Tuesday, 2018-04-03

*** noslzzp has quit IRC00:00
*** Zorry_ has quit IRC00:00
*** germs has quit IRC00:01
*** n0m4d1c has quit IRC00:01
*** duffball has quit IRC00:02
*** jistr has quit IRC00:02
*** jistr has joined #openstack00:03
*** duffball has joined #openstack00:03
*** Zorry has joined #openstack00:12
*** Zorry has joined #openstack00:12
*** duffball has quit IRC00:13
*** brokencycle has quit IRC00:15
*** sunil_bansal has joined #openstack00:18
*** sunil_bansal has quit IRC00:22
*** hooksie1 has joined #openstack00:23
*** jroll has quit IRC00:24
*** sree has joined #openstack00:29
*** linuxmodder has quit IRC00:31
*** sree has quit IRC00:34
*** xiaohui_zhu has joined #openstack00:34
*** duffball has joined #openstack00:35
xiaohui_zhuha ~00:35
xiaohui_zhuany?00:35
*** openstacking_123 has quit IRC00:42
*** bobh_ has joined #openstack00:45
*** jpsandiego42 has quit IRC00:47
*** fragatina has quit IRC00:49
*** kus_ has joined #openstack00:49
*** fragatina has joined #openstack00:50
*** fragatina has quit IRC00:50
*** bobh_ has quit IRC00:52
*** yamamoto has joined #openstack00:53
*** cdub has quit IRC00:56
*** yamamoto has quit IRC00:59
*** markvoelker_ has joined #openstack01:02
*** markvoelker has quit IRC01:06
*** smccarth_ has quit IRC01:06
*** smccarthy has joined #openstack01:09
*** zhangfei has joined #openstack01:09
*** gyankum has joined #openstack01:14
*** mrsoul` has joined #openstack01:14
*** mrsoul has quit IRC01:17
*** sunil_bansal has joined #openstack01:18
*** kus_ has quit IRC01:18
*** salv-orl_ has quit IRC01:21
*** salv-orlando has joined #openstack01:22
*** sunil_bansal has quit IRC01:22
*** Guest39 has quit IRC01:30
*** jtcressy has quit IRC01:35
*** cshastri_ has joined #openstack01:35
*** qdai has joined #openstack01:38
*** JasonAb has joined #openstack01:42
*** dayou has quit IRC01:44
*** openstacking_123 has joined #openstack01:48
*** albertom has quit IRC01:49
*** daMaestro has joined #openstack01:49
*** harlowja has quit IRC01:50
*** fragatin_ has joined #openstack01:51
*** yamamoto has joined #openstack01:55
*** germs has joined #openstack01:57
*** germs has quit IRC01:57
*** germs has joined #openstack01:57
*** dayou has joined #openstack01:57
*** Son_Goku has quit IRC01:59
*** masonjoyers_ has joined #openstack02:00
*** yamamoto has quit IRC02:00
*** masonjoyers has quit IRC02:01
*** germs has quit IRC02:01
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack02:02
*** AlexeyAbashkin has quit IRC02:06
*** bobh_ has joined #openstack02:12
*** linuxmodder has joined #openstack02:13
*** etingof has quit IRC02:18
*** zhenguo has joined #openstack02:18
*** fragatin_ has quit IRC02:20
*** robbiew has joined #openstack02:20
*** dalgaaf has quit IRC02:22
*** dalgaaf has joined #openstack02:23
*** Obi-Wan has quit IRC02:26
*** sunil_bansal has joined #openstack02:27
*** ikhan_ has joined #openstack02:28
*** Obi-Wan has joined #openstack02:29
*** etingof has joined #openstack02:30
*** armaan_ has quit IRC02:30
*** armaan has joined #openstack02:31
*** harlowja has joined #openstack02:31
*** sunil_bansal has quit IRC02:32
*** cyberworm54 has quit IRC02:40
*** gli has joined #openstack02:44
*** xiaohui_zhu has quit IRC02:47
*** robbiew has quit IRC02:48
*** robbiew has joined #openstack02:51
*** cdub has joined #openstack02:56
*** yamamoto has joined #openstack02:56
*** fragatina has joined #openstack02:59
*** cloudrancher has joined #openstack02:59
*** yamamoto has quit IRC03:02
*** simon1 has joined #openstack03:03
*** gyan_ has joined #openstack03:04
*** gyankum has quit IRC03:04
*** cshastri has joined #openstack03:04
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack03:04
*** gyan__ has joined #openstack03:05
*** sunil_bansal has joined #openstack03:08
*** cshastri_ has quit IRC03:08
*** gyan_ has quit IRC03:09
*** AlexeyAbashkin has quit IRC03:09
*** smccarthy has joined #openstack03:09
*** guideline has quit IRC03:09
*** jmlowe has quit IRC03:09
*** Obi-Wan has quit IRC03:09
*** zhangfei has quit IRC03:10
*** dasTor has quit IRC03:10
*** guideline has joined #openstack03:10
*** bobh_ has quit IRC03:11
*** dasTor has joined #openstack03:11
*** sunil_bansal has quit IRC03:12
*** smccarthy has quit IRC03:14
*** robbiew has quit IRC03:18
*** Obi-Wan has joined #openstack03:19
*** rvd has joined #openstack03:19
*** n0m4d1c has joined #openstack03:20
*** zhangfei has joined #openstack03:22
*** spzala has joined #openstack03:24
*** spzala has quit IRC03:24
*** smccarthy has joined #openstack03:25
*** iyamahat has quit IRC03:25
*** links has joined #openstack03:32
*** yamamoto has joined #openstack03:33
*** cloudrancher has quit IRC03:34
*** nicolasbock has quit IRC03:40
*** jmlowe has joined #openstack03:41
*** cdub has quit IRC03:49
*** psahoo has joined #openstack03:53
*** harlowja has quit IRC03:55
*** germs has joined #openstack03:57
*** germs has quit IRC03:57
*** germs has joined #openstack03:58
*** germs has quit IRC04:02
*** cyberworm54 has joined #openstack04:03
*** ikhan_ has quit IRC04:13
*** ikhan_ has joined #openstack04:13
*** markvoelker_ has quit IRC04:16
*** rhcayadav has joined #openstack04:18
*** ikhan_ has quit IRC04:18
*** daMaestro has quit IRC04:19
*** fragatina has quit IRC04:20
*** fragatina has joined #openstack04:20
*** necuser__ has joined #openstack04:22
*** noslzzp has joined #openstack04:27
*** zhenguo has quit IRC04:27
*** linuxmodder has quit IRC04:31
*** necuser__ is now known as rhcaydav04:34
*** salek_ has joined #openstack04:37
*** cyberworm54 has quit IRC04:38
*** Salek has quit IRC04:40
*** yamamoto has quit IRC04:45
*** yamamoto has joined #openstack04:46
*** n0m4d1c has quit IRC04:48
*** lpetrut has joined #openstack04:50
*** Obi-Wan has quit IRC04:50
*** sunil_bansal has joined #openstack04:55
*** Obi-Wan has joined #openstack04:56
*** johefernan has joined #openstack04:58
*** ganapathi1 has joined #openstack05:05
*** foul_owl has quit IRC05:06
*** foul_owl_ has joined #openstack05:07
*** pravins has joined #openstack05:17
*** qdai has quit IRC05:17
*** johefernan has quit IRC05:18
*** e0ne has joined #openstack05:18
*** qdai has joined #openstack05:18
*** johefernan has joined #openstack05:18
*** e0ne has quit IRC05:22
*** ivve has quit IRC05:23
*** ganapathi1 has quit IRC05:24
*** sauvin has joined #openstack05:25
*** etingof has quit IRC05:29
*** sauvin has