhmerovbut I'm not sure it's a near future for us unless someone new decides to do it16:36
ddejaI think that rather we should discuss if it is needed16:36
ddejait may be too early16:36
rakhmerovthat's ok16:37
rakhmerovon this one I don't expect us to have a long discussion at the PTG16:37
ddejaOK16:38
rakhmerovanything else you'd like to add?16:38
ddejaoh, can we also submit bugs as topics?16:38
rakhmerovddeja: btw, new RPC16:38
rakhmerovddeja: sure16:38
rakhmerovgo ahead16:38
rakhmerovwhatever is important16:38
ddejahttps://bugs.launchpad.net/mistral/+bug/1656862 this one16:39
openstackLaunchpad bug 1656862 in Mistral "MessagingTimeout when run-action is used to run another action" [Undecided,Confirmed] - Assigned to Dawid Deja (dawid-deja-0)16:39
ddejaimportant and hard to fix :/16:39
*** cody-somerville has joined #openstack-meeting16:39
*** cody-somerville has quit IRC16:39
*** cody-somerville has joined #openstack-meeting16:39
*** cody-somerville has quit IRC16:39
ddejarakhmerov: sure, new RPC16:39
d0ugalCould we just detect this and block it?16:39
rakhmerovddeja: just included the item16:39
d0ugali.e. solve it by not allowing the behaviour?16:39
ddejad0ugal: well, that's the idea16:40
ddejabut still it's not easy16:40
d0ugalright16:40
rakhmerovcan you elaborate?16:40
ddeja(or I'm stupid, but I'd link to think that the problem is complicated ;)16:40
rakhmerovwhy is it not easy?16:40
ddejaI tried to solve it once that way, but I ended up in a place where I needed to write some kind of static analyzer in an API16:41
d0ugallol16:41
ddejathat would read each requests to see if it's not doing something illegall16:42
*** gcb has quit IRC16:42
d0ugalscary :)16:42
rakhmerovah, yes16:42
rakhmerovsounds scary, yeah16:42
rakhmerovok, then I think it's a good candidate to discuss too16:42
rakhmerovmaybe we can even extend it to a more generic topic16:42
ddejaI was thinking that we can simply block of usage of mistralclient in executor, but that block too much16:42
rakhmerovbecause I believe we now can do some other crazy things too16:43
*** sharatss_ has joined #openstack-meeting16:43
ddejawhat kind of crazy things?16:43
rakhmerovlike what if we have a workflow A that calls workflow B that calls workflow A16:43
ddejahm16:44
rakhmerovunder certain conditions we can have a never ending recursion which will keep generating data in DB endlessly16:44
*** jmckind has joined #openstack-meeting16:44
d0ugalI created an infinite loop in Mistral - that was fun.16:44
ddejaassuming that your server doesn't have inifinite memory, it should kill it16:44
*** Apoorva has quit IRC16:44
rakhmerovit is fun, yes16:44
*** e0ne has quit IRC16:45
d0ugalddeja: it kept going for me for several days :)16:45
rakhmerovI heard an opinion about that: if users are smart they won't shoot their own legs16:45
rakhmerovbut I disagree16:45
rakhmerovthings like that can impact the whole Mistral instance and hence other users16:45
d0ugalyeah, it could be a big problem16:45
rakhmerovd0ugal: haha :) How much data did you accumulate?16:45
*** andreas_s has quit IRC16:45
rakhmerovddeja: can you please add this item?16:46
*** jmckind_ has quit IRC16:46
d0ugalrakhmerov: I forget, I just deleted the VM in the end.16:46
rakhmerovinto the etherpad16:46
rakhmerovor you already did?16:46
rakhmerovd0ugal: I see16:46
ddejarakhmerov: I've added one about deadlocks in run-action16:46
ddejalet me re-write it16:46
sharatss_rakhmerov ddeja d0ugal: hi16:47
rakhmerovyes, you can re-write it to a more generic topic and specify these two as examples16:47
