#openstack-meeting: tricircle

Meeting started by joehuang at 13:01:20 UTC (full logs).

Meeting summary

 1. rollcall (joehuang, 13:01:37)
  1. joehuang (joehuang, 13:01:42)
  2. shiyangkai (Guest90275, 13:01:52)
  3. zhiyuan (zhiyuan, 13:01:58)
  4. dongfeng (dongfeng, 13:02:02)
  5. xiulin (yinxiulin, 13:02:09)
  6. jiawei (hejiawei, 13:02:11)
  7. Yipei (Yipei, 13:02:15)

 2. freeze date (joehuang, 13:02:37)
  1. liuzeyu (liuzeyu, 13:03:21)
  2. freeze date Sept.30 (joehuang, 13:13:19)
  3. https://review.openstack.org/#/c/360848/ (joehuang, 13:16:44)
  4. https://review.openstack.org/#/c/356187/ (Yipei, 13:17:25)
  5. https://review.openstack.org/#/c/359561/ (hejiawei, 13:18:04)
  6. https://review.openstack.org/#/c/323687/ (Yipei, 13:18:13)
  7. https://review.openstack.org/#/c/366606/ (yinxiulin, 13:18:13)
  8. https://review.openstack.org/354604 (zhiyuan, 13:18:27)
  9. https://review.openstack.org/#/c/369958/ (yinxiulin, 13:18:30)
  10. https://review.openstack.org/355847 (zhiyuan, 13:18:42)
  11. https://review.openstack.org/360848 (zhiyuan, 13:18:57)
  12. https://review.openstack.org/#/c/356187/ (Yipei, 13:28:24)
  13. https://review.openstack.org/#/c/372414/ (joehuang, 13:35:47)
  14. patches must be merged before freeze date is listed in https://etherpad.openstack.org/p/TricircleNewtonFreeze (joehuang, 13:43:48)
  15. https://review.openstack.org/#/c/326192/ (hejiawei, 13:50:12)
  16. https://review.openstack.org/#/c/326192/ (rong_hui, 13:51:09)


Meeting ended at 13:58:10 UTC (full logs).

Action items

 1. (none)


People present (lines said)

 1. joehuang (53)
 2. rong_hui (18)
 3. zhiyuan (12)
 4. yinxiulin (8)
 5. hejiawei (7)
 6. Yipei (6)
 7. openstack (3)
 8. dongfeng (2)
 9. Guest90275 (2)
 10. shiyangkai (1)
 11. liuzeyu (1)


Generated by MeetBot 0.1.4.