joined #openstack05:29
*** viksss has joined #openstack05:31
*** noslzzp has quit IRC05:31
*** jtomasek has joined #openstack05:34
*** e0ne has joined #openstack05:34
*** masonjoyers has joined #openstack05:34
*** anande has joined #openstack05:35
*** jtomasek has quit IRC05:35
*** masonjoyers_ has quit IRC05:36
*** geaaru_ has quit IRC05:36
*** tkimball has quit IRC05:36
*** snapiri has joined #openstack05:37
*** ganapathi1 has joined #openstack05:39
*** naichuans has joined #openstack05:44
*** lpetrut has quit IRC05:48
*** lpetrut has joined #openstack05:48
*** smccarthy has quit IRC05:49
*** e0ne has quit IRC05:50
*** jtomasek has joined #openstack05:51
*** lpetrut has quit IRC05:54
*** JasonAb has quit IRC05:57
*** JasonAb has joined #openstack05:57
*** germs has joined #openstack05:58
*** germs has quit IRC05:58
*** germs has joined #openstack05:58
*** simon_d has joined #openstack06:01
*** germs has quit IRC06:02
*** simon_d has quit IRC06:03
*** damien_r has joined #openstack06:03
*** fandi has quit IRC06:04
*** fandi_ has quit IRC06:04
*** iranzo has joined #openstack06:04
*** iranzo has joined #openstack06:04
*** grafuls has joined #openstack06:05
*** ymasson has quit IRC06:07
*** jniu has joined #openstack06:11
*** egonzalez has joined #openstack06:11
*** dparkes has joined #openstack06:11
*** sar has joined #openstack06:13
*** pcichy has quit IRC06:17
*** markvoelker has joined #openstack06:17
*** fragatina has quit IRC06:20
*** fragatina has joined #openstack06:20
*** lpetrut has joined #openstack06:21
*** anande has quit IRC06:22
*** anande has joined #openstack06:22
*** anande_ has joined #openstack06:28
*** viksss has quit IRC06:30
*** damien_r has quit IRC06:30
*** damien_r has joined #openstack06:31
*** anande has quit IRC06:31
*** juanbrny has joined #openstack06:31
*** aojea has joined #openstack06:31
*** mosulica has joined #openstack06:32
*** martinus__ has joined #openstack06:32
*** lpetrut has quit IRC06:33
*** masco has joined #openstack06:33
*** namnh has joined #openstack06:34
*** w1xz has joined #openstack06:34
*** seungkhyua has joined #openstack06:37
*** damien_r has quit IRC06:37
*** talx has joined #openstack06:38
*** tnogisto has joined #openstack06:38
*** sunil_b has joined #openstack06:40
*** seungkhyua has quit IRC06:40
*** sunil_bansal has quit IRC06:41
*** hseipp has joined #openstack06:42
*** rchavik has joined #openstack06:44
*** sunil_b has quit IRC06:44
*** sunil_bansal has joined #openstack06:45
*** suuuper has joined #openstack06:45
*** viksss has joined #openstack06:46
*** cgfbee has quit IRC06:48
*** arrsim has quit IRC06:48
*** arrsim has joined #openstack06:48
*** markvoelker has quit IRC06:51
*** armaan_ has joined #openstack06:53
*** armaan has quit IRC06:53
*** mosulica has quit IRC06:53
*** pcaruana has joined #openstack06:53
*** fragatin_ has joined #openstack06:54
*** fragatina has quit IRC06:54
*** fragatin_ has quit IRC06:54
*** _szilard has joined #openstack06:54
*** fragatina has joined #openstack06:55
*** cgfbee has joined #openstack06:55
*** mosulica has joined #openstack06:56
*** voelzmo has joined #openstack06:57
*** ivve has joined #openstack06:57
*** belmoreira has joined #openstack06:58
*** tesseract has joined #openstack07:00
*** damien_r has joined #openstack07:00
*** afazekas has quit IRC07:01
*** afazekas has joined #openstack07:01
*** rhcaydav has quit IRC07:02
*** geaaru has joined #openstack07:03
*** pravin_s has joined #openstack07:03
*** viksss_ has joined #openstack07:03
*** rockie has joined #openstack07:04
*** gyan_ has joined #openstack07:04
*** psahoo_ has joined #openstack07:04
*** imacdonn has quit IRC07:04
*** cshastri_ has joined #openstack07:04
*** gyan__ has quit IRC07:04
*** rvd has quit IRC07:04
*** imacdonn has joined #openstack07:04
*** links has quit IRC07:05
*** links has joined #openstack07:05
*** pravins has quit IRC07:05
*** gyan__ has joined #openstack07:05
*** viksss has quit IRC07:07
*** psahoo has quit IRC07:07
*** gsimondon has joined #openstack07:07
*** viksss has joined #openstack07:08
*** cshastri has quit IRC07:08
*** pravin_s has quit IRC07:09
*** viksss_ has quit IRC07:09
*** cshastri_ has quit IRC07:09
*** gyan_ has quit IRC07:09
*** psahoo_ has quit IRC07:09
*** rockie has quit IRC07:09
*** fsimonce has joined #openstack07:13
*** rhcaydav has joined #openstack07:15
*** ivve has quit IRC07:15
*** voelzmo has quit IRC07:16
*** hardbot has joined #openstack07:16
*** umbSublime has quit IRC07:16
*** umbSublime has joined #openstack07:16
*** tuanla____ has joined #openstack07:17
*** minionofgozer has quit IRC07:17
*** minionofgozer has joined #openstack07:18
*** exodusftw has quit IRC07:20
*** pravin_s has joined #openstack07:20
*** cshastri_ has joined #openstack07:20
*** psahoo_ has joined #openstack07:20
*** qdai has quit IRC07:21
*** juanbrny has quit IRC07:21
*** qdai has joined #openstack07:21
*** MickStack_ has joined #openstack07:22
*** josecastroleon has joined #openstack07:22
*** rockie has joined #openstack07:22
*** C0rran has joined #openstack07:23
*** tssurya has joined #openstack07:23
*** MickStack_ has quit IRC07:26
*** e0ne has joined #openstack07:26
*** ivve has joined #openstack07:28
*** _szilard has quit IRC07:33
*** _szilard has joined #openstack07:33
*** gli has quit IRC07:33
*** exodusftw has joined #openstack07:35
*** smccarthy has joined #openstack07:35
*** calvin-laptop has joined #openstack07:36
*** anande_ is now known as anande07:36
*** voelzmo has joined #openstack07:38
*** ivve has quit IRC07:38
*** _szilard has quit IRC07:39
*** _szilard has joined #openstack07:39
*** smccarthy has quit IRC07:40
*** LordVan has joined #openstack07:41
*** yamamoto_ has joined #openstack07:42
*** _szilard has quit IRC07:44
*** ktibi has joined #openstack07:44
*** _szilard has joined #openstack07:44
*** yamamoto has quit IRC07:45
*** markvoelker has joined #openstack07:47
*** gkadam has joined #openstack07:50
*** voelzmo has quit IRC07:50
*** gli has joined #openstack07:50
*** masco_ has joined #openstack07:51
*** etingof has joined #openstack07:52
*** tnogisto has quit IRC07:52
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack07:53