rakhmerovsharatss_: hi, how's it going?16:47
*** cody-somerville has joined #openstack-meeting16:47
*** cody-somerville has quit IRC16:47
*** cody-somerville has joined #openstack-meeting16:47
d0ugalhet sharatss_16:47
d0ugalhey*16:47
ddejarakhmerov: done16:48
ddejahi sharatss_16:48
sharatss_rakhmerov: everything's fine. Stuck in traffic :) joined in phone :)16:48
rakhmerovddeja: ok16:48
sharatss_i had an idea16:49
rakhmerovone specifically important thing (at least I think so) that I'd like to discuss in details is API/CLI v316:49
rakhmerovmaybe I a little bit exaggerate the importance of it but seems high time for this work16:50
rakhmerovespecially, I'm fed up with our CLI16:50
ddejaBTW, I'm rather pessimistic about me going to Atlanta. But I don't have any official info16:50
rakhmerovI find it very inconvenient16:50
*** sridharg has quit IRC16:50
d0ugalrakhmerov: what is the goal/motivation for the new CLI/API?16:51
d0ugalrakhmerov: Is it simply to improve usability?16:51
rakhmerovddeja: pessimistic? :) you don't want to go or most likely won't go?16:51
rakhmerovd0ugal: pretty much usability, yes16:51
d0ugalrakhmerov: cool, I find it weird to use and explain too :)16:51
rakhmerovvery stupip CLI commands, hard to remember, human unfriendly16:52
rakhmerovlike "mistral execution-create"16:52
rbrady+116:52
ddejarakhmerov: I'd like to go, but I don't know if I'll be send there16:52
d0ugalrakhmerov: but do we need a new API to improve the CLI?16:52
rakhmerovhow a mentally normal person can ever suggest that it starts a workflow16:52
rakhmerovddeja: yes, I see16:52
rakhmerovd0ugal: no16:52
sharatss_rakhmerov: are we having plans to migrate our CLI to openstackclient any time soon?16:53
d0ugalsharatss_: it is already there :)16:53
ddejawhat?16:53
ddejareally?16:53
rakhmerovso the idea is to start from CLI, come up with useful commands and then work on API too that would allow to implement all those commands16:54
d0ugalsharatss_, ddeja: http://paste.openstack.org/show/595076/16:54
rakhmerovI see API v3 as a revision of all we did in v2 sporadically16:54
rakhmerovnew endpoints, filters, sorting16:54
sharatss_d0ugal: i have never used the osc then :(16:54
rakhmerovI just want to make it more systematic, logical and consistent16:54
ddejawell, openstack workflow execution create seems OK to me16:54
ddejaand since we should migrate from each project clients to one openstack client...16:55
sharatss_ddeja: yes. At least it is self explanatory to some extent16:55
d0ugalddeja: that wont work really16:55
rakhmerovlike there's "v2/executions" (what kind of executions? we have 3 kinds of them), "v2/tasks" (in fact, executions too but it's not mentioned) and "v2/action_executions"16:55
d0ugalddeja: openstack client doesn't expose all the features of all the openstack clients16:56
*** jrobinson has joined #openstack-meeting16:56
ddejaright16:56
rakhmerovd0ugal: ++++16:56
rakhmerovddeja: yes, d0ugal is 100% right16:56
d0ugaland we also want to keep the Mistral CLI without openstackclient16:56
*** weshay is now known as weshay_lunch16:56
ddejaoh yes16:57
ddejanon-openstack deployments16:57
d0ugalyup16:57
ddejaforgotten about it16:57
rakhmerovI see openstackclient as one point to access OpenStack capabilities but, it's really limited because it enforces to follow a certain structure16:57
d0ugalSo we have a good situation now, we just need to make it easier to use16:57
*** amotoki has joined #openstack-meeting16:57
ddejaok, now I can totaly agree16:57