*** rhcaydav has quit IRC07:53
*** masco has quit IRC07:54
*** elgxl has joined #openstack07:54
*** electrofelix has joined #openstack07:54
*** germs has joined #openstack07:59
*** germs has quit IRC07:59
*** germs has joined #openstack07:59
*** etingof has quit IRC08:00
*** etingof has joined #openstack08:01
*** sauvin has quit IRC08:01
*** jloehel_ has joined #openstack08:03
*** germs has quit IRC08:03
*** links has quit IRC08:04
*** sauvin has joined #openstack08:05
*** rhcaydav has joined #openstack08:06
*** jpich has joined #openstack08:06
*** shardy has joined #openstack08:11
*** zhangfei has quit IRC08:13
*** links has joined #openstack08:14
*** sauvin has joined #openstack08:16
*** fzdarsky has joined #openstack08:17
*** brault has quit IRC08:20
*** voelzmo has joined #openstack08:20
*** markvoelker has quit IRC08:21
*** fzdarsky has quit IRC08:21
*** electrofelix has quit IRC08:21
*** FL1SK has quit IRC08:22
*** agurenko has joined #openstack08:23
*** fzdarsky has joined #openstack08:23
*** ivve has joined #openstack08:23
*** MarkBaker has joined #openstack08:23
*** groen692 has joined #openstack08:24
*** voelzmo has quit IRC08:25
*** electrofelix has joined #openstack08:26
*** ralonsoh has joined #openstack08:29
*** voelzmo has joined #openstack08:31
*** lpetrut has joined #openstack08:35
*** viksss_ has joined #openstack08:35
*** pravin_s has quit IRC08:35
*** pravins has joined #openstack08:36
*** viksss has quit IRC08:37
*** viksss has joined #openstack08:37
*** viksss_ has quit IRC08:40
*** mosulica has quit IRC08:41
*** wgao has quit IRC08:43
*** kdas__ has joined #openstack08:43
*** mosulica has joined #openstack08:44
*** kdas__ is now known as kushal08:46
*** kushal has quit IRC08:46
*** kushal has joined #openstack08:46
*** damien_r has quit IRC08:47
*** cshastri_ is now known as cshastri08:50
*** viksss has quit IRC08:52
*** viksss has joined #openstack08:53
*** kushal has quit IRC08:54
*** pravins has quit IRC08:56
*** David__ has joined #openstack08:56
*** kus_ has joined #openstack08:58
*** viksss has quit IRC09:00
*** viksss has joined #openstack09:00
*** pcichy has joined #openstack09:00
*** pravins has joined #openstack09:01
*** saybeano has quit IRC09:04
*** anande has quit IRC09:04
*** namnh has quit IRC09:04
*** tuanla____ has quit IRC09:04
*** anande has joined #openstack09:05
*** namnh has joined #openstack09:05
*** tuanla____ has joined #openstack09:05
*** Anarchemist has quit IRC09:06
*** dsneddon has quit IRC09:13
*** Anarchemist has joined #openstack09:14
*** salmankhan has joined #openstack09:14
*** dsneddon has joined #openstack09:14
*** damien_r has joined #openstack09:15
*** foul_owl_ has quit IRC09:15
*** voelzmo has quit IRC09:16
*** voelzmo has joined #openstack09:16
*** jwitko has quit IRC09:16
*** damien_r has quit IRC09:17
*** damien_r has joined #openstack09:17
*** markvoelker has joined #openstack09:18
*** nielsk has quit IRC09:19
*** gsimondo1 has joined #openstack09:19
*** nielsk has joined #openstack09:20
*** aloga has quit IRC09:21
*** aloga has joined #openstack09:21
*** pravins has quit IRC09:22
*** gsimondon has quit IRC09:23
*** wgao has joined #openstack09:23
*** viksss has quit IRC09:23
*** viksss has joined #openstack09:24
*** viksss has quit IRC09:25
*** talx has quit IRC09:25
*** viksss has joined #openstack09:25
*** anande_ has joined #openstack09:26
*** viksss has quit IRC09:28
*** viksss has joined #openstack09:28
neoticany recommendations on troubleshooting Horizon performance? Browsing key pairs take 30 seconds, where the http request is 27 seconds. Same CLI command takes 2.2 seconds. No congestion visible on cpu/ram/network/io09:29
*** viksss has quit IRC09:30
*** anande has quit IRC09:30
*** foul_owl_ has joined #openstack09:30
*** armaan_ has quit IRC09:31
*** armaan has joined #openstack09:31
*** viksss has joined #openstack09:31
*** voelzmo has quit IRC09:32
*** voelzmo has joined #openstack09:32
*** jab416171 has quit IRC09:32
*** voelzmo has quit IRC09:33
*** voelzmo has joined #openstack09:33
*** voelzmo has quit IRC09:33
*** pravins has joined #openstack09:36
*** armaan has quit IRC09:36
*** voelzmo has joined #openstack09:36
*** voelzmo has quit IRC09:37
*** viksss has quit IRC09:37
*** voelzmo has joined #openstack09:37
*** voelzmo has quit IRC09:37
*** viksss has joined #openstack09:39
*** damien_r1 has joined #openstack09:40
*** fandi has joined #openstack09:42
*** fandi_ has joined #openstack09:42
*** salmankhan has quit IRC09:42
*** damien_r has quit IRC09:42
*** jniu has quit IRC09:43
*** gli has quit IRC09:43
*** anande_ is now known as anande09:45
*** anande is now known as Guest1829109:45
*** Guest18291 has quit IRC09:46
*** dihedron has joined #openstack09:46
*** anande_ has joined #openstack09:47
*** markvoelker has quit IRC09:52
*** salmankhan has joined #openstack09:52
*** cah_link has joined #openstack09:56
*** damien_r1 has quit IRC10:02
*** damien_r has joined #openstack10:02
*** noonedeadpunk has quit IRC10:04
*** cshastri has quit IRC10:06
*** rhcayadav has quit IRC10:09
*** voelzmo has joined #openstack10:09
*** toscalix has joined #openstack10:10
*** Son_Goku has joined #openstack10:12
*** satanist is now known as satanist|idialge10:12
*** sklgromek has joined #openstack10:13
*** satanist|idialge is now known as satanist10:13
*** voelzmo has quit IRC10:14
*** deadnull has joined #openstack10:15
*** deadnull has quit IRC10:15
*** qdai has quit IRC10:15
*** smccarthy has joined #openstack10:21
*** anande_ has quit IRC10:26
*** voelzmo has joined #openstack10:26
*** anande has joined #openstack10:26
*** armaan has joined #openstack10:26
*** talx has joined #openstack10:31
*** FL1SK has joined #openstack10:32
*** nicolasbock has joined #openstack10:33
*** kus_ has quit IRC10:35
*** sunil_bansal has quit IRC10:37
*** sky__ has joined #openstack10:37
*** sky__ has quit IRC10:37
*** sunil_bansal has joined #openstack10:38
*** namnh has quit IRC10:38
*** adam____ has joined #openstack10:41
adam____What is the rule of thumb for sizing your control nodes?  Particularly for memory?  Someone gave me something that just seems way too high of requirements.10:41
*** eN_Akash_Talole_ has joined #openstack10:42
*** elmaciej has joined #openstack10:43
*** simon1 has quit IRC10:45
*** cakir has joined #openstack10:46
*** cliles_ has joined #openstack10:48
*** cliles has quit IRC10:48
*** markvoelker has joined #openstack10:48
*** Vedanu has joined #openstack10:52
VedanuHi10:53
VedanuI am newbie .. can someone help me to identify the core team members worked for IPAM agent10:53
*** voelzmo has quit IRC10:55
*** dihedron has quit IRC10:56
*** smccarthy has quit IRC10:58
*** voelzmo has joined #openstack11:00
*** assassin has joined #openstack11:05
*** Udayendu has joined #openstack11:07
*** tnogisto has joined #openstack11:07
*** cloudrancher has joined #openstack11:10
*** masco_ has quit IRC11:11
*** ianychoi_ has joined #openstack11:11
*** fandi_ has quit IRC11:13
*** fandi has quit IRC11:13
*** adam____ has quit IRC11:14
*** JasonAb has quit IRC11:14
*** ianychoi has quit IRC11:14
*** cshastri has joined #openstack11:15
*** foul_owl_ has quit IRC11:16
*** raynold has quit IRC11:17
*** Vedanu has quit IRC11:17
*** skelett has joined #openstack11:19
*** rcernin has quit IRC11:20
*** LordVan has quit IRC11:20
*** jkuei__ has quit IRC11:22
*** anande has quit IRC11:22
*** markvoelker has quit IRC11:22
*** anande has joined #openstack11:23
*** anande has quit IRC11:23
*** markus_ has joined #openstack11:25
*** salmankhan1 has joined #openstack11:27
*** anande has joined #openstack11:28
*** salmankhan has quit IRC11:29
*** xinliang has quit IRC11:29
*** salmankhan1 is now known as salmankhan11:29
*** foul_owl_ has joined #openstack11:30
*** GenteelBen has joined #openstack11:31
*** salmankhan has quit IRC11:31
*** jafeha has quit IRC11:33
*** bobh has joined #openstack11:33
*** salmankhan has joined #openstack11:34
*** brokencycle has joined #openstack11:34
*** LordVan has joined #openstack11:35
*** bobh has quit IRC11:35
*** anande has quit IRC11:36
*** anande has joined #openstack11:36
*** voelzmo has quit IRC11:36
*** salmankhan1 has joined #openstack11:36
*** voelzmo has joined #openstack11:37
*** voelzmo has quit IRC11:37
*** voelzmo has joined #openstack11:37
*** salmankhan has quit IRC11:38
*** salmankhan1 is now known as salmankhan11:38
*** voelzmo has quit IRC11:38
*** voelzmo has joined #openstack11:39
*** voelzmo has quit IRC11:39
*** yamamoto_ has quit IRC11:39
*** voelzmo has joined #openstack11:39
*** voelzmo has quit IRC11:39
*** jafeha has joined #openstack11:40
*** toscalix has quit IRC11:41
*** Vedanu has joined #openstack11:42
*** xinliang has joined #openstack11:42
*** noslzzp has joined #openstack11:44
*** elmaciej has quit IRC11:45
*** viksss_ has joined #openstack11:48
*** Udayendu has left #openstack11:50
*** groen692 has quit IRC11:50
*** viksss has quit IRC11:51
*** toscalix has joined #openstack11:52
*** gli|wfh has joined #openstack11:54
*** Zorry has quit IRC11:57
*** VapezW has joined #openstack11:58
*** Zorry has joined #openstack11:58
*** Zorry has joined #openstack11:58
*** Vedanu has quit IRC11:58
*** GenteelBen has quit IRC11:59
*** qdai has joined #openstack11:59
*** luizbag has joined #openstack11:59
*** GenteelBen has joined #openstack12:00
*** anande has quit IRC12:01
*** ralonsoh_ has joined #openstack12:01
*** tuanla____ has quit IRC12:01
*** GenteelBen has quit IRC12:03
*** ralonsoh has quit IRC12:04
*** liverpooler has joined #openstack12:04
*** fzdarsky has quit IRC12:07
*** anande has joined #openstack12:08
*** anande has quit IRC12:09
*** anande has joined #openstack12:09
*** macermak has joined #openstack12:10
*** anande has quit IRC12:11
*** Son_Goku has quit IRC12:11
*** voelzmo has joined #openstack12:12
*** Son_Goku has joined #openstack12:14
*** voelzmo has quit IRC12:17
*** GenteelBen has joined #openstack12:18
*** cloudrancher has quit IRC12:18
*** cloudrancher has joined #openstack12:19
*** markvoelker has joined #openstack12:19
*** gyan__ has quit IRC12:21
*** cshastri has quit IRC12:23
*** GenteelBen has quit IRC12:23
*** markvoelker has quit IRC12:23
*** markvoelker has joined #openstack12:24
*** voelzmo has joined #openstack12:25
*** talx has quit IRC12:27
*** Son_Goku has quit IRC12:28
*** Son_Goku has joined #openstack12:28
*** Son_Goku has quit IRC12:28
*** voelzmo has quit IRC12:29
*** voelzmo has joined #openstack12:29
*** salmankhan has quit IRC12:32
*** ginsul has joined #openstack12:32
*** salmankhan has joined #openstack12:34
*** GenteelBen has joined #openstack12:35
*** Son_Goku has joined #openstack12:35
*** Son_Goku has quit IRC12:35
*** rbowen has joined #openstack12:36
*** openstacking_123 has quit IRC12:37
*** jroll has joined #openstack12:37
*** mchlumsky has joined #openstack12:39
*** naichuans has quit IRC12:39
*** yamamoto has joined #openstack12:40
*** toscalix has quit IRC12:41
*** RickDeckard has joined #openstack12:42
*** viksss_ has quit IRC12:43
*** viksss_ has joined #openstack12:43
*** crose has joined #openstack12:43
*** VW has joined #openstack12:43
*** talx has joined #openstack12:44
*** yamamoto has quit IRC12:45
*** lpetrut has quit IRC12:48
*** pravins has quit IRC12:49
*** mosulica has quit IRC12:50
*** lbragstad has joined #openstack12:50
*** mchlumsky has quit IRC12:50
*** mcornea has joined #openstack12:51
*** mchlumsky has joined #openstack12:52
*** lpetrut has joined #openstack12:52
*** groen692 has joined #openstack12:55
*** openstacking_123 has joined #openstack12:56
*** rockie has quit IRC13:00
*** toscalix has joined #openstack13:01
*** jafeha has quit IRC13:02
*** w1xz has quit IRC13:03
*** mosulica has joined #openstack13:03
*** w1xz has joined #openstack13:06
*** sunil_bansal has quit IRC13:06
*** w1xz has quit IRC13:07
*** sunil_bansal has joined #openstack13:07
*** w1xz has joined #openstack13:08
*** pchavva has joined #openstack13:09
*** pchavva has quit IRC13:10
*** pchavva has joined #openstack13:11
*** aconole has joined #openstack13:11
*** sunil_bansal has quit IRC13:12
*** trozet has joined #openstack13:13
*** jafeha has joined #openstack13:13
*** cloudrancher has quit IRC13:15
*** Pharaoh_Atem has quit IRC13:15
*** cloudrancher has joined #openstack13:16
*** VW has quit IRC13:22
*** fzdarsky has joined #openstack13:22
*** VW has joined #openstack13:23
*** Pharaoh_Atem has joined #openstack13:24
*** Pharaoh_Atem has joined #openstack13:24
*** johefernan has quit IRC13:26
*** mosulica has quit IRC13:26
*** toscalix has quit IRC13:27
*** toscalix has joined #openstack13:27
*** morazi has joined #openstack13:27
*** VW has quit IRC13:27
*** fzdarsky has quit IRC13:27
*** eN_Akash_Talole_ has quit IRC13:27
*** mosulica has joined #openstack13:28
*** psahoo_ has quit IRC13:28
*** sunil_bansal has joined #openstack13:32
*** yamamoto has joined #openstack13:32
*** ggarg_ has