rakhmerovI see no problem having our own top-notch CLI with all the cool capabilities and human friendliness and have an osc plugin compliant with its requirements16:58
*** astudenov has quit IRC16:58
ddejasure16:58
rakhmerovif you're only getting familiar with Mistral then osc is probably the way to go16:59
sharatss_This sounds good16:59
rakhmerovif you're using Mistral everyday, go and use the more powerful tool16:59
rakhmerovok, I didn't notice that our time is up16:59
ddejayuo16:59
ddejayup*16:59
rakhmerovok, thanks for coming16:59
ddejathanks you very much17:00
d0ugalThanks!17:00
sharatss_Thank you17:00
rakhmerovhave a good week17:00
rakhmerovlet's try to make the ball rolling faster :)17:00
rakhmerovI mean development etc.17:00
ddejasure17:00
sharatss_I have few things to discuss. Maybe tomorrow in our channel17:00
rakhmerovooh sharatss_, sorry17:00
*** jrobinson has quit IRC17:00
rakhmerovcan you quickly mention what they are?17:01
d0ugalif nobody is waiting?17:01
rakhmerovjust so we don't forget17:01
rakhmerovd0ugal: dunno17:01
sharatss_rakhmerov:. It takes time. We'll have it tomorrow17:01
rakhmerovthey will tell I guess..17:01
rakhmerovsharatss_: ok, I'm open to discuss it tomorrow17:01
rakhmerovbye17:01
ddejaafter an hour everyone can end a meeting ;)17:01
rakhmerov#endmeeting17:01
*** openstack changes topic to "OpenStack Meetings || https://wiki.openstack.org/wiki/Meetings"17:01
openstackMeeting ended Mon Jan 16 17:01:51 2017 UTC.  Information about MeetBot at http://wiki.debian.org/MeetBot . (v 0.1.4)17:01
openstackMinutes:        http://eavesdrop.openstack.org/meetings/mistral/2017/mistral.2017-01-16-16.01.html17:01
openstackMinutes (text): http://eavesdrop.openstack.org/meetings/mistral/2017/mistral.2017-01-16-16.01.txt17:01
openstackLog:            http://eavesdrop.openstack.org/meetings/mistral/2017/mistral.2017-01-16-16.01.log.html17:01
mgershenbye17:02
*** rbrady has left #openstack-meeting17:02
*** markmcclain has quit IRC17:02
*** ddeja has left #openstack-meeting17:03
*** phil_ has quit IRC17:04
*** dprince has quit IRC17:04
*** dprince has joined #openstack-meeting17:05
*** armax has quit IRC17:05
*** mgershen has left #openstack-meeting17:05
*** rossella_ has joined #openstack-meeting17:06
*** sharatss_ has quit IRC17:08
*** cdub has joined #openstack-meeting17:08
*** dave-johnston has joined #openstack-meeting17:09
*** jmckind_ has joined #openstack-meeting17:11
*** lhx_ has quit IRC17:12
*** jmckind has quit IRC17:12
*** lhx_ has joined #openstack-meeting17:13
*** matrohon has quit IRC17:17
*** Apoorva has joined #openstack-meeting17:17
*** markmcclain has joined #openstack-meeting17:19
*** acabot has quit IRC17:24
*** number80 has quit IRC17:24
*** fzdarsky is now known as fzdarsky|afk17:27
*** sudipto has quit IRC17:27
*** sudipto_ has quit IRC17:27
*** tesseract has quit IRC17:29
*** HeOS has quit IRC17:29
*** johnsom has quit IRC17:30
*** johnsom has joined #openstack-meeting17:30
*** julim_ has joined #openstack-meeting17:31
*** lhx_ has quit IRC17:32
*** julim has quit IRC17:32
*** jmckind_ has quit IRC17:35
*** tonytan4ever has joined #openstack-meeting17:39
*** diga has quit IRC17:39
*** jmckind has joined #openstack-meeting17:40
*** neiljerram has quit IRC17:41
*** number80 has joined #openstack-meeting17:41
*** rossella_ has quit IRC17:41
*** armax has joined #openstack-meeting17:42
*** tonytan4ever has quit IRC17:44
*** tonytan_brb has joined #openstack-meeting17:44
*** rasca has quit IRC17:44
*** armax has quit IRC17:47
*** pots2 has joined #openstack-meeting17:48
*** toscalix has quit IRC17:50