quit IRC13:32
*** crose has quit IRC13:34
*** cyberworm54 has joined #openstack13:34
*** sunil_bansal has quit IRC13:36
*** yamamoto has quit IRC13:36
*** groen692 has quit IRC13:39
*** sar has quit IRC13:40
*** cah_link has quit IRC13:43
*** neiloy has joined #openstack13:44
*** jwitko has joined #openstack13:46
*** snapiri has quit IRC13:46
*** openstacking_123 has quit IRC13:50
*** janzian has joined #openstack13:51
*** linuxmodder has joined #openstack13:52
*** gli|wfh has quit IRC13:53
*** n0m4d1c has joined #openstack13:55
*** VW has joined #openstack13:55
*** ikhan_ has joined #openstack13:58
*** smccarthy has joined #openstack14:00
*** sunil_bansal has joined #openstack14:00
*** talx has quit IRC14:01
*** germs has joined #openstack14:01
*** germs has quit IRC14:01
*** germs has joined #openstack14:01
*** ikhan_ has quit IRC14:02
*** rchavik has quit IRC14:02
*** viksss has joined #openstack14:04
*** bobh has joined #openstack14:05
*** germs has quit IRC14:06
*** r-daneel has joined #openstack14:06
*** chlong has quit IRC14:08
*** viksss_ has quit IRC14:08
*** crose has joined #openstack14:08
*** ganapathi1 has quit IRC14:08
*** mslovy has joined #openstack14:08
*** yamamoto has joined #openstack14:09
*** mslovy has quit IRC14:09
*** snapiri has joined #openstack14:10
*** viksss_ has joined #openstack14:10
*** ralonsoh_ has quit IRC14:11
*** mcornea has quit IRC14:12
*** viksss has quit IRC14:13
*** sunil_bansal has quit IRC14:14
*** robbiew has joined #openstack14:14
*** kstev has joined #openstack14:16
*** voelzmo has quit IRC14:19
*** voelzmo has joined #openstack14:19
*** voelzmo has quit IRC14:20
*** voelzmo has joined #openstack14:20
*** voelzmo has quit IRC14:20
*** voelzmo has joined #openstack14:21
*** voelzmo has quit IRC14:21
*** voelzmo has joined #openstack14:21
*** voelzmo has quit IRC14:22
*** voelzmo has joined #openstack14:22
*** voelzmo has quit IRC14:23
*** shoogz has quit IRC14:24
*** brault has joined #openstack14:24
*** akscram has quit IRC14:26
*** LordVan has quit IRC14:26
*** akscram has joined #openstack14:27
*** vpickard has joined #openstack14:27
*** agurenko has quit IRC14:28
*** fragatina has quit IRC14:28
*** linuxmodder has quit IRC14:29
*** fragatina has joined #openstack14:29
*** sunil_bansal has joined #openstack14:29
*** tnogisto has quit IRC14:30
*** tnogisto has joined #openstack14:32
*** martybr has quit IRC14:32
*** n0m4d1c has quit IRC14:33
*** smccarthy has quit IRC14:33
*** mcornea has joined #openstack14:33
*** sunil_bansal has quit IRC14:34
*** martybr has joined #openstack14:34
*** mcornea has quit IRC14:35
*** mcornea has joined #openstack14:36
*** n0m4d1c has joined #openstack14:36
*** ivve has quit IRC14:37
*** links has quit IRC14:37
*** martybr has quit IRC14:38
*** aconole has quit IRC14:38
*** n0m4d1c has quit IRC14:39
*** martybr has joined #openstack14:39
*** tep has quit IRC14:40
*** morazi has quit IRC14:42
*** calvin-laptop has quit IRC14:45
*** fragatin_ has joined #openstack14:46
*** skelett1 has joined #openstack14:47
*** kbringard has joined #openstack14:47
*** gmann_ has quit IRC14:47
*** kamal___ has quit IRC14:47
*** Tyrantelf has quit IRC14:47
*** olivierbourdon38 has quit IRC14:47
*** olivierbourdon38 has joined #openstack14:48
*** Klumben has quit IRC14:48
*** wlmbasson has quit IRC14:48
*** kuromagi has quit IRC14:48
*** kuromagi has joined #openstack14:48
*** skelett has quit IRC14:48
*** Rhvs has quit IRC14:48
*** Tyrantelf has joined #openstack14:49
*** Rhys has joined #openstack14:49
*** fragatina has quit IRC14:49
*** martybr has quit IRC14:50
*** martybr has joined #openstack14:50
*** gmann_ has joined #openstack14:50
*** wlmbasson has joined #openstack14:50
*** kamal___ has joined #openstack14:50
*** morazi has joined #openstack14:54
*** albertom has joined #openstack14:54
*** cyberworm54 has quit IRC14:57
*** cloudrancher has quit IRC14:58
*** martybr has quit IRC14:58
*** cloudrancher has joined #openstack14:59
*** egonzalez has quit IRC14:59
*** qdai has quit IRC14:59
*** martybr has joined #openstack15:00
*** gsimondo1 has quit IRC15:02
*** sar has joined #openstack15:02
*** iyamahat has joined #openstack15:03
*** Son_Goku has joined #openstack15:03
*** cloudrancher has quit IRC15:04
*** marrusl has joined #openstack15:04
*** cloudrancher has joined #openstack15:04
*** cloudrancher has quit IRC15:05
*** belmoreira has quit IRC15:05
*** _szilard has quit IRC15:06
*** ikhan_ has joined #openstack15:07
*** belmoreira has joined #openstack15:08
*** elgxl has quit IRC15:09
*** mosulica has quit IRC15:10
*** ventifus has joined #openstack15:11
*** Klumben has joined #openstack15:15
*** pblaho has joined #openstack15:15
*** pblaho has quit IRC15:17
*** openstacking_123 has joined #openstack15:18
*** smccarthy has joined #openstack15:21
*** RandomTech has joined #openstack15:24
*** iranzo has quit IRC15:25
*** _szilard has joined #openstack15:26
*** salv-orlando has quit IRC15:26
*** smccarthy has quit IRC15:26
*** smccarthy has joined #openstack15:27
*** cah_link has joined #openstack15:28
*** w1xz has quit IRC15:28
*** sunil_bansal has joined #openstack15:31
*** tesseract has quit IRC15:32
*** dparkes has quit IRC15:32
*** kripa has joined #openstack15:34
*** sunil_bansal has quit IRC15:36
*** viksss_ has quit IRC15:38
*** n0m4d1c has joined #openstack15:40
*** Wh3r0x has joined #openstack15:41
*** Wh3r0x has quit IRC15:42
*** belmoreira has quit IRC15:42
*** toscalix has quit IRC15:45
*** n0m4d1c has quit IRC15:45
*** ktibi has quit IRC15:46
*** iranzo has joined #openstack15:46
*** chyka has joined #openstack15:47
*** blackpajamas has joined #openstack15:48
*** jmlowe has quit IRC15:49
*** e0ne has quit IRC15:50
*** shoogz- has joined #openstack15:54
*** shoogz- has quit IRC15:56
*** jpsandiego42 has joined #openstack15:58
*** cah_link has quit IRC15:59
*** VW_ has joined #openstack16:00
*** VW_ has quit IRC16:01
*** VW_ has joined #openstack16:01
*** jafeha__ has joined #openstack16:02
*** germs has joined #openstack16:02
*** germs has quit IRC16:02
*** germs has joined #openstack16:02
*** kripa has quit IRC16:02
*** raynold has joined #openstack16:02
*** jafeha has quit IRC16:03
*** VW has quit IRC16:04
*** ikhan_ has quit IRC16:04
*** ikhan_ has joined #openstack16:05
*** tep has joined #openstack16:06
*** germs has quit IRC16:07
*** Son_Goku has