*** rossella_ has joined #openstack-meeting17:50
*** pots2 has quit IRC17:52
*** rossella_ has quit IRC17:52
*** rossella_ has joined #openstack-meeting17:52
*** dprince has quit IRC17:53
*** mickeys has joined #openstack-meeting17:54
*** dprince has joined #openstack-meeting17:56
*** jmckind_ has joined #openstack-meeting17:57
*** dmorita has joined #openstack-meeting17:57
*** e0ne has joined #openstack-meeting17:58
*** jmckind has quit IRC17:58
*** ljxiash has quit IRC17:59
*** spzala has joined #openstack-meeting17:59
*** chris_morrell has joined #openstack-meeting18:00
*** sambetts is now known as sambetts|afk18:00
*** ljxiash has joined #openstack-meeting18:00
*** ralonsoh has quit IRC18:01
*** chris_morrell has quit IRC18:02
*** clenimar has joined #openstack-meeting18:02
*** chris_morrell has joined #openstack-meeting18:02
*** chris_morrell has quit IRC18:04
*** rossella_ has quit IRC18:05
*** rossella_ has joined #openstack-meeting18:06
*** Leo has joined #openstack-meeting18:08
*** Leo is now known as Guest2734118:08
*** dbecker has quit IRC18:09
*** jdurgin1 has quit IRC18:09
*** nadya has quit IRC18:17
*** weshay_lunch is now known as weshay18:19
*** e0ne has quit IRC18:19
*** rossella_ has quit IRC18:19
*** rossella_ has joined #openstack-meeting18:20
*** nadya has joined #openstack-meeting18:20
*** jkilpatr has quit IRC18:23
*** dandruta has quit IRC18:26
*** jmckind_ has quit IRC18:27
*** rossella_s has quit IRC18:30
*** rossella_s has joined #openstack-meeting18:31
*** rossella_ has quit IRC18:31
*** rossella_ has joined #openstack-meeting18:32
*** rossella_ has quit IRC18:32
*** jmckind has joined #openstack-meeting18:34
*** nadya has quit IRC18:35
*** salv-orlando has quit IRC18:35
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting18:36
*** dprince has quit IRC18:36
*** jkilpatr has joined #openstack-meeting18:37
*** rossella_s has quit IRC18:38
*** acoles is now known as acoles_18:38
*** lpetrut has joined #openstack-meeting18:44
*** rossella_s has joined #openstack-meeting18:47
*** e0ne has joined #openstack-meeting18:47
*** tonytan_brb has quit IRC18:47
*** cody-somerville has quit IRC18:48
*** tonytan4ever has joined #openstack-meeting18:48
*** jmckind has quit IRC18:49
*** tonytan_brb has joined #openstack-meeting18:51
*** tonytan4ever has quit IRC18:52
*** sacharya has joined #openstack-meeting18:54
*** nadya has joined #openstack-meeting19:00
*** nadya has quit IRC19:00
*** nadya has joined #openstack-meeting19:00
*** rossella_s has quit IRC19:03
*** rossella_s has joined #openstack-meeting19:04
*** dprince has joined #openstack-meeting19:04
*** ijw has joined #openstack-meeting19:05
*** ijw has quit IRC19:05
*** ijw has joined #openstack-meeting19:05
*** tonytan_brb has quit IRC19:09
*** tonytan4ever has joined #openstack-meeting19:09
*** cody-somerville has joined #openstack-meeting19:10
*** cody-somerville has quit IRC19:10
*** cody-somerville has joined #openstack-meeting19:10
*** shamail has joined #openstack-meeting19:11
*** shamail has quit IRC19:12
*** ijw_ has joined #openstack-meeting19:12
*** electrofelix has quit IRC19:14
*** matrohon has joined #openstack-meeting19:14
*** ijw has quit IRC19:15
*** pvaneck has joined #openstack-meeting19:16
*** VW has quit IRC19:18
*** joanna has joined #openstack-meeting19:19
*** cody-somerville has quit IRC19:20
*** bobmel has joined #openstack-meeting19:26
*** zhhuabj has quit IRC19:27
*** ijw has joined #openstack-meeting19:27
*** zhhuabj has joined #openstack-meeting19:27
*** VW has joined #openstack-meeting19:29