quit IRC16:08
*** tssurya has quit IRC16:09
*** ikhan_ has quit IRC16:10
*** ikhan_ has joined #openstack16:11
*** mgagne_ has quit IRC16:11
*** mgagne_ has joined #openstack16:11
*** sunil_bansal has joined #openstack16:11
*** Son_Goku has joined #openstack16:12
*** tkimball has joined #openstack16:12
*** vicious has quit IRC16:13
*** iranzo has quit IRC16:14
*** ikhan_ has quit IRC16:15
*** dparkes has joined #openstack16:17
*** Son_Goku has quit IRC16:18
*** spzala has joined #openstack16:21
*** timothyb89_ is now known as timothyb8916:22
*** chito_ has joined #openstack16:24
*** hseipp has quit IRC16:25
*** jmlowe has joined #openstack16:26
*** kripa has joined #openstack16:26
*** trozet has quit IRC16:26
*** links has joined #openstack16:27
*** gkadam has quit IRC16:30
*** trozet has joined #openstack16:31
*** pravins has joined #openstack16:31
*** jmlowe has quit IRC16:31
*** AlexeyAbashkin has quit IRC16:31
*** geaaru has quit IRC16:32
*** jpich has quit IRC16:33
*** sunil_bansal has quit IRC16:35
*** ikhan_ has joined #openstack16:36
*** smccarthy has quit IRC16:36
*** suuuper has quit IRC16:37
*** ganapathi1 has joined #openstack16:37
*** lpetrut has quit IRC16:38
*** Krenair has quit IRC16:39
*** afazekas has quit IRC16:39
*** afazekas has joined #openstack16:39
*** sshnaidm is now known as sshnaidm|bbl16:39
*** Krenair has joined #openstack16:40
*** Krenair has quit IRC16:40
*** Krenair has joined #openstack16:40
*** ikhan_ has quit IRC16:41
*** cah_link has joined #openstack16:41
*** jmlowe has joined #openstack16:42
*** ikhan_ has joined #openstack16:42
*** jmlowe has quit IRC16:43
*** martybr has quit IRC16:43
*** martybr has joined #openstack16:44
*** sunil_bansal has joined #openstack16:45
*** ikhan_ has quit IRC16:47
*** smccarthy has joined #openstack16:48
*** sunil_bansal has quit IRC16:49
*** kripa has quit IRC16:49
*** ikhan_ has joined #openstack16:51
*** fandi has joined #openstack16:53
*** fandi_ has joined #openstack16:53
*** fandi has quit IRC16:54
*** jmlowe has joined #openstack16:56
*** ikhan_ has quit IRC16:56
*** lrd_snwbnn has joined #openstack16:57
*** cah_link has quit IRC17:02
*** shoogz has joined #openstack17:04
*** blackpajamas has quit IRC17:04
*** ginsul_ has joined #openstack17:06
*** ginsul has quit IRC17:09
*** pravins has quit IRC17:09
*** ikhan_ has joined #openstack17:11
*** linuxmodder has joined #openstack17:12
*** shaner has quit IRC17:12
*** jtomasek has quit IRC17:13
*** links has quit IRC17:13
*** dparkes has quit IRC17:14
*** pcichy has quit IRC17:14
*** ikhan_ has quit IRC17:15
*** ginsul has joined #openstack17:18
*** idlemind has quit IRC17:18
*** salmankhan has quit IRC17:20
*** ginsul_ has quit IRC17:22
*** chlong has joined #openstack17:24
*** ikhan_ has joined #openstack17:26
*** ginsul has quit IRC17:26
*** macermak has quit IRC17:26
*** ginsul has joined #openstack17:27
*** aojea has quit IRC17:28
*** chito_ has quit IRC17:31
*** blackpajamas has joined #openstack17:31
*** ginsul has quit IRC17:31
*** ikhan_ has quit IRC17:31
*** ikhan_ has joined #openstack17:32
*** lpetrut has joined #openstack17:34
*** shoogz has quit IRC17:34
*** shoogz has joined #openstack17:35
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack17:37
*** blackpajamas has quit IRC17:37
*** blackpajamas has joined #openstack17:38
*** herrserg1o is now known as zarathustra17:39
*** zarathustra is now known as herrsergio17:40
*** AlexeyAbashkin has quit IRC17:42
*** lrd_snwbnn has quit IRC17:43
*** chito_ has joined #openstack17:45
*** luizbag has quit IRC17:46
*** ganapathi1 has quit IRC17:46
*** r-daneel has quit IRC17:50
*** r-daneel has joined #openstack17:50
*** mingxin has joined #openstack17:52
mingxinhi, everyone17:52
*** openstacking_123 has quit IRC17:53
mingxinhola17:53
*** jloehel_ has quit IRC17:54
mingxinquit17:54
*** mingxin has quit IRC17:55
*** mingxin has joined #openstack17:57
*** cyberworm54 has joined #openstack17:58
*** ikhan_ has quit IRC17:58
*** sunil_bansal has joined #openstack17:59
*** ikhan_ has joined #openstack17:59
*** jmlowe has quit IRC18:00
*** iyamahat has quit IRC18:01
*** ikhan_ has quit IRC18:01
*** ikhan_ has joined #openstack18:01
*** Ganapathi has quit IRC18:02
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack18:02
*** germs has joined #openstack18:03
*** VW_ has quit IRC18:03
*** _szilard has quit IRC18:03
*** VW has joined #openstack18:04
*** sunil_bansal has quit IRC18:04
*** assassin has quit IRC18:05
*** aconole has joined #openstack18:05
*** AlexeyAbashkin has quit IRC18:06
*** germs has quit IRC18:08
*** shaner has joined #openstack18:10
*** duffball has quit IRC18:11
*** poopcat has joined #openstack18:12
*** chito_ has quit IRC18:16
*** iyamahat has joined #openstack18:16
*** Son_Goku has joined #openstack18:16
*** Son_Goku has quit IRC18:18
*** tkimball has quit IRC18:19
*** electrofelix has quit IRC18:21
*** vicious has joined #openstack18:23
*** tkimball has joined #openstack18:23
*** cah_link has joined #openstack18:30
*** gillesMo has joined #openstack18:31
*** gmocellin has joined #openstack18:32
*** gmocellin has quit IRC18:33
*** gillesMo has quit IRC18:33
*** gillesMo has joined #openstack18:33
*** ymasson has joined #openstack18:33
*** damien_r has quit IRC18:33
*** damien_r has joined #openstack18:33
*** armaan has quit IRC18:38
*** bobh has quit IRC18:38
*** armaan has joined #openstack18:39
*** skelett2 has joined #openstack18:39
*** kuromagi^ has joined #openstack18:40
*** mihero has joined #openstack18:40
*** mugsie_ has joined #openstack18:41
*** tinwood_ has joined #openstack18:41
*** Trefex_ has joined #openstack18:41
*** mihero has left #openstack18:42
*** tru_tru_ has joined #openstack18:42
*** fragatin_ has quit IRC18:43
*** gillesMo has quit IRC18:44
*** pcaruana has quit IRC18:44
*** kencjohnston_ has joined #openstack18:45
*** sipior_ has joined #openstack18:45
*** flyingkiwi_ has joined #openstack18:46
*** bgmccollum_ has joined #openstack18:46
*** Chealion_ has joined #openstack18:46
*** papitmobile has joined #openstack18:46
*** kuromagi has quit IRC18:47
*** skelett1 has quit IRC18:47
*** shakalaka has quit IRC18:47
*** tinwood has quit IRC18:47
*** wN_ has quit IRC18:47
*** deanman has quit IRC18:47
*** bgmccollum has quit IRC18:47
*** brad[] has quit IRC18:47
*** flaviosr has quit IRC18:47
*** papitfx has quit IRC18:47
*** _moep_ has quit IRC18:47
*** y_storshoo has quit IRC18:47
*** Trefex has quit IRC18:47
*** Chealion has quit IRC18:47
*** sipior has quit IRC18:47
*** kencjohnston has quit IRC18:47
*** galstrom_zzz has quit IRC18:47
*** flyingkiwi has quit IRC18:47
*** mugsie has quit IRC18:47
*** tru_tru has quit IRC18:47
*** Chealion_ is now known as Chealion18:47
*** y_storshoo has joined #openstack18:47
*** papitmobile is now known as papitfx18:48
*** galstrom_zzz has joined #openstack18:48
*** ben_roose has joined #openstack18:48
*** shakalaka has joined #openstack18:48
*** mingxin has quit IRC18:48
*** deanman_ has joined #openstack18:49
*** linuxmodder has quit IRC18:49
*** olivierbourdon38 has quit IRC18:49
*** olivierbourdon38 has joined #openstack18:52
*** _moep_ has joined #openstack18:53
*** flaviosr has joined #openstack18:53
*** wN_ has joined #openstack18:55
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack18:55
*** shardy has quit IRC18:55
*** shardy has joined #openstack18:56
*** voelzmo has joined #openstack18:58
*** sunil_bansal has joined #openstack18:59
*** AlexeyAbashkin has quit IRC19:00
*** robbiew has quit IRC19:00
*** robbiew has joined #openstack19:00
*** gsimondon has joined #openstack19:01
*** ikhan_ has quit IRC19:01
*** RandomTech has quit IRC19:02
*** ikhan_ has joined #openstack19:02
*** sunil_bansal has quit IRC19:03
*** geaaru has joined #openstack19:04
*** ikhan_ has quit IRC19:06
*** tgburrin has joined #openstack19:08
*** duffball has joined #openstack19:09
*** bobh has joined #openstack19:10
*** RickDeckard has quit IRC19:11
*** jtomasek has joined #openstack19:13
*** bobh has quit IRC19:15
*** dparkes has joined #openstack19:16
*** voelzmo has quit IRC19:17
*** lrd_snwbnn has joined #openstack19:17
*** voelzmo has joined #openstack19:19
*** jmlowe has joined #openstack19:23
*** lpetrut has quit IRC19:23
*** harlowja has joined #openstack19:23
*** shardy has quit IRC19:25
*** shardy has joined #openstack19:27
*** tbonds has quit IRC19:28
*** ivve has joined #openstack19:28
*** tbonds has joined #openstack19:28
*** yamamoto has quit IRC19:30
*** kbringard has quit IRC19:31
*** ikhan_ has joined #openstack19:33
*** jtomasek has quit IRC19:36
*** yamamoto has joined #openstack19:36
*** ivve has quit IRC19:37
*** ikhan_ has quit IRC19:37
*** ianychoi__ has joined #openstack19:38
*** pcaruana has joined #openstack19:38
*** ikhan_ has joined #openstack19:39
*** e0ne has joined #openstack19:39
*** MrAbaddon has joined #openstack19:40
*** ianychoi_ has quit IRC19:41
*** ginsul has joined #openstack19:41
*** yamamoto has quit IRC19:42
*** ikhan_ has quit IRC19:44
*** tgburrin has quit IRC19:45
*** e0ne has quit IRC19:47
*** RickDeckard has joined #openstack19:47
*** brad[] has joined #openstack19:48
*** pcaruana has quit IRC19:50
*** yamamoto has joined #openstack19:52
*** yamamoto has quit IRC19:57
*** RickDeckard has joined #openstack19:58
*** ikhan_ has joined #openstack19:58
*** yamamoto has joined #openstack19:59
*** yamamoto has quit IRC19:59
*** RickDeckard has quit IRC19:59
*** RickDeckard has joined #openstack20:00
*** RickDeckard has quit IRC20:00
*** yamamoto has joined #openstack20:01
*** ikhan_ has quit IRC20:02
*** dneary has joined #openstack20:03
*** ikhan_ has joined #openstack20:04
*** e0ne has joined #openstack20:05
*** yamamoto has quit IRC20:06
*** dparkes has quit IRC20:07
*** lrd_snwbnn has quit IRC20:07
*** etingof has quit IRC20:08
*** VW_ has joined #openstack20:08
*** lrd_snwbnn has joined #openstack20:08
*** ikhan_ has quit IRC20:09
*** bobh has joined #openstack20:09
*** andrewbogott has joined #openstack20:09
*** VW has quit IRC20:11
*** VW_ has quit IRC20:12
*** liverpooler has quit IRC20:14
*** RickDeckard has joined #openstack20:15
*** yamamoto has joined #openstack20:16
*** liverpooler has joined #openstack20:17
*** ikhan_ has joined #openstack20:18
*** yamamoto has quit IRC20:21
*** ikhan_ has quit IRC20:22
*** smccarthy has quit IRC20:23
*** RickDeckard has quit IRC20:23
*** yamamoto has joined #openstack20:23
*** yamamoto has quit IRC20:23
*** RickDeckard has joined #openstack20:25
*** noslzzp has quit IRC20:26
*** dparkes has joined #openstack20:27
*** ikhan_ has joined #openstack20:28
*** Gabi is now known as gabriel20:29
*** gabriel is now known as Gabi20:29
*** Gabi is now known as gabriel20:29
*** gabriel is now known as Gabi20:29
*** Gabi is now known as gabriel20:29
*** bobh has quit IRC20:30
*** bobh_ has joined #openstack20:30
*** ikhan_ has quit IRC20:32
*** blackpajamas has quit IRC20:32
*** VW has joined #openstack20:34
*** etingof has joined #openstack20:35
*** lrd_snwbnn has quit IRC20:37
*** sar has quit IRC20:37
*** fragatina has joined #openstack20:38
*** fragatina has quit IRC20:38
*** fragatina has joined #openstack20:39
*** RickDeckard has quit IRC20:40
*** fragatina has quit IRC20:40
*** gabriel is now known as Gabi20:40
*** e0ne has quit IRC20:40
*** fragatina has joined #openstack20:41
*** ikhan_ has joined #openstack20:41
*** lrd_snwbnn has joined #openstack20:42
*** e0ne has joined #openstack20:45
*** iyamahat_ has joined #openstack20:45
*** ikhan_ has quit IRC20:45
*** cloudrancher has joined #openstack20:46
*** liverpooler has quit IRC20:47
*** pchavva has quit IRC20:47
*** cah_link has quit IRC20:47
*** ikhan_ has joined #openstack20:47
*** mrhillsman is now known as mrhillsman-irc20:47
*** iyamahat has quit IRC20:47
*** mrhillsman-irc is now known as mrhillsman20:48
*** damien_r has quit IRC20:48
*** cloudrancher has quit IRC20:50
*** cloudrancher has joined #openstack20:50
*** cloudrancher has quit IRC20:51
*** dmibrid_ has joined #openstack20:51
*** ikhan_ has quit IRC20:52
*** dparkes has quit IRC20:52
*** jhp has joined #openstack20:53
*** beerdrop has quit IRC20:53
*** jhp is now known as Guest6205920:53
*** Guest62059 has left #openstack20:54
*** damien_r has joined #openstack20:55
*** martial has joined #openstack20:55
*** ArminderSingh has quit IRC20:57
*** Arminder has quit IRC20:57
*** ArminderSingh has joined #openstack20:58
*** Arminder has joined #openstack20:58
*** vpickard is now known as vpickard_20:58
*** cloudrancher has joined #openstack20:58
*** martinus__ has quit IRC21:00
*** lrd_snwbnn has quit IRC21:00
*** lrd_snwbnn has joined #openstack21:02
*** kstev has quit IRC21:05
*** akscram has quit IRC21:05
*** dwmw2_gone