*** ijw__ has joined #openstack-meeting19:30
*** ijw_ has quit IRC19:30
*** bobmel has quit IRC19:31
*** VW has quit IRC19:33
*** ijw has quit IRC19:34
*** jkilpatr has quit IRC19:36
*** jkilpatr has joined #openstack-meeting19:37
*** fguillot has quit IRC19:38
*** paw has quit IRC19:40
*** nadya has quit IRC19:53
*** vishnoianil has joined #openstack-meeting19:56
*** VW has joined #openstack-meeting19:56
*** sdake has joined #openstack-meeting19:57
*** VW has quit IRC20:01
*** bobh has joined #openstack-meeting20:07
*** bobh has quit IRC20:07
*** bobh has joined #openstack-meeting20:07
*** bobh has quit IRC20:09
*** jaugustine has joined #openstack-meeting20:12
*** spzala has quit IRC20:14
*** VW has joined #openstack-meeting20:14
*** tonytan4ever has quit IRC20:17
*** jkilpatr has quit IRC20:18
*** tonytan4ever has joined #openstack-meeting20:18
*** adisky_ has quit IRC20:19
*** salv-orlando has quit IRC20:23
*** bobh has joined #openstack-meeting20:23
*** bobh has quit IRC20:24
*** cody-somerville has joined #openstack-meeting20:27
*** cody-somerville has quit IRC20:27
*** cody-somerville has joined #openstack-meeting20:27
*** lpetrut has quit IRC20:27
*** megm has quit IRC20:28
*** megm has joined #openstack-meeting20:29
*** jkilpatr has joined #openstack-meeting20:30
*** ijw has joined #openstack-meeting20:31
*** rbudden has quit IRC20:31
*** rlpple has joined #openstack-meeting20:32
*** woodster_ has joined #openstack-meeting20:32
*** rtheis has joined #openstack-meeting20:34
*** ijw__ has quit IRC20:34
*** jrobinson has joined #openstack-meeting20:46
*** rtheis has quit IRC20:48
*** spzala has joined #openstack-meeting20:49
*** jrobinson has quit IRC20:50
*** nadya has joined #openstack-meeting20:54
*** jpr has quit IRC20:55
*** MeganR has joined #openstack-meeting20:58
*** nadya has quit IRC20:58
tonyb#startmeeting stable20:59
openstackMeeting started Mon Jan 16 20:59:59 2017 UTC and is due to finish in 60 minutes.  The chair is tonyb. Information about MeetBot at http://wiki.debian.org/MeetBot.20:59
openstackUseful Commands: #action #agreed #help #info #idea #link #topic #startvote.21:00
*** openstack changes topic to " (Meeting topic: stable)"21:00
openstackThe meeting name has been set to 'stable'21:00
dhellmanno/21:00
tonybdhellmann: hey!21:00
dhellmannhowdy, stranger!21:00
tonybdhellmann: We've done a bad job of overlapping21:01
dhellmannit's at least 1/2 my fault :-)21:01
tonyb:)21:01
tonybdhellmann: Lets talk about your agenda item as it's likley to be just the 2 of us21:02
dhellmannwell, that's not going to do me a whole lot of good :-)21:02
dhellmannthe idea was to recruit other contributors to do some release reviews, to give you a bit of a break21:03
tonybdhellmann: you might be surprised.21:03
dhellmannand to flush out the current queue of stable releases21:03
dhellmannbut asking you to do that isn't going to lighten your load at all...21:03
tonybdhellmann: apevec was doign good work late alst year.  I'd like to request we loop him in as a (stable) release-core21:04
dhellmannsure, I'll go back and look at his reviews, but I wouldn't expect an issue there21:05
* tonyb wonders if that could have had more typos ;P21:05
tonybdhellmann: Thanks.21:05
dhellmannthe other option we have is to ask the release liaisons to start doing some of these reviews21:06
dhellmannI may go ahead and do that anyway21:06
tonybdhellmann: you, apevec and myself need to decide what proces works best, do we do somethign like release days or as he and I are in more-or-less opposite timezones do we just do the ones that arrivee wheil we're awake21:06