has quit IRC21:07
*** ikhan_ has joined #openstack21:07
*** cloudrancher has quit IRC21:08
*** lrd_snwbnn has quit IRC21:09
*** beerdrop has joined #openstack21:09
*** sshnaidm|bbl is now known as sshnaidm21:09
*** akscram has joined #openstack21:09
*** dwmw2_gone has joined #openstack21:10
*** smccarthy has joined #openstack21:12
*** ikhan_ has quit IRC21:13
*** gsimondon has quit IRC21:13
*** kstev has joined #openstack21:15
*** smccarthy has quit IRC21:16
*** kstev1 has joined #openstack21:17
*** cloudrancher has joined #openstack21:17
*** e0ne has quit IRC21:17
*** jab416171 has joined #openstack21:18
*** jwitko_ has joined #openstack21:18
*** ikhan_ has joined #openstack21:18
*** kstev has quit IRC21:19
*** jmlowe has quit IRC21:19
*** linuxmodder has joined #openstack21:21
*** jwitko has quit IRC21:21
*** linuxmodder has quit IRC21:22
*** linuxmodder has joined #openstack21:22
*** jwitko_ has quit IRC21:23
*** gsimondon has joined #openstack21:23
*** ikhan_ has quit IRC21:24
*** yamamoto has joined #openstack21:24
*** shardy has quit IRC21:25
*** shardy has joined #openstack21:25
*** jab416171 has quit IRC21:27
*** yamamoto has quit IRC21:29
*** tbonds has quit IRC21:31
*** fsimonce has quit IRC21:32
*** jab416171 has joined #openstack21:34
*** gsimondon has quit IRC21:36
*** aconole has quit IRC21:36
*** damien_r has quit IRC21:38
*** ikhan_ has joined #openstack21:39
*** liverpooler has joined #openstack21:40
*** MrAbaddon has quit IRC21:42
*** ikhan_ has quit IRC21:44
*** tbonds has joined #openstack21:45
*** ikhan_ has joined #openstack21:45
*** sunil_bansal has joined #openstack21:50
*** ikhan_ has quit IRC21:50
*** chlong has quit IRC21:51
*** e0ne has joined #openstack21:52
*** rcernin has joined #openstack21:53
*** darkfires has joined #openstack21:54
*** MrAbaddon has joined #openstack21:55
*** sunil_bansal has quit IRC21:55
darkfiresdoes anyone know why resizing memory on an instance causes it to do this on a nfs filesystem: nova     205061  2.1  0.0 122096  3236 ?        D    17:31   0:30 cp -r /var/lib/nova/instances/85ded590-663a-445c-9ff7-a824fb9941e7_resize/disk /var/lib/nova/instances/85ded590-663a-445c-9ff7-a824fb9941e7/disk21:55
darkfireslike that's just the most idiotic thing ever21:55
darkfiresespecially when the disk is 100g21:55
darkfireswas just memory resize 4096 -> 8192 , nothing else21:56
*** cedlerouge has joined #openstack21:57
darkfireswonder if changing the memory size in the database then just stop/start would work21:57
*** crose has quit IRC21:58
*** AlexeyAbashkin has joined #openstack22:00
*** cedlerouge has quit IRC22:02
*** cedlerouge has joined #openstack22:02
*** spzala has quit IRC22:04
*** AlexeyAbashkin has quit IRC22:05
*** dneary has quit IRC22:13
marstdarkfires: never played with instance resizing. Do you just change flavors? Perhaps new flavor has different disk size?22:17
darkfiresyeah, but the disk size is the same.. when you resize the disk it runs qemu-img not cp22:19
*** ikhan_ has joined #openstack22:20
*** n0m4d1c has joined #openstack22:22
*** bobh_ has quit IRC22:22
*** ikhan_ has quit IRC22:25
*** robbiew has quit IRC22:25
*** yamamoto has joined #openstack22:26
*** tep has quit IRC22:29
*** yamamoto has quit IRC22:30
*** mcornea has quit IRC22:30
*** voelzmo has quit IRC22:31
*** shardy has quit IRC22:31
*** shardy has joined #openstack22:31
*** cloudrancher has quit IRC22:33
*** ikhan_ has joined #openstack22:33
*** e0ne has quit IRC22:36
*** lbragstad has quit IRC22:36
*** ikhan_ has quit IRC22:38
*** rhcaydav has quit IRC22:41
*** voelzmo has joined #openstack22:41
*** shardy has quit IRC22:44
*** voelzmo has quit IRC22:46
*** ikhan_ has joined #openstack22:47
*** morazi has quit IRC22:47
*** voelzmo has joined #openstack22:48
*** sunil_bansal has joined #openstack22:49
*** shardy has joined #openstack22:49
*** ikhan_ has quit IRC22:52
*** lbragstad has joined #openstack22:53
*** ikhan_ has joined #openstack22:53
*** voelzmo has quit IRC22:53
*** sunil_bansal has quit IRC22:54
*** martial has quit IRC22:54
*** rhcaydav has joined #openstack22:55
*** ikhan_ has quit IRC22:58
*** Arsenick has quit IRC22:59
*** Arsenick has joined #openstack23:00
iggyso you expected it to check disk sizes of each instance and take a completely different code path?23:00
*** VW has quit IRC23:01
*** ginsul has quit IRC23:02
*** ginsul has joined #openstack23:02
*** ginsul has quit IRC23:06
*** ginsul has joined #openstack23:06
*** kstev1 has quit IRC23:07
*** jwitko has joined #openstack23:10
*** GenteelBen has quit IRC23:12
*** linuxmodder has quit IRC23:13
*** jpsandiego42 has quit IRC23:13
*** linuxmodder has joined #openstack23:14
*** christi3k has joined #openstack23:14
*** r-daneel has quit IRC23:18
*** liverpooler has quit IRC23:18
*** n0m4d1c has quit IRC23:21
*** ikhan_ has joined #openstack23:22
*** linuxmodder has quit IRC23:24
*** yamamoto has joined #openstack23:26
*** ikhan_ has quit IRC23:26
*** neiloy has quit IRC23:29
*** chyka has quit IRC23:30
*** chyka has joined #openstack23:30
*** kjackal has quit IRC23:30
*** dnavale has joined #openstack23:30
*** dnavale has quit IRC23:31
*** kjackal has joined #openstack23:31
*** yamamoto has quit IRC23:32
*** chyka has quit IRC23:35
*** threestrands has joined #openstack23:36
*** threestrands has quit IRC23:37
*** threestrands has joined #openstack23:38
*** threestrands has joined #openstack23:38
*** threestrands has quit IRC23:39
*** threestrands has joined #openstack23:39
*** threestrands has joined #openstack23:39
*** cdub has joined #openstack23:40
*** gildub has joined #openstack23:40
*** threestrands has quit IRC23:40
*** threestrands has joined #openstack23:41
*** gildub has quit IRC23:41
*** gildub has joined #openstack23:41
*** ikhan_ has joined #openstack23:43
*** blackpajamas has joined #openstack23:44
darkfiresof each instance? it was just one23:45
*** spzala has joined #openstack23:45
*** ikhan_ has quit IRC23:48
*** ikhan_ has joined #openstack23:50
*** liverpooler has joined #openstack23:50
darkfireshere's a better question, is it possible to resize the memory on an instance without it needlessly copying the disk image23:51
*** ikhan_ has quit IRC23:54
*** voelzmo has joined #openstack23:59
*** n0m4d1c has joined #openstack23:59

Generated by irclog2html.py 2.15.3 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!