dhellmannthat's a good question21:07
tonybMy hesitation with that is that the stable side of things isn't well understood/regarded and we may miss some stuff21:07
dhellmannscheduling days or even weeks would work for me21:07
tonybdhellmann: okay.21:07
dhellmannscheduling has worked well for the release team, though we're closer to the same tz as each other21:08
tonybso step one you verify your happy (or not) to add apevec and then then step 2 is we make a plan for the implementation21:08
dhellmannyep. and step 1.5 is tell the liaisons that their releases will receive preferential treatment if they're also reviewing releases from other teams21:09
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting21:09
tonybdhellmann: Yeah the release days things seems to have worked well21:09
tonybdhellmann: :)  I like it21:09
dhellmannI'll run that last item by ttx and dims and see what they think before announcing it21:09
* stevemar perks up at the word preferential treatment :P21:09
*** dimtruck is now known as zz_dimtruck21:10
* dhellmann thinks stevemar has an odd irc highlight trigger set21:10
tonyb:)21:10
stevemar(or maybe i was just creeping)21:10
dimsstevemar : we did not say keystone :)21:10
tonybstevemar: you're far from creepy ;P21:10
dimsdhellmann : tonyb : +1 let's try those things21:11
tonybdims: Thanks21:11
dhellmanndims : cool, thanks21:11
dhellmanntonyb : sounds like we have a plan, and that's all I had21:12
*** jamesdenton has joined #openstack-meeting21:13
tonybdhellmann: Cool.21:13
tonybdhellmann: I'm glad I didn't cancel this meeting last week like I was supposed to ;P21:14
dhellmannheh21:14
*** JoseMello has quit IRC21:15
*** jprovazn has quit IRC21:15
*** rfolco has quit IRC21:15
tonybI think that's probably all there is for today. Unless y'all have more?21:18
dhellmannnothing else here21:18
tonybsmeet21:18
* tonyb goes to the conference keynote21:18
tonybThanks everyone21:18
tonyb#endmeeting21:19
*** openstack changes topic to "OpenStack Meetings || https://wiki.openstack.org/wiki/Meetings"21:19
openstackMeeting ended Mon Jan 16 21:19:04 2017 UTC.  Information about MeetBot at http://wiki.debian.org/MeetBot . (v 0.1.4)21:19
dhellmannthanks, tonyb21:19
openstackMinutes:        http://eavesdrop.openstack.org/meetings/stable/2017/stable.2017-01-16-20.59.html21:19
openstackMinutes (text): http://eavesdrop.openstack.org/meetings/stable/2017/stable.2017-01-16-20.59.txt21:19
openstackLog:            http://eavesdrop.openstack.org/meetings/stable/2017/stable.2017-01-16-20.59.log.html21:19
*** pabelanger has joined #openstack-meeting21:19
*** sdake_ has joined #openstack-meeting21:23
*** jamesdenton has quit IRC21:24
*** sdake has quit IRC21:24
*** paw has joined #openstack-meeting21:25
*** jamesdenton has joined #openstack-meeting21:26
*** sdake_ has quit IRC21:27
*** sdake has joined #openstack-meeting21:28
*** zz_dimtruck is now known as dimtruck21:32
*** sdake has quit IRC21:41
*** ansmith_ has quit IRC21:42
*** tonytan4ever has quit IRC21:44
*** absubram_ has joined #openstack-meeting21:46
*** jamesdenton has quit IRC21:47
*** salv-orlando has quit IRC21:47
*** jamesdenton has joined #openstack-meeting21:50
*** jamesdenton has quit IRC21:52
*** ykatabam has joined #openstack-meeting21:52
*** dfflanders has joined #openstack-meeting21:52
*** bobmel has joined #openstack-meeting21:54
*** thorst has quit IRC21:55
*** sdake has joined #openstack-meeting21:57
*** dprince has quit IRC21:57
*** bobmel has quit IRC21:58
*** diablo_rojo_phon has quit IRC22:00
docaedoHello!  Anyone here for the app dev enabling WG meeting?  I completely failed to send out the announcement last week :(22:00
*** nadya has joined #openstack-meeting22:00
*** absubram_ has quit IRC22:00
*** bobh has joined #openstack-meeting22:01
*** MeganR has quit IRC22:01
*** csomerville has joined #openstack-meeting22:01
*** jrobinson has joined #openstack-meeting22:02
*** cody-somerville has quit IRC22:04
*** jrobinson has quit IRC22:04
*** jrobinson has joined #openstack-meeting22:05
*** nadya has quit IRC22:05
*** cody-somerville has joined #openstack-meeting22:05
*** eharney has quit IRC22:08
*** saju_m has quit IRC22:08
*** csomerville has quit IRC22:08
*** ihrachys has quit IRC22:10
*** saju_m has joined #openstack-meeting22:10
*** rlpple has quit IRC22:11
*** sdake_ has joined #openstack-meeting22:12
*** salv-orlando has joined #openstack-meeting22:12
*** spzala has quit IRC22:13
*** sdake has quit IRC22:14
*** jrichli has left #openstack-meeting22:14
*** yamamoto has joined #openstack-meeting22:15
*** dimtruck is now known as zz_dimtruck22:17
*** lblanchard has quit IRC22:17
*** zz_dimtruck is now known as dimtruck22:18
*** Dmitrii-Sh has quit IRC22:22
*** salv-orl_ has joined #openstack-meeting22:24
*** thorst has joined #openstack-meeting22:24
*** salv-orlando has quit IRC22:26
*** rbak has joined #openstack-meeting22:27
*** thorst has quit IRC22:28
*** dimtruck is now known as zz_dimtruck22:28
*** zz_dimtruck is now known as dimtruck22:29
*** luyao1 has quit IRC22:33
*** matrohon has quit IRC22:35
*** julim_ has quit IRC22:38
*** jdurgin has quit IRC22:39
*** jpr has joined #openstack-meeting22:45
*** mriedem has quit IRC22:51
*** rbak has quit IRC22:53
*** jdurgin has joined #openstack-meeting22:57
*** jkilpatr has quit IRC22:57
*** cody-somerville has quit IRC22:59
*** chenhb has joined #openstack-meeting23:00
*** aeng has quit IRC23:03
*** jrobinson has quit IRC23:04
*** medberry is now known as med_23:05
*** jaugustine has quit IRC23:05
*** VW_ has joined #openstack-meeting23:05
*** krtaylor has quit IRC23:06
*** rbak has joined #openstack-meeting23:08
*** VW has quit IRC23:09
*** bobh has quit IRC23:09
*** edtubill has quit IRC23:09
*** VW_ has quit IRC23:10
*** chenhb has quit IRC23:12
*** jkilpatr has joined #openstack-meeting23:13
*** spzala has joined #openstack-meeting23:14
*** chenhb has joined #openstack-meeting23:17
*** spzala has quit IRC23:18
*** cody-somerville has joined #openstack-meeting23:18
*** cody-somerville has quit IRC23:18
*** cody-somerville has joined #openstack-meeting23:18
*** aeng has joined #openstack-meeting23:20
*** mriedem has joined #openstack-meeting23:23
*** chenhb has quit IRC23:24
*** xyang1 has quit IRC23:34
*** dimtruck is now known as zz_dimtruck23:35
*** spzala has joined #openstack-meeting23:36
*** galstrom is now known as galstrom_zzz23:38
*** VW has joined #openstack-meeting23:39
*** csomerville has joined #openstack-meeting23:39
*** torgomatic has left #openstack-meeting23:41
*** cody-somerville has quit IRC23:42
*** ircuser-1 has joined #openstack-meeting23:43
*** rbudden has joined #openstack-meeting23:43
*** VW has quit IRC23:43
*** knikolla has quit IRC23:47
*** knikolla has joined #openstack-meeting23:47
*** knikolla has quit IRC23:47
*** knikolla has joined #openstack-meeting23:48
*** salv-orl_ has quit IRC23:50
*** dave-johnston has quit IRC23:55
*** fnaval has quit IRC23:59

Generated by irclog2html.py 2.14.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!